110 pirmakursių ir vienas tortas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiauliečiai broliai dvyniai Rokas ir Matas Kavaliauskai tapo Šiaulių universiteto studentais.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tas (ŠU) va­kar šven­te pra­dė­jo nau­juo­sius moks­lo me­tus. Nors su­ma­žė­jo iki 1 600 stu­den­tų, bet dar gy­vuo­ja sa­va­ran­kiš­kai. Ir uni­ver­si­te­to va­do­vy­bė, ir pir­ma­kur­siai ti­ki­si, jog įvyks jun­gi­ma­sis su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šventės proga išdalytas tortas.
Vytauto RUŠKIO nuotr.
Mokslo metų pradžios šventėje – antplūdžio nėra.

Svar­bus kiek­vie­nas

Į uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ką, ku­rio­je vy­ko nau­jų­jų moks­lo me­tų ati­da­ry­mas, dau­giau­sia rin­ko­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas pra­de­dan­tys pir­ma­kur­siai ir dės­ty­to­jai bei ki­ti aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­riai.

Jų lau­kė ne tik šil­ti svei­ki­ni­mai, mu­zi­ka, bet di­džiu­lis tor­tas, ku­ris bu­vo pa­da­ly­tas po šven­ti­nių kal­bų.

Erd­vi bib­lio­te­kos fo­jė bū­tų su­tal­pi­nu­si daug di­des­nę au­di­to­ri­ją. Bet praė­jo lai­kai, kai į Rug­sė­jo 1-osios šven­tę su­si­rink­da­vo tūks­tan­čiai stu­den­tų, o mies­tas džiau­gė­si jau­ni­mo ant­plū­džiu.

Ati­da­ry­mo šven­tė­je į pir­ma­kur­sius bu­vo su­telk­tas vi­sas dė­me­sys ir svei­ki­ni­mo kal­bos. Šie­met Šiau­lių uni­ver­si­te­te ba­ka­lau­ro stu­di­jas pra­de­da 110 pir­ma­kur­sių (tarp ša­lies uni­ver­si­te­tų tai ma­žiau­sias priė­mi­mo re­zul­ta­tas).

"Ačiū, kad esa­te, – dė­ko­jo lai­ki­na­sis rek­to­rius pro­fe­so­rius Da­rius Šiau­čiū­nas. – Džiau­giuo­si kiek­vie­nu, ku­ris pa­si­rin­ko nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą pra­dė­ti šio­je Al­ma Ma­ter."

Aka­de­mi­nę bend­ruo­me­nę svei­ki­no bu­vę il­ga­me­čiai jos na­riai, o da­bar Sei­mo na­riai Arū­nas Gu­mu­liaus­kas ir Sta­sys Tu­mė­nas, Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis, mies­to vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius.

S. Tu­mė­nas taip pat dė­ko­jo "pa­si­ti­kė­ju­siems Šiau­lių uni­ver­si­te­tu" ir tuo, kad čia "įgis ino­va­ty­vių ži­nių", o A. Gu­mu­liaus­kas ak­cen­ta­vo, jog Šiau­liai yra ge­ras pa­si­rin­ki­mas. Jis pri­si­mi­nė, kaip pa­ts čia at­va­žia­vo dirb­ti dės­ty­to­ju prieš 38 me­tus.

"Šiau­liai bu­vo pa­ts ma­žiau­sias mies­tas, ku­rį bu­vau ma­tęs, tra­gi­ko­miš­ka bu­vo pir­ma die­na – pe­rė­jau mies­tą per 40 mi­nu­čių, ta­da pa­gal­vo­jau, kur aš pa­te­kau? – pa­si­da­li­jo A. Gu­mu­liaus­kas. – Da­bar sa­kau, kad nie­kur ne­su gy­ve­nęs ge­riau, kaip Šiau­liuo­se."

Vys­ku­pas E. Bar­tu­lis, ŠU gar­bės dak­ta­ras, lin­kė­jo kop­ti į moks­lo vir­šu­kal­nes, neuž­mirš­tant ver­ty­bi­nių da­ly­kų ir Evan­ge­li­jos.

