Joniškis rinko G. Nausėdą ir S. Skvernelį

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Jo­niš­kio ra­jo­ne į rin­ki­mus atė­jo 53,37 pro­cen­tai rin­kė­jų.
Jo­niš­kio ra­jo­no rin­kė­jai bal­sa­vo kaip dau­gu­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių: pir­mą­ją vie­tą tarp de­vy­nių kan­di­da­tų jie sky­rė kan­di­da­tui Gi­ta­nui Nau­sė­dai, į ant­rą tu­rą pa­gal jo­niš­kie­čių spren­di­mą bū­tų išė­jęs ir Sau­lius Skver­ne­lis.

Dau­giau­sia pa­lai­ky­mo su­lau­kė Gi­ta­nas Nau­sė­da

Už eko­no­mis­tą Gi­ta­ną Nau­sė­dą Jo­niš­kio ra­jo­ne pa­si­sa­kė 32,60 pro­cen­to nuo da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų ar­ba – 3386 prie bal­sa­dė­žių atė­ję gy­ven­to­jai. Už da­bar­ti­nį Prem­je­rą Sau­lių Skver­ne­lį sa­vo bal­sus ati­da­vė 27,84 pro­cen­to (2892 bal­sai) ra­jo­no rin­kė­jų. Tre­čia kan­di­da­tų ri­kiuo­tė­je – eko­ni­mis­tė, da­bar­ti­nė Sei­mo na­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, ku­ria pa­si­ti­kė­jo 22,13 pro­cen­to (2299 bal­sai) nuo atė­ju­sių­jų bal­suo­ti Jo­niš­kio ra­jo­ne.

20-yje iš 36 ra­jo­ne esan­čių rin­ki­mų apy­lin­kių pir­ma­vo Gi­ta­nas Nau­sė­da, dau­giau­sia pa­lai­kan­čių­jų bu­vo Drą­su­tai­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je, kur jam pir­me­ny­bę sky­rė 46,15 pro­cen­to bal­sa­vu­sių­jų; Ba­riū­nuo­se, Dau­no­riš­kė­je jį pa­rė­mė dau­giau kaip 42 pro­cen­tai rin­kė­jų. Ki­to­se apy­lin­kė­se, kur jis taip pat bu­vo pir­mas, daž­niau­siai jis pel­nė 30–35 pro­cen­tų vie­tos bal­sa­vu­sių gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą.

Sau­lius Skver­ne­lis pir­mą vie­tą užė­mė 15-oje ra­jo­no apy­lin­kių ir jį ryš­kiau pa­lai­kė kai­mų gy­ven­to­jai, pen­kio­se apy­lin­kė­se re­zul­ta­tas bu­vo ypač ge­ras – dau­giau kaip 43 pro­cen­tai, o Dar­gi­niuo­se jis su­rin­ko net 47,13 pro­cen­to bal­sa­vu­sių­jų.

Tuo tar­pu Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė Jo­niš­kio ra­jo­ne ne­bu­vo po­pu­lia­ri. Ji ne­ti­kė­tai pir­mą vie­tą lai­mė­jo vie­nin­te­lė­je Zi­niū­nų rin­ki­mų apy­lin­kė­je, su­rin­ku­si ten 30,51 pro­cen­to rin­kė­jų pa­lai­ky­mo.

To­liau ri­kiuo­ja­si Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis – 5,62 pro­cen­to (584 bal­sai) rin­kė­jų, už Ar­vy­dą Juo­zai­tį – 4,83 pro­cen­to (502 bal­sai), už Min­dau­gą Pui­do­ką – 3,38 pro­cen­to (351 bal­sas), už Nag­lį Pu­tei­kį – 1,20 pro­cen­to (125 bal­sai).

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ga­vo ma­žiau nei vie­ną pro­cen­tą, o Lie­tu­vo­je rin­kė­jų pa­kel­tas į šeš­tą vie­tą Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis su­rin­ko ma­žiau nei pu­sę pro­cen­to Jo­niš­kio ra­jo­ne bal­sa­vu­sių­ rin­kė­jų pa­lai­ky­mo ir čia li­ko pa­sku­ti­nis.

13 ki­log­ra­mų išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių

Iš vi­so Jo­niš­kio ra­jo­ne rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 10387 (53,37 procento) rin­kė­jai. Bal­sa­dė­žė­se ras­ti 103 (0,99 pro­cen­to) ne­ga­lio­jan­tys biu­le­te­niai. Vie­no­je rin­ki­mų apy­lin­kė­je – Sat­kū­nų kai­me – su­skai­čiuo­ta ne­ti­kė­tai daug – be­veik 10 pro­cen­tų ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių, tad dar pir­ma­die­nį ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­ja rin­ko­si per­skai­čiuo­ti šios apy­lin­kės re­zul­ta­tus.

Ra­jo­no rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ma­čiu­lie­nė „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė ne­no­rin­ti spė­lio­ti, kas ga­lė­jo lem­ti to­kį di­de­lį ne­ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių pro­cen­tą apy­lin­kė­je, ta­čiau tarp jų ga­lė­jo pa­tek­ti ne tik tą die­ną, o ir iš anks­to bal­sa­vu­sių­jų gy­ven­to­jų biu­le­te­nių. Iš vi­so ra­jo­no rin­ki­mų ko­mi­si­ja šeš­ta­die­nį ga­vo net 13 ki­log­ra­mų išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo siun­tų ne tik iš Jo­niš­kio, bet ir ki­tų ra­jo­nų, kur jo­niš­kie­čiai šiuo me­tu iš­vy­kę ir sek­ma­die­nį ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės bal­suo­ti sa­vo apy­lin­kė­je.

Per rin­ki­mus Jo­niš­kio ra­jo­ne rim­tų ne­sklan­du­mų ne­bu­vo, gau­ti du pra­ne­ši­mai dėl pi­lie­čių, at­vy­ku­sių bal­suo­ti iš ki­tų rin­ki­mų apy­gar­dų, tai yra – ki­tų ra­jo­nų, bet šie klau­si­mai iš­spręs­ti, rin­kė­jai ga­lė­jo pa­reikš­ti sa­vo va­lią.