Aikštėje – ne bala, o būsimas fontanas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fon­ta­no "pre­liu­di­ja" – ba­la.
Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pa­kraš­ty­je po lie­taus at­si­ra­du­si ne­men­ka ba­la pri­trau­kė mies­tie­čių dė­me­sį. Aikš­tė dar ne­baig­ta at­nau­jin­ti, bet gal čia koks bro­kas? Ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas ra­mi­na – čia bū­si­mas fon­ta­nas.

Lie­tus ir už­kimš­tos sky­lės – "kal­ti­nin­kai"

Ne vie­nas šiau­lie­tis fo­tog­ra­fa­vo van­de­ny­je at­si­spin­din­čius aikš­tės priei­gų vaiz­dus ir jais da­li­jo­si so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Kas džiau­gia­si van­dens "veid­ro­džiu", kas ste­bi­si at­si­ra­du­sia ba­la.

Ko­dėl van­duo aikš­tė­je telk­šo,"Šiau­lių kraš­tas" klau­sė aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­riaus ar­chi­tek­to Vy­te­nio Ru­do­ko.

"Šio­je vie­to­je tu­ri bū­ti fon­ta­nas. Ten vi­sa­da bus van­duo, kai jį pa­lei­si­me. Ne, fon­ta­nas neiš­ban­do­mas, tie­siog dar ne­pa­da­ry­tas, pa­li­jo ir at­si­ra­do van­duo, nes sky­lės už­kimš­tos ir van­duo ne­nu­te­ka že­myn, – aiš­ki­no V. Ru­do­kas. – Sau­lė pa­švies ir van­duo iš­ga­ruos."

Ar­chi­tek­to su­ma­ny­mu, aikš­tės pa­kraš­ty­je, pa­lei Auš­ros alė­ją, iš­grįs­ta ak­me­nų juos­ta link Var­po gat­vės ei­nant baig­sis fon­ta­no plokš­tu­ma.

Ak­me­ni­nis grin­di­nys sim­bo­li­zuo­jan­tis čia bu­vu­sios tur­gaus aikš­tės grin­di­nį ir įreng­tas, kaip "bar­je­ras, kad žmo­nės iš aikš­tės nei­tų į Auš­ros alė­ją". Ei­da­mi ga­li ir nu­kris­ti, nes gat­vė yra že­miau.

Fon­ta­no plokš­tu­mo­je, pa­na­šiai kaip da­bar pa­li­jus, van­dens sluoks­nis su­da­rys 5 cm. Plokš­tu­mo­je jau įreng­ti trys van­dens purkš­tu­vai purkš sro­ve­les, for­muo­jan­čias ne­di­de­lius fon­ta­niu­kus, ku­rie bus ir ap­švies­ti.

Grin­di­nio ak­me­nys, pa­sak V. Ru­do­ko, "įeis į fon­ta­ną, lyg su­by­rės į van­de­nį" – to dar nė­ra pa­da­ry­ta. Van­duo per­si­pils per kraš­tus ir nuo­žul­nio­mis plokš­tu­mo­mis lie­sis že­myn – ir į aikš­tės pu­sę, ir į Var­po gat­vės pu­sę.

Už ke­lių met­rų nuo ak­me­nų juos­tos link aikš­tės vi­du­rio dar vie­nas fon­ta­nas įren­gi­nė­ja­mas – iš 22 purkš­tu­vų.

"Tai bus grin­di­nio fon­ta­nas, – sa­kė V. Ru­do­kas. – Kaip ma­din­ga, jo čiurkš­lės šaus iš grin­di­nio aukš­tyn iki 2 met­rų, bus spal­vo­tas, gar­si­nis, įran­ga mu­zi­kai leis­ti pa­da­ry­ta."

"Vi­sa ši zo­na tam­pa ir eks­po­na­vi­mo zo­na, – da­li­jo­si idė­ja ar­chi­tek­tas. – Ga­li­me ant tų ak­me­nų ir ko­kių skulp­tū­rų lai­ki­nų pri­sta­ty­ti. Ši aikš­tė – vie­ta veiks­mui, jis tu­ri nuo­lat keis­tis."

Kas bus da­ro­ma ant iš­ki­lu­sios aikš­tė­je ver­ti­ka­lios plokš­tu­mos – sie­nos, ku­ri pra­min­ta "rau­dų sie­na"? Ar­chi­tek­tas siū­lo ne jo klaus­ti – Sa­vi­val­dy­bės.

Tik pa­brė­žė: "Ta sie­na yra sce­na veiks­mui: no­ri fo­tog­ra­fi­jas eks­po­nuo­ti – ge­rai, ga­li ir ly­nus nuo jos iš­temp­ti že­myn ar ten­tus įreng­ti, kad va­sa­rą bū­tų pa­vė­sis. Tai erd­vė, ku­rio­je tu­ri­me reikš­tis. Tik veiks­mą aikš­tė­je kaž­kas tu­ri ad­mi­nist­ruo­ti, koor­di­nuo­ti."

Ka­da pa­baig­tu­vės?

V. Ru­do­ko ži­nio­mis, ba­lan­džio 15 die­ną aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bai tu­ri bū­ti "pri­duo­ti" vi­soms rei­kia­moms ins­ti­tu­ci­joms, tar­ny­boms.

"Kai su­dė­sim vi­si pa­ra­šus, jog vis­kas ge­rai, ta­da bus baig­ta. Bet neat­si­me­nu to­kio ob­jek­to, ku­ris bū­tų ati­duo­tas nu­ma­ty­tą die­ną", – sa­kė ar­chi­tek­tas.

Pats jau ži­no, ką rei­ka­laus tai­sy­ti, bet neatsk­lei­dė, kas tai­sy­ti­na: "Vi­daus tvar­ka pa­sa­ky­siu." Ma­no, jog pa­baig­tu­vės ga­li nu­si­kel­ti iki ge­gu­žės 1 die­nos.

Į aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus įei­na ir skve­ro ša­lia Sa­vi­val­dy­bės at­nau­ji­ni­mas.

"Dau­giau nei pu­sė dar­bų skve­re yra pa­da­ry­ta, bet čia dar rei­kia įreng­ti vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę, pa­sta­ty­ti tua­le­tą. Daug nau­jų žel­di­nių – me­džių, krū­mų – rei­kia pa­so­din­ti, ru­de­nį, kai no­rė­jom so­din­ti, nie­kas tam pi­ni­gų ne­da­vė, – pri­si­mi­nė V. Ru­do­kas. – Ti­kė­ki­mės, kad bus štur­mas, vie­nu me­tu dirbs šim­tas dar­bi­nin­kų ir vis­ką lai­ku pa­da­rys."