"Be mei­lės ir iš­min­tin­gu­mo moks­las bus su­dė­tin­gas", – sa­kė vys­ku­pas, lin­kė­da­mas "mei­lės spar­nais kil­ti į tie­sos pa­ži­ni­mą, o tie­sa pa­da­rys jus lais­vus".

Vi­ce­me­ras E. Eli­jo­šius ak­cen­ta­vo , jog ir Šiau­liai, ir uni­ver­si­te­tas "gy­vuo­ja". Jo žo­džiais, ne kie­ky­bė, o ko­ky­bė yra svar­bi.

Jun­gi­ma­sis – išei­tis?

"Kaž­ka­da tu­rė­jo­me 12 tūks­tan­čių stu­den­tų, bet gy­ve­ni­mas kei­čia­si – nie­kas ne­sto­vi vie­to­je, – sa­kė "Šiau­lių kraš­tui" šven­tė­je da­ly­va­vęs bu­vęs uni­ver­si­te­to rek­to­rius Vin­cas Lau­ru­tis. – Man la­biau­sia gai­la nu­ny­ku­sių pra­mo­nės, in­ži­ne­ri­nių stu­di­jų, bet yra to­kios ko­le­gi­nės stu­di­jos, jos ir trum­pes­nės. Ma­no pa­ties anū­kai į ko­le­gi­ją įsto­jo stu­di­juo­ti."

V. Lau­ru­tis abe­jo­ja, ar įvyks ŠU jun­gi­ma­sis su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu.

"Ar ne­bus Vil­niaus uni­ver­si­te­tas jau at­si­kan­dęs to jun­gi­mo­si? – svars­tė jis. – Aš ma­nau, kad ga­li gy­vuo­ti ir ma­ži uni­ver­si­te­tai. Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ga­li iš­lik­ti ne­si­jung­da­mas, nes pe­da­go­gi­nės ir me­nų stu­di­jos yra "neuž­mu­ša­mos".

Lai­ki­na­sis rek­to­rius D. Šiau­čiū­nas ti­ki­si, kad jun­gi­ma­sis su VU įvyks ir "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, jog pro­ce­sas nė­ra nu­trū­kęs.

"Sun­kūs re­for­mų me­tai lau­kia, nie­kas už mus nie­ko ne­pa­da­rys, pa­tys tu­ri­me kryp­tin­gai dirb­ti, – sa­kė lai­ki­na­sis rek­to­rius. – Jei­gu jung­si­mės, nuo sau­sio 1 die­nos dar bus eta­tų ma­ži­ni­mo, nes da­lis funk­ci­jų pe­reis Vil­niaus uni­ver­si­te­tui. Aš tik džiau­giuo­si, kad ne­pai­sant vis­ko, stu­den­tų ly­gį iš­lai­kė­me pa­na­šų, kaip per­nykš­tį."

Lai­ki­no­ji stu­di­jų pro­rek­to­rė Re­na­ta Bil­bo­kai­tė lai­ko­si nuo­mo­nės, jog jun­gi­ma­sis su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu yra neiš­ven­gia­ma bū­ti­ny­bė.

Jos žo­džiais, Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tam­pa per ma­žas, kad ga­lė­tų iš­si­lai­ky­ti, plė­to­ti ne tik stu­di­jas, bet ir moks­lą.

"Re­gio­ni­niai uni­ver­si­te­tai do­ta­ci­jų ne­su­lau­kia, nors ir bu­vo apie tai kal­ba­ma, to­dėl mums yra nau­din­ga tap­ti di­de­lio uni­ver­si­te­to da­li­mi", – sa­kė ji.

R. Bil­bo­kai­tė in­for­ma­vo, jog nau­jų stu­den­tų, įsto­ju­sių į ba­ka­lau­ro, ma­gist­ran­tū­ros ir pro­fe­si­nes stu­di­jas, iš vi­so priim­ta be­veik 500. Bet praė­ju­siais me­tais nau­jų stu­den­tų iš vi­so bu­vo priim­ta 700.

