"Auksiniai" medeliai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Til­žės gat­vė­je pa­so­din­tos ma­ža­la­pės lie­pos kai­na­vo iki 400 eu­rų, o jų so­di­ni­mas – ant­ra tiek.
Šiau­liuo­se ma­si­nis se­nų­jų me­džių kei­ti­mo va­jus bus "auk­si­nis". Vie­nos se­no­sios lie­pos pjo­vi­mas kai­nuos net iki 243 eu­rų, o nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas – iki 1 600 eu­rų.
"Vi­siš­kas non­sen­sas, kad tiek ga­li kai­nuo­ti me­de­lio so­di­ni­mas", – sa­ko ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas Alf­re­das Dau­lius.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Alf­re­das Dau­lius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" va­do­vas, ne­ga­li pa­ti­kė­ti, kad nau­jas me­de­lis ir jo pa­so­di­ni­mas ga­li kai­nuo­ti 1 600 eu­rų.

Auk­si­nis pi­ni­gų "įsi­sa­vi­ni­mas"

A. Dau­lius su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo su­lau­kęs Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (CVPA) raš­to apie lė­šas, ski­ria­mas me­džiams kirs­ti ir so­din­ti Šiau­lių cent­ri­nė­je da­ly­je. Iš vi­so nu­ma­to­ma iš­kirs­ti per 300 bran­džių me­džių, so­din­ti nau­jų – apie 500.

"Pa­ga­liau, pa­si­ma­tė, kiek pi­ni­gų tam ski­ria­ma pa­gal gat­vių re­konst­ruk­ci­jų pro­jek­tus", – sa­kė A. Dau­lius.

CPVA pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kiek kai­nuos žel­di­nių su­tvar­ky­mas mies­to cent­ro gat­vė­se pa­gal šiuos pro­jek­tus: Vil­niaus gat­vės bul­va­ro nuo Til­žės iki Drau­gys­tės ir bul­va­ro priei­go­se esan­čios Va­sa­rio 16-osios gat­vės, Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės ir Auš­ros alė­jos nuo Var­po iki Že­mai­tės gat­vės.

A. Dau­lius sa­vo aki­mis ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kai iš CPVA pa­teik­tų su­mų su­skai­čia­vo, kiek kai­nuos vie­no se­no­jo me­džio pjo­vi­mas ir nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas.

"Paė­miau Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vės at­kar­pą tarp Vy­tau­to ir Sto­ties gat­vių, nes tik čia nu­ro­do­ma so­di­ni­mo kai­na bend­ra su so­di­nu­kais. Tai­gi, ga­li­ma pa­skai­čiuo­ti, kiek ruo­šia­ma­si mo­kė­ti ran­go­vams", – sa­ko ir pa­si­da­li­ja skai­čiais.

Pa­gal CPVA in­for­ma­ci­ją šio­je P. Vi­šins­kio gat­vės at­kar­po­je nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 41 me­dį ir 6 krū­mus, kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 448,03 Eur. Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų bus 101-as, jų so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506, 03 Eur.

"Nu­ker­ta 41 me­dį plius 6 krū­mus – iš vi­so 47 vie­ne­tus. Dar­bų ver­tė – 11 448,03 eu­ro, tad vie­no vie­ne­to kir­ti­mas kai­nuos 243,58 eu­ro, – su­skai­čiuo­ja A. Dau­lius. – To­liau – at­so­di­ni­mas. At­so­di­na­ma 101 vie­ne­tas. Dar­bų ver­tė – 162 506, 03 eu­ro. Tai­gi, vie­no me­de­lio pa­so­di­ni­mas – 1 608,97 eu­rai."

Vil­niaus gat­vės bul­va­ro ir Va­sa­rio 16-osios gat­vių žel­di­nių so­di­ni­mo su­mos ne­pa­teik­tos at­ski­rai. Nu­ro­do­ma bend­ra su­ma – 350 756 eu­rų ( su PVM), ku­ri nu­ma­ty­ta pa­gal ran­gos su­tar­tį su UAB "In­fes" veik­lų są­ra­šo ei­lu­tė­je "Žel­dy­nų ir me­džių so­di­ni­mas".

Vil­niaus gat­vės bul­va­re nu­ma­to­ma kirs­ti 109 me­džius, nau­jai pa­so­din­ti – 178 me­džius, o Va­sa­rio 16-osios gat­vės da­ly­je iš vi­so nu­ma­to­ma kirs­ti 52 me­džius, nau­jai pa­so­din­ti – 107 me­džius.

