Aikštėje – ne bala, o būsimas fontanas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fon­ta­no "pre­liu­di­ja" – ba­la.
Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pa­kraš­ty­je po lie­taus at­si­ra­du­si ne­men­ka ba­la pri­trau­kė mies­tie­čių dė­me­sį. Aikš­tė dar ne­baig­ta at­nau­jin­ti, bet gal čia koks bro­kas? Ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ra­mi­na – čia bū­si­mas fon­ta­nas.

Lie­tus ir už­kimš­tos sky­lės – "kal­ti­nin­kai"

Ne vie­nas šiau­lie­tis fo­tog­ra­fa­vo van­de­ny­je at­si­spin­din­čius aikš­tės priei­gų vaiz­dus ir jais da­li­jo­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Kas džiau­gia­si van­dens "veid­ro­džiu", kas ste­bi­si at­si­ra­du­sia ba­la.

Ko­dėl van­duo aikš­tė­je telk­šo,"Šiau­lių kraš­tas" klau­sė aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­riaus ar­chi­tek­to Vy­te­nio Ru­do­ko.

"Šio­je vie­to­je tu­ri bū­ti fon­ta­nas. Ten vi­sa­da bus van­duo, kai jį pa­lei­si­me. Ne, fon­ta­nas neiš­ban­do­mas, tie­siog dar ne­pa­da­ry­tas, pa­li­jo ir at­si­ra­do van­duo, nes sky­lės už­kimš­tos ir van­duo ne­nu­te­ka že­myn, – aiš­ki­no V. Ru­do­kas. – Sau­lė pa­švies ir van­duo iš­ga­ruos."

Ar­chi­tek­to su­ma­ny­mu, aikš­tės pa­kraš­ty­je, pa­lei Auš­ros alė­ją, iš­grįs­ta ak­me­nų juos­ta link Var­po gat­vės ei­nant baig­sis fon­ta­no plokš­tu­ma.

Ak­me­ni­nis grin­di­nys sim­bo­li­zuo­jan­tis čia bu­vu­sios tur­gaus aikš­tės grin­di­nį ir įreng­tas, kaip "bar­je­ras, kad žmo­nės iš aikš­tės nei­tų į Auš­ros alė­ją". Ei­da­mi ga­li ir nu­kris­ti, nes gat­vė yra že­miau.

Fon­ta­no plokš­tu­mo­je, pa­na­šiai kaip da­bar pa­li­jus, van­dens sluoks­nis su­da­rys 5 cm. Plokš­tu­mo­je jau įreng­ti trys van­dens purkš­tu­vai purkš sro­ve­les, for­muo­jan­čias ne­di­de­lius fon­ta­niu­kus, ku­rie bus ir ap­švies­ti.

Grin­di­nio ak­me­nys, pa­sak V. Ru­do­ko, "įeis į fon­ta­ną, lyg su­by­rės į van­de­nį" – to dar nė­ra pa­da­ry­ta. Van­duo per­si­pils per kraš­tus ir nuo­žul­nio­mis plokš­tu­mo­mis lie­sis že­myn – ir į aikš­tės pu­sę, ir į Var­po gat­vės pu­sę.

Už ke­lių met­rų nuo ak­me­nų juos­tos link aikš­tės vi­du­rio dar vie­nas fon­ta­nas įren­gi­nė­ja­mas – iš 22 purkš­tu­vų.

"Tai bus grin­di­nio fon­ta­nas, – sa­kė V. Ru­do­kas. – Kaip ma­din­ga, jo čiurkš­lės šaus iš grin­di­nio aukš­tyn iki 2 met­rų, bus spal­vo­tas, gar­si­nis, įran­ga mu­zi­kai leis­ti pa­da­ry­ta."

"Vi­sa ši zo­na tam­pa ir eks­po­na­vi­mo zo­na, – da­li­jo­si idė­ja ar­chi­tek­tas. – Ga­li­me ant tų ak­me­nų ir ko­kių skulp­tū­rų lai­ki­nų pri­sta­ty­ti. Ši aikš­tė – vie­ta veiks­mui, jis tu­ri nuo­lat keis­tis."

