„Saulei“ nušvis saulė – darbų nepavyko sustabdyti

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
„Saulės“ pastato atnaujinimo ir priestato statybos nukelti dar metams nepavyko – nesutiko nei Kultūros ministerija, nei Centrinė projektų valdymo agentūra.
Šiaulių koncertų įstaigos „Saulė“ pastato atnaujinimo ir priestato statybos projektas bus pradėtas įgyvendinti. Lemiamą žodį tarė miesto Tarybos nariai, trečiadienį sukviesti į skubų pasitarimą, sulaukus Kultūros ministerijos vienareikšmio atsakymo, jog jokio atidėjimo negali būti: projektas arba kuo greičiau vykdomas, arba jo atsisakoma.

Stabdyti neišėjo

„Šiaulių kraštas“ rašė, jog „Saulės“ rekonstrukcijai renkant rangovą, meras Artūras Visockas į viešumą paskleidė abejones, ar reikia rangos sutartį pasirašyti? Pasidalijo idėja gal verčiau „nukreipti“ lėšas naujai koncertų salei, o „Saulę“ tiesiog griauti. Dar pasvarstė, jog „Saulė“ galinti dirbti, kaip dirba ir be rekonstrukcijos, kol po 7–10 metų bus pastatyta nauja koncertų salė. Socialiniuose tinkluose kilo audringa mero sekėjų diskusija.

Projektų priežiūros įgyvendinimo tarybai, kuriai pats meras vadovauja, Savivaldybės administracija pasiūlė dėl „Saulės“ dvi alternatyvas – kreiptis dėl projekto įgyvendinimo termino nukėlimo metams arba nutraukti projektą.

Nubalsuota už pirmą variantą. Projekto atsisakius grėsė prarasti „Saulės“ rekonstrukcijai skirtus europinės paramos pinigus – 1,7 milijono eurų. Pati Savivaldybė yra įsipareigojusi per dvejus metus prisidėti 1,8 milijono eurų.

Tad motyvuojant finansiniais sunkumais balandžio mėnesį buvo inicijuotas raštas Kultūros ministerijai ir Centrinei projektų valdymo agentūrai, prašant projekto įgyvendinimo terminą pratęsti metams.

Sulaukus neigiamo atsakymo trečiadienį vakare sušauktas miesto Tarybos virtualus pasitarimas. Tarybos narių paprašyta balsuoti, ar finansuoti projekto įgyvendinimą? „Šiaulių krašto“ žiniomis, 25 Tarybos nariai balsavo „už“, keturi susilaikė, prieš nebalsavo nė vienas.

Atsakymas griežtas

Politikai buvo supažindinti su Centrinės projektų valdymo agentūros atsakymu, surašytu remiantis Kultūros ministerijos pozicija.

Ministerija pabrėžė, jog reaguojant į situaciją šalyje reikia spartinti investicijų pagal 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programą tempą. Tuo metu prašomo atidėti „projekto pažanga yra minimali“, o Kultūros ministerijos administruojamų priemonių programai pagal ES paramą trūksta lėšų.

„Dėl ekstremalios situacijos visoje šalyje suvaldymo ir jos padarinių šalinimo yra didelė tikimybė, kad Šiaulių miesto savivaldybė ir ateityje neturės dalies prie projekto įgyvendinimo numatytų prisidėti lėšų, todėl, pratęsus projekto įgyvendinimo terminą, iškils grėsmė dėl ES lėšų įsisavinimo ir jų praradimo“, – cituojama ministerijos nuostata.

Agentūra, atsižvelgdama į tokią Kultūros ministerijos poziciją, nepritarė projekto finansavimo sutarties keitimui ir paprašė užtikrinti projekto įgyvendinimą numatytais terminais, teikti veiksmų planą arba svarstyti klausimą dėl sutarties nutraukimo.

Projektas turi būti įgyvendintas iki 2021 metų birželio 30 dienos.

