Ar pajudės valdžia dėl Zubovų rūmų?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Idėja Zubovų rūmuose kurti Menininkų namus sklando ore pusantrų metų.
Šiau­lių kul­tū­ros žmo­nės rū­pi­na­si dėl iš­tuš­tė­ju­sių ir uni­ver­si­te­tui ne­be­rei­ka­lin­gų gra­fų Zu­bo­vų rū­mų atei­ties. Vi­zi­ja vie­na­reikš­mė – rei­kia kur­ti Me­ni­nin­kų na­mus. Pu­sant­rų me­tų ke­lia­ma idė­ja su­si­grą­žin­ti rū­mus mies­to kul­tū­rai. Bet Sa­vi­val­dy­bės val­džia ne­ju­da iš vie­tos, kad rū­mai bū­tų per­duo­ti mies­tui. "Val­džią ir val­di­nin­kus rei­kia pa­spir­ti ir pa­stum­ti," – skam­bė­jo ra­gi­ni­mas rū­muo­se vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Į diskusiją atvykęs pianistas Rokas Zubovas, grafų Zubovų provaikaitis, šiauliečiams sakė: "Niekas neįveiklins tų rūmų, jeigu ne jūs – šildykite kultūrinę erdvę." Pats savo renginiui čia jau rezervavo gruodžio 6 dieną.

Dar yra nea­be­jin­gų

Dai­li­nin­kų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius ini­ci­ja­vo at­vi­rą dis­ku­si­ja "Zu­bo­vų dva­ro-so­dy­bos praei­tis, da­bar­tis, atei­tis". Zu­bo­vų rū­mai iš­tuš­tė­jo, nu­ny­kus Šiau­lių uni­ver­si­te­to Me­nų fa­kul­te­tui.

Pro­fe­so­rius dai­li­nin­kas Vai­do­tas Ja­nu­lis rū­mų sa­lė­je gau­siai su­si­rin­ku­siai au­di­to­ri­jai pri­mi­nė Me­ni­nin­kų na­mų idė­jos is­to­ri­ją.

Kul­tū­ros ta­ry­ba prieš pu­sant­rų me­tų su­ra­šė raš­tą Sa­vi­val­dy­bei, kad mies­tas ga­lė­tų pe­rim­ti Zu­bo­vų rū­mus ir pa­nau­do­ti me­no, kul­tū­ros reik­mėms.

Jau ta­da da­ly­ta­si vi­zi­ja, jog čia ga­lė­tų kur­tis kū­ry­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, me­ni­nin­kų re­zi­den­ci­jos, vyk­tų pa­ro­dos, kul­tū­ros ren­gi­niai.

Bet si­tua­ci­ja to­kia, kad pa­sta­tas iki šiol yra vals­ty­bės tur­tas. Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, ku­ris lau­kia jun­gi­mo­si su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu, jis su­teik­tas pa­gal pa­nau­dą.

Kū­ry­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai, kul­tū­ros bend­ruo­me­nės žmo­nės, atė­ję į dis­ku­si­ją, pa­tys tei­gė: "Čia – vi­si tie, ku­rie nea­be­jin­gi! Ar ne­rei­kė­tų mums kas sa­vai­tę čia rink­tis? Bend­rau­ti, ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ti, ap­šil­dy­ti rū­mus, kol čia kas at­si­ras."

Dis­ku­si­ją pra­dė­jęs gra­fų Zu­bo­vų pro­vai­kai­tis pia­nis­tas Ro­kas Zu­bo­vas pa­si­džiau­gė šiau­lie­čių ini­cia­ty­va ir pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja "tar­tis ir su­si­tar­ti".

Vė­liau pri­tars ir "ap­šil­dy­mo" idė­jai: "Re­zer­vuo­ki­te man gruo­džio 6 die­ną – at­vyk­siu, bus ren­gi­nys Vla­di­mi­ro Zu­bo­vo 110-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms."

"Jei­gu čia bus Me­ni­nin­kų na­mai, tai bus di­džiau­sia do­va­na pro­tė­viams, ku­rie ati­da­vė mies­tui šiuos rū­mus, – sa­kė R. Zu­bo­vas. – Mie­lai vis­ką pa­da­ry­siu, jei­gu rei­kės ma­no šei­mos pa­ra­šo."

