Angliška architektūra - gyventojų kultūriniams poreikiams

Sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Pas­ta­tą ap­žiū­rė­ję ir dėl jo atei­ties ta­rę­si Sa­vi­val­dy­bės bei ki­tų įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, ra­jo­no Ta­ry­bos at­sto­vai nu­spren­dė, kad kul­tū­ri­nės veik­los ja­me ga­li vyk­ti jau da­bar.
Ža­ga­rės gim­na­zi­jos veik­lai skir­tas rau­do­nų ply­tų ang­liš­kos ar­chi­tek­tū­ros sau­go­mas pa­sta­tas jau ga­li bū­ti nau­do­ja­mas gy­ven­to­jų kul­tū­ri­niams po­rei­kiams. Tai kons­ta­ta­vo jį ap­žiū­rė­ję ir dėl atei­ties ta­rę­si Sa­vi­val­dy­bės bei ki­tų įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų, ra­jo­no Ta­ry­bos at­sto­vai.

Ap­žiū­rė­jus iš­va­ly­tą, iš­kraus­ty­tą pa­sta­tą Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Va­lė Kul­vins­kie­nė sa­kė, kad jis tu­ri ir jau ga­li bū­ti nau­do­ja­mas vi­sų gy­ven­to­jų po­rei­kiams, o iki šiol tik ne­di­de­lė­je jo da­ly­je vei­kė gim­na­zi­jos kla­sės. Čia ga­li bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma įvai­ri kul­tū­ri­nė veik­la: kon­cer­tai, pa­ro­dos, mu­zi­ki­niai ir ki­ti ren­gi­niai.

Ta­ry­bos na­rė Sa­rah Mit­ri­kė pa­ste­bė­jo, kad pa­sta­to erd­vės pui­kiai tik­tų at­vi­ram šiuo­lai­ki­niam Ža­ga­rė­je or­ga­ni­zuo­ja­mam Frin­ge fes­ti­va­liui, ku­ris kaip tik nuo­lat ieš­ko nau­jų, dar neiš­nau­do­tų erd­vių ir tar­si priar­ti­na me­ną prie gy­ve­ni­mo, pa­da­ro jį priei­na­mą vi­siems gy­ven­to­jams.

Su­si­ti­ki­me bu­vo su­tar­ta bend­ra­dar­biau­ti ieš­kant pro­jek­ti­nių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių pa­sta­tui de­ra­mai su­tvar­ky­ti. Dar 2019 me­tų spa­lio mė­ne­sį su­si­rin­ku­si Ini­cia­ty­vų ko­mi­si­ja, taip pat pa­kvie­tu­si sa­vi­val­dy­bės, gim­na­zi­jos, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus kal­bė­jo apie ga­li­my­bę teik­ti pro­jek­tą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri skel­bė kvie­ti­mus pa­raiš­koms iki gruo­džio 12 die­nos ir vie­na iš fi­nan­sa­vi­mo kryp­čių bu­vo nu­ma­ty­ta kul­tū­ra bei kul­tū­ros pa­vel­das. Tiks­las – at­ver­ti kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus vi­suo­me­nei. Ta­čiau nu­siun­tus už­klau­są pro­jek­tą ad­mi­nist­ruo­jan­tiems už­sie­nio eks­per­tams gau­tas at­sa­ky­mas, kad Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė teik­ti pa­raiš­kos ne­ga­li, ka­dan­gi fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas tik di­de­lių mies­tų pro­jek­tams plė­to­ti.

Pa­sak Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės, pla­nuo­jant 2020 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą bus ieš­ko­ma lė­šų fi­nan­suo­ti pa­sta­to sto­go re­mon­to dar­bus. Jo vi­dus jau yra su­tvar­ky­tas, to­dėl ga­li bū­ti nau­do­ja­mas kū­ry­bi­nei veik­lai.

Apie šį pa­sta­tą ir jo būk­lę „Šiau­lių kraš­te“ jau bu­vo ra­šy­ta („Pas­ta­tą ti­ki­si iš­gel­bė­ti eu­ro­pi­nė­mis lė­šo­mis, 2019 10 21).

Prob­le­ma dėl mi­nė­to XIX am­žiaus vals­ty­bės sau­go­mo ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to iš­ryš­kė­jo šių moks­lo me­tų pra­džio­je, kai jo būk­lę pa­ma­tė ap­si­lan­kęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius, ku­ris pa­reiš­kė, kad to­kio­mis są­ly­go­mis pa­mo­kos vyk­ti ne­ga­li.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.