Opozicijos ir pozicijos nuomonės sutampa

„Dauguma pasisakėm už tai, kad „Saulė“ būtų renovuota. Pirmiausia, negalime prarasti europinių pinigų, antras dalykas, naujos koncertų salės reikia, bet ji nebus pastatyta dar dešimt metų, – komentavo „Šiaulių kraštui“ Vytautas Juškus, miesto Tarybos narys, priklausantis valdančiajai koalicijai. – „Saulės“, aišku, niekas negriaus ir remontuoti ją reikia. Tik gal reikėjo ne už tokius pinigus, kaip dabar, nes išeis arti keturių milijonų eurų. Bet, kita vertus, „Saulė“ miestui tarnaus dar ne dešimt metų.“

Rangovas yra pasiūlęs prisidėti prie projekto finansavimo, darbams imti paskolą, o Savivaldybė jam skolą grąžintų per 5 metus. V. Juškaus nuomone, tai įmanomas variantas.

„Taip jau buvo padaryta, rekonstruojant Vilniaus gatvės bulvaro dalį nuo Didždvario gimnazijos iki Žemaitės gatvės, kai Savivaldybė neturėjo pinigų“, – prisiminė V. Juškus.

Opozicijai priklausantis miesto Tarybos narys Jonas Bartkus „Šiaulių kraštui“ teigė: „Nė vienas iš opozicijos nesusilaikėm, balsavom „už“, nes projektas turi būti įgyvendintas. Nauja salė greitai neatsiras.“

Jo nuomone, merui nė nereikėjo užvesti diskusijos reikia-nereikia „Saulės“ projekto. Jam susidarė įspūdis, kad A. Visockas tik pasitarime sužinojo, koks iš tiesų bus atnaujinamos scenos dydis. „Tai meras nė nesikalba su „Saulės“ direktoriumi?“, – stebėjosi politikas.

„Šiemet Vyriausybė investiciniams projektams, kurie būtini įgyvendinti, meta lėšas iš 5 milijardų eurų, skirtų ekonomikai skatinti ir pandemijos pasekmėms mažinti. Tai mums tame kontekste pasitraukti iš projekto, dėl kurio jau viskas padaryta: rangos konkursas įvykęs, europinės paramos lėšos gautos – būtų nesąmonė, – komentavo J. Bartkus. – Reikia rekonstrukciją daryti. Aišku, bus problemų užtikrinti pinigų srautus.“

Jis palygino, jog daug rizikingesnis yra oro uosto infrastruktūros projektas, kuriam reikia 10 milijonų eurų, ir dar nežinia, kiek duos naudos miestui.

„Saulės“ projektas naudos duos: orkestrų kolektyvų, atlikėjų darbo sąlygos gerės. „Saulė“ ir dabar, prie tų prastų sąlygų, kokiomis dirba, yra gyvas objektas“, – akcentavo politikas.

„Saulės“ projektą ar ne trečią kartą buvo bandoma atidėti, o galėjome pradėti, kai buvo ekonominis pakilimas, jau būtų baigę, – sakė J. Bartkus. – Tas pats ir su oro uosto projektu, metams jį nutempė, o dabar įklimpome į viruso problemas.“

Viltis pildys Administracija

Savivaldybės Administracijos direktorius Antanas Bartulis „Šiaulių kraštui“ sakė, jog vylėsi, kad projektą bus galima išsaugoti palengvinant Savivaldybei finansinę naštą šiuo sunkiu periodu. Bet, deja, neišėjo.

„Mums davė suprasti, kad arba dirbate, arba negausite europinių pinigų, – komentavo situaciją direktorius. – CPVA pareikalavo iki gegužės 21 dienos pateikti planus, ką ruošiamės daryti, ar nebestatyti, gavę neigiamą atsakymą, ar statyti? Todėl meras ir sušaukė skubų pasitarimą. Tarybos nariai pasisakė, kad reikia tęsti projektą, dabar visos viltys – į Administraciją.“

Ar Administracija užtikrins finansavimą ar bus priimtas rangovo pasiūlymas?

