"Auksiniai" medeliai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Til­žės gat­vė­je pa­so­din­tos ma­ža­la­pės lie­pos kai­na­vo iki 400 eu­rų, o jų so­di­ni­mas – ant­ra tiek.
Šiau­liuo­se ma­si­nis se­nų­jų me­džių kei­ti­mo va­jus bus "auk­si­nis". Vie­nos se­no­sios lie­pos pjo­vi­mas kai­nuos net iki 243 eu­rų, o nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas – iki 1 600 eu­rų.
"Vi­siš­kas non­sen­sas, kad tiek ga­li kai­nuo­ti me­de­lio so­di­ni­mas", – sa­ko ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas, ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad nau­jas me­de­lis ir jo pa­so­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti 1 600 eu­rų.

Auk­si­nis pi­ni­gų "įsi­sa­vi­ni­mas"

A. Dau­lius su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo su­lau­kęs Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (CVPA) raš­to apie lė­šas, ski­ria­mas me­džiams kirs­ti ir so­din­ti Šiau­lių cent­ri­nė­je da­ly­je. Iš vi­so nu­ma­to­ma iš­kirs­ti per 300 bran­džių me­džių, so­din­ti nau­jų – apie 500.

"Pa­ga­liau, pa­si­ma­tė, kiek pi­ni­gų tam ski­ria­ma pa­gal gat­vių re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus", – sa­kė A. Dau­lius.

CPVA pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kiek kai­nuos žel­di­nių su­tvar­ky­mas mies­to cent­ro gat­vė­se pa­gal šiuos pro­jek­tus: Vil­niaus gat­vės bul­va­ro nuo Til­žės iki Drau­gys­tės ir bul­va­ro priei­go­se esan­čios Va­sa­rio 16-osios gat­vės, Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės ir Auš­ros alė­jos nuo Var­po iki Že­mai­tės gat­vės.

A. Dau­lius sa­vo aki­mis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kai iš CPVA pa­teik­tų su­mų su­skai­čia­vo, kiek kai­nuos vie­no se­no­jo me­džio pjo­vi­mas ir nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas.

"Paė­miau Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės at­kar­pą tarp Vy­tau­to ir Sto­ties gat­vių, nes tik čia nu­ro­do­ma so­di­ni­mo kai­na bend­ra su so­di­nu­kais. Tai­gi, ga­li­ma pa­skai­čiuo­ti, kiek ruo­šia­ma­si mo­kė­ti ran­go­vams", – sa­ko ir pa­si­da­li­ja skai­čiais.

Pa­gal CPVA in­for­ma­ci­ją šio­je P. Vi­šins­kio gat­vės at­kar­po­je nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 41 me­dį ir 6 krū­mus, kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 448,03 Eur. Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų bus 101-as, jų so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506, 03 Eur.

"Nu­ker­ta 41 me­dį plius 6 krū­mus – iš vi­so 47 vie­ne­tus. Dar­bų ver­tė – 11 448,03 eu­ro, tad vie­no vie­ne­to kir­ti­mas kai­nuos 243,58 eu­ro, – su­skai­čiuo­ja A. Dau­lius. – To­liau – at­so­di­ni­mas. At­so­di­na­ma 101 vie­ne­tas. Dar­bų ver­tė – 162 506, 03 eu­ro. Tai­gi, vie­no me­de­lio pa­so­di­ni­mas – 1 608,97 eu­rai."

Vil­niaus gat­vės bul­va­ro ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių žel­di­nių so­di­ni­mo su­mos ne­pa­teik­tos at­ski­rai. Nu­ro­do­ma bend­ra su­ma – 350 756 eu­rų ( su PVM), ku­ri nu­ma­ty­ta pa­gal ran­gos su­tar­tį su UAB "In­fes" veik­lų są­ra­šo ei­lu­tė­je "Žel­dy­nų ir me­džių so­di­ni­mas".

Vil­niaus gat­vės bul­va­re nu­ma­to­ma kirs­ti 109 me­džius, nau­jai pa­so­din­ti – 178 me­džius, o Va­sa­rio 16-osios gat­vės da­ly­je iš vi­so nu­ma­to­ma kirs­ti 52 me­džius, nau­jai pa­so­din­ti – 107 me­džius.

