"Busturo" autobusų pirkimo raizgalynė

15 dė­vė­tų "Mer­ce­des-Benz" nu­pirk­ti pa­žei­dus Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pik­ti­no­si, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba gruo­dį su­stab­dė UAB "Bus­tu­ras" 20 dė­vė­tų au­to­bu­sų vie­šo­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ras pa­gal ano­ni­mi­nį skun­dą ir pra­šė tar­ny­bos ty­ri­mą at­lik­ti grei­čiau. Gal ir nė­ra kuo ste­bė­tis, nes šios įmo­nės au­to­bu­sų pir­ki­mai ap­si­raiz­gę įvai­riais pa­žei­di­mais ir keis­tais su­ta­pi­mais.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
UAB "Bus­tu­ras" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas tei­gia, kad iš­nuo­mo­da­mas įmo­nės vai­ruo­to­jus, ne­si­do­mi, ką jie vai­ruos.

Dirb­ti­nai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją

Dar 2019 me­tų ba­lan­dį "Bus­tu­ras" vie­šai pri­sta­tė įsi­gy­tus dė­vė­tus au­to­bu­sus "Mer­ce­des-Benz". Iš 15 au­to­bu­sų tuo­met bu­vo pri­sta­ty­ti 8, o įmo­nės at­sto­vai aiš­ki­no, kad li­ku­sius tie­kė­jas pri­sta­tys iki lie­pos mė­ne­sio.

Kon­kur­są lai­mė­jo UAB „BTS Vil­nius“, va­do­vau­ja­ma Jo­no Žu­ko. Vi­so pir­ki­nio ver­tė – 440 tūks­tan­čių eu­rų.

Pak­lau­sus "Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vai­do Sei­rac­ko, ar lai­ku bu­vo pri­sta­ty­ti li­ku­sie­ji au­to­bu­sai, di­rek­to­rius at­sa­kė: "Pa­gal pir­ki­mo są­ly­gas, ki­ti, li­ku­sie­ji tu­rė­jo bū­ti pri­sta­ty­ti iki 2019 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Vi­si li­ku­sie­ji pri­sta­ty­ti iki 2019 me­tų gruo­džio 31 die­nos. Taip, pri­sta­ty­mas ati­ti­ko pir­ki­mo są­ly­gas".

Tai nė­ra tie­sa. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba at­li­ko šių au­to­bu­sų vie­šo­jo pir­ki­mo ver­ti­ni­mą ir nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" jau net su ga­li­mu ter­mi­no pra­tę­si­mu vi­sus au­to­bu­sus tu­rė­jo gau­ti iki bir­že­lio 10 die­nos. Įmo­nės va­do­vas su Jo­nu Žu­ku du kar­tus pa­si­ra­šė po pa­pil­do­mą su­si­ta­ri­mą prie su­tar­ties, keis­da­mi au­to­bu­sų pa­ga­mi­ni­mo da­tas ir pra­tęs­da­mi au­to­bu­sų pri­sta­ty­mo ter­mi­ną iki lapk­ri­čio 30 die­nos.

Tar­ny­ba įver­ti­no, kad taip bu­vo at­lik­tas es­mi­nis su­tar­ties pa­kei­ti­mas ir pa­žeis­tas Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas.

Tar­ny­ba pa­ste­bė­jo, kad "Bus­tu­ras" pir­ki­mo do­ku­men­tuo­se nu­sta­tė per trum­pus pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­nus ir tuo ga­li­mai dirb­ti­nai su­ma­ži­no tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­ją.

