Politikai sprendžia, kur laidoti poetę

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Se­no­sio­se ka­pi­nė­se lai­do­ti lei­džia­ma tik išim­ties tvar­ka. Kam išim­tis tai­ky­ti, spren­džia mies­to po­li­ti­kai.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai su­tri­kę – jų pra­šo­ma leis­ti išim­ties tvar­ka pa­lai­do­ti ne­be­vei­kian­čio­se se­no­sio­se Šiau­lių ka­pi­nė­se Eže­ro gat­vė­je poe­tės Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės pa­lai­kus. Rug­sė­jo 5 die­ną Ta­ry­ba spręs, ar ten­kin­ti šį poe­tės bi­čiu­lių pra­šy­mą.

J. Jo­vai­šai­tė mi­rė šių me­tų bir­že­lio 25 die­ną, vos prieš mė­ne­sį at­šven­tu­si sa­vo 90-me­tį. Jau ki­tą die­ną Sa­vi­val­dy­bė ga­vo pra­šy­mą leis­ti išim­ties tvar­ka ne­vei­kian­čių se­nų­jų mies­to ka­pi­nių Jo­vai­šų šei­mos lai­do­ji­mo rū­sy­je pa­lai­do­ti poe­tę Ja­ni­ną Jo­vai­šai­tę (Obu­cha­vi­čie­nę). Šiau­lie­tės pa­lai­kai bu­vo kre­muo­ti, lai­do­ti no­ri­ma ur­ną su pe­le­nais. Kiek vė­liau Sa­vi­val­dy­bė ga­vo dar vie­ną to­kį pra­šy­mą.

Šią sa­vai­tę dvie­juo­se ko­mi­te­tuo­se klau­si­mą pri­sta­tęs Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­li­jus Stat­kus pa­brė­žė, kad se­no­sios mies­to ka­pi­nės Eže­ro gat­vė­je už­da­ry­tos dar 1959 me­tais. Tai pa­tvir­tin­ta ir vė­les­niais mies­to Ta­ry­bos spren­di­mais 2006–2012 me­tais.

De­par­ta­men­to va­do­vas aiš­ki­no, kad Jo­vai­šų šei­mos lai­do­ji­mo rū­sys is­to­ri­niuo­se do­ku­men­tuo­se nė­ra iden­ti­fi­kuo­tas, nes nė­ra iš­li­ku­sios au­ten­tiš­kos lai­do­ji­mo rū­sio pri­klau­so­my­bės len­te­lės. Tai, kad jis pri­klau­so poe­tės gi­mi­nei, V. Stat­kus sa­kė įsi­ti­ki­nęs 98 pro­cen­tais. Jo tei­gi­mu, lai­do­ji­mo rū­sio būk­lė yra ava­ri­nė. Jis siū­lė ki­tas al­ter­na­ty­vas – lai­do­ti poe­tę K. Do­ne­lai­čio ka­pi­nė­se jos tė­vų ka­pe ar­ba ko­lum­ba­riu­me.

Švie­ti­mo kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si ar­chi­tek­tė Elo­na An­ta­kaus­kė paaiš­ki­no, kad vyk­do poe­tės va­lią ir yra jos to­li­mų gi­mi­nai­čių įga­lio­ta pa­si­rū­pin­ti, kad ve­lio­nės pa­lai­kai at­gul­tų se­no­sio­se ka­pi­nė­se se­ne­lių rū­sy­je.

E. An­ta­kaus­kė su­ti­ko, kad krip­ta yra tik pa­ten­ki­na­mos būk­lės, ta­čiau tei­gė, kad ava­ri­nės būk­lės po­žy­mių nė­ra. Ji pa­ren­gu­si pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus, kaip bū­tų ga­li­ma iš krip­tos šo­ni­nės sie­nos išim­ti ke­lias ply­tas ir į rū­sį nu­leis­ti ur­ną. Prieš tai at­si­svei­ki­ni­mo su poe­te ce­re­mo­ni­ja bū­tų su­reng­ta Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je. Po to sta­ti­nys Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lė­šo­mis bū­tų už­mū­ry­tas, už­dė­ta at­mi­ni­mo len­te­lė. Tai at­lik­tų kva­li­fi­kuo­ti ant­ka­pių res­tau­ra­to­riai.

Poe­tės lai­do­tu­vė­mis be­si­rū­pi­nan­ti E. An­ta­kaus­kė sa­kė, kad ant rū­sio anks­čiau bu­vo ori­gi­na­li len­te­lė su už­ra­šu, ta­čiau jis pa­vog­tas.

