Vėjas nupūtė šiltnamį

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ug­nia­ge­sių pa­stan­gos – te­ko šilt­na­mį nuo lai­dų nu­kel­ti pa­si­nau­do­jant au­to­kel­tu­vu.

Ket­vir­ta­die­nį ug­nia­ge­siams te­ko neįp­ras­ta už­duo­tis: "gel­bė­ti" vė­jo nu­neš­tą šilt­na­mį.

Šiau­lių ra­jo­no, Gin­kū­nų kai­mo, Ra­sos gat­vės gy­ven­to­jas krei­pė­si pa­gal­bos, nes vė­juo­tą die­ną skly­pe ne­be­ra­do sa­vo šilt­na­mio ir ne­tru­kus pa­ste­bė­jo jį ka­ban­tį ant elekt­ros lai­dų še­šių met­rų aukš­ty­je. Dėl to nu­trū­ko elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas vi­sai Ra­sos gat­vei.

Ug­nia­ge­siams te­ko kaip rei­kiant pa­plu­šė­ti, kol "skrai­dū­ną" nu­kė­lė ant že­mės, tam dar­bui bu­vo pa­si­telk­tas au­to­kel­tu­vas.

Po­li­ci­ja ra­gi­na gy­ven­to­jus, kiek įma­no­ma stip­riau pri­tvir­tin­ti sa­vo šilt­na­mius, juk jei šis "skrai­dū­nas" bū­tų už­kri­tęs ant žmo­nių, pa­sek­mės ga­lė­jo bū­ti kur kas skau­des­nės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.