A. Bartulis patikino, jog pati Savivaldybė finansuos projektą. Rangovui padėkota ir atsisakyta jo pasiūlymo, nes jis neatitinka pasirašytos projekto finansavimo sutarties sąlygų. Negalima už atliktus darbus atsiskaityti per penkerius metus.

„Šių metų mūsų našta projektui finansuoti yra vienas milijonas eurų – viskas yra suplanuota ir nėra kliūčių darbus daryti, – patikino direktorius. – Milijono eurų gal ir neprireiks, nes kokiu mėnesiu vėluojame rangos darbus pradėti. Antras momentas, vykdome dešimtis investicinių projektų, jiems šiemet suplanuota iš viso 42 milijonai eurų, kai kurie projektai vėluoja, vienas kitas nepradedamas vykdyti, tad matome galimybę pinigų srautus suvaldyti ir išgelbėti „Saulės“ projektą.“

Direktorius informavo, jog per dvi savaites rangos konkurso procedūras planuojama baigti. Dalyvių reitingas yra sudarytas. Jeigu nebus apskundimų, pasirašius rangos sutartį darbai gali prasidėti birželį.

Projekto vertė 3,5 milijono eurų, rangos darbai kainuos apie 2,5 milijono eurų, įgarsinimas, apšvietimas, baldai – apie milijoną eurų.

„Politikai kalba, jog dar reikia apie 1,5 milijono eurų sutvarkyti salę, kėdes pakeisti, sienas, stogą šiltinti, bet šituos darbus galėsime padaryti, kai iššoksime iš krizės“, – teigia A. Bartulis.

Savivaldybė jaučia pandemijos pasekmes. Direktorius prognozuoja, jog šiemet į biudžetą iš viso nebus surinkta 9 milijonų eurų. Bet jų stygiui kompensuoti Taryba jau leido imti 9 milijonų eurų trumpalaikę paskolą iš Finansų ministerijos.

Ar kitais metais Savivaldybė nepristigs pinigų „Saulės“ projektui?

„2021 metais mūsų biudžetas nuo 154 milijonų eurų gali sumažėti 13 milijonų eurų, – pasidalija prognozėmis A. Bartulis. – Turėsime peržiūrėti investicinę programą. Bet jeigu pradedame „Saulės“ projektą, tai jo ir nepaleidžiame. Geriau naujų projektų 2021 metais nepradėsime.“

Naujos klasikinei muzikai tinkančios koncertų salės statyba, A. Bartulio nuomone, „ne šios kadencijos ir galbūt net ne kitos kadencijos“ jėgoms.

„Kai sutvarkysime miestą, baigsime infrastruktūros projektus, galėsime pagalvoti apie naują koncertų salę, tada, manau, bus įmanoma salės statybai sukaupti 30 milijonų eurų“, – sakė direktorius.

 

APŽVALGA

Kaip grio­vė „Sau­lę“ ir juo­di­no „Šiau­lių kraš­tą“

„Šiau­lių krašto“ straips­nis „Sau­lės“ ne­be­rei­kia – nu­griau­ti!“ (2020 04 16) su­si­lau­kė di­de­lio re­zo­nan­so: so­li­džių dis­ku­si­nių teks­tų ir Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ini­ci­juo­to „Šiau­lių kraš­to“ puo­li­mo ir juo­di­ni­mo.