E. An­ta­kaus­kė pri­mi­nė fak­tus, kad Teo­do­ras Jo­vai­šas iš­pir­ko že­mes se­no­sioms mies­to ka­pi­nėms pra­plės­ti ir ten pa­sta­tė sa­vo šei­mos krip­tą. Ko­mi­te­te da­ly­va­vo ir poe­tės bi­čiu­lė Aud­ro­nė Nei­man­tai­tė, ku­ri pa­sa­ko­jo, kad Ja­ni­nos Jo­vai­šai­tės pra­šy­mu prie rū­sio už­deg­da­vo žva­ku­tes.

"Ne­gi žmo­gus no­rės rū­pin­tis sve­ti­mu ka­pu?" – ar­gu­men­ta­vo mo­te­ris.

Bi­čiu­liai pa­sa­ko­jo, kad poe­tė bu­vo tik­ra, jog jo­kių pro­ble­mų ne­kils: "Ma­no se­ne­lis iš­pir­ko že­mes, sto­vi mū­sų krip­ta, ir man ne­leis pa­si­lai­do­ti?"

Sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kai pa­tei­kė iš­va­das, kad se­no­sios mies­to ka­pi­nės yra Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, jos ne­be­vei­kian­čios, to­dėl ten lai­do­ti ne­ga­li­ma.

Ko­mi­te­to na­rys Juo­zas Pab­rė­ža sa­kė su­tik­tų su to­kiais ar­gu­men­tais, jei Sa­vi­val­dy­bė iki šiol ne­bū­tų da­riu­si išim­čių. Ne kar­tą bu­vo leis­ta ten išim­ties tvar­ka lai­do­ti. Vie­na iš to­kių išim­čių tai­ky­ta Gar­bės pi­lie­tės Graž­by­lės Venc­laus­kai­tės ar­ti­mų­jų pra­šy­mu. J. Pab­rė­žos ma­ny­mu, poe­tė J. Jo­vai­šai­tė taip pat ver­ta tos išim­ties.

Be to, Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to raš­tą, ku­ria­me ne­prieš­ta­rau­ja­ma dėl ga­li­mo pa­lai­do­ji­mo.

E. An­ta­kaus­kė at­krei­pė dė­me­sį, kad bi­čiu­liai rū­pi­na­si J. Jo­vai­šai­tės pa­lai­do­ji­mu vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Ji ak­cen­ta­vo Jo­vai­šų gi­mi­nės nuo­pel­nus: se­ne­lis ne tik iš­pir­ko že­mes, bet ir dos­niai au­ko­da­vo varg­šams. Tė­vas bu­vo trem­ti­nys, Si­bi­re or­ga­ni­zuo­da­vęs trem­ti­nių pa­bė­gi­mus.

J. Jo­vai­šai­tė iš­lei­do 13 poe­zi­jos rin­ki­nių, bu­vo Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rė.

"Poe­tė iš­lei­do kny­gas sa­vo lė­šo­mis. Ji ne­bu­vo tin­ka­mai Sa­vi­val­dy­bės pa­gerb­ta nei 80-me­čio, nei 90-me­čio pro­ga, ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas jos rin­ki­nio lei­dy­bai. Tad pra­šo­me bent įvyk­dy­ti jos pa­sku­ti­nį no­rą", – pra­šė E. An­ta­kaus­kė.

A. Nei­man­tai­tė pa­tvir­ti­no, kad na­mo, ku­ria­me gy­ve­no J. Jo­vai­šai­tė, da­bar­ti­niai sa­vi­nin­kai pa­ža­dė­jo sa­vo lė­šo­mis įreng­ti at­mi­ni­mo len­te­lę, įam­ži­nan­čią, kad ten gy­ve­no poe­tė.

Ko­mi­te­to na­rys Vai­das Ba­cys siū­lė po­li­ti­kams pa­gal­vo­ti apie se­nų­jų ka­pi­nių sta­tu­so iš už­da­ry­tų į ri­bo­to pa­lai­do­ji­mo kei­ti­mą. Taip bū­tų iš­veng­ta pre­ce­den­tų ir tei­si­nių ka­zu­sų.

Ji ne­bu­vo tin­ka­mai Sa­vi­val­dy­bės pa­gerb­ta nei 80-me­čio, nei 90-me­čio pro­ga, ne­skir­tas fi­nan­sa­vi­mas jos rin­ki­nio lei­dy­bai. Tad pra­šo­me bent įvyk­dy­ti jos pa­sku­ti­nį no­rą.

