Nakvynės namams – du pastatai, dvigubos ir problemos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­dan­gi gy­ven­to­jai prie­ši­na­si Nak­vy­nės na­mų kai­mi­nys­tei, Sa­vi­val­dy­bė už 58 tūks­tan­čius eu­rų per­ka pa­sta­tą "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­jo­je, ku­rį pri­tai­kys be­na­miams, už­su­kan­tiems į Nak­vy­nės na­mus tik per­nak­vo­ti.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė bai­gė pa­sta­to įsi­gi­ji­mo iš sa­vo įmo­nės "Bus­tu­ras" pro­ce­dū­rą. Pas­ta­te pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų. Dar rei­kės nu­ties­ti ke­lią, pa­sta­tą su­re­mon­tuo­ti, pa­sam­dy­ti per­so­na­lo. Ki­ta da­lis Nak­vy­nės na­mų pla­nuo­ja­ma bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­tal­po­se Tie­sos gat­vė­je. Jei tik šių pla­nų ne­sus­tab­dys teis­mas.

Per­ka pa­sta­tą be­na­miams

Už 58 tūks­tan­čius eu­rų įsi­gy­tą ne­nau­do­ja­mą be lan­gų dvie­jų aukš­tų pa­sta­tą, esan­tį įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, Sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja pa­vers­ti vie­nos nak­ties ap­nak­vin­di­ni­mo pa­da­li­niu. Šį san­do­rį spa­lio pra­džio­je dar tu­rės pa­tvir­tin­ti mies­to Ta­ry­ba.

Čia gy­vens be­na­miai, ku­rie į pa­sta­tą ateis tik per­nak­vo­ti. Lai­ki­nai nak­vy­nei pa­pras­tai už­klys­ta apie 40 aso­cia­lių as­me­nų. Jiems pri­glaus­ti Sa­vi­val­dy­bė ieš­ko­jo apie 400 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­tal­pų.

Ka­dan­gi į nau­jai ku­ria­mą ob­jek­tą vaikš­čio­ti per "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­ją ne­ga­li­ma, Sa­vi­val­dy­bei teks pra­tęs­ti ir išas­fal­tuo­ti Pu­rie­nų gat­vę. Kiek tai kai­nuos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis dar ne­ži­no.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja šiuo me­tu ren­gia šio pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gų pir­ki­mo kon­kur­są.

Teis­mo pra­šys stab­dy­ti Nak­vy­nės na­mų įkū­ri­mą Tie­sos gat­vė­je

Ki­tą da­lį Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bos ar­ba Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų pla­nuo­ja­ma per­kel­ti į Tie­sos gat­vė­je 3 esan­tį Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ku­ria­me prieš ke­le­rius me­tus vei­kė pra­di­nė mo­kyk­la. Jau priim­tas toks Ta­ry­bos spren­di­mas. Čia kur­tų­si dėl įvai­rių prie­žas­čių būs­to ne­te­kę, iš įka­li­ni­mo vie­tų grį­žę žmo­nės, ga­lin­tys gy­ven­ti val­diš­kuo­se na­muo­se iki 12 mė­ne­sių ir il­giau.

To­kiam Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mui prie­ši­na­si da­lis mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jų. Juos pa­lai­ko opo­zi­ci­nių par­ti­jų po­li­ti­kai. Ma­ri­jus Ve­lič­ka Ta­ry­bos spren­di­mą ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Šiau­lių rū­mams. Spren­di­mą teis­mas at­me­tė, mo­ty­vuo­da­mas, kad tai yra nor­mi­nis tei­sės ak­tas, ku­rį skųs­ti teis­mui ga­li tik ri­bo­ta gru­pė su­bjek­tų. Nei Ta­ry­bos na­riai, nei gy­ven­to­jai į tą gru­pę ne­pa­ten­ka.

M. Ve­lič­ka ap­skun­dė to­kį spren­di­mą Vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui ir šis po­li­ti­ko skun­dą pa­ten­ki­no. Ta­ry­bos na­rys ke­ti­no šios sa­vai­tės pa­bai­go­je vėl kreip­tis į Šiau­lių rū­mus su at­nau­jin­tu skun­du ir rei­ka­lau­ti tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti Ta­ry­bos spren­di­mo vyk­dy­mą, kol teis­mas iš­nag­ri­nės skun­dą.

Pa­na­ši si­tua­ci­ja yra ir su gy­ven­to­jų at­sto­vų skun­du teis­mams.