Kiek čia kai­nuos vie­no me­džio kir­ti­mas, neaiš­ku. Bet ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kad vie­no nau­jo me­de­lio so­di­ni­mas bul­va­re ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je at­sieis 1 230 eu­rų.

Mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ne­se­niai yra vie­šai gar­si­nęs tris kar­tus ma­žes­nes su­mas. Ta­da tei­gė, jog Vil­niaus gat­vės bul­va­re nau­jų me­džių so­di­ni­mas kai­nuos apie 100 tūks­tan­čių eu­rų: po 300–400 eu­rų už nau­ją me­de­lį. Gar­si­no ir se­nų­jų lie­pų ša­li­ni­mo kai­ną – po 53–68 eu­rus.

Auš­ros alė­jo­je 90 me­džių ir 22 krū­mų kir­ti­mas kai­nuos 9 665 eu­rų (vie­no vie­ne­to kai­na – 86 eu­rai), o so­di­ni­mas, ger­bū­vio at­kū­ri­mas, įren­gi­mas – 44 328 eu­rai. Kiek čia bus so­di­na­ma me­de­lių, CPVA raš­te ne­nu­ro­do­ma. Pris­ta­tant pro­jek­tą vie­šai bu­vo skelb­ta, kad so­dins 70 me­džių ir 350 krū­mų. Vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na bū­tų 105,5 eu­ro.

"Štai to­kia yra "nuo­ga tie­sa", gau­ta iš ofi­cia­lių šal­ti­nių", – pa­brė­žia A. Dau­lius.

"Joks ūki­nin­kas ne­sup­ras, kaip mū­sų pla­tu­mo­se me­džio pjo­vi­mas ga­li kai­nuo­ti per du šim­tus eu­rų, o so­di­ni­mas – per tūks­tan­tį eu­rų? – pik­ti­na­si jis. – Pas­kel­biau tą ži­nią feis­bu­ke, 300 pa­si­da­li­ji­mų su­lau­kiau, bet iš Sa­vi­val­dy­bės – vi­siš­ka ty­la. Abu vi­ce­me­rai – Do­mas Griš­kevi­čius, Egi­di­jus Eli­jo­šius – pa­pras­tai ak­ty­viai dis­ku­tuo­ja. Ko­dėl da­bar ty­li?"

Joks ūki­nin­kas ne­sup­ras, kaip mū­sų pla­tu­mo­se me­džio pjo­vi­mas ga­li kai­nuo­ti per du šim­tus eu­rų, o so­di­ni­mas – per tūks­tan­tį eu­rų?

Kau­nas, Vil­nius so­di­no pi­giau

A. Dau­lius pa­ste­bi, jog kaip ant mie­lių ky­la pi­ni­gų "įsi­sa­vi­ni­mas" per me­džių pjū­tį.

Štai, prieš dve­jus me­tus, 2017 me­tais, Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė vie­šai skel­bė, jog kon­kur­so bū­du nu­pir­ko 700 nau­jų įvai­rių me­de­lių už 414 tūks­tan­čių eu­rų. Bran­giau­siai – po 201,97 eu­ro – kai­na­vo "Ran­cho" veis­lės ma­ža­la­pės lie­pos. Jos bu­vo pirk­tos 7 met­rų aukš­čio ir 25–30 cen­ti­met­rų apim­ties met­ro aukš­ty­je. Ir ne tūks­tan­tį eu­rų Kau­nas klo­jo už me­de­lio so­di­ni­mą, o tik 97,8 eu­ro.

Bū­tent 25–30 cm apim­ties pa­ra­met­ro ma­ža­la­pes lie­pas nu­ma­to­ma so­din­ti ir Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­re.

Kau­nie­čiai dar gar­si­no, jog tuo me­tu Vil­niaus mies­te pa­na­šus nau­jas me­dis kai­na­vo 393 eu­rus (į šią su­mą bu­vo įskai­čiuo­tas ir me­džio pa­so­di­ni­mas).

Ma­ža­la­pės lie­pos brangs­ta, bet tūks­tan­čių vis tiek ne­kai­nuo­ja. Pa­gal di­džių­jų tie­kė­jų skel­bi­mus in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti, jog, pa­vyz­džiui, ma­ža­la­pės lie­pos (20–25 cm apim­ties) kai­nuo­ja nuo 257 eu­rų iki 462 eu­rų (su PVM).