Lapk­ri­čio 14 die­ną pa­teik­to­je ver­ti­ni­mo iš­va­do­je ra­šo­ma: "Įver­ti­nus tai, kad su­tar­tis pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ta (li­ko ne­pris­ta­ty­tas 1 au­to­bu­sas iš 15 pa­gal su­tar­ties są­ly­gas), at­si­žvel­giant į šios iš­va­dos II da­ly­je nu­sta­ty­tus įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, da­ry­ti­na iš­va­da, kad su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, ta­čiau šiuo at­ve­ju ją nu­trauk­ti bū­tų ne­pro­por­cin­ga ir ne­ra­cio­na­lu, to­dėl tar­ny­ba ap­si­ri­bo­ja at­lik­tu ver­ti­ni­mu. Atk­rei­pia­me dė­me­sį į tai, kad vyk­dant ki­tus pir­ki­mus, per­kan­ty­sis su­bjek­tas pri­va­lo iki pir­ki­mo pra­džios iš­siaiš­kin­ti ir nu­sta­ty­ti pro­tin­gus bei įgy­ven­di­na­mus pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­nus, už­tik­rin­ti tie­kė­jų kon­ku­ren­ci­ją ir įsta­ty­mo 29 straips­nio 1 da­ly­je įtvir­tin­tų prin­ci­pų lai­ky­mą­si".

VPT ver­ti­na "Bus­tu­ro" pir­ki­mus

Dar Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai ne­bai­gus 15 "Mer­ce­des-Benz" au­to­bu­sų pir­ki­mo ver­ti­ni­mo ir net ne vi­siems šiems au­to­bu­sams su­va­žia­vus į "Bus­tu­ro" ga­ra­žus, 2019 me­tų ru­de­nį įmo­nė pa­skel­bė nau­ją vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są 20-čiai dė­vė­tų (10 me­tų) au­to­bu­sų, va­ro­mų su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis.

Šį pir­ki­mą gruo­džio mė­ne­sį su­stab­dė Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba.

VPT Ri­zi­kų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Kuk­lie­rius pa­tvir­ti­no, kad tar­ny­ba ga­vo ano­ni­mi­nį pra­ne­ši­mą dėl UAB „Bus­tu­ras“ vyk­do­mų vie­šų­jų pir­ki­mų – „Ne­nau­jų trans­por­to prie­mo­nių (au­to­bu­sų) pir­ki­mo“ ir „Gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 bar slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui pir­ki­mo“.

Sky­riaus ve­dė­jas pa­tiks­li­no, kad šis pra­ne­ši­mas tie­siog pa­ska­ti­no pa­si­do­mė­ti "Bus­tu­ro" pir­ki­mais. At­li­ku­si ri­zi­kos ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras ir at­si­žvelg­da­ma į tai, kad abiems pir­ki­mams pa­siū­ly­mus pa­tei­kė tik vie­nas ir tas pa­ts tie­kė­jas, nors pir­ki­mų ob­jek­tai iš es­mės ski­ria­si, Tar­ny­ba nu­spren­dė at­lik­ti mi­nė­tų pir­ki­mų ver­ti­ni­mo pro­ce­dū­ras.

Ka­dan­gi pir­ki­mas dar ne­pa­si­bai­gęs, o tik su­stab­dy­tas, kas pa­si­siū­lė "Bus­tu­rui" pa­teik­ti 20 dė­vė­tų au­to­bu­sų ir jiems tiek­ti su­spaus­tas gam­ti­nes du­jas, neatsk­lei­džia­ma.

L. Kuk­lie­rius praė­ju­sią sa­vai­tę aiš­ki­no, kad ver­ti­ni­mai dar at­lie­ka­mi, nes ne­gau­ti vi­si su pir­ki­mų vyk­dy­mu su­si­ję do­ku­men­tai iš UAB „Bus­tu­ras“, nors pa­sku­ti­nį kar­tą dėl jų kreip­ta­si dar sau­sio 23 die­ną.

Ver­ti­ni­mai bus baig­ti iš UAB „Bus­tu­ras“ ga­vus rei­kia­mus do­ku­men­tus ir juos iša­na­li­za­vus.

Sky­riaus va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad va­do­vau­jan­tis Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mu Tar­ny­ba tu­ri tei­sę sa­va­ran­kiš­kai pa­si­rink­ti tik­ri­ni­mo ob­jek­tą, bū­dą, mas­tą ir lai­ką. Tar­ny­ba ne­nag­ri­nė­ja skun­dų ir pra­ne­ši­mų dėl ga­li­mų pir­ki­mų ar pir­ki­mo su­tar­čių vyk­dy­mo pa­žei­di­mų, o šiuo­se skun­duo­se ir pra­ne­ši­muo­se pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja nau­do­ja­ma vie­šų­jų pir­ki­mų ana­li­zei, ku­rios re­zul­ta­tų pa­grin­du ga­li bū­ti pra­dė­tas per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos veik­los pa­tik­ri­ni­mas.