Pra­ras­tas lai­kas Sa­vi­val­dy­bei kel­tų įtam­pą, nes 2021 me­tų ko­vo mė­ne­sį da­bar­ti­nis Nak­vy­nės na­mų pa­sta­tas Pak­ruo­jo gat­vė­je tu­ri bū­ti per­duo­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, ku­ri šio­je mies­to da­ly­je pla­nuo­ja 50 mi­li­jo­nų in­ves­ti­ci­jas.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis sa­kė, jog Ta­ry­bos spren­di­mas te­be­ga­lio­ja, to­dėl Sa­vi­val­dy­bė­je ren­gia­ma­si pirk­ti pro­jek­ta­vi­mo pa­slau­gą pa­sta­tui Tie­sos gat­vė­je pri­tai­ky­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bai.

Be to, kaip su­si­ti­ki­muo­se val­džios at­sto­vai gy­ven­to­jams ir ža­dė­jo, ke­ti­na­ma pa­tvar­ky­ti šio mik­ro­ra­jo­no inf­rast­ruk­tū­rą. A. Bar­tu­lis tei­gė, kad per 3 me­tus ža­da­ma at­lik­ti dar­bų už 1,5 mi­li­jo­no eu­rų. Pir­miau­siai bus pra­dė­ti tvar­ky­ti pės­čių­jų ta­kai, Tie­sos ir Ra­sos gat­vės.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-18 / 09:30
Aš galiu su daug kuo susitaikyti, bet kad Lietuvos kariuomenės įsikūrimą Pakruojo gatvėje vadinti 50 milijonų investicija miestui, tai jau man yra per daug skaudu dėl tokių ekonomistų kvalifikacijos. Neneigiu, kad miestas iš to fakto turės naudos, bet priskirti tą reiškinį prie ekonominių investicijų, tai jau paprasčiausias nesusigaudymas savokose.
Liucijus    Tre, 2019-09-18 / 09:48
Labai gerai viskas išspręsta ir nereikia čia jokių Teismų. Tikiu, kad Teismas nebus šališkas ir atmes M.Veličkos populistinį skundą! Kam dar tie teismai, jei Nakvynės namai bus padalinti į dvi dalis. Visi bomžai gaus vienos nakties paslaugą pastate prie Busturo, o normalūs Nakvynės namų gyventojai gyvens Tiesos gatvėje esančiame pastate . Kas dar nepatinka Tiesos gatvės ponams ?!
Nesvarbu    Tre, 2019-09-18 / 12:41

In reply to by Liucijus

Ponams? Kodel butinai tik sios gatves gyventojams? Nepamirskite kad salia yra mokymo istaiga i kuria eina mazameciai vaikai, ar jums atrodo normalu ,kad tokie zmones ten salimais trinsis, ar nors truputi isigilinot, kaip jie ten glausis , kokiomis valandomis gales but namuose ir kokiomos trainiosis po gatves. Kazi kaip reaguotumet pats jeigu tai loestu jusu pacio vaikis ir gyvenamaja aplinka
miestietis    Tre, 2019-09-18 / 10:02
Pavyzdžiui aš, tai suprantu, kodėl Tiesos gatvės gyventojai nenori tokių kaimynų, ypač po to, kai straipsnyje aiškiai yra parašyta, jog vieni iš klientų būtų iš kalėjimo parėję žmonės.
to miestieciui...    Tre, 2019-09-18 / 10:44
Pagal jūsų "supratimą" reikia trečios vietos, pastato, kur galėtu gyventi asmenys grįžę iš įkalinimo vietų? Jeigu taip mąstysime, taip suprasime, tai atsiras ir daugiau nakvynės namų žmonių kategorijų, kuriems reikės atskirų namų...
miestietis    Tre, 2019-09-18 / 11:10
Manau daugelis nebijo tokių žmonių, kurie per klaidą neteko gyvenamosios vietos ar dėl žioplumo, ar dėl šeimos skyrybų, bet kartu gyventi su kalėjimo kamščiais, tai dar tokio nemačiau, kad norėtu vienoje patalpoje būti. Kiek kokių atskirų pastatų reikėtu, tai tegul sprendžia savivaldybėje, bet ir ten tokie pat žmonės dirba, ar gal net baugesni nei įprasta, tik kad jiems būtina kitąkart kalbėti taip, kaip priklauso pagal pareigybę. Pats meras yra tai patvirtinęs savo pasisakyme, pvz. dėl oro uosto, supraskime- vienaip masto kaip paprastas žmogus, o jau kalbėti viešai, tai turi būtinai būti optimistu, kitaip jis ne meras pasirodytu.
Ra    Tre, 2019-09-18 / 11:24
Mano nuomone savivaldybe buldozeriu stumia nesamoningus projektus pats gyvenu Purienu gatveje niekas su niekuom nederino neatsiklause bendruomenes. Niekas nekalba kaip jie vazines viesuoju transportu kur jie desis diena kaip bus uztikrintas saugumas. Sumaste ir daro piratnamius, mazina musu nt turto kaina ? Faktas kad ten kur jie yra dabar jiems tinka ir tas pastatas jiems pritaikytas ir ko prie ju lysti. O kariuomenei tas pastatas netinka jie ji griaus ir statys nauja. Tai tegul kariuomenei duoda koki sklypa tegul ir statosi. O dabar pastata atiduoda bus minusas savivaldybei paskui pati darys piratnamius net du miesto tankiai apgyvendintuose rajonuose kiek tai kainuos mums miesto gyventojams. Ir tik del to kad miesto vadovai sutiko atoduoti bomzu dabartini pasrata. Ir kokia nauda miestui is tu kariskiu 🤔?
Buldozeris    Tre, 2019-09-18 / 12:03
1. Negerai, kad nakvynės namai planuojami per dvi vietas, tiek administravimo, tiek kaštų atžvilgiu. 2. Dar blogiau, kad savivaldybė tik per teismus su savo miesto gyventojais (RINKĖJAIS) bando išspręsti problemą. Jei jau radote vietą, kuri tiktų benamiams , kur niekas nereiškia protestų, tai ten ir bazuokitės. Ar sunku išpirkti prie pastato žemės ir ten pastatyti trūkstamam plotui priestatą ar modulinius namelius, kaip Klaipėdoje ? Bet, matyt, kaip orientacininkas miške neranda punkto, taip ir savivaldybė niekaip neranda (o gal nenori ?) šimtatūkstantiniame mieste patalpų nakvynės namams. Jei teismas bus gyventojų pusėje (to labai tikimės, nes vyriausybės atstovas tiesiog "nusiplovė" su paprasta rekomendacija merui į ateitį - pirma susitarti su gyventojais, o po to priimti sprendimą) tai mero komandai + 3 valstiečiams bus didelė gėda ir ta gėda juos lydės iki pat 2023 m. savivaldos rinkimų....
Ona    Tre, 2019-09-18 / 12:16
Atsibodo, baikite visi miestieciai ir buldozeriai, o ypac ponas Velicka, pusti ta nakvynes namu burbula. Jau viskas numatyta, nuspresta ir reikia susitaikyti su pralaimejimais, ypac Velickai, norejo ponulias tapti meru, nepasiseke, tai dabar mals suda net teismuose.
Jolanta    Tre, 2019-09-18 / 19:50