Dar šių me­tų pa­va­sa­rį, kai pa­skli­do ži­nia, jog rū­mai ga­li bū­ti pri­va­ti­zuo­ti, trys Zu­bo­vų pro­vai­kai­čiai, tarp jų ir Ro­kas Zu­bo­vas, krei­pė­si į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bę, Šiau­lių uni­ver­si­te­tą ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tą, pri­min­da­mi, jog gra­fas Vla­di­mi­ras Zu­bo­vas 1921 me­tais pa­do­va­no­jo rū­mus Šiau­liams su są­ly­ga, jog tar­naus kul­tū­ros reik­mėms.

No­ro yra, bet "įša­lę"

"Mies­to Ta­ry­bos no­ras yra vie­na­reikš­mis – tu­rė­ti tą pa­sta­tą mies­to dis­po­zi­ci­jo­je, – ti­ki­no mies­to Ta­ry­bos na­rys skulp­to­rius Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. – Ne­no­rim, kad jis bū­tų už­grob­tas, no­rim, kad lik­tų bend­ruo­me­nei. Rei­kia per­mąs­ty­ti kul­tū­ros po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją, tas pa­sta­tas pri­vers per­mąs­ty­ti."

Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius pa­tvir­ti­no: nė­ra jo­kio "su­si­prie­ši­ni­mo, kad ta erd­vė bū­tų įveik­lin­ta, kad tu­ri atei­tį". O rū­mų pe­rė­mi­mas strin­gąs dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­to "nea­pib­rėž­tu­mo". Esą pro­ce­so neį­ma­no­ma ini­ci­juo­ti be uni­ver­si­te­to su­ti­ki­mo, o kal­bė­tis kaip ir nė­ra su kuo: "Uni­ver­si­te­tas nė­ra toks sa­va­ran­kiš­kas, o Vil­niaus uni­ver­si­te­te dar vyks­ta rek­to­riaus rin­ki­mai". To­dėl, vi­ce­me­ro žo­džiais, si­tua­ci­ja yra "įšal­dy­to­je zo­no­je". Bet pa­ti­ki­no, jog vi­zi­tai į Vil­nių vyks­ta ir siū­lė grįž­ti prie "vi­zi­jų".

"Gal čia ir met­ri­ka­ci­jos pa­da­li­nys ga­li bū­ti", – pa­si­da­li­jo sa­vo vi­zi­ja ir su­lau­kė iro­niš­ko šur­mu­lio.

Se­niai rei­kė­jo tik raš­to

Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­fe­so­rius Da­rius Šiau­čiū­nas in­for­ma­vo: "Mū­sų par­tne­rio Vil­niaus uni­ver­si­te­to nuo­mo­ne, tas pa­sta­tas tu­ri bū­ti pri­va­ti­zuo­ja­mas. Ti­ki­mės, taip neat­si­tiks".

Jo žo­džiais, ŠU ta­ry­ba ga­li pra­dė­ti pa­sta­to per­da­vi­mo pro­ce­są.

"Bet tam pir­miau­sia tu­ri bū­ti mies­to Ta­ry­bos spren­di­mas, jog no­ri pe­rim­ti tur­tą iš uni­ver­si­te­to – su nu­ro­dy­mu, kas čia bus, kiek lė­šų tam bus skir­ta, – pa­brė­žė rek­to­rius. – Ta­da uni­ver­si­te­to ta­ry­bos spren­di­mą prii­ma­me ir ati­duo­da­me Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, su jos pa­lai­mi­ni­mu – Tur­to fon­dui, fon­das – Vy­riau­sy­bei ir Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je prii­ma­mas spren­di­mas."

"Lai­kas se­niai pra­dė­ti tą pro­ce­są, – tei­gė rek­to­rius. – Tas pa­sta­tas per me­tus mums kai­nuo­ja 10 tūks­tan­čių eu­rų, nes tu­ri­me šil­dy­ti. Sto­gas, rū­siai at­nau­jin­ti, nau­ji lan­gai su­dė­ti."

