Gaisras Akmenėje: kaltų nerasta, žala – nesvarbu

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Per pa­rą iš gais­ro Ak­me­nė­je į orą pa­ki­lo šim­tai to­nų ter­ša­lų ir nu­sė­do Lat­vi­jos link iš­si­dės­čiu­siuo­se kai­muo­se, lau­kuo­se bei jau ana­pus sie­nos.
Prieš pen­ke­rius me­tus Ak­me­nė­je de­gė apie 900 to­nų san­dė­liuo­ja­mų se­nų pa­dan­gų. Gais­ras už­ge­sin­tas per pa­rą. Per tiek lai­ko į orą pa­ki­lu­sios ke­lios de­šim­tys to­nų kie­tų­jų da­le­lių ir ke­lis kar­tus dau­giau ki­tų ter­ša­lų du­jų pa­vi­da­lu nu­sė­do Lat­vi­jos link iš­si­dės­čiu­siuo­se kai­muo­se, lau­kuo­se bei jau ana­pus sie­nos.

Gam­tai pa­da­ry­tos ža­los nie­kas neat­ly­gi­no iki šiol, žmo­nės ne­si­krei­pė dėl nuo­sto­lių ar po­vei­kio svei­ka­tai.

Pa­dan­gų lieps­nas su­val­dė per pa­rą

2014 me­tų ba­lan­džio 5 die­nos pa­va­ka­rę pa­ste­bė­ti juo­dų tirš­tų dū­mų ka­muo­liai Ak­me­nės mies­to pa­čia­me pa­kraš­ty­je esan­čio­je UAB „Vaid­va“ ga­my­bi­nės ba­zės te­ri­to­ri­jo­je. De­gė se­nos pa­dan­gos, ku­rias san­dė­lia­vo Kau­ne re­gist­ruo­tų UAB „Ant­ri­nis per­dir­bi­mas“ ir „Ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pė“.

Kaip vė­liau paaiš­kė­jo, kiek­vie­na jų tu­rė­jo lei­di­mus san­dė­liuo­ti po 450 to­nų į at­lie­kas be­tin­ka­mų pa­dan­gų ir be­veik tiek pat bu­vo su­kau­pu­sios at­vi­ro­je aikš­te­lė­je – iš vi­so ar­ti 900 to­nų.

Pir­mie­ji at­va­žia­vę Ak­me­nės ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos eki­pa­žai ra­do pa­dan­gų kal­ną su vis stip­rė­jan­čio­mis lieps­no­mis iš krū­vos kraš­to.

Ats­ku­bė­ję žmo­nės ėmė­si mė­ty­ti į grio­vio ant­rą pu­sę dar neuž­si­de­gu­sias pa­dan­gas. Nors tai at­ro­dė pa­na­šu į Si­zi­fo pa­stan­gas, nes taip gais­ro ne­sus­tab­dy­si.

To­nas pa­dan­gų nu­stū­mė nuo ug­nies „Vaid­vos“ sun­kias­vo­ris bul­do­ze­ris. Jį ug­nia­ge­siai lie­jo ir van­de­niu iš švirkš­tų.

Pir­mie­ji at­vy­kę gais­ri­nių eki­pa­žai su­vo­kė ne­pa­ža­bo­sią lieps­nų, to­dėl sten­gė­si lo­ka­li­zuo­ti gais­ro ži­di­nį, kad neuž­si­deg­tų ša­lia esan­čios ga­my­bi­nės pa­tal­pos.

Net­ru­kus at­sku­bė­jo gais­ri­nės iš Ma­žei­kių, Šiau­lių. Nuo at­vi­ro van­dens tel­ki­nio nu­ties­tos dvi ma­gist­ra­li­nės li­ni­jos, prie jos pri­si­jun­gė pu­tų au­to­mo­bi­lis, mo­ni­to­rius-pu­tų pa­tran­ka, pu­tų prie­ka­ba.

Ug­nis siau­tė­jo maž­daug 3600 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te. Van­duo bu­vo lie­ja­mas be per­sto­jo.

Gais­ra­vie­tė­je su­da­ry­tas ope­ra­ty­vi­nis šta­bas spren­dė, ar eva­kuo­ti Ak­me­nės mies­to gy­ven­to­jus. Vis dėl­to jie li­ko nak­vo­ti na­muo­se, nes vė­jas dū­mus pū­tė ne į mies­to pu­sę, o į lau­kus.

Iš vi­so gais­rą ge­si­no 10 ug­nia­ge­sių eki­pa­žų, be­veik 30 žmo­nių. Dar­bą bai­gė per pa­rą.

Sa­vi­nin­kai pa­svė­rė iš­gel­bė­tas pa­dan­gas ir su­skai­čia­vo, kad su­de­gė ar­ti 340 to­nų pa­dan­gų.