In reply to by Ona

Tarybos narys Velicka saunuolis, labai dziaugiames, kad atsirado zmogus, kuris nepabijojo ir stojo i teisybes puse. Mes visa bedruomene ji palaikome ir tikime musu visu sekme.
Birute    Tre, 2019-09-18 / 13:05
O kur nukištas pasiūlymas nakvynės namus rengti berods Išradėjų gatvėje esančiame pastate? Toks variantas visai neblogai atrodė ir administracijos direktoriui, ir vicemerui. Ir kaštai gerokai mažesni - nereikia dviejų pastatų ir kelio pratęsti. "Naktinukams" arčiau bus iki centro nuropoti. Spėju, kad galima nakvynės namų kaimynystė nepatiko IGTISAI, su kuria meras Saulė susijęs nelabai aiškiais ryšiais. Žurnalistai, paklauskite mero, kodėl atmestas Išradėjų g. variantas, o vietoj to ruošiamasi bylinėtis su gyventojais.
Birute, atsakykite?    Tre, 2019-09-18 / 13:27
Kas ta Igtisa ir kokie tie mero nelabai aiškūs ryšiai su ja? Mes šiauliečiai privalome žinoti. Ačiū.
manau    Tre, 2019-09-18 / 13:32
Visada saugokitės žmonių, kurie šaukia, mušasi į krūtinę, kokie jie sąžiningi, nes dažniausiai tokie ir būna labiausiai nesąžiningi, kad ir E.Masiulio atveju- juk jis visus kaltino korupcija..
Moteryte.    Tre, 2019-09-18 / 14:50
Pamiršome vaikus!!!O kaip Rasos progimnazijoje mokytis kaip už tvoros nakvynes namai?Kas paklausė mokyniu tėvų ar sutinka kad jų vaikai tai matytų.O kaip žada apsaugiti(kameros)😊nauda kokia?Po įvykio , kad galėtu pasižiurėti?Juokingi ir labai žiaurūs vaiku atžvilgiu!!!Gėda,labai gėda....
2019-09-18 / 14:50 Vaikų globėjai!    Tre, 2019-09-18 / 15:13
O SIAUBE, kas už tvoros neleis jūsų vaikams mokytis, ką jie matys už tos tvoros???!!! Atsipeikėkite, isterikai !!! Tuose nakvynės namuose taip pat gyvena šeimos su vaikais ir jie yra tokie pat, kaip ir jūsų vaikai, ir ko gero mokysis toje pačioje mokykloje !!! Koks čia žiaurumas jūsų vaikų atžvilgiu, atsikvošėkite, apsilankykite dabartiniuose nakvynės namuose Pakruojo gatvėje !!! Man gėda, labai gėda, kad dar yra tokių žmonių, kaip jūs... Jurga.
Linas    Tre, 2019-09-18 / 15:42

In reply to by 2019-09-18 / 14:50 Vaikų globėjai!

