Žmoniškumo kodeksui policininko uniforma nebūtina

Šiau­lių ap­skr. po­li­ci­jos nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio va­das Taut­vy­das Ski­kas (kai­rė­je) ir vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Rus­la­nas Po­ce­vi­čius vi­sa­da pa­si­ren­gę sku­bė­ti į pa­gal­bą žmo­gui.
Ne kar­tą „Šiau­lių kraš­te“ už ge­rus poel­gius ap­ra­šy­tas Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio va­das Taut­vy­das Ski­kas ir vėl nu­si­pel­nė gra­žių žo­džių. Šį­kart 31 me­tų pa­rei­gū­nui ir jo ko­le­gai pa­tru­liui Rus­la­nui Po­ce­vi­čiui už su­teik­tą pa­gal­bą dė­kin­ga Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­ja.
Ski­ko ge­rų dar­bų są­ra­šas jau ne­tilp­tų į vie­ną la­pą. Pa­rei­gū­nas kuk­lus: ge­riems dar­bams uni­for­ma ne­rei­ka­lin­ga.

Už nuo­šir­du­mą

Pa­gal­ba, ku­rią T. Ski­kas ir R. Po­ce­vi­čius su­tei­kė Ber­tu­žiuo­se gy­ve­nan­tiems su­tuok­ti­niams, daug kas pa­sa­ky­tų, nie­kuo neišs­kir­ti­nė. Ta­čiau jos su­lau­kę gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad tai, kaip sa­vo pa­rei­gą at­li­ko abu pa­rei­gū­nai, yra pa­vyz­dys.

Lie­pos 22-osios ry­tą Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to du­ris pra­vė­ru­si ber­tu­žiš­kė Gra­ži­na Špo­kie­nė paaiš­ki­no no­rin­ti pa­dė­ko­ti prieš po­rą die­nų ser­gan­tį vy­rą su­ra­du­siems pa­rei­gū­nams, ku­rių net pa­var­džių ne­ži­nan­ti.

„Neį­si­vaiz­duo­ju, ką bū­čiau da­riu­si, jei po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­bū­tų bu­vę to­kie dė­me­sin­gi ir taip ope­ra­ty­viai su­rea­ga­vę į ma­no pra­ne­ši­mą“, – sa­kė kuk­li mo­te­ris.

Bė­da ją iš­ti­ko lie­pos 19-ąją, apie pie­tus. Gra­ži­na su 67 me­tų su­tuok­ti­niu, ku­ris dėl ka­dai­se pa­tir­tos trau­mos ta­po neį­ga­lus ir sun­kiai orien­ta­vo­si ap­lin­ko­je, at­va­žia­vo ap­si­pirk­ti į Šiau­lius.

Vil­niaus gat­vė­je mo­te­ris vy­rą pa­so­di­no ant suo­liu­ko ir, lie­pu­si pa­lauk­ti, nuė­jo į vais­ti­nę. Ta­čiau su­grį­žu­si vy­ro ant suo­liu­ko ne­be­ra­do. Sū­nus, ku­riam Gra­ži­na pir­miau­sia pa­skam­bi­no, pa­ta­rė kreip­tis į po­li­ci­ją.

Ga­vę ži­nią apie nu­kly­du­sį žmo­gų pa­tru­liai S. Ski­kas ir R. Po­ce­vi­čius at­vy­ko ne­dels­da­mi ir kar­tu su Gra­ži­na pės­čio­mis bei au­to­mo­bi­liu pra­dė­jo din­gu­sio­jo paieš­ką.

Po ne­re­zul­ta­ty­vios paieš­kos nu­si­mi­nu­siai mo­te­riai pa­rei­gū­nai pa­siū­lė grįž­ti į na­mus, o pa­tys, vyk­dy­da­mi tar­ny­bos už­duo­tis, tę­sė laz­de­le be­si­rams­čiuo­jan­čio pa­gy­ve­nu­sio vy­ro bal­ta ke­pu­rai­te paieš­ką.

Apie 18 va­lan­dą G. Špo­kie­nė vėl at­va­žia­vo į Šiau­lius. Vos iš­li­pu­si iš au­to­bu­so, ji su­lau­kė pa­tru­lių skam­bu­čio, kad ieš­ko­tas vy­ras ras­tas Dva­ro gat­vė­je.

At­si­ra­dė­lį pa­rei­gū­nai at­ve­žė į Šiau­lių au­to­bu­sų sto­tį, kur jų lau­kė G. Špo­kie­nė.

Įver­ti­nę, kad vi­są die­ną ne­val­giu­sio, ne­gė­ru­sio ir nuo klai­džio­ji­mo per­var­gu­sio vy­ro sa­vi­jau­ta ne ko­kia, pa­tru­liai su­tuok­ti­nius pa­kvie­tė į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį ir par­ve­žė į Ber­tu­žius. Už to­kį nuo­šir­du­mą di­džiu­lį stre­są pa­ty­ru­si mo­te­ris ir at­vy­ko į po­li­ci­ją, no­rė­da­ma pa­dė­ko­ti pa­rei­gū­nams T. Ski­kui ir R. Po­ce­vi­čiui.

