Bib­lio­te­kos sie­nos pra­žy­do "Mo­ters spal­vo­mis"

Ie­vos RI­PINS­KY­TĖS nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je vei­kia fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Mo­ters spal­vos", at­sklei­džian­ti su­bti­lų ir in­ty­mų mo­ters vi­di­nį pa­sau­lį.

Pir­ma­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je ati­da­ry­ta pa­ro­da "Mo­ters spal­vos", pri­sta­tan­ti per pus­šim­tį su­bti­liai in­ty­mių mo­te­rų fo­to­port­re­tų.

Jau­nos me­ni­nin­kės Kris­ti­na Ja­su­dai­tė, Li­na Gul­bi­nai­tė, Al­gi­man­tė Gri­ciū­tė ir Ie­va Ri­pins­ky­tė su­bū­rė mo­te­ris drą­siam pro­jek­tui, at­sklei­džian­čiam mo­ters vi­di­nį pa­sau­lį.

Port­re­tų se­ri­ja, ku­rio­je da­ly­va­vo še­šio­li­ka skir­tin­gų mo­te­rų, pa­vir­to į pa­ro­dą "Mo­ters spal­vos". 32 nuo­trau­ko­se už­fik­suo­tos skir­tin­gos bū­se­nos at­ve­ria jaut­rią mo­ters jaus­mų evo­liu­ci­ją: nuo pyk­čio, liū­de­sio, nu­si­vy­li­mo iki lai­mės ir pil­nat­vės. Dar tris­de­šim­ty­je nuo­trau­kų pri­sta­to­ma už­fik­suo­ta kū­no iš­raiš­ka ju­de­sio te­ra­pi­jos me­tu.

"Kiek­vie­nas pro­jek­tas su­bręs­ta jam skir­tu me­tu. Ke­le­rių me­tų dar­bas su mo­te­ri­mis, bend­ra­vi­mas per ju­de­sį ir šo­kį bei mo­men­tų fik­sa­vi­mas fo­tog­ra­fi­jo­se – įkvė­pė pra­bil­ti apie skir­tin­gas mo­ters spal­vas", – sa­kė pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rė Li­na Gul­bi­nai­tė.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rės, ši pa­ro­da – tai vi­zua­lus po­kal­bis tarp skir­tin­gų mo­te­rų. Nuot­rau­kos pa­de­da at­skleis­ti tai, jog dau­ge­lis is­to­ri­jų, pa­tir­čių, jaus­mų kiek­vie­nos mo­ters gy­ve­ni­me tar­si at­si­kar­to­ja.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos pri­sta­to­mos be ypa­tin­gų ko­rek­ci­jos prie­mo­nių ar spe­cia­laus po­za­vi­mo, to­dėl, pa­sak L. Gul­bi­nai­tės, yra leng­va mė­gau­tis už­fik­suo­tų aki­mir­kų au­ten­tiš­ku­mu, žiū­ro­vas ga­li leng­vai su­vok­ti kiek­vie­nos fo­tog­ra­fuo­ja­mos mo­ters emo­ci­jų kai­tą bei per ki­tos mo­ters emo­ci­jas at­pa­žin­ti ir priim­ti sa­vą­sias.

L. Gul­bi­nai­tė sa­ko, kad pro­jek­to me­tu per ju­de­sį, šo­kį, gar­są bu­vo sie­kia­ma vi­di­nės te­ra­pi­jos re­zul­ta­tų, kai kū­nas ir vi­di­niai iš­gy­ve­ni­mai yra pri­si­jau­ki­na­mi.

Pro­jek­to me­tu ju­de­sio te­ra­pi­jos cik­lą įam­ži­no fo­tog­ra­fė Kris­ti­na Ja­su­dai­tė, jaus­min­ga mo­te­riš­kų pa­ty­ri­mi­nių fo­to­se­si­jų or­ga­ni­za­to­rė, įgū­džius to­bu­li­nu­si Niu­jor­ko fo­tog­ra­fi­jos ins­ti­tu­te, fo­tog­ra­fi­jos pa­ro­dų "Mo­te­ris ir Jū­ra" (Lie­tu­va) bei "P.E.A.C.E." (Grai­ki­ja) au­to­rė.

Kris­ti­na – aist­rin­ga ke­liau­to­ja, ap­lan­kiu­si dau­giau nei 50 pa­sau­lio ša­lių.

Port­re­tų "Prieš ir po" se­ri­ją pa­ren­gė fo­tog­ra­fė Ie­va Ri­pins­ky­tė, ku­ri jaut­riai įam­ži­no skir­tin­gų mo­te­rų po­ky­tį. Fo­tog­ra­fi­ja ir vi­deog­ra­fi­ja Ie­vą ly­di jau de­vy­ne­rius me­tus. Šiuo me­tu LRT ku­ria vi­zua­lus, mon­tuo­ja ir fil­muo­ja vi­deo.

Pro­jek­to "Mo­ters spal­vos" ini­cia­to­rės L. Gul­bi­nai­tė bei Al­gi­man­tė Gri­ciū­tė su­bū­rė mo­te­ris šiam drą­siam mo­ters vi­di­nio pa­sau­lio at­sklei­di­mui ir su­ren­gė pa­ro­das Vil­niu­je, o da­bar ir Šiau­liuo­se.

Pa­ro­da Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je veiks iki ge­gu­žės 2 die­nos.