Prie is­to­ri­jos ir vi­zi­jų

Ad­vo­ka­tas Jo­nas Nek­ra­šius, is­to­ri­kas "Auš­ros" mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za, me­no­ty­ri­nin­kas Vy­te­nis Rim­kus ap­žvel­gė is­to­ri­nę Zu­bo­vų rū­mų reikš­mę.

J. Nek­ra­šius pa­brė­žė, jog Zu­bo­vai rū­muo­se ly­giai prieš šim­tą me­tų – 1919 me­tais – čia įsi­kū­rė Mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­ja. "Ta erd­vė tu­ri bū­ti už­pil­dy­ta me­nu ir švie­ti­mu," – įsi­ti­ki­nęs ad­vo­ka­tas.

"Val­džią ir val­di­nin­kus rei­kia pa­spir­ti ir pa­stum­ti," – skam­bė­jo jo ra­gi­ni­mas Sa­val­dy­bei dirb­ti mies­to la­bui.

R. Bal­za ak­cen­ta­vo, jog rū­mai yra is­to­ri­nė mies­to šir­dis, nes bu­vo Šiau­lių eko­no­mi­jos cent­ras. Rū­mai su­si­ję ir su sa­vi­val­dos pra­džia. Ga­lė­tų bū­ti lyg ro­tu­šė.

"Čia ga­lė­tų at­si­ras­ti ir is­to­ri­nė rep­re­zen­ta­ci­nė erd­vė – gal net vyk­ti sim­bo­li­niai mies­to Ta­ry­bos po­sė­džiai, pa­vyz­džiui, pir­mie­ji pra­de­dant ka­den­ci­ją", – sa­kė is­to­ri­kas. Bet bu­vo su­kri­ti­kuo­tas, jog "val­džia tu­ri sa­vo ap­leis­tą se­ną­ją sa­lę" ir ten is­to­ri­nius po­sė­džius ga­lin­ti reng­ti.

R. Bal­za neat­me­tė, jog rei­kė­tų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės, ku­ri "ieš­ko­tų su­si­ta­ri­mo su Sa­vi­val­dy­be".

"Tos vi­zi­jos tu­rė­jo bū­ti įgy­ven­din­tos Me­nų fab­ri­ko kon­teks­te – da­bar ten­ka jas da­ry­ti čia", – sa­kė mu­zie­jaus di­rek­to­rius.

Vy­te­nis Rim­kus kal­bė­jo, jog da­bar "rū­mai sto­vi be gy­vy­bės – yra mi­rę". Pri­mi­nė, jog net per ka­rus pa­sta­tas iš­li­ko ne­su­de­gęs, ne­sug­riau­tas – po ka­ro glau­dė gim­na­zi­jų mo­ki­nius. Pri­mi­nė ir ne­se­ną p­raei­tį, jog pa­sta­tas su­si­jęs su Dai­lės fa­ku­te­tu, dai­lės pe­da­go­gi­kos iš­vys­ty­mu ša­ly­je.

"Rei­kia čia gy­vy­bės, bet ne bet ko­kios – kul­tū­ri­nės", – ak­cen­ta­vo pro­fe­so­rius.

"Tu­ri­me is­to­ri­ją, bet tu­ri­me žiū­rė­ti į prie­kį, – sa­kė me­no­ty­ri­nin­kas Vir­gi­ni­jus Kin­či­nai­tis. – Ar tęs­ti tra­di­ci­jas, ar tu­ri bū­ti nau­jas da­ri­nys?"

Jo žo­džiais, Me­nų fa­kul­te­tą su­nai­ki­nus mies­to kū­ry­bi­nė apy­kai­ta su­trik­dy­ta, Šiau­liai dar yra kul­tū­ros mies­tas, bet "ta li­ni­ja nu­trū­ko".

"Ar ga­lim čia jau­ni­mui pa­siū­ly­ti to, ko jis ieš­ko? Ar esa­me pa­si­ren­gę nau­jam pa­vi­da­lui, ku­ris pri­trauk­tų nau­jus žmo­nes?" – klau­sė me­no­ty­rin­kas.

