Politikai balsuos dėl grafų Zubovų rūmų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gal Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­ga­liau pa­vy­ko su­de­rin­ti veiks­mus dėl Zu­bo­vų rū­mų atei­ties ir pro­ce­sas truk­te­lės iš vie­tos?
Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­šė, kad gruo­džio 12 die­ną vyk­sian­čiam Ta­ry­bos po­sė­džiui bus tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ne­rei­ka­lin­gų Zu­bo­vų rū­mų pe­rė­mi­mo ir įsi­pa­rei­go­ji­mo ten vyk­dy­ti kul­tū­ros bei švie­ti­mo veik­las.

Su­ta­rė su uni­ver­si­te­tu

Spa­lio pra­džio­je Šiau­lių me­ni­nin­kai, kul­tū­ro­lo­gai, ar­chi­tek­tai, is­to­ri­kai, uni­ver­si­te­to bei mies­to Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, su­si­rin­kę Zu­bo­vų rū­muo­se, dis­ku­ta­vo apie šio pa­sta­to atei­tį. Maž­daug prieš me­tus iš­si­kris­ta­li­za­vo idė­ja bu­vu­sį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) Me­nų fa­kul­te­to pa­sta­tą pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bei ir įsteig­ti ten me­ni­nin­kų na­mus. Ta­čiau dis­ku­si­jos me­tu paaiš­kė­jo, kad to­liau kal­bų nie­kas ir ne­pa­sis­tū­mė­jo. Vi­sos strė­lės nu­kry­po į Sa­vi­val­dy­bę.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su to­kiais prie­kaiš­tais ne­su­tin­ka.

"Pa­gal įsta­ty­mą aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad tur­tą val­dan­tis tu­ri jo at­si­sa­ky­ti, ta­da Tur­to ban­kas ir Vy­riau­sy­bė spren­džia dėl to tur­to to­les­nio li­ki­mo", – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis pa­sa­ko­jo, kad praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su ŠU va­do­vy­be bu­vo iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja, jog yra Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos re­ko­men­da­ci­jos, ir jiems bū­tų leng­viau priim­ti spren­di­mą, jei mies­to Ta­ry­ba priim­tų spren­di­mą. Uni­ver­si­te­to va­do­vai ne­no­rė­tų lik­ti kal­ti, jei tas tur­tas nu­ke­liau­tų ki­tur.

Su­tar­ta, kad gruo­džio 12 die­ną vyk­sian­čiam Ta­ry­bos po­sė­džiui bus tei­kia­mas spren­di­mo pro­jek­tas kreip­tis į Vy­riau­sy­bę, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ją dėl uni­ver­si­te­tui ne­rei­ka­lin­gų Zu­bo­vų rū­mų – juos pe­rim­ti ir įsi­pa­rei­go­ti ten vyk­dy­ti kul­tū­ros bei švie­ti­mo veik­las.

"Bend­ri var­dik­liai ras­ti, ti­ki­mės pa­lai­ky­mo mies­to Ta­ry­bo­je. Sup­ran­ta­me, kad tam tik­rų dis­ku­si­jų ga­li kil­ti. Pir­miau­sia, klau­si­mas, kiek tai kai­nuo­tų Sa­vi­val­dy­bei. Rei­kės vie­no­kios ar ki­to­kios fi­nan­si­nės in­jek­ci­jos, ta­čiau pa­sta­tas da­bar dar ga­li funk­cio­nuo­ti to­kios būk­lės. Tai kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas ir apie tai gal­vo­ti teks atei­ties kar­toms", – pro­gno­za­vo D. Griš­ke­vi­čius.

Kiek rei­kės pi­ni­gų – neaiš­ku

Zu­bo­vų rū­mai da­bar tuš­ti ir ŠU ne­be­rei­ka­lin­gi. Pra­kal­bus apie šios aukš­to­sios mo­kyk­los su­si­jun­gi­mą su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu, vie­šai trans­liuo­ja­ma ŠU va­do­vų po­zi­ci­ja bu­vo vie­na­reikš­mė – ne­rei­ka­lin­gi uni­ver­si­te­to veik­lai pa­sta­tai tu­ri bū­ti par­duo­da­mi, o už gau­tas lė­šas pa­ge­ri­na­mos stu­di­jų są­ly­gos rei­ka­lin­guo­se sta­ti­niuo­se.