Kiek čia kai­nuos vie­no me­džio kir­ti­mas, neaiš­ku. Bet ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kad vie­no nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas bul­va­re ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je at­sieis 1 230 eu­rų.

Mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ne­se­niai yra vie­šai gar­si­nęs tris kar­tus ma­žes­nes su­mas. Ta­da tei­gė, jog Vil­niaus gat­vės bul­va­re nau­jų me­džių so­di­ni­mas kai­nuos apie 100 tūks­tan­čių eu­rų: po 300–400 eu­rų už nau­ją me­de­lį. Gar­si­no ir se­nų­jų lie­pų ša­li­ni­mo kai­ną – po 53–68 eu­rus.

Auš­ros alė­jo­je 90 me­džių ir 22 krū­mų kir­ti­mas kai­nuos 9 665 eu­rų (vie­no vie­ne­to kai­na – 86 eu­rai), o so­di­ni­mas, ger­bū­vio at­kū­ri­mas, įren­gi­mas – 44 328 eu­rai. Kiek čia bus so­di­na­ma me­de­lių, CPVA raš­te ne­nu­ro­do­ma. Pris­ta­tant pro­jek­tą vie­šai bu­vo skelb­ta, kad so­dins 70 me­džių ir 350 krū­mų. Vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na bū­tų 105,5 eu­ro.

"Štai to­kia yra "nuo­ga tie­sa", gau­ta iš ofi­cia­lių šal­ti­nių", – pa­brė­žia A. Dau­lius.

"Joks ūki­nin­kas ne­sup­ras, kaip mū­sų pla­tu­mo­se me­džio pjo­vi­mas ga­li kai­nuo­ti per du šim­tus eu­rų, o so­di­ni­mas – per tūks­tan­tį eu­rų? – pik­ti­na­si jis. – Pas­kel­biau tą ži­nią feis­bu­ke, 300 pa­si­da­li­ji­mų su­lau­kiau, bet iš Sa­vi­val­dy­bės – vi­siš­ka ty­la. Abu vi­ce­me­rai – Do­mas Griš­kevi­čius, Egi­di­jus Eli­jo­šius – pa­pras­tai ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja. Ko­dėl da­bar ty­li?"

Joks ūki­nin­kas ne­sup­ras, kaip mū­sų pla­tu­mo­se me­džio pjo­vi­mas ga­li kai­nuo­ti per du šim­tus eu­rų, o so­di­ni­mas – per tūks­tan­tį eu­rų?

Kau­nas, Vil­nius so­di­no pi­giau

A. Dau­lius pa­ste­bi, jog kaip ant mie­lių ky­la pi­ni­gų "įsi­sa­vi­ni­mas" per me­džių pjū­tį.

Štai, prieš dve­jus me­tus, 2017 me­tais, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė vie­šai skel­bė, jog kon­kur­so bū­du nu­pir­ko 700 nau­jų įvai­rių me­de­lių už 414 tūks­tan­čių eu­rų. Bran­giau­siai – po 201,97 eu­ro – kai­na­vo "Ran­cho" veis­lės ma­ža­la­pės lie­pos. Jos bu­vo pirk­tos 7 met­rų aukš­čio ir 25–30 cen­ti­met­rų apim­ties met­ro aukš­ty­je. Ir ne tūks­tan­tį eu­rų Kau­nas klo­jo už me­de­lio so­di­ni­mą, o tik 97,8 eu­ro.

Bū­tent 25–30 cm apim­ties pa­ra­met­ro ma­ža­la­pes lie­pas nu­ma­to­ma so­din­ti ir Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Kau­nie­čiai dar gar­si­no, jog tuo me­tu Vil­niaus mies­te pa­na­šus nau­jas me­dis kai­na­vo 393 eu­rus (į šią su­mą bu­vo įskai­čiuo­tas ir me­džio pa­so­di­ni­mas).

Ma­ža­la­pės lie­pos brangs­ta, bet tūks­tan­čių vis tiek ne­kai­nuo­ja. Pa­gal di­džių­jų tie­kė­jų skel­bi­mus in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti, jog, pa­vyz­džiui, ma­ža­la­pės lie­pos (20–25 cm apim­ties) kai­nuo­ja nuo 257 eu­rų iki 462 eu­rų (su PVM).

