Lietuvos gelbėtojai varžysis su užsienio kolegomis

VPGT nuo­tr.
Stip­riau­si Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai Slo­vė­ni­jo­je var­žy­sis dėl Eu­ro­pos stip­riau­sių­jų ug­nia­ge­sių var­do.
Va­kar Lie­tu­vos stip­riau­sių­jų ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų rink­ti­nė iš­vy­ko į Slo­vė­ni­jo­je ren­gia­mą Eu­ro­pos stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio čem­pio­na­tą.

Nau­jų per­ga­lių ir čem­pio­nų var­do kar­tu su ki­tų ap­skri­čių ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais sieks Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Pa­jė­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas And­rius Aš­mon­tas, šios val­dy­bos Ak­me­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­sys gel­bė­to­jas Gin­tau­tas Sa­maus­kis.

Kar­tu su rink­ti­ne iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gų taip pat iš­vy­ko Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji ins­pek­to­rė Re­gi­na Bart­ku­tė, šios val­dy­bos Pa­jė­gų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Lai­mo­nas Ki­vi­lius, bu­vęs šios val­dy­bos pa­rei­gū­nas, šiuo me­tu Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos sa­va­no­ris ug­nia­ge­sys Sau­lius No­ru­šai­tis.

Eu­ro­pos stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio čem­pio­na­tas Slo­vė­ni­jo­je vyks rug­sė­jo 20-22 d. Į Lie­tu­vą stip­riau­sie­ji ug­nia­ge­siai su­grįš rug­sė­jo 24 die­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.