Komentarai

Ramus    Šeš, 2019-08-31 / 08:01
Pagal publikacijos turinį matome kad visiškai ne politikai čia ieško sprendimo, bet šviesūs piliečiai, kuriems dar suvokiamos žmogiškos vertybės. Senąsias kapines uždarė KGB ir komunistų partijos struktūros, kurioms rūpėjo ištrinti atminimą, paversti miestą revoliucinių tradicijų, dviratininkų miestu, kad nebeliktų garbingų giminių ryšių ir bet koks jų egzistavimas. Politikai (mero Mikšio vadovaujami) yra nusprendę įsteigti naujas kapines, kuriose galimai yra gauta nauda minėto mero šeimai, tikėtina kad bet koks bandymas laidoti pagal anos, atkuriamos Lietuvos moralės normas sumažintų naujų kapinių steigėjų galimybes turėti naudos. Sveikintinas V. Bacio siūlymas, jis pranoksta ,,robotukų teisininkų" mekenimą, kad Lenino partijos kadrų 1959 metais priimtas nutarimas turi likti amžinai gyvas. Akcentuoju: pagal teisininkus reikia suprasti, kad ir mūsų miško broliai buvo banditai? Nes TADA politikai juos taip vadino? Ar užteks drąsos atkurti okupacinių struktūrų pažeistas žmogaus teises, ar liksime ,,susikibę rankutėmis" su komunistų partija? Bandantiems isterikuoti perpėjimas - tai bus labai reti atvejai, dėl to kapinės nenukentės, kuo turėtų pasirūpinti kultūros paveldo specialistai.
miestietis    Šeš, 2019-08-31 / 08:47
Ir mano senoliai šiose kapinėse yra atgulę, ir aš esu pagalvojęs čia atgulti, o ir gulėti būtų linksmiau su karts nuo karto šalia plėšiama estrada, bet jei negalima, tai negalima, juk, kaip pagalvoji- koks skirtumas kur būti pašaru kirmelytėms, visur Tėviškės žemelė.
as    Šeš, 2019-08-31 / 10:19
kapinės uždarytos visuomenės sveikatos centro sprendimu, nežinia kaip jis tada vadinosi, ir reikia jas palikti ramybėje, nes tokią ramybę turėjo jau 50 metų. Yra tėvų kapas ir nereikia nesąmonių vidury dienos.
Ramus    Šeš, 2019-08-31 / 11:19

In reply to by as

Prie ko čia visuomenės sveikatos centras? Norit pasakyti, kad 1959 metais buvo tokia organizacija, kuri ėmė ir nustatė epidemijų pavojų? Nejuokinkit žmonių, paklausykit A, Kaušpėdo ,,Zombiai atrieda atidunda". Tada bet kurioje įstaigoje kompartijos susirinkimuose būdavo pasakoma: yra gautas raštas iš miesto partkomo, mes turime patvirtinti. Ir VISKAS. Truputį vėliau ant vieškelio į Šiluvą tas pats ,,visuomenės sveikatos" paskelbė kiaulių ligų karantiną, siekiant išvengti piligrimų pertekliaus. Buvo ir patvirtinami nutarimai reikalauti iš JAV vyriausybės išlaisvinti komunistę Andželą Devis, pasmerkti Lietuvos disidentus... Pasitikrinkit sveikatą šitaip samprotaudamas...
Asta    Šeš, 2019-08-31 / 12:10
Yra tėvų kapas, tegul ten ir laidoja. Tai krikščioniškas paprotys nuo senų senovės, laidotis prie savo tėvų. O čia kaišioti KGB ir kt. yra juokinga. Ar žinote, kiek Lietuvoje yra neveikiančių kapinių? Juk visi objektai turi pradžią ir pabaigą
wert    Šeš, 2019-08-31 / 13:24
kapinės uždarytos, rūsys griūvantis, bet yra tėvų kapas, kurį prižiūrėjo mirusioji, ten ir vieta atgulti vienintelei dukrai.
As    Šeš, 2019-08-31 / 18:47
Juk tai tik urna su pelenais. Nekelia jokios gresmes. Argi taip sunki patenkinti paskutinę valią. Nusipelnęs žmogus ir tiek abejonių. Būkim žmonėmis, o ne zombiais.
Romualdas    Pir, 2019-09-02 / 19:17
Nera Europoje miesto, kur salia kapiniu vyktu dideli triuksmingi popso ir dziazo koncertai..GEDA ,NES TAI ZMOGISKUMUI NONSENSAS..
as    Pir, 2019-09-02 / 22:07
gal būt nėra ir kapinių iš kurių viską šaltiniai plauna į ežerą? Visas pasaulis stovi ant protėvių kaulų, kame čia gėda?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.