Šiau­lių me­ras „rau­do­ja“ dėl „raudų sie­nos“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Aikš­tės sie­na ke­lia mies­tie­čiams klau­si­mų, bet aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius ne kar­tą jau yra aiš­ki­nęs, kad čia tu­ri bū­ti ek­ra­nas, o vir­šu­je – ap­žval­gos aikš­te­lė. Iš Var­po gat­vės – in­te­rak­ty­vus mies­to že­mė­la­pis. Tik sie­nai "įveik­lin­ti" rei­kės Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų.
Šiau­liuo­se re­konst­ruo­ja­mo­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je iš­ki­lu­sią sie­ną vie­ni mies­tie­čiai dar per­nai pa­krikš­ti­jo "rau­dų sie­na", ki­ti su­tei­kė ir var­dą – "Vi­soc­ko rau­dų sie­na". Ta­čiau mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ją "pa­ma­tė " tik da­bar ir to sta­ti­nio "ne­sup­ran­ta". Esą ne­ži­no, nei kas čia bus, nei ką su juo da­ry­ti? Praė­ju­sią ka­den­ci­ją me­ras rau­do­jo dėl opo­zi­ci­jos truk­dy­mo dirb­ti, ar yra dėl ko rau­do­ti da­bar?

APKLAUSA. Ką šiauliečiai žino apie sieną Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je?

Ko me­ras "rau­do­ja"?

Ant­rą ka­den­ci­ją prie mies­to vai­ro sto­jęs A. Vi­soc­kas feis­bu­ke pa­si­da­li­jo "Fo­to pro lan­gą" – sie­nos Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vaiz­du.

Re­konst­ruk­ci­ja vyks­ta jau me­tus, pro­jek­tas kon­kur­są lai­mė­jo dar 2015 me­tų gruo­dį, kai mies­tui A. Vi­soc­kas jau va­do­va­vo.

Lyg tą sie­ną bū­tų ką tik iš­vy­dęs, jis pa­si­da­li­jo to­kiu įspū­džiu: "Ge­riau už De­mok­ra­ti­ją nie­ko nė­ra. Ta­čiau man su­si­da­ro įspū­dis, jog kar­tais ar­chi­tek­tai tuom per­ne­lyg nau­do­ja­si. Ne­no­riu kri­ti­kuo­ti, ta­čiau to sta­ti­nio, ku­rį žmo­nės pa­va­di­no "rau­dų sie­na", aš ne­sup­ran­tu."

To­liau dar paaiš­ki­no: "Ta­čiau, kaip ir ki­ti, ku­rie ne­sup­ran­ta, lau­kiu sta­ty­bos pa­bai­gos. Ti­kiuo­si, jog pa­vyks su­pras­ti. Man nuo­jau­ta kuž­da, kad į tą sie­ną teks in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mus 0.5 mln. Ki­taip ta­riant vis­kas, kas pa­sta­to­ma rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros. Kiek? Ir t.t" (kal­ba ne­tai­sy­ta)

Kas ko ne­sup­ran­ta?

At­si­ra­do ko­men­ta­to­rių, ku­rie ste­bė­jo­si, kad pa­ts "šei­mi­nin­kas klau­sia, kas čia bus pas jį kie­me?"

"Tru­pu­tį neį­si­ker­tu, jūs jau be­veik 5 me­tus va­do­vau­jat mies­tui, ir net nei­si­vaiz­duo­jat, kas de­da­si už jū­sų lan­go?" – abe­jo­jo žmo­gus me­ro nuo­šir­du­mu.

"De­ja, to­kiais at­ve­jais nu­ga­li De­mok­ra­ti­ja, – ap­si­gy­nė A. Vi­soc­kas ir nu­ro­dė "to, kas de­da­si už lan­go" kal­ti­nin­ką: "Ar­chi­tek­tų ko­mi­si­ja nu­spren­dė, jog šis pro­jek­tas lai­mė­jo. Aš tos sie­nos ne­sup­ran­tau nuo pir­mų­jų die­nų. Ta­čiau tai su­pran­ta ar­chi­tek­tai. Aš ne­ri­mau­ju dėl bū­si­mų pa­pil­do­mų iš­lai­dų, no­rint tą sie­ną kaž­kaip pa­tei­sin­ti, ar "įdar­bin­ti".