Kol kas 1 000 eu­rų ne­kai­na­vo

Šiau­liuo­se Til­žės ir Var­po gat­vė­se šiais me­tais pa­so­din­ti nau­ji me­de­liai at­ro­do var­ga­nai. Ypač Var­po gat­vė­je.

Šių gat­vių re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas "Šiau­lių kraš­tą" ti­ki­no, jog me­de­liai at­si­gaus, nes vie­nas ki­tas nu­vy­tu­siais la­pais jau lei­džia at­ža­las. Kiek me­de­liai kai­na­vo?

"Mū­sų me­de­liai pa­so­din­ti 18–20 cm apim­ties, kai­na­vo po 200–400 eu­rų, bet ant­ra tiek kai­nuo­ja me­de­lio so­di­ni­mo dar­bai, – tvir­ti­no ar­chi­tek­tas. – Rei­kia duo­bę kas­ti, grun­tą ne bet ko­kį pa­reng­ti, me­de­lį įtvir­tin­ti, pri­verž­ti, lais­ty­mo sis­te­mą įreng­ti. Jei­gu me­de­liai neat­si­gaus, ran­go­vas tu­rės per­so­din­ti."

Iš­gir­dęs, kad Vil­niaus gat­vės bul­va­re ir P. Vi­šins­kio gat­vė­je me­de­lių so­di­ni­mas kai­nuos per 1 200 eu­rų, svars­tė: "Bul­va­re so­dins 35 cm apim­ties me­de­lius, to­kie, ži­no­ma, bran­giau kai­nuos."

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos žel­di­nių da­lį pro­jek­ta­vęs land­šaf­to ar­chi­tek­tas Ka­ro­lis Gru­šas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog me­de­lio so­di­ni­mo kai­na pri­klau­so ne tik nuo so­di­nu­ko veis­lės, am­žiaus, bet ir nuo so­di­ni­mo bū­do.

"Auš­ros alė­jo­je bran­giau kai­nuos me­de­liai, so­di­na­mi prie gat­vės, nei dau­gy­bė de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų, ku­riuos so­di­na­me į že­mę, – sa­kė K. Gru­šas. – Me­de­liams rei­kia įreng­ti vi­są inf­rast­ruk­tū­rą, o ypač bran­giai kai­nuo­ja gro­te­lės šak­nims už­deng­ti. Gro­te­lės, ku­rias mes de­da­me, vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro dy­džio, kai­nuo­ja 400 eu­rų, o pu­sant­ro met­ro – jau 700 eu­rų."

Jo nuo­mo­ne, Vil­niaus gat­vės bul­va­re me­de­lio so­di­ni­mas su vi­sa įran­ga, ypač jei­gu dės di­des­nes gro­te­les, ga­li kai­nuo­ti iki 1 200 eu­rų.

Kai­nos "ne nuo lu­bų"

Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ne­rei­kia kai­no­mis bai­sė­tis.

"Jei­gu A. Dau­lius ban­do sa­ky­ti, jog čia kaž­ko­kia auk­so kai­na ir auk­so ka­syk­la, tai vi­sai ne taip yra,– ti­ki­no vi­ce­me­ras. – Tai – ne me­de­lio kai­na, o vi­sų dar­bų, su­si­ju­sių su žel­di­nių su­tvar­ky­mu kai­na."

Ko­dėl pa­ts gar­si­no, kad bul­va­re me­džių so­di­ni­mas kai­nuos tik apie 100 tūks­tan­čių eu­rų?

Dar sy­kį pa­si­tiks­li­nęs su Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riu­mi ir iš­siaiš­ki­nęs, jog 350 tūks­tan­čių eu­rų su­ma yra bend­ra vi­sam pro­jek­tui, o jis "iš­skai­dy­tas į pen­kis eta­pus (tarp jų yra ir am­fi­teat­ro, ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės žel­dy­nai).

"Į tą su­mą įei­na ir me­džių ša­li­ni­mas, ir me­džių so­di­ni­mas, ir ei­lė pa­ruo­šia­mų­jų dar­bų, dan­gos ar­dy­mas, duo­bės pa­ruo­ši­mas, už­den­gi­mas, plius dar gė­ly­nų įren­gi­mas – pa­si­žiū­rė­jau, net de­vy­nios po­zi­ci­jos yra pa­gal "In­fes" veik­lų są­ra­šą, – var­di­jo vi­ce­me­ras. – Bet es­mi­nis da­ly­kas yra bend­ra pro­jek­to ver­tė, ku­ri su­da­ro 5,9 mi­li­jo­no eu­rų. Ran­go­vas, jei­gu no­ri ga­li pa­so­din­ti "auk­si­nį" me­dį – kad ir už mil­jo­ną eu­rų, bet mes dau­giau jam ne­mo­kė­si­me."