Už iš­gel­bė­tą brie­džiu­ką

Apie nuo 2010 me­tų ko­vo 16 die­nos pa­tru­liu dir­ban­tį da­bar­ti­nį Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2 -ojo bū­rio va­dą T. Ski­ką, šyp­so­si po­li­ci­jos va­do­vai, ga­li­ma bū­tų nuo­ty­kių ro­ma­ną pa­gal tik­rus įvy­kius ra­šy­ti.

Šis pa­rei­gū­nas sa­vo pa­vyz­din­gais poel­giais ne kar­tą yra su­lau­kęs žmo­nių pa­dė­kų ir ko­le­gų bei ap­lin­ki­nių su­si­ža­vė­ji­mo.

Pas­ku­ti­nis iš­skir­ti­nio dė­me­sio ir pa­gar­bos su­lau­kęs T. Ski­ko poel­gis – brie­džiu­ko gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja. Bir­že­lio 9-osios nak­tį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja su­lau­kė pi­lie­tiš­kų žmo­nių ži­nu­tės, kad ke­ly­je Šiauliai–Radviliškis blaš­ko­si brie­džiai. Į įvy­kio vie­tą iš­sku­bė­jęs Taut­vy­das su ko­le­ge pa­ma­tė, kad vie­no­je ke­lio pu­sė­je sto­vi brie­dė, o ki­to­je, už ati­tva­rų – nie­kaip pas ma­mą pa­tek­ti ne­ga­lin­tis brie­džiu­kas. T. Ski­kas ap­glė­bė jį ir per ati­tva­rus per­kė­lė į ki­tą pu­sę. Šei­ma tuoj pat nu­dū­mė į miš­ką.

Už vai­ko gy­vy­bę

O štai 2017 me­tų ba­lan­dį T. Ski­kas, tu­rė­da­mas lais­vą die­ną, su drau­gu iš­vy­ko į žve­jy­bą.

Va­žiuo­da­mi iš Šiau­lių link Kur­šė­nų drau­gai iš to­li pa­ma­tė žvyr­ke­liu at­skrie­jan­tį au­to­mo­bi­lį, ku­ris, įsu­kęs į pa­grin­di­nį ke­lią, su­sto­jo. Ma­ši­nos vai­ruo­to­jas ėmė mo­juo­ti pra­šy­da­mas pa­gal­bos.

T. Ski­kui pa­si­tei­ra­vus, kas nu­ti­ko, iš­si­gan­dęs vy­ras paaiš­ki­no, kad sku­ba pas me­di­kus, nes ve­ža sken­du­sį sū­nų, o au­to­mo­bi­ly­je pa­si­bai­gė ku­ras.

Sup­ra­tę, kad rei­kia la­bai sku­bė­ti, šiau­lie­čiai pa­siū­lė pa­gal­bą ir grei­tai į sa­vo au­to­mo­bi­lį įso­di­no mo­te­rį su vai­ku.

„Ber­niu­kas bu­vo gal 3-4 me­tų, įsuk­tas į ple­dą, pa­mė­lęs, jau­di­no­mės, kad tik spė­tu­mėm nu­va­žiuo­ti“, – apie įvy­kį po sėk­min­gai pa­si­bai­gu­sios is­to­ri­jos kal­bė­jo pa­rei­gū­nas.

Už tar­ny­bą ir ne tar­ny­bo­je

Pa­na­šių si­tua­ci­jų T. Ski­ko tar­ny­bos is­to­ri­jo­je - ne vie­na. Šio pa­rei­gū­no sie­kis įsi­gi­lin­ti į kiek­vie­ną si­tua­ci­ją ir iš­spręs­ti ją iki sėk­min­gos pa­bai­gos už­kre­čia ir ko­le­gas.

Kar­tu su juo neį­ga­laus as­mens paieš­ko­se lie­pos 19-ąją da­ly­va­vęs vy­riau­sia­sis pa­tru­lis Rus­la­nas Po­ce­vi­čius se­ka sa­vo va­do pa­vyz­džiu. Jau be­veik pen­ke­rius me­tus po­li­ci­jo­je tar­nau­jan­čio Rus­la­no krū­ti­nę puo­šia 3-ojo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­las „Už ne­prie­kaiš­tin­gą tar­ny­bą“.