So­li­džios skir­tin­gos nuo­mo­nės

Po žur­na­lis­tės Rū­tos Jan­ku­vie­nės straips­nio, at­sklei­džian­čio pla­nus stab­dy­ti Šiau­lių kon­cer­tų sa­lės „Sau­lė“ re­kont­ruk­ci­ją, laik­raš­ty­je pa­si­sa­kė ne­ma­žai gar­bių žmo­nių. Bu­vęs Šiau­lių me­ras Vy­tau­tas Juš­kus, Ta­ry­bos na­rė ar­chi­tek­tė Gied­rė Men­do­za-Her­re­ra, tei­gu­si, kad ne­ga­li­ma ma­rin­ti „Sau­lės“ re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to: ge­riau žvirb­lis ran­ko­je, nei brie­dis gi­rio­je.
Rai­mun­das Bal­za, Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius, in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė: „Sau­lės“ sa­lę tie­siog rei­kia su­re­mon­tuo­ti ir pa­lik­ti bend­ruo­me­nės po­rei­kiams.“
Ze­no­nas Ei­mu­tis Sa­ba­lys, mies­to Gar­bės pi­lie­tis, laik­raš­ty­je pa­si­da­li­jo sa­vo vi­zi­ja dėl nau­jos kon­cer­tų sa­lės, ku­ri ga­lė­tų tap­ti rep­re­zen­ta­ci­ne Mies­to Sa­le, o da­bar­ti­nei „Sau­lei“ ga­li­ma ras­ti pra­smę, bet iš­sa­kė prie­kaiš­tų dėl kon­cer­ti­nės įstai­gos re­per­tua­ro, tad „ne­rei­kia jo­kios re­konst­ruk­ci­jos.“
Dvi A. Vi­soc­ko ži­nu­tės
„Šiau­lių kraš­to“ pub­li­ka­ci­ją „Sau­lės“ ne­be­rei­kia – nu­griau­ti!“ pa­ste­bė­jo ir Šiau­lių me­ras A. Vi­soc­kas, straips­nį ba­lan­džio 16 d. pri­sta­tęs sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je.

Tik­rai ar­tė­ja rin­ki­mai!
„Šiau­lių kraš­tas“ pa­va­di­ni­me de­da šauk­tu­ką ir taip ban­do šlykš­čiai ra­šy­ti tar­si aš as­me­niš­kai šian­dien po pie­tų :) no­riu nu­griau­ti šį pa­sta­tą?
Tai ab­so­liu­tūs pais­ta­lai!!! Klau­si­mo es­mė vi­sai ki­tur. Jei­gu sta­ty­ba strigs – tai ta sa­lė il­gai il­gai ne­veiks. O to­kios ri­zi­kos ly­gis yra la­bai di­de­lis. O da­bar sa­lė vei­kia!
Be to mies­tui tik­rai rei­kia tik­ros kon­cer­ti­nės sa­lės!

Me­ro pa­sky­ro­je pa­tei­ktas tik nu­ske­nuo­tas laik­raš­čio pir­ma­sis pus­la­pis (be re­dak­ci­jos lei­di­mo), nė­ra nuo­ro­dos į straips­nį, to­dėl skai­ty­to­jai ne­ga­li per­skai­ty­ti dėl ko dis­ku­tuo­ja­ma. To ir ne­rei­kia, nes mies­to va­do­vas straips­nį jau įver­ti­no: lyg tai re­dak­ci­ja me­luo­ja, „šlykš­čiai ra­šo“, iš­si­gal­vo­ja, jog Vi­soc­kas no­ri nu­griau­ti „Sau­lę“.
 Ar­gi ne mies­to va­das už­si­mi­nė apie to­kį – grio­vi­mo ! – va­rian­tą? Pa­tei­kia­me dar vie­ną, ba­lan­džio 8 d., iš­ra­šą iš me­ro so­cia­li­nės pa­sky­ros:

Ypač svar­bus vie­šas prin­ci­pi­nis pa­si­ta­ri­mas.
Per ke­le­tą sa­vai­čių ga­li bū­ti pasirašyta/nepasirašyta „Sau­lės“ ka­pi­ta­li­nio re­mon­to su­tar­tis. No­rint tin­ka­mai ir ko­ky­biš­kai su­re­mon­tuo­ti šią sa­lę ga­liau­siai pri­reiks iki 5 mln.€. Yra gau­ta 1.7 mln. ES pa­ra­ma. Sta­ty­ba ga­li strig­ti ir dėl neaiš­kios sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nės pa­dė­ties. Re­mon­to pa­grin­di­nis tiks­las yra nu­kel­ti ga­li­nę sie­ną ir pa­di­din­ti sce­ną, kad leng­vai tilp­tų sim­fo­ni­nis. Ži­no­ma, at­si­ras­tų kam­ba­riai per­si­reng­ti ir ki­ti pa­to­gu­mai. Tik ar ši ki­no sa­lė dėl to taps kon­cer­tų sa­le? Gal ir taip!?
Ga­li­mas ir ki­tas va­rian­tas. Į šią sa­lę nein­ves­tuoi­ti. Te­gul ji dir­ba taip, kaip yra da­bar, ir pvz po 7–10 me­tų ją tie­siog nu­griau­ti ar kt?
Be abe­jo per tą lai­ką tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ta ki­ta kon­cer­tų sa­lė, ku­ri ati­tik­tų kon­cer­tų sa­lės prin­ci­pą. Ką da­ry­tu­mė­te Jūs, jei­gu Jums as­me­niš­kai rei­kė­tų priim­ti spren­di­mą? Rei­ka­lin­gas ir bal­sa­vi­mas ir ko­men­ta­rai. Ši ap­klau­sa vyks 24h. Ačiū.

Re­dak­ci­ja, aki­vaiz­du, ne­ma­nė ir ne­ma­no, kad Vi­soc­kas, pa­val­gęs so­čius pie­tus, im­tų lauž­tu­vą ir pra­dė­tų griau­ti „Sau­lę“, bet no­ras dar kar­tą stab­dy­ti sa­lės re­konst­ruk­ci­ją – aiš­kiai ar­gu­men­tuo­tas.


Tri­taš­kiai kab­liu

Po A. Vi­soc­ko ži­nu­tės „Tik­rai ar­tė­ja rin­ki­mai!“ pa­si­py­lė ko­men­ta­rai į vie­nus var­tus:
An­ta­nas Si­rei­ka,
Gar­bės pi­lie­tis, krep­ši­nio tre­ne­ris:
Sun­ku su­vok­ti!? Gal no­ri­ma su­kel­ti pa­ni­ką? Gal dar ką!?...
Aš pa­si­sa­ky­me mi­nė­jau, kad „Saulė“ sto­vi, vei­kia ir dar gy­vuos il­gai il­gai...
Čia kal­bė­ta bu­vo apie re­mon­to ati­dė­ji­mą, ir ne­rei­kia žmo­nių klai­din­ti...


Dai­nius Bal­bo­nas,
Šiau­lių uni­ver­si­te­to lek­to­rius:
Žur­na­lis­tų tiks­las ras­ti ko­kia nors afe­rą, są­moks­lą ir už­si­tar­nau­ti pa­sau­li­nę šlo­vę Šiau­liuo­se gal ir Lie­tu­vo­je, vi­sa ki­ta ta­me tar­pe ir tie­sa jiems ant­rei­lis da­ly­kas. Tie­sa rei­ka­lin­ga tik ta­da kai ji ne­ša as­me­ni­nę nau­dą.

A. Vi­soc­kas, kaip dis­ku­si­jos mo­de­ra­to­rius:
Ar Jums pa­tik­tų il­ga sta­tyb­vie­tė ir už­da­ry­ta da­bar­ti­nė sa­lė? O gal fi­nan­sa­vi­mo trū­ku­mą pa­dengs „Šiau­lių kraštas“? Su nuo­sta­biu re­dak­to­riu­mi prie­ša­ky­je? Gal tai pa­da­rys Kau­nec­kas? O gal pi­ni­gus su­si­mes or­kest­rai? Juk tas pro­jek­tas yra tik da­lis dar­bų. Ai, Jūs ne­ži­no­jo­te?