"Ma­nau, kad ran­go­vas šian­dien nė neat­sa­kys, kiek jis mo­kės už me­de­lį, – dar pa­svars­tė D. Griš­ke­vi­čius. – Kas ži­no, kaip kei­sis rin­kos kai­nos per dve­jus me­tus?"

"O dėl P. Vi­šins­kio gat­vės – tai dar nė ran­gos kon­kur­sas nė­ra įvy­kęs, – pa­brė­žė vi­ce­me­ras. – Tik kon­kur­sas at­sa­kys, kiek kai­nuos žel­di­niai: gal ran­go­vas pa­skai­čiuos, jog tik 50 tūks­tan­čių, o gal – 200 tūks­tan­čių?"

Bet pa­ti­ki­no, jog pro­jek­tuo­to­jai ne "nuo lu­bų" su­mas į pro­jek­tus įra­šo: "Pa­gal "Sis­te­los" sta­ty­bos dar­bų kai­ny­nus ir nor­ma­ty­vus."

Ki­ta ver­tus, ma­nąs, jog per re­konst­ruk­ci­ją ne pi­giau kai­nuo­tų se­no me­džio iš­sau­go­ji­mas: "Tek­tų at­lik­ti daug bran­gaus ran­ki­nio dar­bo sau­gant me­džio šak­nis, ir vis tiek ne­bū­tų ga­ran­ti­jos, kad me­dis iš­liks."

Skai­čiai ir su­mos

Vil­niaus gat­vės bul­va­re ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je žel­dy­nų ir me­džių so­di­ni­mui nu­ma­ty­ta 350 756 eu­rų ( su PVM). Vie­ne­to so­di­ni­mas at­sieis 1 230 eu­rų.

Iš vi­so so­di­na­mi 285 nau­ji me­džiai, iš jų Vil­niaus gat­vė­je – 178, Va­sa­rio 16-osios – 107.

P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Vy­tau­to g. ir Vil­niaus g. iš­kirs 49 me­džius, dar­bų ver­tė – 11 532 eu­rai. Vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 235 eu­rai.

Čia nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų bus 68 vie­ne­tai, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė – 23 252 eu­rai, vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 341 eu­ras.

P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Sto­ties g. ir Vy­tau­to g. iš­kirs 41 me­dį ir 6 krū­mus, dar­bų ver­tė – 11 448 eu­rai, vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 243 eu­rai.

Čia nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 101 vie­ne­tas, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506 eu­rai. Vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 1608 eu­rai.

Auš­ros alė­jo­je iš­kirs 90 me­džių ir 22 krū­mus, dar­bų ver­tė – 9 665 eu­rai, vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 86 eu­rai.

Nau­jai so­di­na­ma 70 me­džių ir 350 krū­mų, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė 44 328 eu­rai, vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 105 eu­rai.

Pa­gal Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros duo­me­nis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius siū­lo ne­si­bai­sė­ti "auk­si­nė­mis" kai­no­mis: "Tai ne me­de­lio kai­na – tai vi­sų dar­bų, su­si­ju­sių su žel­di­nių tvar­ky­mu, kai­na. Ir dar­bo už­mo­kes­tis įskai­čiuo­ja­mas."
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Var­po gat­vė­je nau­ji me­de­liai ypač var­ga­nai at­ro­do.

Komentarai

Futbolininkas    Šeš, 2019-09-21 / 19:01
Priprato futbolo klube.. ir viena karta paragaves negali sustoti
joooo....    Šeš, 2019-09-21 / 20:25
vienas medelis - mano pusės metų pensija.... gerai gyvenam... lygiai
taip...taip...    Šeš, 2019-09-21 / 20:59
negi siauliuose nebera nei vieno lyderio, kuris pasidometu, kas cia is tikruju vyksta?
Algis    Pir, 2019-09-23 / 08:18

In reply to by taip...taip...

