„Vals­tie­čiai“ ne­lai­mė­jo – kur at­pir­ki­mo ožys?

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
Rinkimų naktis LVŽS štabe.

Sa­vai­tė po Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų bu­vo aud­rin­ga. Po­li­to­lo­gai sa­ko, jog sos­tų ka­rai pra­si­dė­jo Briu­se­ly­je, bet jie už­vi­rė ir Lie­tu­vo­je.

"Vals­tie­čių" ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis fi­gū­ras iš nau­jo stum­do, vis pa­griau­dė­da­mas "nau­jie­no­mis". Tik ar jos tik­ros, sun­ku ga­ran­tuo­ti. Daug vis­ko pri­šne­kė­ta ir prieš rin­ki­mus, ir po jų.

Rin­kė­jus iš pra­džių "pa­stum­dė" griau­dė­da­mas, jog "vals­tie­čiai" trauk­sis iš val­džios, jei­gu ne­lai­mės sa­vi­val­dos, Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų. Ne­lai­mė­jo "vals­tie­čiai" tų rin­ki­mų, bet R. Kar­baus­kis at­si­trau­kė tik nuo šių sa­vo žo­džių.

Sei­mo "vals­tie­čių" frak­ci­ja ir pa­ts jos ly­de­ris sa­ve ir ki­tus įti­ki­no, jog "rei­kia dirb­ti" to­liau.

Po­li­ti­kų, ne tik "vals­tie­čių", lo­gi­ka pa­pras­ta: ne­lai­mė­ji­mas yra lai­mė­ji­mas, jei­gu su­ren­ki dau­giau bal­sų, nei per anks­tes­nius rin­ki­mus.

Pa­si­var­žei pa­ts su sa­vi­mi ir ne­be­ran­di pa­grin­do nu­si­vy­li­mui. Pa­si­tik­ri­ni pa­si­ti­kė­ji­mą tarp sa­viš­kių, kaip pa­si­tik­ri­no Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ir iš­vin­gu­riuo­ji iš duo­to žo­džio at­si­sta­ty­din­ti.

Va­kar S. Skver­ne­lis iš­rink­ta­jam Pre­zi­den­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai jau pri­sta­ti­nė­jo tri­jų par­ti­jų me­mo­ran­du­mą, ku­ria­me jis yra įvar­di­ja­mas Prem­je­ru, o ke­ti­na­ma keis­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ką.

R. Kar­baus­kis, iš nau­jo for­muo­da­mas val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, įplies­kė Sei­me vi­di­nę ko­vą.

Koa­li­ci­jo­je kol kas nie­ko nau­jo – tie pa­tys par­tne­riai – "vals­tie­čiai", "so­cial­dar­bie­čiai" ir "tvar­kie­čiai", kaip iki šiol. Tik jun­gia­ma­si ne­be frak­ci­jo­mis, o par­ti­jo­mis.

Lau­kia­ma dar Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos, bet len­kai ne­sku­ba, o be jų frak­ci­jos, koa­li­ci­ja ne­su­ren­ka Sei­me dau­gu­mos.

So­cial­dar­bie­čiai tu­ri 11 na­rių, o "vals­tie­čiai" – ko­ne pen­kis kar­tus dau­giau – 51. "Tvar­kie­čiai" jun­gia­si su 7 na­riais. Dau­gu­mai už­si­tik­rin­ti rei­kia 71 Sei­mo na­rio.

Na­tū­ra­lu, kad per­stum­do­mi po­stai Vy­riau­sy­bė­je, kad ma­žie­siems par­tne­riams rū­pi dau­giau at­si­riek­ti ir Sei­me. Bet ka­ras įsi­plies­kė tarp pa­čių "vals­tie­čių".

Ket­vir­ta­die­nį "vals­tie­čių", "so­cial­dar­bie­čių" ir "tvar­kie­čių" ly­de­riai pa­si­ra­šė koa­li­ci­jos me­mo­ran­du­mą. Ta­da su­kirs­ta ran­ko­mis, jog Prem­je­ru "vals­tie­čiai" siū­lo tą pa­tį Sau­lių Skver­ne­lį, o Sei­mo Pir­mi­nin­ką siū­lys so­cial­dar­bie­čiai.

Kan­di­da­tū­ra iki šiol neį­var­di­ja­ma, bet po­li­ti­kai kal­ba, jog pre­ten­duo­ja į šį po­stą Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Po­li­ti­kos vil­kui ne­pa­vy­ko lai­mė­ti EP rin­ki­mų, bet ga­li iš­loš­ti iš "vals­tie­čių" ly­de­rio no­ro nu­kirs­ti kai ku­rias per ­daug iš­ki­lu­sias sa­viš­kių gal­vas.

G. Kir­ki­las iš pra­džių ti­ki­nęs, jog "nie­ko ne­pra­šo­me", ne­tru­ko pa­reikš­ti, jog "Sei­mo Pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja tu­ri pri­klau­sy­ti ant­rai pa­gal dy­dį koa­li­ci­jos frak­ci­jai". Esą tai na­tū­ra­lus po­li­ti­nis pro­ce­sas.

O R. Kar­baus­kis va­kar vėl griau­dė­jo, jog ga­li tek­ti trauk­tis. Tik da­bar jau ne vien "vals­tie­čiams", bet vi­sam Sei­mui. Esą vi­sų mū­sų lau­kia prieš­lai­ki­niai Sei­mo rin­ki­mai, jei­gu ne­su­sip­ras at­si­sta­ty­din­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pranc­kie­tis. Pag­ra­si­no jam ša­li­ni­mu iš par­ti­jos.

V. Pranc­kie­tis nie­kaip ne­no­ri su­pras­ti, kuo jis čia dė­tas? Kam ta su­maiš­tis Sei­me?

Tie­sa, V. Pranc­kie­tis ban­dė bū­ti "vals­tie­čių" kan­di­da­tu į Pre­zi­den­tus, bet ne jis tuos rin­ki­mus pra­py­lė. Dar į ete­rį pa­svars­tė, jog Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se rink­sis "tą kan­di­da­tą, ku­rį pa­žįs­ta" – Ing­ri­dą Ši­mo­ny­tę. Ne­pai­sė par­ti­jos pir­mi­nin­ko griaus­mų, jog I. Ši­mo­ny­tė – "Lie­tu­vai blo­gai".

O šią sa­vai­tę pa­reiš­kė, jog pa­ts yra "de­mok­ra­tas", o au­tok­ra­tiš­kai par­ti­ją ir frak­ci­ją val­dan­tis R. Kar­baus­kis tu­rė­tų "pail­sė­ti" – už­leis­ti par­ti­jos vai­rą ki­tam.

Tai­gi, ne toks su­dė­tin­gas gal­vo­sū­kis, kuo "vals­tie­čių" ne­lai­mė­ji­muo­se nu­si­dė­jo Vik­to­ras Pranc­kie­tis?