Pa­na­šu, kad ne­la­bai sku­ba ir pa­ts "Bus­tu­ras", rei­ka­lau­ja­mus do­ku­men­tus apie pir­ki­mą pa­tei­kęs tik sau­sio 30 die­ną.

Au­to­bu­sus į Pa­ne­vė­žį par­va­rė "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jai

Re­dak­ci­ją pa­sie­kė in­for­ma­ci­ja, kad nors pir­ki­mo pro­ce­dū­ros su­stab­dy­tos, tei­kė­jas esą dar spa­lio mė­ne­sį į Lie­tu­vą iš Šve­di­jos jau at­pluk­dė au­to­bu­sus, o juos iš Ry­gos uos­to par­va­rė "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jai.

Ke­li ne­va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai bu­vo par­vež­ti "Bus­tu­ro" tra­lu. Tik šie au­to­bu­sai ne­bu­vo at­va­ry­ti į Šiau­lius, o pa­lik­ti Pa­ne­vė­žy­je.

"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas pa­tvir­ti­no, jog įmo­nės vai­ruo­to­jai au­to­bu­sus par­va­rė.

"UAB „Bus­tu­ras“ tei­kia ne tik ve­ži­mo, bet ir ki­tas, ko­mer­ci­nes pa­slau­gas, to­kias kaip tech­ni­nė pa­gal­ba, vai­ruo­to­jų, au­to­bu­sų, nuo­mos ir ki­tas. Už vi­sas "Bus­tu­ro" tei­kia­mas pa­slau­gas yra iš­ra­šo­mos są­skai­tos fak­tū­ros. Prii­mant už­sa­ky­mą pa­slau­gai už­sa­ko­vas nė­ra įpa­rei­go­tas paaiš­kin­ti, kaip ir "Bus­tu­ras" iš­siaiš­kin­ti, ko­kios konk­re­čiai trans­por­to prie­mo­nės bus ga­be­na­mos (vai­ruo­ja­mos)", – tei­gė V. Sei­rac­kas.

Anot va­do­vo, spa­lio mė­ne­sį UAB „Bus­tu­ras“ tu­rė­jo ko­mer­ci­nius už­sa­ky­mus iš Ry­gos tech­ni­nės pa­gal­bos ir vai­ruo­to­jų pa­slau­goms. Už su­teik­tas pa­slau­gas už­sa­ko­vui są­skai­tos iš­ra­šy­tos ir už­sa­ko­vų ap­mo­kė­tos.

Ta­čiau di­rek­to­rius ti­ki­no, kad įmo­nė, ku­riai bu­vo teik­tos mi­nė­tos pa­slau­gos, mi­nė­ta­me 20 dė­vė­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo kon­kur­se pa­siū­ly­mo ne­pa­tei­kė.

Re­dak­ci­ją ga­vo in­for­ma­ci­jos, kad "Bus­tu­ras" glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su vers­li­nin­ko Jo­nu Žu­ku ir jo va­do­vau­ja­ma įmo­ne UAB „BTS Vil­nius“. Esą kon­kur­so są­ly­gos su­ra­šo­mos taip, kad ja­me ga­lė­tų da­ly­vau­to tik šio vers­li­nin­ko įmo­nės tei­kia­mi au­to­bu­sai.

"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius V. Sei­rac­kas tai nei­gia. Jo tvir­ti­ni­mu at­sa­kin­gi už vie­šą­jį pir­ki­mą dar­buo­to­jai, reng­da­mi pir­ki­mo spe­ci­fi­ka­ci­ją, at­lie­ka rin­kos ty­ri­mą, rei­ka­lin­gą pir­ki­mo ver­tei nu­sta­ty­ti.

