Stos į savo vietas

Ki­tą sa­vai­tę Šiau­liuo­se pa­si­keis val­džia. Ko­vo 3 die­ną iš­rink­ti mies­to po­li­ti­kai pri­sieks "są­ži­nin­gai at­lik­ti mies­to Ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas ir su­si­lai­ky­ti nuo veiks­mų, pa­žei­džian­čių gy­ven­to­jų tei­ses ir vie­šuo­sius in­te­re­sus".

Tie­sa, apie bū­si­mus di­de­lius po­ky­čius kal­bė­ti gal ir bū­tų per drą­su. Tie­siog vis­kas vėl sto­sis į bu­vu­sias vie­tas. Rin­kė­jai nu­spren­dė, kad me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui sa­vo kė­dės ne­rei­kės pa­lik­ti nė aki­mir­kai. Ša­lia vėl įsi­kurs me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius, o į at­nau­jin­tą po re­mon­to ka­bi­ne­tą su­grįš, anot me­ro, ge­riau­siais vi­sų lai­kų Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, abu jau vi­sai be­si­bai­giant Ta­ry­bos ka­den­ci­jai at­leis­ti iš pa­rei­gų. Bal­sa­vi­mas dėl jų sky­ri­mo Ta­ry­bos po­sė­dy­je grei­čiau­siai bus tik for­ma­lu­mas.

Sa­vo kė­džių neiš­sau­go­jo tik vi­ce­me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas, ku­riam net Ta­ry­bos na­rio man­da­to rin­kė­jai ne­pa­ti­kė­jo, bei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jai Ma­ri­jus Ve­lič­ka bei Gin­tau­tas Sit­ni­kas.

Ko ga­li­ma ti­kė­tis iš nau­jos val­džios? Su val­diš­kais rei­ka­lais su­si­ję mies­tie­čiai bai­mi­na­si sa­vi­va­lės.

Nors po rin­ki­mų me­ras kal­bė­jo, kad jam tik­rai pa­kaks vie­no pa­va­duo­to­jo, tai yra D. Griš­ke­vi­čiaus, rea­ly­bė pa­ro­dė, kad ne vi­sai vis­kas nuo jo vie­no no­rų pri­klau­so. Nors A. Vi­soc­ko są­ra­šas ir tu­ri 16 iš 31 Ta­ry­bos na­rio man­da­tų, rit­min­gam dar­bui vie­no bal­so per­sva­ros ne­pa­kan­ka. O val­dy­ti mies­tą kar­tu pa­kvies­ti trys "vals­tie­čiai", be po­stų drau­gau­ti su eu­fo­ri­jos apim­tais "vi­soc­ki­nin­kais" ne­su­ti­ko. Teks vie­no vi­ce­me­ro pa­rei­gas "įteik­ti" vie­ti­niam "vals­tie­čių" ly­de­riui Egi­di­jui Eli­jo­šiui.

Kiek ir ko­kių pa­va­duo­to­jų tu­rės A. Bar­tu­lis, dar vie­šai neatsk­lei­džia­ma. "Po ki­li­mu" mi­ni­mi A. Vi­soc­ko są­ra­šo žmo­nės – bu­vęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, Ta­ry­bos iš pa­rei­gų at­leis­tas vi­du­ry­je ka­den­ci­jos, Eduar­das Bi­vai­nis, bu­vęs ko­mi­sa­ras Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius. Ar tai tik gan­dai, paaiš­kės grei­tai.

Pa­ti mies­to Ta­ry­ba at­si­nau­jins ge­ro­kai. 19 Ta­ry­bos na­rių pa­keis nau­ji žmo­nės. Dau­giau­siai švie­žio krau­jo į aukš­čiau­sią mies­to val­dy­mo ins­ti­tu­ci­ją įlies A. Vi­soc­ko są­ra­šas. Su­sit­rau­ku­sios iki 2-3 na­rių ki­tos par­ti­jų ar ju­dė­ji­mų ko­man­dos di­de­lės įta­kos ne­tu­rės ir A. Vi­soc­ko ko­man­dai dirb­ti ne­truk­dys, tad ir skųs­tis me­rui ne­be­bus dėl ko.