To­kie pa­reiš­ki­mai prieš me­tus su­kė­lė ne­ri­mą Sa­vi­val­dy­bės va­do­vams. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis sa­kė, kad uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mo kon­teks­te su­ži­no­jo, kad Zu­bo­vų rū­mai yra uni­ver­si­te­to par­duo­ti­nų pa­sta­tų są­ra­še. Ta­čiau sie­kiant rū­mus par­duo­ti, jie tu­rė­jo bū­ti iš­brauk­ti iš 1992 me­tais Vy­riau­sy­bės pa­tvir­ti­no ne­pri­va­ti­zuo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šo, nes yra kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą, kul­tū­ros bei švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­rus, Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją.

"Pir­mą eta­pą su­stab­dy­ti ne­ga­ty­vius pro­ce­sus dėl Zu­bo­vų rū­mų – mes pa­da­rė­me. Uni­ver­si­te­tas dėl par­da­vi­mo at­si­trau­kė. Ant­ra­ja­me eta­pe rei­kia nu­spręs­ti, ko tu­ri­me im­tis, kad bū­tų rea­li­zuo­ti veiks­mai dėl me­ni­nin­kų na­mų", – dės­tė A. Bar­tu­lis.

Šių me­tų sau­sio 25 die­ną ŠU ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tas raš­tas, ku­ria­me su­ra­šy­ta, kad Sa­vi­val­dy­bei pe­rė­mus Zu­bo­vų rū­mus ten ga­lė­tų bū­ti mies­to dai­li­nin­kų stu­di­jos, kū­ry­bi­nių są­jun­gų at­sto­vy­bės, edu­ka­ci­nės dirb­tu­vės, me­ni­nė veik­la, au­to­ri­nio ki­no klu­bas, vaiz­duo­ja­mo­jo me­no pa­ro­dos, ka­me­ri­niai kon­cer­tai. A. Bar­tu­lis ti­ki­no, kad uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos es­mi­nis pri­ta­ri­mas yra, lau­kia­ma ak­ty­ves­nių ŠU veiks­mų.

Uni­ver­si­te­to Ta­ry­bos na­rė, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Žmo­nių ge­ro­vės ir edu­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė paaiš­ki­no, kad uni­ver­si­te­tas pri­pa­ži­no: jiems to pa­sta­to ne­rei­kia, bet no­ri la­biau su­de­rin­tų veiks­mų su Sa­vi­val­dy­be. Jie pa­gei­dau­tų ap­si­draus­ti, kad ne­pa­vy­kus, šis pa­sta­tas bet kam nea­ti­tek­tų.

Kiek kai­nuo­tų šio pa­sta­to pri­tai­ky­mas me­ni­nin­kų na­mams, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar ne­skai­čia­vo, nes pa­sta­tas yra kul­tū­ros ver­ty­bė, rei­kė­tų ver­tin­ti su kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tais. Kiek kai­nuo­tų me­ni­nin­kų na­mų iš­lai­ky­mas, taip pat ne­skai­čiuo­ja­ma. Aiš­ku tik tiek, kad jie tap­tų ku­rios nors mies­te jau vei­kian­čios kul­tū­ros įstai­gos pa­da­li­niu.

A. Bar­tu­lis ma­no, kad Sa­vi­val­dy­bė Zu­bo­vų rū­mus iš uni­ver­si­te­to ga­lė­tų pe­rim­ti se­kan­čiais me­tais.

Rei­kės vie­no­kios ar ki­to­kios fi­nan­si­nės in­jek­ci­jos, ta­čiau pa­sta­tas da­bar dar ga­li funk­cio­nuo­ti to­kios būk­lės.

Komentarai

aaa    Ant, 2019-10-22 / 10:02
O ar kas nors universitetui iš to numatoma? Juk tokie rūmai miesto centre ir tiek jau į juos su fondų pagalba investuota! Ar universiteto taryba ir senatas taip ims ir pakels rankytes?
Kame problemos?    Ant, 2019-10-22 / 10:41
Labai paprasta - atsiverti Zubovo testamentą ir ten viskas aiškiai parašyta :)
miestietis    Ant, 2019-10-22 / 11:07
Ne pats blogiausias variantas būtų tas, kuomet to, nemažo remonto reikalaujančio pastato raktai, atitektų valstybės biudžeto išlaikomam muziejui, su gerb. Balza priešakyje. Taip pat nesupykčiau, jei tame pastate atsikurtų istoriniai Piliečių namai, kur būtų skaitomos paskaitos, rengiamos parodos, vykdoma edukacija ir panašiai. Svarbiausias argumentas būtų toks- nuo šiauliečių mokesčių mokėtojų pečių nukristu prievolė tam pastatui kišti milijonus taip kitur labai reikalingų eurų, o valstybės įstaiga lengviau gautu pagalbos lėšas iš ES fondų ar kitų programų.
Qrtas    Ant, 2019-10-22 / 12:28
Dar vienas objektas, islaikomas savivaldybes? Turime kulturos centra, filharmonija, Saules koncertu sale.... Pastatas didelis, geroje vietoje. Dali pastato butu galima isnuomoti kavines, restorano veiklai, bent dalinai padengtu pastato islaikymo sanaudas. Kokybiska maitinimo istaiga toje miesto dalyje labai reikalinga. Zmoniu srautas, atnaujinus Ausros al. ir parka, tik dides. Kita pastato dalis gali likti menininku reikmems.
Qrtui    Ant, 2019-10-22 / 14:30