Štai už­va­kar, ant­ra­die­nį, pa­tru­liai T. Ski­kas ir R. Po­ce­vi­čius ir vėl pa­te­ko į keb­lią si­tua­ci­ją Šiau­liuo­se, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je su­lai­kę gir­tą vai­ruo­to­ją. Siek­da­mas iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už KET pa­žei­di­mą, vy­ras, ku­riam bu­vo nu­sta­ty­tas di­des­nis nei pu­sant­ros pro­mi­lės gir­tu­mas abu pa­rei­gū­nus pa­ban­dė pa­pirk­ti 1 000 eu­rų ky­šiu.

Pa­na­šios si­tua­ci­jos T. Ski­ko dar­be bū­ta ir 2012 me­tų gruo­dį, Tie­sa, ta­da ne­blai­vų vai­ruo­to­ją, siū­liu­sį ky­šį, šis pa­rei­gū­nas su­lai­kė ne tar­ny­bos me­tu.

Po dar­bo T. Ski­kas nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu va­žia­vo į pie­ti­nia­me ra­jo­ne esan­tį pre­ky­bos cent­rą. Va­žiuo­da­mas Gar­di­no gat­ve pa­tru­lis pa­ste­bė­jo prie­ky­je link pie­ti­nio mik­ro­ra­jo­no keis­tai ma­nev­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį „Cit­roen Xan­tia“. Au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, pa­ste­bė­jo pa­tru­lis, čia įva­žiuo­da­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, čia pa­suk­da­vo į kelk­raš­čio pus­nis.

T. Ski­kas ėmė cit­roe­ną sek­ti. Iš Gar­di­no gat­vės ma­ši­na pa­su­ko į Ai­do gat­vę, už­va­žia­vo ant bor­te­lio, ta­čiau ne­sus­to­da­ma nu­va­žia­vo. Nu­tai­kęs mo­men­tą po­li­ci­nin­kas pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­tį au­to­mo­bi­lį ap­len­kė ir, įjun­gęs ava­ri­nius ži­bin­tus, pa­mė­gi­no jį su­stab­dy­ti. Vai­ruo­to­jas su­sto­jo. Jis bu­vo ne­blai­vus.

Net ir ži­no­da­mas, kad į su­lai­ky­mo vie­tą tuč­tuo­jau tu­rė­tų at­vyk­ti T. Ski­ko iš­kvies­ti po­li­ci­nin­kai, vai­ruo­to­jas me­tė pa­sku­ti­nį ko­zi­rį: prie ran­ki­nio stab­džio svir­ties pa­dė­jo šim­to li­tų ku­piū­rą, pa­siū­lė ty­liai su­si­tar­ti bei pa­suk­ti skir­tin­gais ke­liais. Dėl pa­si­kė­si­ni­mo pa­pirk­ti pa­rei­gū­ną bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

O 2011 me­tų ge­gu­žės 18-osios va­ka­rą na­mo iš drau­gų ei­nan­tis T. Ski­kas vie­na­me Dai­nų gat­vės na­mo kie­me pa­ma­tė įtar­ti­nai be­siel­gian­čius du žmo­nes: vie­nas at­si­tū­pęs kaž­ką krapš­tė nuo au­to­mo­bi­lio BMW 740, o ki­tas dai­ry­da­ma­sis vaikš­čio­jo ato­kiau.

Įta­ręs, kad ap­dai­los juos­tą nuo au­to­mo­bi­lio grei­čiau­siai lu­pa il­ga­pirš­tis, T. Ski­kas ėmė bėg­ti link jo.

Ap­lin­ką ste­bė­jęs bend­ri­nin­kas pa­spru­ko. Ta­čiau T. Ski­kui pa­vy­ko su­lai­ky­ti va­gi­šių, be­si­dar­ba­vu­sį prie au­to­mo­bi­lio. Tai bu­vo 16-me­tis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ži­no­mas kaip te­le­fo­ni­nių su­kčių pa­siun­ti­nys.

Po šio įvy­kio T. Ski­kui tuo­me­ti­nis Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas įtei­kė pa­dė­ką už ne­prie­kaiš­tin­gą ir pa­vyz­din­gą tar­ny­bi­nių pa­rei­gų at­li­ki­mą.

Net po­li­ci­jos ne­rei­kė­tų

T. Ski­kas, pa­kal­bin­tas „Šiau­lių kraš­to“, sa­vo ge­rų dar­bų są­ra­šo per daug ne­su­reikš­mi­na: el­gia­si, kaip tu­rė­tų elg­tis kiek­vie­nas žmo­gus, ir ne­bū­ti­nai jis tu­ri bū­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas.

„Žmo­niš­ku­mo ko­dek­sas – tik tiek. Jei jis ga­lio­tų vi­siems ir vi­sa­da, po­li­ci­jos net ne­rei­kė­tų“, – sa­kė po­li­ci­nin­kas.

Dar­bas po­li­ci­jo­je – se­na Taut­vy­do sva­jo­nė, ku­riai bu­vo lem­ta iš­si­pil­dy­ti.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.