Kol kas 1 000 eu­rų ne­kai­na­vo

Šiau­liuo­se Til­žės ir Var­po gat­vė­se šiais me­tais pa­so­din­ti nau­ji me­de­liai at­ro­do var­ga­nai. Ypač Var­po gat­vė­je.

Šių gat­vių re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius ar­chi­tek­tas Vy­te­nis Ru­do­kas "Šiau­lių kraš­tą" ti­ki­no, jog me­de­liai at­si­gaus, nes vie­nas ki­tas nu­vy­tu­siais la­pais jau lei­džia at­ža­las. Kiek me­de­liai kai­na­vo?

"Mū­sų me­de­liai pa­so­din­ti 18–20 cm apim­ties, kai­na­vo po 200–400 eu­rų, bet ant­ra tiek kai­nuo­ja me­de­lio so­di­ni­mo dar­bai, – tvir­ti­no ar­chi­tek­tas. – Rei­kia duo­bę kas­ti, grun­tą ne bet ko­kį pa­reng­ti, me­de­lį įtvir­tin­ti, pri­verž­ti, lais­ty­mo sis­te­mą įreng­ti. Jei­gu me­de­liai neat­si­gaus, ran­go­vas tu­rės per­so­din­ti."

Iš­gir­dęs, kad Vil­niaus gat­vės bul­va­re ir P. Vi­šins­kio gat­vė­je me­de­lių so­di­ni­mas kai­nuos per 1 200 eu­rų, svars­tė: "Bul­va­re so­dins 35 cm apim­ties me­de­lius, to­kie, ži­no­ma, bran­giau kai­nuos."

Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­jos žel­di­nių da­lį pro­jek­ta­vęs land­šaf­to ar­chi­tek­tas Ka­ro­lis Gru­šas "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog me­de­lio so­di­ni­mo kai­na pri­klau­so ne tik nuo so­di­nu­ko veis­lės, am­žiaus, bet ir nuo so­di­ni­mo bū­do.

"Auš­ros alė­jo­je bran­giau kai­nuos me­de­liai, so­di­na­mi prie gat­vės, nei dau­gy­bė de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų, ku­riuos so­di­na­me į že­mę, – sa­kė K. Gru­šas. – Me­de­liams rei­kia įreng­ti vi­są inf­rast­ruk­tū­rą, o ypač bran­giai kai­nuo­ja gro­te­lės šak­nims už­deng­ti. Gro­te­lės, ku­rias mes de­da­me, vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro dy­džio, kai­nuo­ja 400 eu­rų, o pu­sant­ro met­ro – jau 700 eu­rų."

Jo nuo­mo­ne, Vil­niaus gat­vės bul­va­re me­de­lio so­di­ni­mas su vi­sa įran­ga, ypač jei­gu dės di­des­nes gro­te­les, ga­li kai­nuo­ti iki 1 200 eu­rų.

Kai­nos "ne nuo lu­bų"

Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius "Šiau­lių kraš­tui" ko­men­ta­vo, jog ne­rei­kia kai­no­mis bai­sė­tis.

"Jei­gu A. Dau­lius ban­do sa­ky­ti, jog čia kaž­ko­kia auk­so kai­na ir auk­so ka­syk­la, tai vi­sai ne taip yra,– ti­ki­no vi­ce­me­ras. – Tai – ne me­de­lio kai­na, o vi­sų dar­bų, su­si­ju­sių su žel­di­nių su­tvar­ky­mu kai­na."

Ko­dėl pa­ts gar­si­no, kad bul­va­re me­džių so­di­ni­mas kai­nuos tik apie 100 tūks­tan­čių eu­rų?

Dar sy­kį pa­si­tiks­li­nęs su Sa­vi­val­dy­bės Pro­jek­tų val­dy­mo sky­riu­mi ir iš­siaiš­ki­nęs, jog 350 tūks­tan­čių eu­rų su­ma yra bend­ra vi­sam pro­jek­tui, o jis "iš­skai­dy­tas į pen­kis eta­pus (tarp jų yra ir am­fi­teat­ro, ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės žel­dy­nai).

