Atsinaujina Šiaulių katedra

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pauliaus ka­ted­ros var­tai ir tvo­ra už­deng­ti – vyks­ta res­tau­ra­vi­mo dar­bai.
Prie Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ros vyks­ta dar­bai – tvar­ko­mi šven­to­riaus pa­grin­di­niai var­tai ir tvo­ra. Iki ki­tų me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti ka­ted­ros fa­sa­dą, pa­keis­ti lan­gus, įreng­ti lie­taus nu­ve­di­mo nuo pa­sta­to sis­te­mą, co­ko­lio, pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ją ir nuo­grin­dą, su­tvar­ky­ti ka­ted­ros ap­lin­ką bei pri­tai­ky­ti bokš­tą lan­ky­to­jams. Šiau­lius bus ga­li­ma pa­ma­ty­ti iš maž­daug 65 met­rų aukš­čio.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

"Da­bar vyks­ta ran­gos dar­bai, ruo­šia­me ka­ted­rą re­no­va­ci­jai. Per­ka­me ir ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus. Nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos pra­si­dės bokš­to vi­daus tvar­ky­mo dar­bai, bus pa­ruoš­ta nuo­grin­da, – ar­ti­miau­sius dar­bus var­di­ja VšĮ "Šiau­lių vys­ku­pi­jos eko­no­mo tar­ny­ba" di­rek­to­rė Izol­da Skrui­by­tė. – Išo­rės dar­bams – tin­ka­vi­mui, da­žy­mui žie­ma ne­pa­lan­kus me­tas, šie dar­bai, ko ge­ro, vyks pa­va­sa­rį."

Ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus ti­ki­ma­si pra­dė­ti ki­tą mė­ne­sį.

Iki ki­tų me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti ka­ted­ros fa­sa­dą, at­lik­ti var­tų, tvo­ros su bokš­te­liais res­tau­ra­ci­ją, pa­keis­ti ka­ted­ros lan­gus, įreng­ti lie­taus nu­ve­di­mo nuo pa­sta­to sis­te­mą, co­ko­lio, pa­ma­tų hid­roi­zo­lia­ci­ją ir nuo­grin­dą, pri­tai­ky­ti bokš­tą lan­ky­to­jams, su­tvar­ky­ti šven­to­riaus pa­grin­di­nius var­tus ir ka­ted­ros ap­lin­ką.

Pa­sak I. Skrui­by­tės, vi­zua­li­nis ka­ted­ros, var­tų vaiz­das ne­si­keis: "Ban­dy­si­me fa­sa­dą pa­lik­ti taip, kaip yra. Tik at­nau­jin­si­me pa­gal kul­tū­ros pa­vel­do rei­ka­la­vi­mus."

Ka­ted­ros bokš­tas bus pri­tai­ky­tas tu­ris­tams, pi­lig­ri­mams lan­ky­ti. Iš ap­žval­gos aikš­te­lės bus ga­li­ma gro­žė­tis kraš­to­vaiz­džiu – iki šiol pa­ma­ty­ti Šiau­lius ir apy­lin­kes iš paukš­čio skry­džio ga­li­my­bės ne­bu­vo.

Li­pan­tie­ms į bokš­tą nu­ma­ty­ta pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos, skir­tos sak­ra­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to is­to­ri­jai, pa­ka­bin­ti nuo­trau­kų, kad aikš­te­lė­je stab­te­lė­ję lan­ky­to­jai ga­lė­tų ne tik pail­sė­ti, bet ir pa­skai­ty­ti, su­ži­no­ti.

Ga­li­my­bės pri­tai­ky­ti bokš­tą neį­ga­lie­siems, sa­ko I. Skrui­by­tė, nė­ra, ni­ša siau­ra, to­dėl ieš­ko­ma ki­tos išei­ties: pla­nuo­ja­ma ka­ted­ros pir­ma­me aukš­te įreng­ti mo­ni­to­rius, kad bū­tų ga­li­ma ste­bė­ti pa­no­ra­mi­nį vaiz­dą, trans­liuo­ja­mą iš bokš­to ap­žval­gos aikš­te­lės.