V. Sei­rac­kas ti­ki­no, kad jį su vers­li­nin­ku Jo­nu Žu­ku sie­ja tik da­ly­ki­niai san­ty­kiai.

"Ši įmo­nė yra Lie­tu­vos au­to­bu­sų tie­ki­mo rin­kos da­ly­vė, ku­ri nuo­lat da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, jei jos at­sto­vau­ja­mų pre­kių ženk­lų au­to­bu­sai ati­tin­ka spe­ci­fi­ka­ci­jo­je ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir są­ly­gas", – ti­ki­no įmo­nės va­do­vas.

O kad ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus ga­na daž­nai, ma­ty­ti iš fak­tų: iš UAB „BTS Vil­nius“ 2014 me­tais "Bus­tu­ras" įsi­gi­jo 10 vie­ne­tų nau­jų "Oto­kar" au­to­bu­sų, 2017 me­tais – 10 vie­ne­tų 12 me­tų "Mer­ce­des-Bendz", 2018 me­tais – 15 jau mi­nė­tų dė­vė­tų "Mer­ce­des-Bendz" au­to­bu­sų, ku­rie pa­žei­dus kon­kur­so są­ly­gas įmo­nei pri­sta­ty­ti iki 2019 me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Vers­li­nin­kas Jo­nas Žu­kas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad VPT su­stab­dy­ta­me kon­kur­se jo įmo­nė ne­da­ly­vau­ja, nes jam ne­pa­vy­ko su­ras­ti to­kių au­to­bu­sų, ko­kių pa­gei­da­vo "Bus­tu­ras".

"Aš bend­rau­ju su dau­ge­liu au­to­bu­sų par­kų, nes čia yra ma­no vers­las. Da­ly­vau­ju kon­kur­suo­se ir ne kar­tą esu jiems par­da­vęs au­to­bu­sų, esu ir ne­par­da­vęs. Jei­gu au­to­bu­sų par­kui rei­kia kaž­ko­kių au­to­bu­sų, va­di­na­si jiems rei­kia. Pa­gal sa­vo po­rei­kius ir per­ka", – pa­ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją J. Žu­kas.

 

Komentarai

miestietis    Pen, 2020-02-07 / 13:27
Jei yra poreikis, tai visada pasiruošęs ir prašau. Viešosios lėšos visada yra pavojuje išleisti neteisėtai, tad ar dabar yra tas atvejis, tegul sprendžia teisėsauga. Kas turi atmintį, tai atsimins 2014m. iš Jelgavos pirktus senus Mersus už 50 tūkstančius eu./vnt., ir tuos ilguosius po virš 200 tūkst. eu/vnt.(tiesa- atseit naujus), tad išvada viena- JEI TOKIA, KAIP DABARTINĖ BENDROVĖS VALDŽIA BŪTŲ BUVUSI BENT DEŠIMT METŲ ANKSČIAU, TAI APIE KIAURUS AUTOBUSUS MES JAU SENIAI BŪTUME PAMIRŠĘ, bet jei nebeatsimename, kas miestui ir bendrovei vadovavo apie 2000- 2014m., tai kaltinkite tik save.
Svečias    Šeš, 2020-02-08 / 09:48

In reply to by miestietis

Tik prie sio direktoriaus priemescio konkursas pralaimėtas.tarpmiestiniai marsrutai uzdarinėjami Octokar autobusai kieme stovi.rūdyja nes nebėra kur vaziuoti.miesto konkursas laimėtas .bet nuostuolingai kaina uz km per puse maziau nei pasiulė konkurenta .tai neimanymo buhalterijoje pasekmės o dar nauji Man markės autobusai net 7 vnt sest.ir sekmad.stovi nes negali i kitus marsrutus vaziuoti o darbo diena 3 nevaziuoja del to pacio .tokios salygos .juokas per asaras .be to tie autobusai dirba tik viena pamaina o iki konkurso dirbo dviem pamainom ..ir dar sakot .kad geras vadovavimas .
Nu nu    Šeš, 2020-02-08 / 13:23

