Dalia Teišerskytė ragina kovoti už Menininkų namus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Da­lia Tei­šers­ky­tė pa­brė­žė, jog ne­do­va­no­ti­na bū­tų nea­ti­duo­ti kul­tū­rai ir me­no kū­rė­jams rū­mų, ku­riuos gra­fai Zu­bo­vai bu­vo pa­do­va­no­ję mies­tui.
Šiau­liuo­se Zu­bo­vų rū­muo­se va­ka­ras su poe­te Da­lia Tei­šers­ky­te su­reng­tas pa­lai­ky­ti idė­jai kur­ti šiuo­se rū­muo­se me­ni­nin­kų bu­vei­nę. D. Tei­šers­ky­tė yra bu­vu­si Kau­no me­ni­nin­kų na­mų pir­mą­ja va­do­ve.

Apie trink­te­lė­ji­mą į sta­lą

Kol Sa­vi­val­dy­bė ra­šo raš­tus dėl Šiau­lių uni­ver­si­te­tui ne­be­rei­ka­lin­gų, iš­tuš­tė­ju­sių Zu­bo­vų rū­mų per­da­vi­mo mies­tui, ini­cia­ty­vūs me­ni­nin­kai pa­tys ban­do rū­mus įveik­lin­ti ren­gi­niais.

Su­si­ti­ki­mas su kau­nie­te poe­te Da­lia Tei­šers­ky­te – pir­ma­sis toks ren­gi­nys.

Ren­gi­nio ini­cia­to­rė ir ve­dė­ja me­ni­nin­kė Izol­da Žag­ra­ka­lie­nė, Všį MTD "Ara­sai" di­rek­to­rė, ži­no­mą poe­tę, pub­li­cis­tę, bu­vu­sią Sei­mo na­rę Da­lią Tei­šers­ky­tę pri­sta­tė ir kaip pir­mų­jų Me­ni­nin­kų na­mų Lie­tu­vo­je kū­rė­ją.

Vieš­nia bu­vo pa­kvies­ta pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi, pri­si­mi­ni­mais apie ta­da te­ku­sius iš­šū­kius.

Kau­no me­ni­nin­kų na­mų di­rek­to­re pra­dė­jo dirb­ti, jos žo­džiais, dar bū­da­ma "pie­me­nė", po su­grį­ži­mo iš Si­bi­ro trem­ties.

D. Tei­šers­ky­tė pa­sa­ko­jo, jog tuos na­mus dar rei­kė­jo su­kur­ti, o jiems bu­vo ati­duo­tas mo­to­cik­lų san­dė­lis.

"Bu­vau nai­vi ir lais­va, nuė­jau į mies­to Vyk­do­mą­jį ko­mi­te­tą pas pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, sa­kau, kad man tų mo­to­cik­lų ne­lik­tų. "Kas tu to­kia?" – nu­ste­bo. Bet tų mo­to­cik­lų ne­li­ko", – šyp­so­jo­si pri­si­mi­nu­si pra­džią.

Rei­kė­jo kė­džių, pa­rei­ka­la­vo ir kė­džių.

"La­bai abe­jo­ju, jei­gu da­bar Izol­da, nuė­ju­si pas me­rą, trink­te­lė­tų į sta­lą, ar kė­dės at­si­ras­tų?" – pa­ly­gi­no vieš­nia.

Da­ly­da­ma­si pri­si­mi­ni­mais ji pa­brė­žė, jog Kau­no me­ni­nin­kai pa­tys da­ly­va­vo ku­riant Me­ni­nin­kų na­mus. Rei­kė­jo – ir grin­dis plo­vė, ir lan­gus va­lė, ir nak­tį per Lais­vės alė­ją tem­pė for­te­pi­jo­ną iš teat­ro į Me­ni­nin­kų na­mus Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus imp­ro­vi­za­ci­jų va­ka­rui. Me­ni­nin­kai tu­rė­jo net "vi­suo­me­ni­nius kai­li­nius", ku­riais vil­kė­da­vo čia dirb­da­mi Me­ni­nin­kų na­muo­se, nes sa­vuo­se ne­tu­rė­jo tin­ka­mų sa­ly­gų kur­ti.

Veik­los bu­vo iš­plė­to­tos pa­gal me­ni­nin­kų po­rei­kius. Rei­kė­jo jau­nam re­ži­sie­riui teat­ro – kū­rė teat­rą, sta­tė spek­tak­lius, ins­ce­ni­zuo­da­mi ra­šy­to­jų kū­ri­nius. Su­ge­bė­jo su­reng­ti net dai­lės eks­pe­ri­men­ti­nes pa­ro­das.