Me­ni­nin­kė Ži­vi­lė Žvė­rū­na pa­ste­bė­jo, jog no­rint pri­trauk­ti jau­nus žmo­nes tie­siog rei­kia jiems "at­ver­ti du­ris", pa­si­ti­kė­ti jais ir jų me­ni­nė­mis ini­cia­ty­vo­mis.

"Ko la­biau­siai pa­si­gen­du mies­to po­zi­ci­jo­je – nė­ra žmo­nių, ku­rie su­vok­tų mies­tą kaip struk­tū­rą, – tei­gė ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Če­niaus­kas. – Tu­ri­me ir dau­giau už­da­ry­tų ob­jek­tų: (se­no­ji) Sa­vi­val­dy­bės sa­lė bai­gia su­pe­ly­ti, Tęs­ti­nių stu­di­jų pa­sta­tas ap­leis­tas, pa­što pa­sta­tas ei­na į auk­cio­ną. Tu­rim dau­gy­bę neį­veik­lin­tų ob­jek­tų. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­rė­tų taip val­di­nin­kus spaus­ti, kad jie dirb­tų dar­bą. Ne tik lai­ką, bet ir svar­bius mies­tui ob­jek­tus pra­ran­da­me."

Ak­to­rius An­ta­nas Venc­kus, bu­vęs Kul­tū­ros ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, siū­lė pri­va­ti­za­vi­mo grės­mės neat­mes­ti: pas mus grei­tai įsta­ty­mai kei­čia­mi.

Žvelg­da­mas į au­di­to­ri­ją pa­si­džiau­gė, jog vėl "at­gy­ja kū­ry­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų su­si­vie­ni­ji­mo dai­gai".

"Val­džios lai­mei, esa­me iš­skai­dy­ti da­li­mis, – pa­brė­žė A. Venc­kus. – Taip pra­ran­da­me jė­gą, kū­ry­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ra­miai tar­nau­jam val­džiai. Te­gul ji tu­ri sa­vo ap­leis­tą sa­lę, o čia rei­kia, kad Gas­ce­vi­čius (Gin­tas Gas­ce­vi­čius – kom­po­zi­to­rius, mu­zi­kan­tas) sa­vo kam­pą tu­rė­tų."

"Sa­vi­val­dy­bė tu­ri ne­del­siant kreip­tis į uni­ver­si­te­tą, – re­ziu­ma­vo mies­to gar­bės pi­lie­tis Ze­no­nas Sa­ba­lys – Ke­tu­ri aukš­čiau­si va­do­vai te­gu tris nak­tis nei­na mie­go­ti ir su­ra­šo, ką čia tu­ri­me da­ry­ti. Lai­ki­na­sis rek­to­rius tu­ri iš­drįs­ti ri­zi­kuo­ti sa­vo po­stu ir pri­tar­ti mies­to no­rui. Rei­kia ins­pi­ruo­ti ir šiau­lie­čių Sei­mo na­rių blo­ką."

Sa­vo kal­bą jis ad­re­sa­vo "vi­ce­me­rui ir rek­to­riui", bet abu jau bu­vo pa­li­kę dis­ku­si­ją.

"Šiau­lių kraš­tas" po dis­ku­si­jos klau­sė pro­fe­so­riaus V. Ja­nu­lio, ar bus ku­ria­ma ini­cia­ty­vi­nė gru­pė? "Ma­tyt, kad kur­si­me", – at­sa­kė dis­ku­si­jos ved­lys.

Ke­tu­ri aukš­čiau­si va­do­vai te­gu tris nak­tis nei­na mie­go­ti ir su­ra­šo, ką čia tu­ri­me da­ry­ti. Lai­ki­na­sis rek­to­rius tu­ri iš­drįs­ti ri­zi­kuo­ti sa­vo po­stu ir pri­tar­ti mies­to no­rui.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Diskusijos vedėjas dailininkas profesorius Vaidotas Janulis akcentavo, jog rūmuose galėtų kurtis kūrybinės organizacijos, vykti įvairiausios veiklos ir reziduoti menininkai.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiaulių universiteto laikinasis rektorius Darius Šiaučiūnas paaiškino, kaip reikia užsukti rūmų perdavimo procesą: "Tam reikia miesto Tarybos sprendimo."

