Į Šiaulių rajono savivaldybę užsuko STT

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tem­do ko­rup­ci­jos de­be­sys.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Šiau­lių val­dy­bos pa­rei­gū­nai kre­čia Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Ko­rup­ci­jos še­šė­lis kren­ta ant ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus. Pa­rei­gū­nų tai­ki­ny­je – ga­li­mai už ky­šius "vyk­dy­ta" vie­šuo­sius kon­kur­sus lai­mė­ju­sios vie­nos Šiau­lių kom­pa­ni­jos at­lie­ka­mų me­lio­ra­ci­jos dar­bų kont­ro­lė.

Krės­ta įstai­go­je ir na­muo­se

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jui Sau­liui Dar­gi­na­vi­čiui ir vy­riau­sia­jam spe­cia­lis­tui, at­sa­kin­gam už trak­to­rių re­gist­ra­vi­mą ir tech­ni­nes ap­žiū­ras, Ar­tū­rui Ži­lins­kui pa­reikš­ti įta­ri­mai ky­ši­nin­ka­vi­mu.

Įta­ria­muo­ju šio­je ko­rup­ci­jos by­lo­je ta­po ir pri­va­čios Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sios už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės, lai­mė­ju­sios ne vie­ną Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są ir Šiau­lių ra­jo­ne vyk­džiu­sios me­lio­ra­ci­jos re­mon­to dar­bus, dar­buo­to­jas. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­pir­ki­mu.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, mi­nė­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai priė­mė ky­šius iš Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se da­ly­vau­jan­čios įmo­nės at­sto­vo už ga­li­mą pa­lan­ku­mą kont­ro­liuo­jant šios įmo­nės at­lie­ka­mus dar­bus.

At­lie­kant ty­ri­mo veiks­mus, praė­ju­sios sa­vai­tės ant­ra­die­nį abie­jų įta­ria­mai­siais ta­pu­sių spe­cia­lis­tų dar­bo vie­to­se ir na­muo­se bu­vo at­lik­tos kra­tos.

Neo­fi­cia­lio­mis ži­nio­mis, iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai pa­siė­mė su Sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­tais vie­šai­siais pir­ki­mais su­si­ju­sius do­ku­men­tus, dau­giau­siai tuos, ku­rie sie­ja­mi su mi­nė­ta kom­pa­ni­ja.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo spren­di­mu, nuo va­sa­rio 5 die­nos iki ko­vo 4-osios S. Dar­gi­na­vi­čius ir A. Ži­lins­kas nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų.

Vi­siems trims įta­ria­mie­siems pa­skir­ti ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai neiš­vyk­ti.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kont­ro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras.

Va­do­vai šo­ki­ruo­ti

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras įstai­go­je sklan­dan­tį ko­rup­ci­jos še­šė­lį įvar­di­jo vie­nu žo­džiu "blo­gai".

"Blo­gai, kai to­kie da­ly­kai iš­len­da. Ne­tu­rė­jo­me jo­kių įta­ri­mų, ir ap­mau­du gir­dė­ti, kad ko­le­gos ga­lė­jo da­ry­ti kaž­ką nu­si­kals­ta­mo" , – sa­kė ra­jo­no va­do­vas.

Anot A. Be­za­ro, abu spe­cia­lis­tai dir­bo ge­rai, bu­vo darbš­tūs, dėl jų dar­bo ne­bu­vo jo­kių nu­si­skun­di­mų ir iš ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją įver­ti­no "la­bai nei­gia­mai".

"Tik­rai la­bai ne­ti­kė­ta. Da­bar svar­biau­sia iš­siaiš­kin­ti, ar įta­ri­mai yra pa­grįs­ti. Jei jie pa­si­tvir­tins, bus svars­to­mas šių dar­buo­to­jų li­ki­mas", – tei­gė Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Įta­ria­mai­siais ko­rup­ci­jos by­lo­je ta­pę S. Dar­gi­na­vi­čius ir A. Ži­lins­kas – vie­nin­te­liai vals­ty­bės tar­nau­to­jai Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riu­je, vi­si ki­ti dar­buo­to­jai čia dir­ba pa­gal dar­bo su­tar­tis.

A. Ži­lins­kas, at­si­ra­dus rei­ka­lui, lai­ki­nai pa­va­duo­da­vo S. Dar­gi­na­vi­čių jo uži­ma­mo­se Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­go­se.

Ki­lo ir kri­to

Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas S. Dar­gi­na­vi­čius į va­do­vo kė­dę per­sė­do iš to pa­ties Že­mės ūkio sky­riaus Me­lio­ra­ci­jos po­sky­rio ve­dė­jo kė­dės.

Pa­siū­ly­mą va­do­vau­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riui S. Dar­gi­na­vi­čius ga­vo 2018 me­tais, kai iš dar­bo "ša­lių su­si­ta­ri­mu" išė­jo nuo 2012-ųjų šiam sky­riui va­do­va­vu­si Emi­li­ja Ri­mei­kie­nė.

A. Ži­lins­kas, prieš tap­da­mas Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu, be­veik pen­ke­rius me­tus dir­bo Šiau­lių ra­jo­no, Ša­ky­nos se­niū­nu. Se­niū­ni­ją jis pa­li­ko 2017-ųjų ba­lan­dį.