Čia nereikia lyderio mes isrenkam tuos moliugus,mes galim ir atleisti.kol nebus istatymo ,kad kiekvienas nestu atsakomybe už aferas tol deletantai ir naudosis.vagiu mes gi šalis
Liucijus    Šeš, 2019-09-21 / 20:59
Labai įdomu, kas išrinko būtent tuos medžius sodinti ? Kodėl nebuvo pasodinti savo laja - vainiku labai gražūs medžiai, tie kurie jau auga Vytauto gatvėje, tarpe tarp Dvaro ir Mickevičiaus gatvių, ir taip pat, prieš Jovaro gimnaziją ?
kike    Sek, 2019-09-22 / 06:23
Tai dėl to ir pjauna visoje Lietuvoje miestuose ir miesteliuose tuos senesnius medžius ir sodina netikusius, kad kažkas daug įsideda į kišenę. negi tik dabar supratot. Naivuoliai. Kita grupė baigia išpjauti Lietuvos miškus. Net žadėjo apmokestinti tuos, kurie nepjauna ir, svarbiausia, neparduoda savo miško tiems kas pjauna. Dabar dar viena grupė pralobs keisdama elektros skaitiklius. Nesvarbu, kad pas tave naujas, pakeisim už 150 eurų. Už metų kitų, gal vėl keisim. Galima paminėti milijardinę pinigų kasyklą. Tai daugiabučių renovacija. Neša pinigus be jokios atsakomybės.
Ona    Sek, 2019-09-22 / 09:20
Pritariu Liucijui, dabar pasodinti medziai klaikus, tai kazkokie zabarai. Specialiai nuejau paziureti medziu, kurios paminejo Liucijus, jie neseniai pasodinti prie 131 ir 151 Vytauto gatves namu. Jie nuostabaus grozio, visi vienodi. Labai gaila, kad tokie medziai nepapuose musu bulvaro.
Ona    Sek, 2019-09-22 / 09:25
O gal dar nevelu pasodinti tuos medzius grazuolius kitose gatvese, kur bus kertami senieji medziai, o taip pat bulvaro atkarpoje tarp Tilzes gatves ir Draugystes prospekto?
miestietis    Sek, 2019-09-22 / 09:54
Visa problema yra tame, kad rangovas, pilna apimtimi laimėjęs tenderį, beveik neprivalo aiškintis atskirų pozicijų. Taip ir su tais nabagais medžiais- rangovas laimi konkursą, vėliau samdo subrangovus atskiriems darbams(medžiams, elektrai, želdiniams ir pan.), o svarbiausia, iš užsakovo, kaip finansų asignatoriaus- SAVIVALDYBĖS visų darbų, kaip visumos KOMPETETINGAI NIEKAS NEPRIŽIŪRI IR, SVARBIAUSIA, REIKIAMAI IR GRIEŽTAI NEPAREIKALAUJA, o Vaičiulis su savo keliais nabagėliais tik imituoja priežiūrą.
Petras    Sek, 2019-09-22 / 10:07
Saziningasis buratinas pradėjo lobti .dar paaiskės ir aferos su Siauliu plento darbais.nes tik jie viska daro o kokybės nėra.jau remontuota Tilzės g centras.pietiniam Tilzės g jau idaubos darosi prie sulinėliu .Pramonės g. iskart brokas buvo .bet savivaldybė tyli.pataikauja brokdariams
miestietis    Sek, 2019-09-22 / 10:52
Jei kalbėti apie Šiaulių plentą, tai bendrovė dalyvauja daugelyje projektų ne iš gero gyvenimo, kai tuo tarpu, geros patirties jie yra sukaupę tik bene kelių tiesime, o kituose tai tik šiaip sau, ir sodinant medelius iš jų reikalauti kokybės tai nėra logikos. Kad su bendrove kažkas negerai, tai jau pradėjo matytis prieš kokius tris metus- viską griebia ir visur imasi, o paskui vargsta patys ir vargina užsakovą besiblaškydami po objektus. Pats A.Bartulis pripažino, kad padėtis su medžiais ir želdiniais mieste yra negera, ir miesto neomiškininkų sąjūdžio veikloje matau ir pozityvių reiškinių, taip kaip, turėsime puikią progą evoliucionuoti šioje srityje ir sodindami naujus medžius, turėsime daugiau atsakomybės, o jei ko nesuprantame, tai pasimokysime iš labiau patyrusių.