Į ba­ka­lau­ro stu­di­jas prim­ta 110 pir­ma­kur­sių, iš jų 52 įsto­jo į vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mas vie­tas. ŠU bu­vo skir­tos iš vi­so 60 vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mų vie­tų, ko­dėl mak­si­ma­liai tuo ne­pa­si­nau­do­ta?

"Sto­jan­tie­ji neį­vei­kė sto­ja­mo­jo ba­lo kar­te­lės, – sa­kė lai­ki­no­ji pro­rek­to­rė. – Pas mus šis ba­las su­da­rė 6,65 ba­lo, jo ne­nu­lei­do­me, nes no­ri­me, kad stu­di­juo­tų ga­biau­si jau­nuo­liai."

Į ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas įsto­jo 148 ma­gist­ran­tai, iš jų 77 stu­di­juos vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se.

Į pro­fe­si­nes stu­di­jas priim­ta per 200 as­me­nų.

"Džiu­gi­na, kad į pro­fe­si­nes stu­di­jas įgy­ti pe­da­go­go kva­li­fi­ka­ci­jos įsto­jo per 100 as­me­nų, – pa­brė­žė ji. – Be­ne pir­mi me­tai, kai su­lau­kė­me to­kio skai­čiaus įgi­ju­sių­ ki­tas spe­cia­ly­bes ir no­rin­čių tap­ti mo­ky­to­jais."

Kalba pirmakursiai

Martynas ŽIUGYS, radviliškietis:
– Šiaulių universitetą rinkausi dėl artumo ir dėl to, kad bus pigiau pragyventi. Man tie dalykai yra svarbūs. Įstojau studijuoti programavimo sistemų, tikiuosi, kad studijos bus kokybiškos.

 

Kamilė GAUČAITĖ, kaunietė:
–Aš į Šiaulių universitetą įstojau dėl kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų. Pati sportuoju, esu imtynininkė, baigiau Šiaulių sporto gimnaziją, tad Šiauliuose jau keturis metus gyvenu.
Šiauliams turėti universitetą labai svarbu – nebus jaunimo mažėjimo, nes suvažiuoja į Šiaulius jaunimas iš aplinkinių mažesnių miestų ir miestelių. Jeigu įvyks jungimasis su Vilniaus universitetu, tai, manau, studijų kokybė tik pagerės. Universitetui linkiu plėtros – kuo daugiau studentų.

Airis KAIRYS, šiaulietis:
– Aš Šiaulių universitetą pasirinkau, nes čia patogesnė vieta ir finansinės galimybės studijuojant geresnės. Įstojau į anglų filologiją. Baigiau Juliaus Janonio gimnaziją ir pagalvojau, kol savęs dar neatradau, pasiliksiu čia – namuose.
Klasės draugai visi išvyko – kas į kariuomenę tarnauti, kas studijuoti, o studijų pagrindinė kryptis – Vilnius, Kaunas.
Jeigu nebūtų Šiaulių universiteto miestas daug prarastų. Jungimasis su Vilniaus universitetu išeitų tik į gerą. Aš pats tikiuosi, kad studijas pradedu Šiaulių universitete, o baigsiu Vilniaus universitete,– tai pakelia diplomo reikšmę.

Šiauliečiai Rokas ir Matas KAVALIAUSKAI:
– Mes baigėme "Romuvos" gimnaziją, abu muzikuojame (Rokas saksofonu grojo per universiteto mokslo metų atidarymo šventę – red. past.). Studijuosime muzikos pedagogiką. Šiaulių universitetą rinkomės, nes čia į pedagogines specialybes buvo skirta daugiau valstybės finansuojamų vietų. Į jas ir įstojome.
Esame patenkinti ir mes, ir mūsų tėvai. Mums, pirmakursiams, buvo surengta susipažinimo stovykla. Labai šiltai mus priėmė specialybės vyresnių kursų studentai.