Komentarai

Hm    Ket, 2019-10-10 / 12:54
viską perleisti Dailės mokyklai - vaikų juk daugėja, o visa reikiama infrastruktūra dar nesugadinta :)
kultūrininkai, žiūrit žemiau    Ket, 2019-10-10 / 13:16
Turto bankas paima pastatą. Išbraukia iš kokio tai ten paveldo. Po kelių nepavykusių aukcionų parduoda verslininkui už 1piniginį vienetą, su sąlyga, kad įveiklins. Įvyksta nedidelis gaisras ar kita nelaimė. Verslininkas bankrutuoja. Savivaldybė liekanas išperka atgal už kokį limoną piniginių vienetų, įrašo į "paveldą" ir pūdo iki visiško sunykimo, Puteikis iš Klaipėdos pasiūlo sklypą bulvėmis užsodinti. Kultūrininkai pilietinei pozicijai pareikšti renkasi į Žydų mokyklą, vizijai kurti. Trumpiau kalbant - patirtis tame yra, neįveiklintų pastatų dafiga, nereikia nieko naujo išradinėti.
Svečias    Ket, 2019-10-10 / 13:38
Kam garą gaminti - duoti vaikams - dailei. Kaip ir buvo. Menas menams. Ir profesoriai turės darbo.
klausimas    Ket, 2019-10-10 / 15:56
ar pajudins valdžia užpakalius? Ta valdžia sunkiai pajudins. Mat milijonais čia nelabai kvepia. Čia ne bulvaro projektas, pabrangęs nerealiai.
miestietis    Ket, 2019-10-10 / 16:12
Perskaičiau straipsnį, pažiūrėjau nuotraukas, kur solidūs, žili dėdės dūmas dūmoja ir graudžiai malonias kalbas sako, lyg stovėtu turgaus aikštėje ant bačkos, bet ir vėl pasijutau, kaip vaikų darželyje, - paimsim, bursimės, organizuosim, priversim savivaldybę dirbti- tokiomis sąvokomis sklaidėsi susirinkusieji, bet apie pačią esmių esmę ir pamiršo, o gal ribotumas neleido, kad nė vienas neužsiminė- kaip ir kokiomis lėšomis IŠLAIKYSIME TĄ NEMAŽŲ LĖŠŲ REIKALAUJANTĮ PASTATĄ ?Kol jis buvo po valstybės biudžeto finansine eilute, tai dar neleido dar tam pastatui sugriūti- užklojo nauju stogu, pamatuose kažką darė, o dabar ir vėl, eilinį kartą iš eilės, pasisekė miestui(kaip su aerodromu), nes vėl reikės miesto biudžeto pergamente įrašyti NAUJĄ pastraipą- Zubovų dvaro pastato išlaikymas. Mieli ponai- jei jau mokėjote susirinkti, tai būkite mieli- sugalvokite tokią schemą, kur ir tvari būtų ir lėšas neatitrauktumėte nuo kitų projektų, o ir pas verslininkus pasisvečiuokite, gal kokią bendrą organizaciją kurkite, kur ir verslui kokią nauda būtų, o ne vien tik- dailė, dailė ir dailė, lyg tai visas pasaulis būtų tos drobės. Institutas ilgus dešimtmečius leido skaitlingas laidas absolventų- kiek žymių dailininkų paruošė?
nulis    Pen, 2019-10-11 / 09:06