Kas bus da­ro­ma ant iš­ki­lu­sios aikš­tė­je ver­ti­ka­lios plokš­tu­mos – sie­nos, ku­ri pra­min­ta "rau­dų sie­na"? Ar­chi­tek­tas siū­lo ne jo klaus­ti – Sa­vi­val­dy­bės.

Tik pa­brė­žė: "Ta sie­na yra sce­na veiks­mui: no­ri fo­tog­ra­fi­jas eks­po­nuo­ti – ge­rai, ga­li ir ly­nus nuo jos iš­temp­ti že­myn ar ten­tus įreng­ti, kad va­sa­rą bū­tų pa­vė­sis. Tai erd­vė, ku­rio­je tu­ri­me reikš­tis. Tik veiks­mą aikš­tė­je kaž­kas tu­ri ad­mi­nist­ruo­ti, koor­di­nuo­ti."

Ka­da pa­baig­tu­vės?

V. Ru­do­ko ži­nio­mis, ba­lan­džio 15 die­ną aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai tu­ri bū­ti "pri­duo­ti" vi­soms rei­kia­moms ins­ti­tu­ci­joms, tar­ny­boms.

"Kai su­dė­sim vi­si pa­ra­šus, jog vis­kas ge­rai, ta­da bus baig­ta. Bet neat­si­me­nu to­kio ob­jek­to, ku­ris bū­tų ati­duo­tas nu­ma­ty­tą die­ną", – sa­kė ar­chi­tek­tas.

Pats jau ži­no, ką rei­ka­laus tai­sy­ti, bet neatsk­lei­dė, kas tai­sy­ti­na: "Vi­daus tvar­ka pa­sa­ky­siu." Ma­no, jog pa­baig­tu­vės ga­li nu­si­kel­ti iki ge­gu­žės 1 die­nos.

Į aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus įei­na ir skve­ro ša­lia Sa­vi­val­dy­bės at­nau­ji­ni­mas.

"Dau­giau nei pu­sė dar­bų skve­re yra pa­da­ry­ta, bet čia dar rei­kia įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę, pa­sta­ty­ti tua­le­tą. Daug nau­jų žel­di­nių – me­džių, krū­mų – rei­kia pa­so­din­ti, ru­de­nį, kai no­rė­jom so­din­ti, nie­kas tam pi­ni­gų ne­da­vė, – pri­si­mi­nė V. Ru­do­kas. – Ti­kė­ki­mės, kad bus štur­mas, vie­nu me­tu dirbs šim­tas dar­bi­nin­kų ir vis­ką lai­ku pa­da­rys."

Komentarai

miestietis    Šeš, 2020-03-07 / 10:45
Rekonstruotai aikštei parašyčiau teigiamą įvertinimą, bet, kaip ir visados, turiu ir pastabų. Kaip bežiūrėsi, bet netašyti lauko akmenys grindinyje tokioje reprezentatyvioje vietoje netinka, beje, kaip ir prie savivaldybės. Dar niekaip nesuprantu ir tų betoninių kubų reikalingumo ir pagrįstumo tokiame išpildyme. Man peršasi nuomonė, kad jie nukopijuoti nuo Niujorko 9/11 Memory muziejaus teritorijoje esančių kubų, bet ten yra pasirinkta atlikti kitaip, vientiso granito, tai ir vaizdas atitinkamas, o štai mūsų variante, tai labai nykus vaizdas yra- nei luptas, anei skustas gavosi sprendimas , reiktu pataisyti. Dar norėčiau, kol nevėlu, kad sumontuotų aikštės laiptukų- pakopų apsaugas, gal iš kokio dekoratyvaus vamzdžio, nes kokią kitą snieguotą žiemą bevalant su technika, tuos laiptukus apgrandys ir apdaužys, o po to bus negražus vaizdas.Tai sutrumpintu variantu tiek pastabų.
miestieti    Sek, 2020-03-08 / 14:35

In reply to by miestietis

tai už ką teigiamas įvertinimas (kažkaip tu čia suki vynioji ir pats susipainioji), kad viskas blogai? Už raudų sieną, nes jos kažkaip nepaminėjai?
miestietis    Sek, 2020-03-08 / 15:23

