Šiauliuose varžysis stipriausi ugniagesiai gelbėtojai

Šiau­lių APGV nuo­tr.
Šiau­lių ug­nia­ge­siai jau ruo­šia erd­ves var­žy­boms.

Šių me­tų bir­že­lio 6–7 die­no­mis Šiau­liuo­se vyks Stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo var­žy­bos. Čia var­žy­sis stip­riau­si Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, taip pat da­ly­vaus ko­le­gos iš Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos.

Var­žy­bo­se kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ne tik vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai ir dar­buo­to­jai, bet ir sa­vi­val­dy­bių prieš­gais­ri­nių tar­ny­bų dar­buo­to­jai, taip pat sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai. Ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ko­vos in­di­vi­dua­lio­je tan­de­mų (dve­je­tų) ir ko­man­di­nės es­ta­fe­tės rung­ty­se.

Ug­nia­ge­siai var­žy­sis li­pi­mo į bokš­tą, svo­rio stū­mi­mo kū­ju, sla­lo­mo ir van­dens tie­ki­mo bei nu­ken­tė­ju­sio­jo per­ne­ši­mo ir kt. rung­ty­se. Už­duo­tis jie at­liks vil­kė­da­mi ap­sau­gi­nius ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo dra­bu­žius, už­si­dė­ję su­slėg­to­jo oro apa­ra­tus ir kau­kes. Vi­sos rung­tys yra pri­tai­ky­tos toms už­duo­tims, ku­rias ug­nia­ge­siai at­lie­ka ge­sin­da­mi gais­rus, jų me­tu gel­bė­da­mi žmo­nes ar vyk­dy­da­mi ki­tus gel­bė­ji­mo dar­bus.

Pen­ki ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai pa­teks į Lie­tu­vos stip­riau­sių­jų ug­nia­ge­sių rink­ti­nę. Jie pa­pil­do­mai gaus po komp­lek­tą ap­sau­gi­nių ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo dra­bu­žių ir at­sto­vaus Lie­tu­vai šie­met vyk­sian­čio­se tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se Vo­kie­ti­jo­je bei Eu­ro­pos stip­riau­sių­jų ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų čem­pio­na­te Slo­vė­ni­jo­je.

Pir­mo­sios Stip­riau­sio­jo ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo var­žy­bos Lie­tu­vo­je su­reng­tos 2012 me­tais, šven­čiant Vil­niaus prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ju­bi­lie­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.