In reply to by miestietis

Jūs teisus. Busturui ir miestui vadovavo ilgapirščiai. Kai pradėjo viskas gerėti,tai ir kliūna. Tam prisideda ir meras,bei Savivaldybės pajacai,bei mero parankiniai.
miestieti    Pen, 2020-02-07 / 14:40
aš apie dabartinę situaciją su viešųjų pirkimų pažeidimais, o ne kas ką po karo pirko.
miestietis    Pen, 2020-02-07 / 21:26

In reply to by miestieti

Jei pirmu kartu savo atsakymu nepasiekiau tikslo, tai antru kartu atsakysiu taip- kas niekada nesusidūrė su viešaisiais pirkimais, tas niekada nieko ir nesupras, o kas tikrai nori sužinoti apie šį konkretų atvejį, tai egzistuoja oficialus puslapis.
?     Pen, 2020-02-07 / 23:40

In reply to by miestietis

Koks/kieno oficialus puslapis? Tik nesakykit, kad savivaldybės. Tokį "atsilikusį" nuo gyvenimo puslapį gal tik kokiam kaime berasi. Dizainas, informacijos pateikimas tragiškas, paieška tokia pat. Yra dar kur stengtis.
Raizgas lynis    Pen, 2020-02-07 / 16:00
o tai ka veikia visi tie kiseniniai enttukai irgi sttukai-krato ta nabage antikvariniu limuzinu firma irgi kompromatus pardavineja,nematydami tikruju grobuoniu mieste?...
autobuso vairuotojas    Pen, 2020-02-07 / 16:53
Direktorius V.Seireckas vykdo nusikalstama veika ir juo turi užsiimti prokuratūra ir nedelsiant.
Artas     Pen, 2020-02-07 / 18:14
Paskaitykit www.siauliai.lt yra visi atsakymai, o Jūratė vis dar pyksta matyt .
Tamstos    Pen, 2020-02-07 / 22:27
Visa info apie "Bustura" https://www.118.lt/imones/busturas-uab/1232670?name=KLI&act=&rgn=&det=0&sac=1&sact=126&acttype=Konferencij%C5%B3+ir+seminar%C5%B3+organizavimas&sexp=2&sasc=1&sc=1#cdetails . Čia yra įrodymas,kad Busturo situacija nėra tokia bloga,kaip rašo Šiaulių kraštas. Pirma paieškokite info. O paskui tik prokuratūra grasinkite. Gal jau primišote kokiais autobusais važinėjote prieš 5 ar 10m. Kokios buvo skolos "Busturo"? Jau ėjo kalba apie bankrotą ir tik Šio mero,ir Šio direktoriaus dėka. Busturas atgimė naujam gyvenimui.
Tamsta tamsta    Pen, 2020-02-07 / 22:37

In reply to by Tamstos

Savivaldybė ir meras tamstos pinigus į bankrutuojantį biznį sukišo, todėl ir pagerėjo situacija. Kitu atveju miestas būtų nebeturėjęs vežėjo. O "užsidirba" jie taip pat iš tamstos pinigų. Kiek reikia, tiek tamsta ir sumoki. Tiek ir to džiaugsmo.
miestietis    Pen, 2020-02-07 / 22:48

In reply to by Tamsta tamsta

Visiškai sutinku su Tamsta tamsta nuomone dėl savivaldybės bendrovių, taip kaip, jos nėra tipiniai ūkiniai subjektai veikiantys pagal visuotinai priimtas konkurencines sąlygas, vienu žodžiu- kiek reiks, tiek ir mokėsite už paslaugas.
Gaila    Šeš, 2020-02-08 / 06:12

In reply to by miestietis

O turėtų veikti kaip normalūs verslo subjektai, t.y. siekti pelno. Tada ir sąnaudos būtų mažiausios. Dabar gi miestiečiai, besidžiaugdami "mažomis kainomis", taip ir nesužino, kiek realiai už tai sumoka. Kas galėtų paneigti, kad norėdama užsitikrinti valdžią mieste dauguma tų "viešai matomų kainų" specialiai neprimažina? O dar visokiausi savų įmonių (ir žmonių) gelbėjimai miesto finansais...
miestietis    Šeš, 2020-02-08 / 10:22