In reply to by miestietis

Pavėlavot su komentaru. Reikėjo pačiam ateiti ir savo nuomonę išsakyti. Susirinkimas buvo viešas. Šiaip galimybės, kaip įveiklinti ir išlaikyti pastatą buvo šiek tiek paanalizuotos. Kad žurnalistė neparašė - tai čia jau kitas reikalas. Niekada nespręskite apie veiksmą iš spaudos. Joje kas nors svarbaus dažniausiai arba nutylima, arba iškraipoma. O tada pasijungia "sugedusio telefono" linija :)
taip    Ket, 2019-10-10 / 17:24
miestiečiui reiktų pasidomėti -- kiek žymių dailininkų paruošė, kiek dailininkų, kiek dailės pedagogų -- ir tai po visą Lietuvą. keletą dešimtmečių -- Dailės fakultetas buvo -- antroji dailės mokykla Lietuvoje. Tad nerašykite, kas ant seilės
O dar aferistai norėjo įpiršti miestui "Korupcijos fabriką"     Ket, 2019-10-10 / 19:11
O dar aferistai norėjo įpiršti miestui "Korupcijos fabriką" ...
šiuolaikinis    Ket, 2019-10-10 / 21:22
nugriauti reikia ir pastatyti vietoj jo kokį prekybos centrą ar kokį stiklainį. dabar gi taip madinga senus griauti, pjauti, ardyti ir statyti naujus. O dar tas žmogus ne lietuvis ir ne amerikonas buvo...., tad, tai tik griauti!
Ramus    Ket, 2019-10-10 / 23:26
Aš niekaip nesuprantu kas inicijuoja tokias provokacijas? Juk net žurnalistai dabar badauja, niekam nieko nebereik. Austėjos Landsbergienės reikia klausti ką su tais rūmais daryti.
pesimistas per mažą mažą brūkšnelį optimistas    Pen, 2019-10-11 / 01:19
Jei suplanavo parduoti, tai ir parduos nors dangus griūtų. Ambicingi ir teisingi, juk. Visa kita - burbulai: Akropolis, Saulės miestas, Bruklinas, Maximos. Lidlai, kino teatras "Laikas", "Dainai", "Tiesa" su tornadais, SEB, Swed, Luminor, Ignitis, Lietuvos paštas, Draugystės viešbutis, Baltijos ar Geluvos restoranas ir t.t. ir pan. yra Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos nuosavybė. Laiku išparceliavome. Knygyno miestui irgi nebereikia. Parduosime. Bus tų knygų vagose ir baltose lankose. Gal. Gimdymo namus nugriovėme, o Gilo su sraigtasparniu taip ir nesulaukiame (žadėjo grįžti), nors aerodromą su LEZu vis dar turime. Fainiai. Dabar universitetas jau taip pat vilniečių. Dramos teatras - valstybinis - su svetima saule. Tuoj turgų parduosime. Džiugiai, bet brangiai, nes kartu su demokratija. Ramiai išpjausime likusius medžius - policija mus pasaugos svarbiu momentu, kad neužkristų kokia dulkė. Užtrinkelizuosime ir euroremontinsime bulvarą. Nežinote? Taigi, rašėme ryškiai juodai ant geltono "Atsiprašom". Matai - atsinaujinam! Tai gal tikrai Šiaulius užbalzamuokime ir padarykime ištisą muziejų su viena gatve (Ryga - Karaliaučius)? Kad taupiau būtų. Viename gale pranašams didžiulėmis šviečiančiomis raidėmis parašome Welcom, kitame su kreida kur nors kamputyje saviems - Gut Bay. Ašku, kartais atrakinsime abi puses, įjungsime šviesas per kokias Dienas ar Naktis, pabruzdėsime ir vėl užrakinsime. Svečiams pasakysime "Hragasašesušiauliai" - tipo, šiaip taip dar gyvename LIKę. Judame. Krutame. Po žeme vamzdžiais rausiamės greičiau net po kelis kartus, o viršuje dar nežinome KAIP, nes nespėjome patys savo šešėlio apskųsti. Blunka. Saulė nebe tokia aitri :)
pesimistui per mažą brūkšnelį    Pen, 2019-10-11 / 09:13

In reply to by pesimistas per mažą mažą brūkšnelį optimistas

Po mūšio kumščiais nemojuojama. Reikėjo ateiti į susirinkimą gyvai ir išdėstyti savo nuomonę. Būtų apie ką diskutuoti, buvo ir valdžios žmonių, ne vien meninykai. Bet kai šikną tik iki kompiuterio pajėgiat prinešti, tai geriau jau iš viso patylėtumėt. Ir tai, ką jūs čia parašeliojote, yra ne pesimizmas. Yra nevykėlio bandymas susisvarbinti, t.y. (vieno rašytojo žodžiais) impotento stenėjimas.
Mojavimas kumšteliais    Pen, 2019-10-11 / 10:14