Pre­li­mi­na­rios ža­los tiks­lin­ti ne­be­rei­kė­jo

Praė­jus ke­lioms sa­vai­tėms po gais­ro tuo­me­ti­nės Ak­me­nės ra­jo­no ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros ve­dė­jas Au­gus­tas Len­ku­tis „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, kad pre­li­mi­na­riai į orą pa­ki­lo ir pa­skli­do ap­lin­ko­je apie 80 to­nų kie­tų­jų da­le­lių ir 200 to­nų ki­tų ter­ša­lų du­jų pa­vi­da­lu.

Tuo­me­ti­nio Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kont­ro­lės de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Kru­šins­kas ži­niask­lai­dai tei­gė, ko­kie pa­vo­jin­giau­si ter­ša­lai iš­si­ski­ria nuo su­de­gu­sių pa­dan­gų: kai vie­ną to­na jų virs­ta pe­le­nais – iš­me­ta­ma maž­daug apie 100 ki­log­ra­mų ang­lies mo­nok­si­do (CO), apie 7 ki­log­ra­mai azo­to ok­si­dų, 140 ki­log­ra­mų sie­ros diok­si­do, apie 100 ki­log­ra­mų kie­tų­jų da­le­lių. Ža­la gam­tai skai­čiuo­ta apie 9 tūks­tan­čiai li­tų už su­de­gu­sią to­ną.

„Pre­li­mi­na­rius skai­čia­vi­mus, kad ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta 8,5 mi­li­jo­no li­tų ža­la gam­tai, 2014 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je pa­tei­kė­me iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pra­dė­ju­siam Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, – va­kar tei­gė da­bar tuo­me­ti­nis Ak­me­nės ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų va­do­vas, o da­bar Ma­žei­kių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Au­gus­ti­nas Len­ku­tis. – Iki šiol nie­ko ne­bes­kai­čiuo­ta, nes po­li­ci­ja ne­pra­šė pa­tiks­li­ni­mo“.

Po gais­ro Aly­tu­je Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­si­do­mė­jo ir ža­la gam­tai po Ak­me­nės ne­lai­mės, ta­čiau vie­tos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams ne­nu­ro­dė patiks­lin­ti ža­los duo­me­nis.

„Juk ža­lą rei­ka­lin­ga ži­no­ti, kad bū­tų ga­li­ma są­skai­tą pa­teik­ti kal­ti­nin­kams, o to­kių po­li­ci­ja ne­su­ra­do“, – mo­ty­va­vo A. Len­ku­tis.

Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Do­ku­men­tų val­dy­mo po­sky­rio ve­dė­ja Edi­ta Ubar­tie­nė va­kar „Šiau­lių kraš­tą“ in­for­ma­vo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su­stab­dy­tas 2014 me­tų gruo­džio 5 die­ną, ne­nus­ta­čius įta­ria­mų­jų.

At­lie­kų vers­las tę­sia­mas

Po gais­ro ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai svars­tė apie sa­vi­nin­kų at­sa­ko­my­bę, ka­dan­gi neuž­tik­rin­tas prieš­gais­ri­nis sau­gu­mas.

At­lie­kas kau­pu­sių bend­ro­vių „Ant­ri­nis per­dir­bi­mas“ ir „Ant­ri­nio per­dir­bi­mo gru­pė“ ak­ci­nin­kas And­rius Mar­ke­vi­čius ne­pri­pa­ži­no kal­tės, kai 2014 me­tų pa­va­sa­rį da­ly­va­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Jis sa­kė nu­pirk­siąs me­de­lių „so­din­ti kur nors prie Ak­me­nės.“

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas Sva­jū­nas Vil­kas sa­kė ne­ži­nąs, jog pa­ža­das bū­tų tesė­tas.

Po­sė­dy­je A. Mar­ke­vi­čius pa­reiš­kė ga­lįs su­mo­kė­ti apie 6 tūks­tan­čius li­tų už Ak­me­nės ra­jo­no ug­nia­ge­sių ko­man­dos gais­ri­nių su­nau­do­tą ben­zi­ną ir ug­nia­ge­sių mai­ti­ni­mą gais­ro me­tu bei už gais­ra­vie­tė­je lie­ka­nas stum­džiu­sio UAB "Vaid­va" bul­do­ze­rio dar­bą.

2014 me­tų ba­lan­džio 24 die­ną į Ug­nia­ge­sių ko­man­dos są­skai­tą per­ve­dė 1394 li­tus.

Šiuo me­tu bu­vu­sio­je gais­ra­vie­tė­je vėl san­dė­liuo­ja­mos se­nos pa­dan­gos, ku­rios iš­ve­ža­mos uti­li­zuo­ti į AB „Ak­me­nės ce­men­tas“ ar­ba į Len­ki­ją.

In­ter­ne­te skel­bia­ma UAB „Ant­ri­nis per­dir­bi­mas“ dar­buo­to­jų skai­čius – 3, vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas – 188 eu­rai, va­do­vau­ja A. Mar­ke­vi­čius.

Nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu neat­si­lie­pia­ma.