Ypač pra­smin­gas A. Vi­soc­ko dia­lo­gas už­si­mez­gė su ką tik Ta­ry­bos na­riu ta­pu­siu jo se­kė­ju Za­ki­ru Me­dži­do­vu.

"Sie­ną rei­kia įveik­lin­ti, – siū­lo me­rui Z. Me­dži­do­vas, – pa­si­kvies­kim, žmo­nės te­gu siū­lo idė­jų."

Ei­nu pir­ma­die­nį pas ar­chi­tek­tą į sve­čius. Pak­lau­siu.

A. Vi­soc­kas rea­guo­ja: "Iš es­mės iki šiol nė­ra aiš­ku, ką su šia sie­na bū­tų ver­ta da­ry­ti. LED ek­ra­nas vie­nas iš va­rian­tų. Gal, pvz., al­pi­nis­tų sie­ne­lė? Ar­chi­tek­tas sa­ko, jog žmo­nės turi/gali su­gal­vo­ti. Tai ir pa­ra­šiau. Nes no­ri­si ....la­biau su­pras­ti."

Z. Me­dži­do­vas pa­si­šau­na me­rui pa­dė­ti: "Ei­nu pir­ma­die­nį pas ar­chi­tek­tą į sve­čius. Pak­lau­siu".

O vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius vi­siems paaiš­ki­na, kad rei­kė­jo da­ly­vau­ti vie­šuo­se pro­jek­to svars­ty­muo­se ir ten reikš­ti nuo­mo­nę.

Tik kai kas pri­si­me­na, jog tuo­se svars­ty­muo­se pa­ties me­ro nė kar­to ne­ma­tė.

Kas kam at­ro­do

Kam sie­na pri­me­na "sta­li­nis­ti­nį" vaiz­dą, kam ky­la klau­si­mas, ar čia ne sie­na tarp Aukš­tai­ti­jos ir Že­mai­ti­jos "to­kiam at­ve­jui, jei­gu Že­mai­ti­ja bre­xit skelbs"? Kas siū­lo "gė­dos" sie­ną ne­vy­kė­liams po­li­ti­kams da­ry­ti.

"Kol ne­baig­ti dar­bai, rei­kia pa­pra­šy­ti dar­bi­nin­kų, kad rau­dų sie­no­je iš­kirs­tų tar­pe­lius, ku­riuo­se žmo­nės pa­lik­tų raš­te­lius su no­rais", – to­liau iro­ni­zuo­ja­ma "rau­dų te­ma".

Taš­kus ant i ban­do su­dė­ti di­zai­ne­ris Vil­man­tas Damb­raus­kas: "Vė­lu kal­bė­ti apie tai, kas tu­rė­jo bū­ti. Jau yra ir bu­vo ei­ta nuo­sek­liai. Pas­kel­bia­mas kon­kur­sas, pa­tei­kia­mi pro­jek­tai, iš­ren­ka­mas ge­riau­sias, pa­skel­bia­mas nu­ga­lė­to­jas (ma­no gal­va – pel­ny­tai!). Prii­ma ir ver­ti­na kom­pe­ten­tin­gi spe­cia­lis­tai. Klau­si­mas – ko­kia tų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­ja, jei ne­ma­tė SIE­NOS pro­ble­mos?"

Jis svars­to, o gal ta sie­na Šiau­lius iš­gar­sins: "To­kių sim­bo­lių, kaip Sau­lė, mums ga­li pa­vy­dė­ti dau­ge­lis pa­sau­lio mies­tų. Da­bar pri­si­dės Sie­na. Pir­ma­sis Pink Floyd fes­ti­va­lis jau tu­ri sa­vo dis­lo­ka­ci­ją. Iš­nau­do­ki­me tai."