Mes buvom ir matėm, atsipeikekit komentuotojai. Norit kad asocialus zmones trintusi palei jusu mokyklas, darzelius, namus - prasom. Mes to nenorim ir tikim, kad nebus cia bakvynes namu.
Laima    Tre, 2019-09-18 / 15:45

In reply to by 2019-09-18 / 14:50 Vaikų globėjai!

Man geda, kad tokie kaip jus ir meras komentuojat ir kalbat niekus. Mes puikiai zinom kas su nakvynes namais ateis ir kokias problemas mes turesim savo kaiminystej. Kvailesniu sprendimu reikia paieskot per lietuva, manau kad nerasime. Geda, kad musu paciu rinkti veikejai tokie kvaili. Manau ne vienas atsipeikejo, kai pamate ka issirinko
to moterytei    Tre, 2019-09-18 / 15:17
O kas, kodel ir kodel turejo jusu paklausti? Kas privalo kazko klausineti, cia ne atomine elektrine ruosiasi statyti.
Rimvydai tai tu kvailelis    Tre, 2019-09-18 / 16:22
Ir nevadink kitų durneliais, pats tuo durneliu kvaileliu būdamas. Sprendimai jau priimti ir joks teismas nepasiduos jūsų šantažui, be jokių įrodymų, kad Tiesos gatvėje bus nesaugu. Durneli, tu.
Ona    Tre, 2019-09-18 / 16:28
Matot ka gali padaryti vienas žmogus norejes buti meru ir jo norui neissipildzius, sitoki sarsala sukelti, kad tik gautu demesi ir populiaruma, mastykite žmones, kur cia suo pakastas.
Rimvydas    Tre, 2019-09-18 / 19:55

In reply to by Ona

Ona, Jus vargse moterele, kartojat ka Visockas pasako. Gaila man jusu, savo galvele nemastot, bet ka darysi, vietos po saule visiems uzteks. Ramybes jums.
Onai    Tre, 2019-09-18 / 17:03
Gal pati pradėk mąstyti, neieškodama kaltų ten, kur jų nėra. Kaip liaudyje teisingai sakoma- kuo pats kvepia, tuo kitą tepa, vadinas , dėl karjeros ar iš pavydo, pati kandžiojate kitiems kulnus ar gerkles. Fu, eikit muilo nusipirkti...
tam 2019-09-18 / 17:03    Tre, 2019-09-18 / 17:30
Tu pats eik muilo ar ant muilo, nepraustaburni, matyti, kad esi taip pat is Tvarkos ir Teisingumo partijos, is tapsnotoju partijos, tai ir apsiplauk ka prisitapsnojai. Ona.
Viktoras    Tre, 2019-09-18 / 21:27
Rimvydui - jūs esate nepraustaburnis, jūs siūlote muilą, manyčiau, kad jums pačiam jo reikėtu. Fu...
ei    Tre, 2019-09-18 / 23:11
"Šiaulių duona" pastatas (šalia savivaldybės) visai tuščias. Kam dar pirkti ir švaistyti pinigus? Ir kiek tokių laisvų statinių mieste pilna ar ne, Skurski?
Puikus pasiūlymas    Ket, 2019-09-19 / 09:21
Buvusio "Elnio" teritorijoje yra daug apleistų fabriko statinių - pati efektyviausia vieta Nakvynės namams !
Siaubas    Pen, 2019-09-20 / 22:21
Siaubas. Jeigu Nakvynės namai bus Tiesos gatvėje, išaugs to rajono nusikalstamumas, vaikai bus išprievartauti, o neduok dieve, gal ir nužudyti ir rajonas taps bomžų rajonu. Tai baisu, mes visi turime kovoti su tuo.
Leonora    Šeš, 2019-09-21 / 21:03
Kur dingo mero deklaruota demokratija, pasitarimai su bendruomene, kur dingo tarybos narių bendravimas, diskusijos su vietos bendruomene. Kodėl nebuvo surengtas nakvynės namų pristatymas bendruomenei, juk tai vienas tankiausiai apgyvendintų rajonų, net Mero pamėgtame komunikacijos kanale facebooke nebuvo diskusijos su miestelėnais. Manau, tai nedemokratiniai metodai naudojami, o senų bebrų metodas mes pasitareme ir mes nusprendėme, o tauta turi pritarti ir ploti. Pasikeitėte Mere, pradeda skirtis deklaruojamos vertybės ir faktiniai darbai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.