Laima    Sek, 2019-09-22 / 11:33
Be galo gaila senu medziu teikiamo pavesio...Dabar gatves atrodo gailiai,bet juk svarbiausia pinigai,kuriuos pasidalins,didziausia siu dienu vertybe
teisuolis    Sek, 2019-09-22 / 11:34
kur dingo Šedžius, šis tikrai neleistų taip tyčiotis iš Šiaulių
Sirdgela    Sek, 2019-09-22 / 11:39
Sirdis kraujuoja, kaio paprastai kazkas tampa milijonieriais is vargsu darbininku ir kitu mokesciu moketoju. Nejau niekas nepajegus sustabdyti toki lupikavima
Emigrantas    Sek, 2019-09-22 / 11:57
Vertėtų pasidomėti atliktus viešus pirkimus, o jei kas - į STT.
pastabėlė    Sek, 2019-09-22 / 16:29
tur būt nėra savivaldybėse pajėgumų prjektuoti,prižiūrėti darbus.Sugeba tik nusamdyti visokius rangovus ,kurie ir ne ką veikia irgi samdo subrangovus,tie irgi kokius padėjėjus taip viskas ir išbrangsta.Taigi yra kam pinigus įsisavinti.O valdiški už pasėdėjimą darbe gal minimalios algos ir verti.
pastabėlė    Sek, 2019-09-22 / 16:32
Paaugs tie medžiai ,paaugs,nė nepajusim,kai visi tvarkymai užsibaigs ,bus kaip tik.
Inesa    Sek, 2019-09-22 / 18:24
Manau reikia kreiptis į teisėsaugą ir pastatyti į vietą tuos niekšus,kiek dar kentėsime tokių valdininkų savivaliavimu,kuriems žmonių nuomonė nerūpi.Jie turi atsakyti už savo "darbus"
Cvirkos g. Gyventoja    Sek, 2019-09-22 / 20:30
Cvirkos gatvės atkarpoje nuo žemaitės iki Daukanto liepos pasenusios ir kelia grėsmę. Čia tikrai gerai būtų nupjauti arba sutrumpinti per pusę. Niekas nepyktų...
Svečias    Sek, 2019-09-22 / 20:53
Senajį parką sodino berniukų gimnazijos mokiniai. Ar šiais laikais draudžiama organizuoti panašius sodinimus? Pasodinę medelius, mokiniai didžiuotūsi .
Tikra Madam     Sek, 2019-09-22 / 22:10
Dabar aišku, kodėl Domas putojosi FB prieš tuls, kas nenorėjo, jog medžiai būtų kertami. Domai, koks % nusimato asmeniškai į kišenę?
Ir    Pir, 2019-09-23 / 10:32
sveikų, žalių medžių neteksim, ir pinigai bus išleisti vėjais. Kas čia per bukumas, o gal pinigėlių plovimas ???
optimistas    Pir, 2019-09-23 / 11:20
O dabar pažiūrėkim iš gerosios pusės. Pasodinimo kaina didelė, įskaičiuoti žmonių atlyginimai. Vadinasi, būrys darbininkų gauna darbo ir algą, ir tai ne iš mūsų, mokesčių mokėtojų Lietuvoje, kišenės. Ar tai blogai? Bambat dėl subrangovų. Subrangovai irgi Lietuvos įmonės, kurios gauna užsakymus, t.y. žmonės gauna darbo. Toliau: tik visiškas nuokvaka, nematantis toliau savo virtuvės, gali sakyti, kad toooookie pinigai krenta į valdininkų kišenes. Deja, kaip žmogus, susidūręs su tokiais ES projektais, galiu pasakyti, kad į privačias kišenes tikrai jokie pinigai tiesiog taip lengvai neįkrenta. Projektų finansinė kontrolė yra skrupulinga ir preciziška, kartais, mano nuomone, net perteklinė. Taigi, nebent koks įmonės vadovas iš savo algos vokelį sukrapšto, bet abejoju, kad išgalėtų "atsegti" didelę sumą, o dėl mažos sumos rizikuoti postu ir reputacija retas nori. O šiaip tai, ką čia perskaičiau, yra teksto interpretacija su tikslu pritempti prie temos "miestas