In reply to by Gaila

Problema ne kažkokio pelno siekime, nes į tą eina visi ūkiniai subjektai(ir net savivaldybės bendrovės), bet problema yra visų rūšių sąnaudose ir tarifų už patiektą paslaugą nustatyme.
Gerbiamas miestieti    Šeš, 2020-02-08 / 14:33

In reply to by miestietis

O kaip skaičiuojamas pelnas? Pajamos (tiesiogiai priklauso nuo nustatyto tarifo) minus sąnaudos. Skirtumas tik tas, kad savivaldybės įmonė kad ir per dideles (neadekvačiai) sąnaudas ir mažus tarifus, remdamasi "miesto poreikiais", gali bet kada pateisinti. Kartais už tokios veiklos slepiasi visai ne miesto interesai.
miestietis    Šeš, 2020-02-08 / 15:11

In reply to by Gerbiamas miestieti

Šiaip tai ilgoka ta tema, nes vienų(Busturas) bilietų kainą reguliuoja Taryba, o kitų(Vandenis, Šiluma) tarifus reguliuoja VERT,as, bet ir dar kartą sakau- keistai ir ne socialiai atrodo gyrimąsi dideliais tokių bendrovių pelnais, nors minusinė veikla irgi būtų prieš sveiką logiką.
P. S.    Pen, 2020-02-07 / 22:51
Mero nuomone ir remiantis paskutiniu savivaldybės pranešimu, savivaldybės valdomos įmonės (!) nuolat "investuoja į miestą" iš savivaldybės (valstybės) gautus ir iš miestiečių uždirbtus milijonus... Tiesiog toks naujoviškas šiaulietiškas biznis. Gal kas paaiškins merui (ir savivaldybės rašytojams), ką iš tikrųjų reiškia žodžiai "investicija" ir "investuoti"?
Svečias    Šeš, 2020-02-08 / 07:54
Kad pries kelis metus buvo problemu su autobusu uzpirkimu .del berods iskart nevaziuojanciu.vel lenda aferos i viesuma.zodziu nesekas siam atseit teisuoliui su pirkiniais
Kaip tik..:-)    Šeš, 2020-02-08 / 09:23
Kaip tik jam ie sekasi.. :-), bakiu rinkimams tsi reikia..!!
Tamstos    Šeš, 2020-02-08 / 11:36
Jau eile metų busturas dirba pelningai,jei dirbtų į minusą dar iki šiol važiuotumėm su rusų gamybos "Ikarusais". Pastudijuokite yra daug straipsnių apie prieš šį merą iki 2015m. dirbusia Šiaulių valdžia ir,kaip nekeista nė vieno neigiamo komentaro. Visi buvo laimingi ir patenkinti,kad miestas ėjo link bankroto. "https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/710310/siauliu-miesto-biudzeta-slegia-senos-skolos" Va jums įrodymas. Išminčiai.
vairuotojas    Šeš, 2020-02-08 / 12:49

In reply to by Tamstos

Keistas tas pelnas,maršrutai uždarinėjami autobusai stovi,rūdyja,Mieste veža pigiausiomis kainomis,dujiniu autobusu eksplotacijos ir remonto kaina kosmosas.Kada tas melo burbulas sproks.
Tamsta    Šeš, 2020-02-08 / 16:31

In reply to by vairuotojas

Vairuotojau,jei viską taip puikiai žinai. Tai viską pranešk savivaldybei yra juk opozicija Šiauliuose. Eik pas Simulką jam juk reikia sensacijų. Kodėl čia visi rašo? Viską kas blogai susiekite su Šiaulių opozicija. Juk jie skirti trukdyti dirbti. Vis dar norėtum dirbti su rusu Ikarus autobusu? Ar geriau naujam autobuse dirbti?
Tamsta    Šeš, 2020-02-08 / 14:42