"Vaiz­das at­si­ve­ria tik­rai gra­žus", – sa­ko I. Skrui­by­tė.

Nors Šiau­lių ka­ted­ro­je vyks in­ten­sy­vūs dar­bai, šven­to­vė liks at­vi­ra ir ti­kin­tie­siems, ir tu­ris­tams.

"Kaž­koks ne­pa­to­gu­mas bus, sto­vės pa­sto­liai. Ži­no­ma, ir da­bar yra ne­pa­to­gu­mų, dar bus iš­griau­tos ply­te­lės. De­rin­si­me, ieš­ko­si­me komp­ro­mi­so. Šv. mi­šios bus au­ko­ja­mos, ka­ted­ra ne­bus už­da­ry­ta", – sa­ko I. Skrui­by­tė.

Bend­ra pro­jek­to "Šiau­lių Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ros ak­tua­li­za­vi­mas" ver­tė yra 1 376 000 eu­rų, ran­gos dar­bų sa­ma­ta – be­veik 1 mi­li­jo­nas eu­rų. Di­džio­ji da­lis lė­šų – iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do.

ES pa­ra­mą šiam pro­jek­tui pat­vir­ti­nu­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja su­tar­tį su VšĮ "Šiau­lių vys­ku­pi­jos eko­no­mo tar­ny­ba" pa­si­ra­šė 2017 m. ge­gu­žės 10 die­ną. Bu­vo pa­reng­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, at­lik­ti tai­ko­mie­ji ty­ri­mai bei ki­ti pa­ren­gia­mie­ji dar­bai.

Ran­gos su­tar­tis su UAB "Tel­šių meist­ras" pa­si­ra­šy­ta šių me­tų lie­pos 22 die­ną.

Šiau­lių ka­ted­ra, pa­sta­ty­ta 1626 me­tais, lai­ko­ma ryš­kiau­siu re­ne­san­si­nio ma­nie­riz­mo ar­chi­tek­tū­ros kū­ri­niu Lie­tu­vo­je. Pas­ta­tas nio­ko­tas ka­rų, gais­rų, gam­tos sti­chi­jų.

Ka­ted­ros ti­tu­las baž­ny­čiai su­teik­tas 1997 me­tais, po­pie­žiui Jo­nui Pau­liui II įstei­gus Šiau­lių vys­ku­pi­ją.

Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Pauliaus ka­ted­ra pa­ten­ka į Šv. Jo­no Pau­liaus II pi­lig­ri­mų ke­lio marš­ru­tą.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-11-12 / 13:31
Kai pamatau vėlyvą rudenį montuojamus pastolius ir atsiradusius tinkuotojus, tai nevalingai prisimenu vis apiburnojamą sovietmetį, bet, matyt, tas laikotarpis ir jo tvarka visai nė prie ko, nes ir po 30 metų, tradicija nemari esti. Šiaip, tai sveikinu Katedros renovacijos iniciatorius ir vykdytojus su prasmingu darbu ir linkiu, kaip palikuonis to senolio, kurs pokariu taip pat karstėsi Katedros pastoliais atstatydamas karo sugriovimus, kad mūsų, bene vienintelis architektūrinis švyturys, atgimtu naujom šviesiom spalvom. O pabaigai noriu tik pasiguosti, kad anksčiau neturėjome vientisos restauracijos politikos, gal todėl ir turime dabartinę stogo spalvų dvispalvystę, kuri Katedrai tikrai netinka.
Jonas    Tre, 2019-11-13 / 12:32
Ne tik Šiaulių katedra renovuojama tos pačio įmonės, Bet ir Šeduvos bažnyčios fasadas gražėja
meile siauliams    Tre, 2019-11-20 / 16:59
puiku,kad renovuos,labai gerai,nuostabi kaip angelas baltute katedra,nors senokai nebegyvenu sime mieste,bet dziaugios,kad viskas vyksta i gera,moderneja,atsinaujina,su meile ,r,m,

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.