Sau­lius Sta­siū­nas,
mies­to Ta­ry­bos na­rys:
Čia – ba­lan­džio pir­mo­sios po­kštas :) Tik šiam spaus­di­nu­kui jau la­bai daž­nai ta ba­lan­džio 1-oji kar­to­ja­si. Tie­siog ne­pa­tai­ko su mies­to rit­mu ir ak­tua­li­jo­mis.

Min­dau­gas Žu­kaus­kas,
„Šiau­lių“ krep­ši­nio klu­bo dar­buo­to­jas:
Ka­žin kam šis spau­di­nys dir­ba? Tik­rai ne Šiau­lių kraš­tui.

A.Vi­soc­kas:
Tri­taš­kis kab­liu iš ki­tos sa­lės pu­sės.

Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė,
ope­ros dai­ni­nin­kė:
Kvai­la ant­raš­tė. Nors bu­vo ir ge­rų sa­ki­nių straips­ny­je. Šiau­liams rei­kia nau­jos sa­lės ne­del­siant. Va ta­da bus ga­li­ma ra­miai mie­go­ti ir sa­ky­ti: „Šu­nys lo­ja, ka­ra­va­nas eina“.

Dar bu­vo aiš­ki­na­ma­si, kam pri­klau­so „Šiau­lių kraš­tas“, jo dar­buo­to­jai va­di­na­mi ko­mu­nis­tė­liais etc, ži­no­ma, at­si­ra­do ir „ži­no­vų“, kas val­do „Šiau­lių kraš­tą“.


Ne pagal A. Visocko dūdelę

Šiau­lių me­ro A. Vi­soc­ko so­cia­li­nė pa­sky­ra yra ži­niask­lai­dos prie­mo­nė, nes ji – vi­siems priei­na­ma, jos sa­vi­nin­kas – vie­šiau­sias, todėl di­džiau­sią įta­ką Šiau­lių vi­suo­me­nei da­ran­tis as­muo. Re­dak­ci­ja se­ka to­je ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­je pub­li­kuo­ja­mus įra­šus, ko­men­ta­rus.
 Ne­ma­žai vie­tos A. Vi­soc­ko so­cia­li­nė­je pa­sky­ro­je sky­ria­ma „Šiau­lių kraš­tui“, jo pub­li­ka­ci­joms. Straips­nių ap­ta­ri­mą ne­re­tai ini­ci­juo­ja pa­ts me­ras, sa­vo „trig­ra­šiais“ va­do­vau­jan­tis dis­ku­si­jai. To­kio­se ak­ci­jo­se iš­ryš­kė­jo ir uo­liau­sių laik­raš­čio juo­din­to­jų bū­re­lis.
Ar ga­li­ma į tai žvelg­ti su šyp­se­na? Ga­li­ma, bet kai pa­ste­bi­ma juo­di­ni­mo ten­den­ci­ja, spe­cia­li, są­mo­nin­ga vei­ka – tai jau ne tik juo­kai.
Ko sie­ka­ma? Gal no­ri­ma trik­dy­ti ir truk­dy­ti re­dak­ci­jos dar­bui, įta­ko­ti laik­raš­čio va­do­vus ir žur­na­lis­tus? 
„Šiau­lių kraš­tas“ pub­li­kuo­ja daug kri­ti­nių straips­nių apie mies­to Sa­vi­val­dy­bę. Tai įpras­ta ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos po­zi­ci­ja – taip el­gia­mės jau 30 me­tų. 
Gal Šiau­lių me­rą A.Vi­soc­ką ne­ra­mi­na klausimas, ko­dėl laik­raš­tis ne­šo­ka pa­gal jo gro­ja­mą me­lo­di­ją?
Ne­šok­si­me, nes ir be mū­sų Šiau­liuo­se šo­kė­jų ko­lek­ty­vas – itin gau­sus.
Re­dak­ci­ja pri­me­na, kad vie­šo­se so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pla­ti­na­mai in­for­ma­ci­jai tai­ko­mi ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų kri­te­ri­jai bei įsta­ty­mų nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai.
Re­dak­ci­ja