In reply to by Qrtas

Kai grafas Zubovas dovanojo Šiaulių miestui dvarvietę, dovanojimo akte buvo nurodyta, kad pastate negali būti restorano (suprask - nei kavinės, nei alaus baro) ir viešbučio, pastatas gali būti naudojamas tik visuomenės kultūros ir švietimo reikmėms.
miestietis    Ant, 2019-10-22 / 14:51
Siūlyčiau atsisakyti eskalacijos Zubovų palikuonių nuomone, dėl kokią veiklą mes norime matyti čia, nes tuomet ir tuos rusų grobikų- padalintojų veiksmus mes kaip ir įteisiname(padarome legitymiais), o juk tas dvaras tikrai neiškilo tuščioje vietoje. Platonas Zubovas Šiaulių ekonomiją gavo už tam tikrą apsisukimą apie Ekateriną II, paskui ta šeimyna ilgai bylinėjosi tarpusavyje, kam atiteks, sakykim, karo grobis ir tik, kiek lojalesniam Lietuvai- Dmitrijui čia viskas nusistovėjo. Taigi siūlau- jokio dėmesio, ką pasakė ar parašė Zubovai.
miestiečiui    Tre, 2019-10-23 / 09:43

In reply to by miestietis

Siūlote ignoruoti juridinius dokumentus? Tai kam tada jie rašomi? Tai ir sovietų atimtas žmonių žemes ir pastatus reikėjo tokiu principu valstybei nusisavinti, maža kas ką Smetonos laikais įsigijo ir palikuonims užrašė... Vienok, būdama teisine valstybe, Lietuva atstatė tų žmonių nuosavybę, paisė dokumentų. O jūs siūlote nepaisyti?
Šiaulietis    Ant, 2019-10-22 / 15:58
Tai paklauskit Visocko, kam tas pastatas savivaldybei reikalingas? Juk pats nežino, kokiai veiklai jį naudos. Juk jis vėl kainuos savivaldybei. Juk menų inkubatorių tai sužlugdė. Negi čia jį darys?
miestiečiui     Ant, 2019-10-22 / 20:00
Ryteni Vudokai, ne apie veiklą reikia diskutuoti, o apie faktą, jog Zubovas daiktus dovanojo miestui :) Miesto administratorius - savivaldybė. Savivaldybė - tu, aš ir kiti miestiečiai. Vadinasi, Zubovas dovanojo savaldybei (tau, man ir visiems šiauliečiams, bet ne vilniečiams). Kokie klausimai dar gali būti? Pasikeli teisinį dokumentą su parašu ir antspaudu, perskaitai garsiai Vilniuje prieš bet kokius ministrus. Ir viskas. Važiuoji namo su raktais - taip sakant, parodai stuburą, jei toks yra. Jei nėra sėdi krūmuose ir verki, kad aplinka kalta, nes neleidžia dirbti. Arba darai visokias diskusijas, apklausas ar mėtai futbolo kamuolį į užribį iki kadencijos pabaigos ir taip nusiplauni tyliai, susirinkęs nemenką, miestiečių mokamą, algą :)
Ką ten dalinate    Tre, 2019-10-23 / 05:12
Pastatas nei savivaldos nei universiteto. Tai valstybės nuosavybė ir pirmiausia reikia vyriausybės nutarimo.
Vantuzas    Tre, 2019-10-23 / 13:08
Viešnamis (arba bordelis) – legali ar nelegali įmonė, patalpa ar pastatas, kuriam..... susitinka su klientais ir teikia..... paslaugas . Paplitę beveik visame pasaulyje, daug kur jų veikla reguliuojama įstatymų. Kaip tik pagal Zubova ir Ekaterinai. Pinigeliu bus! Ir vietas, nuo kaleimos .. ........iki ligonine. Vien kultura.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.