Populizmas ir nacionalizmas Lietuvoje pralaimėjo

Del­fi nuo­tr.

Vi­suo­se ką tik vy­ku­siuo­se Lie­tu­vo­je rin­ki­muo­se po­pu­lis­ti­nės ir na­cio­na­lis­ti­nės par­ti­jos, ju­dė­ji­mai ir kan­di­da­tai pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą. Pre­zi­den­tu ta­po nuo­sai­kios cent­ro de­ši­nės kan­di­da­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da. Į Eu­ro­pos par­la­men­tą (EP) iš­rink­ti tra­di­ci­nių ar­ba kaip kai kas va­di­na “sisteminių” par­ti­jų at­sto­vai. Nors Sau­lius Skver­ne­lis ir ne­bu­vo iš­rink­tas, jis ga­vo so­li­dų bal­sų kie­kį. Jo taip pat ne­ga­li­ma lai­ky­ti “nesisteminiu” kan­di­da­tu.

Po­pu­lis­tai (Nag­lis Pu­tei­kis) bei na­cio­na­lis­tai (Ar­vy­das Juo­zai­tis) ga­vo ap­gai­lė­ti­nai ma­žai bal­sų. Juo­zai­tis atė­jo sau pri­si­skir­da­mas vi­sus Są­jū­džio nuo­pel­nus, sa­ve pa­teik­da­mas kaip vie­nin­te­lį kan­di­da­tą, at­sto­vau­jan­tį “tikriesiems” Są­jū­džio idea­lams. Ta­čiau, jei Są­jū­dis dek­la­ra­vo “grį­ži­mą į Europą”, Juo­zai­tis Eu­ro­pos Są­jun­ga bau­gi­no rin­kė­jus, ro­dy­da­mas ne­dvip­ras­miš­ką sim­pa­ti­ją Vo­kie­ti­jos kraš­tu­ti­nei de­ši­nei par­ti­jai “Al­ter­na­ty­va Vokietijai” (AfD). Jų at­sto­vus jis net bu­vo pa­si­kvie­tęs į Lie­tu­vą, Vil­niu­je su­reng­da­mas kon­fe­ren­ci­ją.

N. Pu­tei­kis vi­są rin­ki­mų kam­pa­ni­ją pro­ku­ro­ro to­nu kal­ti­no Skan­di­na­vų ban­kus, neo­li­be­ra­liz­mą ir ži­niask­lai­dą. Už­kei­ki­mai ne­su­vei­kė.

Ver­ta pri­si­min­ti, jog po­pu­lis­ti­nis re­fe­ren­du­mas dėl Sei­mo na­rių ma­ži­ni­mo taip pat pa­ty­rė fias­ko. Tie­sa, ne­pa­vy­ko re­fe­ren­du­mu su­teik­ti ga­li­my­bės už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Gai­la, bet pa­ts re­fe­ren­du­mo klau­si­mas bu­vo su­for­mu­luo­tas ne­vy­ku­siai. Ta­čiau vis vien ge­rai, jog Kons­ti­tu­ci­ja ne­bus kai­ta­lio­ja­ma, kai tik už­si­ma­no­ma. Kaž­kas vals­ty­bė­je tu­ri bū­ti sta­bi­lu, ne­prik­lau­so­ma nuo po­li­ti­nių vė­jų ar po­li­ti­kų už­gai­dų.

Europos Sąjungos rin­ki­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė tą pa­tį - po­pu­lis­tai ir na­cio­na­lis­tai Lie­tu­vo­je pa­ty­rė vi­siš­ką ne­sėk­mę. Nei vie­nas tau­tos gel­bė­to­jas nuo glo­ba­liz­mo, pa­bė­gė­lių ir ki­tų ga­li­mų ne­lai­mių, ku­rio­mis bu­vo gąs­di­na­ma tau­ta, ne­pa­te­ko ES par­la­men­tą. EP rin­ki­muo­se dau­giau­sia vie­tų su­rin­ko Tė­vy­nės są­jun­ga.

Nus­te­bi­no so­cial­de­mok­ra­tų sėk­mė. Pa­na­šu, jog So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja at­gims­ta ir tai vyks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. "Vals­tie­čiai", skir­tin­gai nei at­si­nau­ji­nan­ti So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, jo­kios ideo­lo­gi­jos ne­tu­ri. Kri­zės So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je me­tu "vals­tie­čiams" pa­vy­ko pe­rim­ti da­lį so­cial­de­mok­ra­tų rin­kė­jų bal­sų. Pa­na­šu, kad šį ban­ga at­slūgs­ta.

Ne­tei­sūs tie, ku­rie ma­no, jog Lie­tu­vos bal­sas Eu­ro­pos Par­la­men­te nie­ko ne­reiš­kia. 11 nau­jai iš­rink­tų Lie­tu­vos eu­ro­par­la­men­ta­rų su­stip­rins tas jė­gas EP, ku­rios pa­si­sa­ko prieš ES grio­vi­mą. Daž­nai ir vie­nas bal­sas daug le­mia.

Apie autorių

Va­len­ti­nas Mi­tė gi­mė Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Ru­po­nių kai­me. Bai­gė Lin­ku­vos vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, Vil­niaus uni­ver­si­te­to ang­lų kal­bos ir is­to­ri­jos spe­cia­ly­bes. Dir­bo sa­vait­raš­čio „At­gi­mi­mas“ re­dak­to­riu­mi, „Lais­vo­sios Eu­ro­pos“ ra­di­ju­je Lie­tu­vo­je. Nuo 2000 me­tų ang­lų kal­ba dir­bo ta­me pa­čia­me ra­di­ju­je. Pu­sę me­tų rengė re­por­ta­žus iš ka­ro Ira­ke, vė­liau iš Uk­rai­nos, Ko­so­vo ir ki­tų ka­ro zo­nų. Dir­bo eu­ro­par­la­men­ta­rės L. And­ri­kie­nės pa­dė­jė­ju. Šiuo me­tu ve­da au­to­ri­nę lai­dą „Stu­di­ja 50“ per Lie­tu­vos ra­di­jo pir­mąją pro­gra­mą. Taip pat ra­šo ko­men­ta­rus po­rta­lui Del­fi.lt, „Vers­lo kla­sei“.