Me­ninin­kams na­mų rei­kia vi­sais lai­kais

"Tai bu­vo NA­MAI – to­kie, ko­kių me­ni­nin­kams rei­kia vi­sais lai­kais, nes me­ni­nin­kai yra la­bai pa­žei­džia­mi, jie skau­dūs sau ir vi­suo­me­nei. Me­ni­nin­kas pa­sau­lį ma­to ki­taip – ki­taip ne­bū­tų me­ni­nin­ku, – ak­cen­ta­vo D. Tei­šers­ky­tė. – O ši­tie mies­tui pa­do­va­no­ti rū­mai sto­vi tuš­ti. Tu­rė­ti ši­to­kius rū­mus ir nea­ti­duo­ti jų kul­tū­rai – bū­tų ne­do­va­no­ti­na. Tai gal pi­ke­tuo­ki­te, pra­dė­ki­te ba­dau­ti?"

Jos žo­džiais, be kul­tū­ros vyks­mo Zu­bo­vų rū­mai liks tik pa­sta­tu, "dva­ru". Tu­rė­da­mi iš­skir­ti­nę au­rą ga­li tap­ti vie­ta, kur ir sa­vi, ir at­vy­kę me­ni­nin­kai, bū­tų lau­kia­mi, my­li­mi. "Me­ni­nin­kas, jei­gu tu­ri ką pa­sa­ky­ti, tu­ri tu­rė­ti ir vie­tą, kur pa­sa­ky­ti."

Kul­tū­ros reikš­mę ypač pa­brė­žė: "Ne­bus kul­tū­ros – mes neu­žaug­si­me, pra­ra­si­me ir sa­ve, ir sa­vo vals­ty­bę."

"O svars­to­ma­me vals­ty­bės biu­dže­te ir vėl nu­rė­žia lė­šas nuo kul­tū­ros ir švie­ti­mo – tai nu­si­kal­ti­mas tau­tai ir vals­ty­bei", – pik­ti­no­si D. Tei­šers­ky­tė.

Su­lau­ku­si klau­si­mo, ko rei­kia ku­riant Me­ni­nin­kų na­mus, at­sa­kė: "Rei­kia ma­žiau­siai vie­no žmo­gaus, ku­riam tų na­mų rei­kė­tų. Žmo­gaus, ku­ris su­ge­bė­tų už­krės­ti ki­tus."

Po sa­vo kal­bos, pa­lai­kan­čios Me­ni­nin­kų na­mų kū­ri­mo idė­ją, plo­ji­mus iš­gir­du­si poe­tė pa­ra­gi­no: "Ne­rei­kia plo­ti – pa­tys tu­ri­te už tai ko­vo­ti".

Ren­gi­ny­je poe­tė skai­tė ir sa­vo ei­lė­raš­čius, gro­jo Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos moks­lei­vių sty­gi­nis an­samb­lis.

Su­si­ti­ki­me su poe­te da­ly­va­vu­si mies­to Ta­ry­bos na­rė, mies­to gar­bės pi­lie­tė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no: "Mes vi­si už tai, kad čia bū­tų Me­ni­nin­kų na­mai. Ne­lei­si­me, kad čia kaž­kas ki­ta bū­tų". O ren­gi­nio ini­cia­to­rė I. Žag­ra­ka­lie­nė sa­kė: "D. Tei­šers­ky­tė tei­si, jog rei­kia bent vie­no už­de­gan­čio ki­tus žmo­gaus, kaip ka­riuo­me­nei kar­ve­džio. Gal­būt vi­siš­kai įma­no­ma mums Me­ni­nin­kų na­mus tu­rė­ti, tik rei­kia sės­ti ir kal­bė­tis, ko­kie jie tu­rė­tų bū­ti, ko­kios veik­los kryp­tys? O tam rei­kia įvai­rių sri­čių kū­rė­jams su­si­telk­ti."

Ne­bus kul­tū­ros – mes neu­žaug­si­me, pra­ra­si­me ir sa­ve, ir sa­vo vals­ty­bę.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Poe­tė Da­lia Tei­šers­ky­tė, klau­sia­ma, ką šiuo me­tu ku­ria, at­sa­kė ru­siš­ka ci­ta­ta: "Ne­pilk man drus­kos ant žaiz­dos": "Da­bar ra­šau tik ei­les dai­noms, kai kom­po­zi­to­rius pa­pra­šo."