In reply to by Tamstos

Pasidomėkite, kiek tamstos pinigėlių Busturo finansuose nugulė, kad jis dirbtų a la pelningai. Meras su ekonomikos augimu (tuo pačiu ir surenkamu GPM) nelabai ką bendro turi. Tiesiog atsidūrė žmogus tinkamoje vietoje tinkamų metu. Beje, nė vienas miestas Lietuvoje dar ne bankrutavo iki šiol. Visi tvarkosi, ne tik Šiauliai.
Dr. Mangele    Šeš, 2020-02-08 / 17:26
Gudročiams, Ikarusai, tai buvo ne rusų, o vengrų mašinos... Busturo modernizavimas prasidėjo nuo a.a. Vaišvilos, tiesa buksavo prie Laužiko, bet tada nebuvo tiek Europinių pinigų... O Tomukas B. gražiai ten savivaldą pamaudė su Jelgavos gudročiais, beje kliuvo normaliai ir buratinui tada matyt ant fotojuostų. Dabartinis tai garažo vedėjo lygio, neskiria kairės nuo dešinės, nekalbant apie finansų valdymą. O tas tiekėjas tai groznas... 2 darbuotojai, 300-500 tūkst apyvarta matyt iš Busturo autobusų pasiekta.... Turi tris klientus Busturą, Mažeikių ir Jonavos AP... vat tau ir skaidrumas... Beje 2014 nesupratau, kam Otokar 10 reikejo pirkti ne iš oficialaus atstovo - Kautros? Ir kodėl pragrojus priemiesti ir pradegus su viešaisiais, obuolmušis vis dar prie vairo?
Soliaris    Šeš, 2020-02-08 / 20:11
Pažiūrėkit, kiek iš viso beliko tarpmiestinių maršrutų. Vos keli reisai į Kauną ir Vilnių. Viskas, daugiau tuščia. Tai apie ką kalbam ponai?
Tamsta    Šeš, 2020-02-08 / 22:55

In reply to by Soliaris

Va Pirmadienį važiavau iš Vilniaus į Šiaulius. Su "Busturu" 5 nu max 10 žmonių. 50 vietų autobuse. Draudimas,kuras ir dar Techninė apžiūra. Visa tai kainuoja. Kurių velnių leisti autobusus tuščius. Visi dabar juk su mašinom. Tas pat buvo ir su nuvažiavimu. 50 vietų. Gal 15 žmonių. Tai ar apsimoka? a?
Soliaris    Sek, 2020-02-09 / 10:58

In reply to by Tamsta

Tai klausk Seiracko, kodėl siunčia 5 vietų autobusą, vietoj 30. Pagal vieną važiavimą negali daryti išvadų apie keleivių srautus. Tą dieną 10, o gal kitą dieną buvo pilnas. Čia tik „Busturo“ vadai žino. Ir dar. O kaip nuvykti iš taško A į tašką B, jei neturi savo automobilio? Kas tą funkciją turėtų atlikti?
Tamsta    Sek, 2020-02-09 / 15:43

In reply to by Soliaris

Neturi automobilio - tavo ir problemos. O šiaip į Vilnių ir iš jo. Kas valanda yra autikas. Žmogui yra didelis pasirinkimas. Yra ir be mūsų kas veža. Į Lietuvos didmiesčius, be problemų gal pakliūti. Bet kada,o iš ten y rajono centrus. Nematau didelės problemos. Kas veš. Ar mes. Ar kiti.
miestietis    Sek, 2020-02-09 / 10:50
Nu jo papa, nors ir su skaudančia galva po vakarykščio vakarėlio, bet pasakysiu- juk jau prieš 10 metų buvo siekis atskirti miesto pervežimus nuo priemiestinių ir tarpmiestinių ir tuo būdu bei tikslu sumažinti tiesiogines sąnaudas, kurios atsiliepia tarifuose.
Taxi vairuotojas    Pir, 2020-02-10 / 15:53
Jau senai Seirackui reik galvą kirst kiek žmonių gerų išmetė iš darbo vien už tai,kad prieštaravo jo nuomonei. Kiek pinigų praplauta. Visi tyli,nes bijo, Pagaliau išeis viskas į viešumą,labai laukiu kada pasirodys visa tai televizijoje
Idomu    Pen, 2020-02-14 / 19:51
Kiek gi Busturo direktorius pinigu isplove Taxi vairuotojau? Ar tu bent suvoki kas yra pinigu plovimas? O is darbo ismete ne gerus, o geriancius. Ir dar lodorius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.