"Į tą su­mą įei­na ir me­džių ša­li­ni­mas, ir me­džių so­di­ni­mas, ir ei­lė pa­ruo­šia­mų­jų dar­bų, dan­gos ar­dy­mas, duo­bės pa­ruo­ši­mas, už­den­gi­mas, plius dar gė­ly­nų įren­gi­mas – pa­si­žiū­rė­jau, net de­vy­nios po­zi­ci­jos yra pa­gal "In­fes" veik­lų są­ra­šą, – var­di­jo vi­ce­me­ras. – Bet es­mi­nis da­ly­kas yra bend­ra pro­jek­to ver­tė, ku­ri su­da­ro 5,9 mi­li­jo­no eu­rų. Ran­go­vas, jei­gu no­ri ga­li pa­so­din­ti "auk­si­nį" me­dį – kad ir už mil­jo­ną eu­rų, bet mes dau­giau jam ne­mo­kė­si­me."

"Ma­nau, kad ran­go­vas šian­dien nė neat­sa­kys, kiek jis mo­kės už me­de­lį, – dar pa­svars­tė D. Griš­ke­vi­čius. – Kas ži­no, kaip kei­sis rin­kos kai­nos per dve­jus me­tus?"

"O dėl P. Vi­šins­kio gat­vės – tai dar nė ran­gos kon­kur­sas nė­ra įvy­kęs, – pa­brė­žė vi­ce­me­ras. – Tik kon­kur­sas at­sa­kys, kiek kai­nuos žel­di­niai: gal ran­go­vas pa­skai­čiuos, jog tik 50 tūks­tan­čių, o gal – 200 tūks­tan­čių?"

Bet pa­ti­ki­no, jog pro­jek­tuo­to­jai ne "nuo lu­bų" su­mas į pro­jek­tus įra­šo: "Pa­gal "Sis­te­los" sta­ty­bos dar­bų kai­ny­nus ir nor­ma­ty­vus."

Ki­ta ver­tus, ma­nąs, jog per re­konst­ruk­ci­ją ne pi­giau kai­nuo­tų se­no me­džio iš­sau­go­ji­mas: "Tek­tų at­lik­ti daug bran­gaus ran­ki­nio dar­bo sau­gant me­džio šak­nis, ir vis tiek ne­bū­tų ga­ran­ti­jos, kad me­dis iš­liks."

Skai­čiai ir su­mos

Vil­niaus gat­vės bul­va­re ir Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je žel­dy­nų ir me­džių so­di­ni­mui nu­ma­ty­ta 350 756 eu­rų ( su PVM). Vie­ne­to so­di­ni­mas at­sieis 1 230 eu­rų.

Iš vi­so so­di­na­mi 285 nau­ji me­džiai, iš jų Vil­niaus gat­vė­je – 178, Va­sa­rio 16-osios – 107.

P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Vy­tau­to g. ir Vil­niaus g. iš­kirs 49 me­džius, dar­bų ver­tė – 11 532 eu­rai. Vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 235 eu­rai.

Čia nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų bus 68 vie­ne­tai, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė – 23 252 eu­rai, vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 341 eu­ras.

P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Sto­ties g. ir Vy­tau­to g. iš­kirs 41 me­dį ir 6 krū­mus, dar­bų ver­tė – 11 448 eu­rai, vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 243 eu­rai.

Čia nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 101 vie­ne­tas, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506 eu­rai. Vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 1608 eu­rai.

Auš­ros alė­jo­je iš­kirs 90 me­džių ir 22 krū­mus, dar­bų ver­tė – 9 665 eu­rai, vie­ne­to kir­ti­mo kai­na – 86 eu­rai.

Nau­jai so­di­na­ma 70 me­džių ir 350 krū­mų, so­di­ni­mo dar­bų ver­tė 44 328 eu­rai, vie­ne­to vi­du­ti­nė kai­na – 105 eu­rai.

Pa­gal Cent­ri­nės pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros duo­me­nis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius siū­lo ne­si­bai­sė­ti "auk­si­nė­mis" kai­no­mis: "Tai ne me­de­lio kai­na – tai vi­sų dar­bų, su­si­ju­sių su žel­di­nių tvar­ky­mu, kai­na. Ir dar­bo už­mo­kes­tis įskai­čiuo­ja­mas."
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Var­po gat­vė­je nau­ji me­de­liai ypač var­ga­nai at­ro­do.