Poetė palaidota senosiose kapinėse

Ar­tū­ro JAU­GĖ­LOS nuo­tr.
Į am­ži­no­jo poil­sio vie­tą pa­ly­dė­ta švie­saus at­mi­ni­mo šiau­lie­tė poe­tė Ja­ni­na Jo­vai­šai­tė.
Šiau­liuo­se Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės kop­ly­tė­je va­kar li­te­ra­tų bend­ruo­me­nė ir mies­tie­čiai at­si­svei­ki­no su Ana­pi­lin išė­ju­sia Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­re, poe­te ir pro­zi­nin­ke Ja­ni­na Jo­vai­šai­te (Obu­cha­vi­čie­ne) (1929-2019). Ur­na su jos pa­lai­kais pa­ly­dė­ta į se­ną­sias mies­to ka­pi­nes ir pa­lai­do­ta šei­mos krip­to­je.

At­sis­vei­kin­ti su J. Jo­vai­šai­te atė­jo li­te­ra­tai ir poe­tę pa­ži­no­ję šiau­lie­čiai, jos kū­ry­bos ger­bė­jai. At­vy­ko į lai­do­tu­ves Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė, ra­šy­to­ja Gin­ta­rė Ado­mai­ty­tė, Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo "Aud­ru­vė" na­riai, Sei­mo na­rių Sta­sio Tu­mė­no ir Arū­no Gu­mu­liaus­ko pa­dė­jė­jai.

Lai­do­tu­vė­se ne­bu­vo tik nė vie­no mies­to Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vo.

Ei­lė­mis ir mal­do­mis poe­tė pa­ly­dė­ta į am­ži­no­jo poil­sio vie­tą. Ją šven­ti­no Šv. Pet­ro ir Pau­liaus apaš­ta­lų ka­ted­ros kle­bo­nas de­ka­nas Egi­di­jus Venc­kus.

Švie­saus at­mi­ni­mo J. Jo­vai­šai­tė mi­rė šių me­tų bir­že­lio 25 die­ną. Poe­tės pa­lai­do­ji­mui ne­vei­kian­čio­se, už­da­ry­to­se se­no­sio­se mies­to ka­pi­nė­se rei­kė­jo mies­to Ta­ry­bos spren­di­mo, ku­ris bu­vo priim­tas tik rug­sė­jį.

Rū­pes­tį dėl lai­do­tu­vių pri­siė­mu­si ar­chi­tek­tė ir li­te­ra­tė Elo­na An­ta­kaus­kė dė­ko­jo vi­siems pa­dė­ju­siems įvyk­dy­ti poe­tės va­lią bū­ti pa­lai­do­tai šei­mos pa­lai­do­ji­mo rū­sy­je, ša­lia sa­vo se­ne­lių Teo­do­ro ir Bar­bo­ros Jo­vai­šų.

At­sis­vei­ki­ni­mo žo­dį tar­da­ma Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė pa­ly­gi­no J. Jo­vai­šai­tę su Vaiž­gan­to "dei­man­čiu­kais". Pri­mi­nė, jog jos ta­len­tas ty­liai ži­bė­jo Šiau­liuo­se, kol ry­žo­si įsto­ti į Ra­šy­to­jų są­jun­gą.

"Še­šias­de­šimt­me­tė pra­dė­jo leis­ti kny­gas ir jų iš­lei­do dvy­li­ka, – pri­mi­nė B. Jo­nuš­kai­tė, pa­brėž­da­ma, jog poe­tei išė­jus kal­ba jos kny­gos.

Šiau­lie­čiai li­te­ra­tai Da­nu­tė Au­gu­tie­nė, Bi­ru­tė Žy­man­tie­nė, Jau­nius Kul­nys ir ki­ti da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais iš gra­žios bend­rys­tės su poe­te.

"Ji bu­vo sie­los žmo­gus, o jos na­muo­se mes jau­tė­mės kaip sa­vo na­muo­se, ko­kia be­bu­vo val­džia, ten mes bu­vo­me lais­vi sie­lo­je ir ne­prik­lau­so­mi", – pa­brė­žė B. Žy­man­tie­nė.

Ne vie­nas li­te­ra­tas at­si­svei­kin­da­mas skai­tė ei­lė­raš­čius, at­si­ver­tęs J. Jo­vai­šai­tės poe­zi­jos kny­ge­lę. Tarp jų – ir iš pir­mo­jo ei­lė­raš­čių rin­ki­nio "Sau­lės laik­ro­dis". Sim­bo­liš­ka, kad į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę ji iš­ly­dė­ta iš "Sau­lės Laik­ro­džio" aikš­tės.

Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­ga pa­vel­dė­jo J.Jo­vai­šai­tės rank­raš­čius. Jie bus sau­go­mi Mai­ro­nio mu­zie­ju­je, ten ti­ki­ma­si su­reng­ti poe­tės me­mo­ria­li­nę pa­ro­dą.