In reply to by miestieti

Jei atliktas darbas turi trūkumų, tai dar nereiškia, kad viskas blogai. Dėl tos betoninės sienos, tai projektuotojas matyt mūsų miesto kai kuriuos žmogelius gerai išskaičiavo ir suprojektavo verksniams jų susirinkimo vietą, tik blogai padarė betonuotojai, kad tarpelių nepadarė troškimams užkišti. O jei rimtai, tai scenos paskirtį sužinosite, kuomet per šventes čia trepsėsite į taktą kokiam šoumenui. Gal per kitą rekonstrukciją, kitos generacijos projektuotojai sugalvos ką nors geresnio, aš tuo tikiu, bet šiuokart bus gerai ir toks sprendimas, o gal jau ir mero požiūris prisišlifavo iš antro aukšto bežvelgiant.
Miestiečiui    Sek, 2020-03-08 / 17:25

In reply to by miestietis

Kokios šventės, kokie šoumenai? Kam jiems reikalinga betono siena? Net kiekvienam mėnesiui po renginį bus sunku surasti. Nebent paradus rengti mero garbei. Klounai.
Matilda    Šeš, 2020-03-07 / 11:48
Siūlau pagilinti tą tvenkinį (baseiną), prileist į jį žuvies ir už pinigus leisti jas žvejoti. Tai viena mano idėja - pasiūlymas Tarybos nariui Šiurkui, ką daryti naujoje aikštėje (dykynėje), jis prašė jas siūlyti.
taip    Sek, 2020-03-08 / 10:49
Nuvažiuokit vasarą į Naująją Akmenę, Radviliškį ir pamatysit šiuolaikiškus fontanus. Nors gal nereikės, iki vasaros ir jusiškį pabaigs įrengti. Ot niurgzliai!
Vantuzas    Sek, 2020-03-08 / 13:25
Moterys - gėlės, vyrai - vanduo, O kad tos gėlės žydėtų, Reikia kuo dažniau keisti vandenį.
as    Sek, 2020-03-08 / 15:23
kokie bjaurūs padarai yra tie žmogėnai, bjauresnio padaro žemėj nėra. Ar jums bent kažkas būba gyvenime gerai?
Aliosa    Sek, 2020-03-08 / 19:58
Smarkiai prasimesta su raudu siena. Sakykit ka norit. Šone nuo aušros al. Mulčio pripilta nepilnai matosi daug kur plevele išlindusi, biku pilna. Manau žole butu gražiau. Fontanas jei bus gražus, iskirtinis ir apšviestas kaskaip vakare, gali tapti pagrindiniu traukos objektu centre. Abejoju tuo kaškodel. Kitoj gatves pusej. Pastatyta kaškokia pakyla gal kaškokiem paminejimams nežinau... Šalia labai jau maža žaidimu aikštele. Tai tokie pastebejimai iš mano puses. Noretusi, kad miestiečiai turetu svaresni žodi, o ne miesto klierkai. Formuojant miesto vaizda.
Jonė    Sek, 2020-03-08 / 20:38
Trūksta žalumos..Nykus śitas miestas su ta visa pilka aikśte, bulvaru,baisia Talkśos pakrante ir kt..
Varlė    Sek, 2020-03-08 / 21:36
Nusiraminkit - "fontanas" bus toks, koks yra Kuršėnuose - iš grindinio pora čiurkšlikių - kaip kaimui užteks su tapkėmis pasiplekšnoti.
Aikštė suniokota    Sek, 2020-03-08 / 22:22
Jau nesistebiu,kad viskas vyksta ekspromtu. Jau galima ir išsižiojusią klykuančią galvą į ją grąžinti-bus į temą.
Balamuc    Pir, 2020-03-09 / 10:32
Paminėsit mano žodį-ant tų laiptų, kur link Varpo - Aušros al. sankryžos - bus ne 1 nusuktas sprandas, nulaužta koja ar bent jau sugūrinta nosis. Geneali architektūrinė inovacija - dalyje laptų palikti tik kas antrą pakopą!
Fanfanas    Pir, 2020-04-13 / 15:51
Negi centukų nepastatys? Juk jie visada primins kaip reikia pinigus plauti. Ypač dabar

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.