Nau­jai val­džiai skept­rą su­tei­kė kiek ma­žiau nei ket­vir­ta­da­lis bal­sa­vi­mo tei­sę tu­rin­čių šiau­lie­čių. Dau­giau kaip pu­sė to­kių žmo­nių tą sek­ma­die­nį į rin­ki­mų apy­lin­kes neuž­su­ko. Nors pa­tir­tis ro­do, kad daž­niau­siai bū­tent ne­bal­sa­vu­sie­ji dau­giau­siai prie­kaiš­tų iš­sa­ko val­džiai vie­šai ar so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ta­čiau iš­rink­tie­siems teks at­sto­vau­ti vi­sus rin­kė­jus – ir tuos, ku­rie ne­bal­sa­vo. Ta­ry­bos na­rio prie­sai­ka ne­nu­ma­to po­li­ti­ko dar­bo tik už jį bal­sa­vu­siems rin­kė­jams.

Ko ga­li­ma ti­kė­tis iš nau­jos val­džios? Su val­diš­kais rei­ka­lais su­si­ję mies­tie­čiai bai­mi­na­si sa­vi­va­lės. Pai­sy­ti ki­to­kios nuo­mo­nės val­dan­tie­siems ne­bus bū­ti­na ne tik dėl kol kas tvir­ta at­ro­dan­čios dau­gu­mos, bet ir dėl šių sa­vi­val­dos rin­ki­mų at­skleis­to pa­ra­dok­so – mo­ra­li­niai sver­tai mū­sų vi­suo­me­nė­je ne­vei­kia. Ir tai pa­ro­dė į ko­rup­ci­jos ir ki­to­kius skam­bius skan­da­lus įklim­pu­sių Šiau­lių, Drus­ki­nin­kų, Pa­ne­vė­žio, Šir­vin­tų bei ki­tų sa­vi­val­dy­bių me­rų už­tik­rin­tos rin­ki­mų per­ga­lės. Pa­na­šu, kad rin­kė­jams la­biau­siai vei­kian­tis sver­tas – "as­fal­tuo­ja gat­ves". Vie­na pa­žįs­ta­ma šiau­lie­tė iš­dės­tė: "Man vi­sai ne­rū­pi, kas ten da­ro­si sa­vi­val­dy­bė­je, aš išei­nu į gat­vę ir ma­tau, kaip ji pa­si­kei­tė. Už tai ir bal­suo­ju". Pa­si­ro­do, mies­te gat­ves as­fal­tuo­ja, pi­ni­gus skirs­to, pro­jek­tus įgy­ven­di­na, ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja, spor­to re­zul­ta­tų pa­sie­kia me­ras. Kas ta Ta­ry­ba, Ad­mi­nist­ra­ci­ja... Mums vis dar rei­kia ca­ro?

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se bū­si­mas vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius kant­riai aiš­ki­no ko­men­ta­to­riams apie bū­si­mą žie­di­nę san­kry­žą pie­ti­nia­me ra­jo­ne. Vie­nas po­li­ti­ko ger­bė­jas nu­si­ste­bė­jo jo kant­ru­mu aiš­ki­nant "oso­bo..." (taip sa­kant, "ypač bu­kiems"). Kaž­kaip ne­si­no­rė­tų, kad taip greit bū­tų pa­mirš­ta, kad tų iš "bu­kų­jų" už­dirb­tų ir su­mo­kė­tų mo­kes­čių po­li­ti­kai ket­ve­rius me­tus gau­na ne­blo­gus at­ly­gi­ni­mus ir mė­gau­ja­si val­džios pri­vi­le­gi­jo­mis.

Me­ras A. Vi­soc­kas tei­gė, kad 16 mies­to Ta­ry­bo­je lai­mė­tų vie­tų įpa­rei­go­jo juos nuo­lan­kiai dirb­ti žmo­nėms. Be­lie­ka vil­tis, kad šie gra­žūs žo­džiai ir rea­lūs dar­bai ne­si­skirs, kaip že­mė ir dan­gus.