Į Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mus atei­na Ve­ly­kos

Šiau­lių glo­bos na­mų nuo­tr.
Šiau­lių glo­bos na­mų pa­da­li­nio Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai su­si­kū­rė ori­gi­na­lią šven­ti­nę at­mos­fe­rą.

Šiau­lių glo­bos na­mų pa­da­li­nio Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai ak­ty­viai ruo­šia­si svar­biau­siai krikš­čio­niš­ko­jo pa­sau­lio šven­tei – Šv. Ve­ly­koms.

Dau­gy­bę gra­žių idė­jų ga­mi­nant ori­gi­na­lias in­ter­je­ro de­ko­ra­ci­jas šių na­mų gy­ven­to­jai rea­li­za­vo kar­tu su dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vu. Su­kur­ta nuo­sta­bi Ve­ly­kų miš­ko pa­sa­ka iš gam­to­je esan­čių na­tū­ra­lių ža­lia­vų, to­kių kaip sa­ma­nos, me­džio žie­vė ir pa­na­šių.

Pa­ga­min­ta dau­giau nei 50 ve­ly­ki­nių kiau­ši­nių, iš ku­rių net 20 – de­ku­pa­žo tech­ni­ka.

Ori­gi­na­liais, vie­ne­ti­niais ir nie­kur dar ne­ma­ty­tais mar­gu­čiais pa­puoš­tas me­dis, kruopš­čiai su­for­muo­tas iš ber­žų ša­ke­lių.

Šie­met Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­muo­se bus sie­kia­ma ir gy­ven­to­jų ga­min­tų kiau­ši­nių kas­me­ti­nio re­kor­do.