Komentarai

Ramus    Ant, 2019-11-19 / 07:54
,,Jei jūs, lietuviai pradėsit tarpusavy konkuruoti - pražūsit". (Prof. A. Žygas)
Jo    Ant, 2019-11-19 / 09:52
Prie neobolševikų stukačių valdžios lietuvis lietuviui yra priešas. Vagis. Nes tik aš esu Šiauliai.
nulis    Ant, 2019-11-19 / 10:07
Tai kad pačiame pirmajame susitikime su kultūros žmonėmis buvo nutarta daryti Menininkų namus, tai kam čia kovoti, kautis? Buvo ir miesto valdžios atstovai, niekas nesipriešino. Ko šita čia lenda su savo "kovom"?
O vistik įdomu    Ant, 2019-11-19 / 10:08
Prieš pora dešimtmečių Lietuva, siekdama sudominti kažkokius išsigalvotus investitorius, prisistatinėjo kaip šalis turtinga išsilavinusia, kvalifikuota, pigia darbo jėga. Nuo to laiko čia neliko ne tik kvalifikuotos, pigios, bet iš viso jokios darbo jėgos - tenka importuoti. O dabar leiskite pasiteirauti, kokiu būdu dauginasi menininkai, pretenduojantys įveiklinti rūmus. Sutikite, kad “septynių talentų“ ar meninio ugdymo darželio tam nepakanka. Nepakanka ir dailės mokyklėlių. Turėtų būti “išbaigta“ struktūra, apimanti ne tik pradinį, bet ir aukštąjį mokymą (Telšiuose, Kaune ir Vilniuje kažkas panašaus yra, bet Šiauliuose, deja, jau nebe). O kai nelieka “dirvos” nereikia tikėtis ir “derliaus”. Lengva suskaičiuoti iš Šiaulių pasitraukusius menininkus (įskaitant Anapilį taip pat), bet sunku surasti čia nuolatiniam gyvenimui per paskutinius penkis metus atvykusį kūrėją.
miestietis    Ant, 2019-11-19 / 10:36

In reply to by O vistik įdomu

Sutinku su Jūsų mintimis. Mūsuose svarbu turėti fix idėją ir su grupe draugų ją stumti, o viską nuodugniai ir kritiškai pasverti, tai nuovokos čia ir pritrūkstama, Dabar vėl apie tuos Menininkų namus- svarbu tik grupelei atsirasti tame pastate, bet kas išlaikys tą struktūrą, renovuos pastatą už milijonus, mokės už jo šildymą ir prikurtus etatus, tai visi entuziastai tyli it vandens burnon prisisrėbę. Atsakysiu į klausimą- visa tai, kaip visada, už miesto mokesčių mokėtojų pinigus. Baigiama kultūros centro renovacija, čia bus šviesių ir jaukių patalpų sočiai, tik piešk ir muzikuok į valias, bet- ne, vėl dairomasi į šalis, bet apie finansus negalvojama. Siūlyčiau miesto savivaldybės klerkams nepulti vykdyti kažkieno užgaidų ir blaiviu protu įvertinti tuos pasiūlymus, o gal verta būtų leisti tuos Zubovų namus valstybei suremontuoti savo lėšomis ir tuomet čia įrengti, kad ir muziejų.
reina    Ant, 2019-11-19 / 10:16
Jau yra ir tų namų koncepcija, ir veiklos kryptys. Kokia čia dar Všį lenda? Kodėl menininkams apie tokį susitikimą nebuvo pranešta? Audėjėlės bijo rimtos konkurencijos? O gal tos Všį "galva" jau regi save tuo vieninteliu asmeniu, galinčiu įkurti namus ir paskui save vesti kitus? Tai, pasakysiu, pavėlavo. Jau yra. Ir tai ne tokia skarų mezgykla ir atvirukų paišykla su, kokia yra ta Všį (pasigūglinkit), o rimti menininkai.
Gal konkrečiau galima?    Ant, 2019-11-19 / 10:36

In reply to by reina

googlinti apie ką? Nors skarų mezgykla, atvirukų paišykla, dar pridėčiau užrašų ant antkapių kalimą - tai ir yra perspektyviausios meno kryptys miestui. Bet ir apie “rimtus menininkus” gal galėtumėte apšviesti. Įdomu gi.
Aha    Ant, 2019-11-19 / 10:41
Atvažiavo ir paaiškino tai, ką Šiaulių menininkai pieš mėnesį išsidiskutavo. Kodėl ŠK taip tendensingai tą reikalą aprašinėja? Niekas nekliudo menininkų namų idėjai, reikia tik juridiškai pastatą perimti, kam čia kiršinat žmones?
Ramus    Ant, 2019-11-19 / 15:40
Pabaigoje rusiškai prisipažino ,,nepilk druskos ant žaizdos", o lietuviškai tai reiškia kad meno niekam nebereikia? Kažko reikėtų atsisakyti, kad galima būt už ką pirkti menininkų kūrybą. Ko atsisakytumėm? Gal politinių partijų? Gal užtektų tos valstybės skiriamos sumos rinkiminių plakatų gaminimui? Tas pats būtų buvę ir su vadinamu ,,Menų inkubatoriu" - įdarbina partinių marčias o pelno nėr?
Paulina    Tre, 2019-11-20 / 21:21
D.Teišerskytė - Lietuvos "NACIONALINĖ VERTYBĖ", pamenu, ji pati save buvo taip pavadinusi... Turime ją gerbti ir saugoti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.