Po beveik trijų mėnesių velionės poetės palaikai atguls kapinėse

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba lei­do pa­lai­do­ti ur­ną su poe­tės J. Jo­vai­šai­tės pe­le­nais jos se­ne­lio įreng­ta­me rū­sy­je ne­be­vei­kian­čio­se se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba lei­do išim­ties tvar­ka ne­be­vei­kian­čio­se se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se Eže­ro gat­vė­je pa­lai­do­ti šių me­tų bir­že­lio 25 die­ną mi­ru­sios poe­tės Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės pa­lai­kus. Ur­na su kre­muo­tos mi­ru­sios mo­ters pe­le­nais jau tre­čią mė­ne­sį lai­ko­ma lai­do­ji­mo na­muo­se.

Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė Ja­ni­na Jo­vai­šai­tė ar­ti­mie­siems ir bi­čiu­liams bu­vo iš­reiš­ku­si sa­vo no­rą bū­ti pa­lai­do­tai mi­nė­to­se ka­pi­nė­se esan­čia­me Jo­vai­šų gi­mi­nės rū­sy­je. Klau­si­mą po­li­ti­kams pri­sta­tęs Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Stat­kus po­li­ti­kus in­for­ma­vo, kad šim­tap­ro­cen­ti­nės ga­ran­ti­jos, jog krip­ta pri­klau­so bū­tent poe­tės gi­mi­nei nė­ra, ta­čiau "ša­lu­ti­niai įro­dy­mai ve­da prie to". Tik di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad rū­sys yra la­bai pra­stos būk­lės.

Po­li­ti­kai klau­sė, ar ga­li­ma ne­pai­sy­ti ve­lio­nės va­lios ir pa­lai­do­ti jos pa­lai­kus ki­tur. V. Stat­kus, kaip al­ter­na­ty­vą, įvar­di­jo poe­tės tė­vų ka­pa­vie­tę K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nė­se ar­ba ko­lum­ba­riu­mą.

Ta­ry­bos tri­bū­no­je ga­vęs žo­dį Ro­mas Rut­kaus­kas pra­šė po­li­ti­kų leis­ti pa­lai­do­ti mies­tui nu­si­pel­niu­sios Jo­vai­šų gi­mi­nės pa­li­kuo­nę jos se­ne­lio iš­pirk­to­je ka­pi­nių že­mė­je ir šei­mos lė­šo­mis įreng­to­je krip­to­je. Šiau­lie­tis taip pat pri­ta­rė Ta­ry­bos na­rio Vai­do Ba­cio jau anks­čiau iš­sa­ky­tai nuo­mo­nei, kad ne­vei­kian­čių se­nų­jų ka­pi­nių sta­tu­sas ga­lė­tų bū­ti pa­keis­tas į ri­bo­to lai­do­ji­mo. Ta­da šios ka­pi­nės bū­tų la­biau pri­žiū­ri­mos.

Sa­vo kal­bą R. Rut­kaus­kas bai­gė pra­šy­da­mas po­li­ti­kų at­si­sto­ti ir ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti mi­ru­sios poe­tės at­mi­ni­mą. Po­li­ti­kai šį pra­šy­mą įvyk­dė.

Nors nuo­mo­nių bu­vo įvai­rių, bal­sa­vi­mo me­tu 17 iš 25 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo "už". Še­ši po­li­ti­kai, tarp jų ir mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, su­si­lai­kė, du bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo.

Ve­lio­nės poe­tės J. Jo­vai­šai­tės lai­do­tu­vė­mis be­si­rū­pi­nan­ti jos bi­čiu­lė Elo­na An­ta­kaus­kė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu yra at­lie­ka­mi or­ga­ni­za­ci­niai dar­bai. Ren­gia­ma­si lai­do­tu­vėms bei ku­ria­ma at­mi­ni­mo len­ta. Šiuos dar­bus fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­ga. Lai­do­tu­vės pla­nuo­ja­mos rug­sė­jo 17 die­ną.

Šiau­lie­tės poe­tės Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės kū­ry­bi­nis pa­li­ki­mas – 13 poe­zi­jos rin­ki­nių. Kū­rė­ja mi­rė, vos prieš mė­ne­sį at­šven­tu­si sa­vo 90 me­tų ju­bi­lie­jų.