tvarkomas blogai". Nekvailiokit. Miestas tvarkomas labai gerai. Prieš dešimtmetį taip tvarkėsi Berlynas, Briuselis ir t.t. Dabar - mūsų eilė, taigi imkim, kol duoda, nes paskui už savus turėsim daryti, o iš kur imsim? Mūsų amžiui tų senų medžių gal ir užteks, o vėliau - vaikams, anūkams ką paliksim? Puvėkus? Kad ardytų gatves ir keikdami "senus pirdylas" iš valstybės biudžeto, t.y. savo pinigų mūsų a'la patriotizmą - "medžiažudystės" blūdą taisytų? Nustokit vadovautis jausmais, o įjunkit sveiką protą ir žinias. Ir, beje, medžiai auga greitai. Perėjau per senąją bulvaro dalį - viskas taip, kaip turi būti: laja graži, neperaugusi. Gana ir pavėsio, ir architektūra matosi, yra geras mažo miestuko vaizdas. Jau geriau tų durnų piketų eitumėt gražiai į miestą pasivaikščioti, vaikus už rankų pasiėmę, gražiai su žmonėmis pabendrauti, pasisveikinti, apie sveikatą ir orą pašnekėti. Dabar jei išeinat, tai tik į prekybcentrį ar į piketą. Ar jums malonu taip gyventi, aplinkui tik bloga matant?
miestiečiui    Pir, 2019-09-23 / 11:52
Parašėte apie tai, apie ką pats nelabai suprantate. Tai jei nežinote, siūlyčiau susilaikyti nuo komentarų.
Oho    Pir, 2019-09-23 / 12:22
Turim auksinį berniuką turėsim ir auksinių medžių...va pakilo iš liaudies iki vsldžios ir nebežino kaip išsip...ėt ausinis meras!
MERO PAVADUOTOJO DOMO GRIŠKEVIČIAUS DARBOTVARKĖ    Pir, 2019-09-23 / 16:30
MERO PAVADUOTOJO DOMO GRIŠKEVIČIAUS DARBOTVARKĖ Pirmadienis, rugsėjo 23 d. 8:15 Savivaldybės vadovų pasitarimas 9:00 Susitikimas su UAB "Lagūna" (Plungė) vadovais 11:00 Susitikimas su Rusijos Federacijos einančiu generalinio konsulo pareigas A.V. Tkačiovu bei konsulato Klaipėdoje darbuotoja T.V. Novožilova 14:00 Darbas su dokumentais 15:30 Dalyvauja Finansų ir ekonomikos komiteto posėdyje. Pastaba. Darbotvarkė gali keistis.
Sena Pasaka    Pir, 2019-09-23 / 17:14
Kažkada buratinas užkasė tris auksinius ir laukė, kol išaugs pinigų medis. Štai ir atėjo laikas pasiimti dividendus :) nieko naujo :)
Klausimas     Pir, 2019-09-23 / 21:52
Kada šie medžiai supus ir pradės virsti, atspėkime ką šauks tie patys patriotai. Kaip visada, kur žiūri valdžia, kodėl nieko nedaro.
222    Ant, 2019-09-24 / 13:53
Neblogai Infes įsivertino medeliu kirtimo ir sodinimo kainas :) bulvaras tikrai bus auksinis :))
to optimistas Pir, 2019-09-23 / 11:20    Ant, 2019-09-24 / 20:57
Rašyk trumpą komentarą, o ne ilgą pasaką ar romaną...
O tegu    Ket, 2019-09-26 / 12:24
Ponas meras išsikerta medžius aplink savo namą ir susisodina tas skursnas! Visockai, gėda!
Kristupas    Ket, 2019-09-26 / 20:57
Gal zinote ks atliko pjovimo paslaugos? Reikia nupjauti avarinius medzius
"""    Ket, 2019-09-26 / 21:25
O gal reikia organizuot kokia peticija, kad fotografas su visa susara pustu lauk jau? Matyt vaikystej per orentacinio treniruote miska buvo pasiklydes, uztat taip dideliu medziu ir nemegsta :)
Vaidas    Pir, 2019-09-30 / 12:08
Dabar nukirto medzius, o po keliu metu saknys supus ir trinkeles susmuks issikraipys.... o kiek tada kainuos ju remontas?? Remontuodami pazeis nauju medziu saknis ir t.t.........

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.