Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vių pel­nai tik sim­bo­li­niai

Au­to­rės nuo­tr.
UAB "Rad­vi­liš­kio šiu­ma" pla­nuo­se – mies­to ne­puo­šian­čias ori­nes ši­lu­mos tra­sas "pa­kiš­ti" po že­me.
Trys Rad­vil­iš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės praė­ju­siais me­tais dir­bo pel­nin­gai, nors pel­nai bu­vo dau­giau sim­bo­li­niai.

Silp­nas pliu­sas

Į pa­sku­ti­nį ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dį su­si­rin­kę be­si­bai­gian­čios ka­den­ci­jos po­li­ti­kai pa­tvir­ti­no tri­jų Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vių 2018 me­tų veik­los ata­skai­tas. Vi­sos me­tus bai­gė pel­nin­gai, ta­čiau jų pel­nas men­kas.

UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" per me­tus už­dir­bo apie 12 tūks­tan­čių eu­rų gry­no­jo pel­no (po ap­mo­kes­ti­ni­mo). UAB "Rad­vi­liš­kio van­duo" pel­nas su­da­rė kiek dau­giau nei 1 tūks­tan­tį. UAB "Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų par­kas" ga­vo sim­bo­li­nį 160 eu­rų pel­ną.

Vos du dar­buo­to­jus – di­rek­to­rių ir fi­nan­si­nin­kę – tu­rin­čios au­to­bu­sų par­ko bend­ro­vės šis pel­nas iš tu­rė­tų nuo­sto­lių neišt­rau­kė – ją te­bes­le­gia 52,7 tūks­tan­čio eu­rų nuo­sto­lių naš­ta.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Va­le­ri­jos Znu­tie­nės, "Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų par­ko" nuo­sto­liai vel­ka­si jau ke­lio­li­ka me­tų. Esą jie kas­met po ke­lis šim­tus eu­rų su­ma­ži­na­mi, ta­čiau to ne­pa­kan­ka.

Per­nai ge­ro­kai su­ma­žė­jo bend­ro­vės "Rad­vi­liš­kio van­duo" pel­nas – už­per­nai jo pri­skai­čiuo­ta 125 tūks­tan­čiai eu­rų, o per­nai – tik tūks­tan­tis.

V. Znu­tie­nės tei­gi­mu, tam įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti po pa­vir­ši­nių van­dens tink­lų re­konst­ruk­ci­jos įsigy­tas tur­tas ir jam pri­skai­čiuo­ja­mi nu­si­dė­vė­ji­mai.

Su­ma­žė­jo ir UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" pel­nas, 2017 me­tais sie­kęs 60 tūks­tan­čių eu­rų.

Dvie­jų kė­džių di­rek­to­rius

"Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų par­kas" pa­grin­di­nę sa­vo veik­lą – ke­lei­vių ve­ži­mo funk­ci­ją nuo 2008 me­tų pa­gal kon­ce­si­jos su­tar­tį yra per­da­vęs bend­ro­vei "Emt­ra". Per­nai ši kon­ce­si­jos su­tar­tis bu­vo pra­tęs­ta dar 15-ai me­tų.

Ir UAB "Rad­vi­liš­kio au­to­bu­sų par­kas", ir UAB "Emt­ra" va­do­vau­ja tas pa­ts as­muo – Vla­das Mil­ko­nas. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ta­me pro­ble­mos ne­ma­to. Esą ne­bū­tų pa­pras­ta ras­ti va­do­vą bend­ro­vei, ku­ri pra­ktiš­kai jo­kios veik­los ne­vyk­do.

Už nuo­mo­ja­mas au­to­bu­sų sto­ties pa­tal­pas įmo­nė per me­tus gau­na kiek dau­giau nei 6 tūks­tan­čius eu­rų. Už nuo­mo­ja­mas 0,33 hek­ta­ro plo­to re­mon­to dirb­tu­ves UAB "So­cia­li­niai spren­di­mai" per me­tus su­mo­ka 500 eu­rų.

Be­ne di­džiau­sias praė­ju­sių me­tų bend­ro­vės pa­sie­ki­mas – po at­lik­to ka­pi­ta­li­nio re­mon­to au­to­bu­sų sto­čiai su­teik­ta aukš­tes­nė tre­čia ka­te­go­ri­ja. Tai leis bend­ro­vei gau­ti kiek dau­giau pa­ja­mų.

Pla­nai: keis­ti ori­nes tra­sas

UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" ra­jo­ne tu­ri di­džią­ją da­lį cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­ki­mo rin­kos, ta­čiau ir jos pel­nas – la­bai kuk­lus.

Ne­men­ku truk­džiu bend­ro­vės pi­ni­gi­niams srau­tams įvar­di­ja­mos var­to­to­jų sko­los. Bend­ro­vė pri­skai­čiuo­ja pus­ket­vir­to šim­to sko­li­nin­kų, ku­rių sko­los ne­su­mo­ka­mos il­giau nei pus­me­tį.