In reply to by pesimistui per mažą brūkšnelį

Jei bandote pasakyti, kad tas kultūrininkų susirinkimas rūmuose buvo mūšis, geriausiu atveju klystate. Mūšis prasidėjo jungiantis ŠPI su KPI fakultetu. Planuojamas universiteto stulbinantis augimas su autonomišku studentų miesteliu kažkur prie “Nuklono” buvo pirmasis signalas. Toliau gražiau. Akademinė mokymo įstaiga staiga panoro “modernizuotis”. Projektai, pačių durniausių mokymo programų kūrimas, neturint tam nei materialinės nei intelektualinės bazės, atimant valandas ir finansavimą iš realiai ir kokybiškai veikusių programų ir resursus perskirstant pučiamam administravimo aparatui bei tiesiog bezdalams skambiais pavadinimais ir buvo mūšis, tik kovot nebuvo kam. Beje, naujieji studentai, taip pat ar tai patys suprato ar kas padėjo, bet ypač menų fakultete pasijuto genijais, kuriems akademinis mokymas per menkas. Ir iš kitos pusės universiteto personalo visiškas bestuburiškumas. Kažkokie abejotini veikėjai iš sostinės ėmėsi visų įmanomų naujovių ir metodikų kūrimo bei platinimo, o Šiaulių dėstytojai beatodairiško vykdymo. Todėl šiandien vadinti mūšiu pomirtines konvulsijas kiek per drąsu. Jei ką nors paguos tai ne tik universiteto ar miesto nelaimė, visa Lietuva virtusi OBJEKTU. Ta prasme prie ruso buvo geriau - buvo okupantas ir buvo(arba ne) rezistencija, buvo aiškumas. Šiandien liko tik laukimas.
miestietis    Pen, 2019-10-11 / 10:18
Nesuprantu pesimisto/optimisto- tai jei objektus pasistatė ne šiauliečiai, tai jie ir yra jų, o ne šiauliečių. Visi kiti retro objektai buvo ar yra skelbti viešuose pardavimuose, ir jei jie nebuvo reikalingi saviems, juos priglobė iš kitur- kame problemos, juk nenugriovė, svarbu būtų įveiklinti tinkamai. Man asmeniškai gaila tik buvusių gimdymo namų Architektų gatvėje, nes čia galėjo įrengti(su ES pagalba) patogią slaugos- geriatrijos ligoninę, nes dabartinė kaip statinė silkių prigrūsta, ventiliacijos nebūta, o ant vieno aukšto tik keli klozetai, tai kai ateina pietų metas, tai vienas kiša burnon kotletą, o kitam užeina noras ant puodo ar į pižamą- vaizdelis neapsakomas, tenka lankyti artimus, tai puikiai žinau. Bet susirinkom ne apie tai, o apie aptriušusius rūmus, tai trumpai pasakysiu taip- pirmi su savo iniciatyvom pradėjo pieštukai su savo buvusiais propiesoriais ir nori sau susikurti darbo vietas iš mokesčių mokėtojų lockos, bet valdžiai noriu palinkėti neskubėt, nes mieste yra ir kitų interesų, o ne vien tik piešimas. Aš asmeniškai siūlyčiau rimtai pagalvoti, pvz.- apie inžinerinės minties sklaidos namus arba atkurti Inžinierių namus, kokie kadaise buvo, o prie viso to, gal prisidėtu ir miesto privatus kapitalas, nes ruoštu sau pamainą, juk esame pramonės miestas.
miestietis    Pen, 2019-10-11 / 12:42
Prigimtiniam dailininkui pakanka tik įžvalgios gyvenimo stebėsenos, drobės ir dažų, o meno srities diplomai tik dėl kitų.
Miestiećiui    Pen, 2019-10-11 / 15:11
Pasas irgi dėl kitų, man tai jo nereikia. Bet be popieriuko esi vabaliuks. Net kai iškeliauji pas šv. Petrą išduoda pažymą, kad chana :)
Ramus    Pir, 2019-10-14 / 11:20
Panašų mūrą sostinėje griauna. Apsiverkė ten jaunystes palikę žmonės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.