Viltimi gyvenusi Tarybos narė užgeso

Vytauto RUŠKIO nuotr.

Mi­rė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Rai­mon­da Ma­čiu­vie­nė.

Ji šių me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­rink­ta pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos są­ra­šą, ja­me par­tie­čių įra­šy­ta ant­ruo­ju nu­me­riu.

34 me­tų po­li­ti­kė, 2007 me­tais Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je įgi­ju­si spor­to ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­ją, dir­bo Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro leng­vo­sios at­le­ti­kos tre­ne­re.

Dvie­jų vai­kų ma­ma pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus ban­dė įveik­ti on­ko­lo­gi­nę li­ga. Po to, kai pra­šy­mą dėl imu­no­te­ra­pi­nio gy­dy­mo tai­ky­mo ir kom­pen­sa­vi­mo at­me­tė Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa, jos gy­dy­mui ra­jo­no gy­ven­to­jai ir ge­ra­da­riai iš ki­tų vie­tų au­ko­jo pi­ni­gų į pa­ra­mos są­skai­tą.