Su to­kiais sko­li­nin­kais yra su­da­ro­mi sko­lų mo­kė­ji­mo gra­fi­kai, jei tai ne­pa­de­da – krei­pia­ma­si į tei­si­nes ins­ti­tu­ci­jas, o pik­ty­biš­kiems sko­li­nin­kams at­jun­gia­mas karš­tas van­duo, kad ne­di­dė­tų jų įsi­sko­li­ni­mai.

Bend­ro­vė sa­vo ka­ti­li­nes kū­re­na dau­giau­sia bio­ku­ru. Jis su­da­ro 89 pro­cen­tus vi­so ku­ro, du­jos – tik de­šim­ta­da­lį vi­sos cent­ra­li­zuo­tam šil­dy­mui ir karš­to van­dens ga­my­bai rei­ka­lin­gos ener­gi­jos.

Dau­gu­ma var­to­to­jus pa­sie­kian­čių mies­to ši­lu­mos tra­sų yra at­nau­jin­tos, tad da­bar, pa­sak bend­ro­vės di­rek­to­riaus Pra­no Mic­kai­čio, atė­jo lai­kas pa­keis­ti ir ant­že­mi­nius ma­gist­ra­li­nius ši­lu­mos tie­ki­mo tink­lus.

Anks­čiau P. Mic­kai­tis yra sa­kęs, jog "Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos" bend­ro­vė nė­ra to­kia tur­tin­ga, kad ga­lė­tų vien dėl es­te­ti­kos keis­ti mies­to ne­puo­šian­čius, ta­čiau nor­ma­liai vei­kian­čius tink­lus.

Ta­čiau da­bar, re­gis, bus pa­si­rū­pin­ta ir es­te­ti­ka, mat tarp bū­si­mų pla­nų P. Mic­kai­tis įvar­di­jo ke­ti­ni­mus teik­ti pa­raiš­ką eu­ro­pi­nei pa­ra­mai gau­ti ir re­konst­ruo­ti virš že­mės esan­čius (ori­nius) ši­lu­mos tie­ki­mo tink­lus.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis, at­si­sa­ky­ti virš že­mės jau 50 me­tų esan­čių ma­gist­ra­li­nių tink­lų ir nau­jus tink­lus "pa­kiš­ti" po že­me ga­lė­tų kai­nuo­ti per 3,1 mi­li­jo­no eu­rų.

Tai ši­lu­mos ener­gi­jos tie­ki­mo be pra­ra­di­mų vis tiek neuž­tik­rin­tų – anot P. Mic­kai­čio, dar nė­ra iš­ras­ta to­kių tech­no­lo­gi­jų, ku­rios leis­tų dirb­ti be pa­ti­ria­mų ener­gi­jos nuo­sto­lių ši­lu­mos tra­so­se.

Pa­ti ori­nė tra­sa, pa­sak di­rek­to­riaus, yra pa­kan­ka­mai ge­ra, nors ir nu­gy­ve­no pen­kias de­šim­tis me­tų.

P. Mic­kai­čio tei­gi­mu, jei pa­vyk­tų pa­keis­ti šiuos tink­lus, Rad­vi­liš­kio mies­te ši­lu­mos tra­sos pro­ble­mų ne­be­kel­tų.

Kaip šie pa­kei­ti­mai at­si­liep­tų var­to­to­jų ki­še­nei, kol kas ne­kal­ba­ma. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je P. Mic­kai­tis tik iš­si­ta­rė, kad di­de­lių kai­nos po­ky­čių ne­tu­rė­tų bū­ti, ka­dan­gi jau įgy­ven­din­ti pro­jek­tai bent iš da­lies "pri­den­gia" nau­jus.

Neiš­ven­gia van­dens ne­tek­čių

Dau­giau nei 1,6 mi­li­jo­no eu­rų par­da­vi­mo pa­ja­mų per me­tus gau­nan­čios, vis dau­giau ge­ria­mo­jo van­dens rea­li­zuo­jan­čios ir dau­giau nuo­te­kų su­ren­kan­čios UAB "Rad­vi­liš­kio van­duo" vie­no tūks­tan­čio pel­ną ir­gi ga­li­ma va­din­ti sim­bo­li­niu.

Bend­ro­vei nie­kaip ne­pa­vyks­ta iš­veng­ti van­den­tie­kio sis­te­mo­je su­si­da­ran­čių van­dens ne­tek­čių. Jos per praė­ju­sius me­tus su­da­rė net 24 pro­cen­tus, ar­ba dau­giau nei 220 tūks­tan­čių ku­bi­nių met­rų.

In­filt­ra­ci­ja nuo­te­kų tink­luo­se sie­kia ko­ne 54 pro­cen­tus. Per me­tus ją pa­vy­ko su­ma­žin­ti be­veik 8 pro­cen­tais.

Pa­sak bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jai di­de­lės įta­kos tu­ri se­ni, ne­san­da­rūs nuo­te­kų tink­lai, į ku­riuos pa­ten­ka grun­ti­nis bei lie­taus van­duo. Neat­me­ta­ma ir ne­tei­sė­tų pri­si­jun­gi­mų prie nuo­te­kų tink­lų ga­li­my­bė.

Per me­tus de­šim­ta­da­liu išau­go pa­tir­tos są­nau­dos. Pu­sę pa­grin­di­nės veik­los są­nau­dų su­da­rė at­ly­gi­ni­mai.