Po skandalo – griežtas įspėjimas rinkimų komisijos pirmininkei (papildyta)

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se kai ku­rios apy­lin­kės, pa­si­ro­do, ap­siė­jo be sek­re­to­rės.
Šiau­lių ra­jo­no Gi­lai­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je Nr.21 kilo skan­da­las. Pirmadienį "Šiau­lių kraš­tui" bu­vo pra­neš­ta, kad iš pen­kių čia rin­ki­mų die­ną dirb­ti įsi­pa­rei­go­ju­sių ko­mi­si­jos na­rių rea­liai dir­bo tik ke­tu­ri. Ko­mi­si­jos sek­re­to­rės Re­dos Liut­ku­vie­nės ne­bu­vo, nors rin­ki­mų do­ku­men­ta­ci­jo­je yra ir jos pa­ra­šas, ir iš­dirb­tos va­lan­dos, už ku­rias pri­klau­so at­ly­gis.
Po to, kai "Šiaulių kraštas" paviešino informaciją apie galimus pažeidimus, komisijos sekretorės neliko nė dokumentuose.

Ei­lu­tė­je su pa­ra­šu – 16 va­lan­dų

"Šiau­lių kraš­tas" su­ži­no­jo, kad penk­to­ji ko­mi­si­jos narė – Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė, Ku­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ūkio rei­ka­lams R. Liut­ku­vie­nė, Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ne­da­ly­va­vo, nes iš­vy­ko į Lon­do­ną. Anot pra­ne­šė­jo, pa­dus ko­mi­si­jos na­rė pa­pus­čiu­si dar penk­ta­die­nį.

Tai­gi sek­ma­die­nį rin­ki­mai 280 rin­kė­jų tu­rin­čio­je Gi­lai­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je vy­ko be ko­mi­si­jos narės–sekretorės, nors rin­ki­mų ta­be­ly­je pa­ra­šy­ta R. Liut­ku­vie­nę dir­bus net 16 va­lan­dų.

Pirmadienį Šiau­lių ra­jo­no apy­gar­dos Nr. 45 rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­jo už­duo­tį su­tik­rin­ti kai ku­rių ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kių pa­teik­tus duo­me­nis, at­lik­ti do­ku­men­ta­ci­jos su­si­ste­mi­ni­mą. Šian­dien vi­si do­ku­men­tai, tarp ku­rių ir mi­nė­tas rin­ki­mų ta­be­lis su įra­šy­ta R. Liut­ku­vie­nės pa­var­de bei pa­ra­šu, tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Re­mei­kie­nė, in­for­muo­ta apie ga­li­mai su­klas­to­tą įra­šą ta­be­ly­je, bu­vo šo­ki­ruo­ta ir tuo­jau pat pa­rei­ka­la­vo vi­sus Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius pa­teik­ti iš­sa­mius paaiš­ki­ni­mus, kiek va­lan­dų rin­ki­mų ant­ro tu­ro lai­ko­tar­piu kiek­vie­nas dir­bo.

"Do­ku­men­ta­ci­ją pa­teik­si­me Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, teks su tei­si­nin­kais aiš­kin­tis, ką dėl to, kas įvy­ko, rei­kia da­ry­ti", – sa­kė apy­gar­dos ko­mi­si­jos va­do­vė.

V. Re­mei­kie­nės žo­džiais, ne­pai­sant to, kas įvy­ko, Gi­lai­čių apy­lin­kės ko­mi­si­ja pa­ti­kė­tą dar­bą at­li­ko ge­rai ir tiks­liai – dėl to jo­kio prie­kaiš­to. Ta­čiau dar­bas be ko­mi­si­jos sek­re­to­rės, ku­ri, kaip aiš­kė­ja, rin­ki­mų die­ną "dir­bo" tik do­ku­men­tuo­se – šiurkštus pa­žei­di­mas.

Sek­re­to­rė pa­si­ra­šė iš anks­to

"Šiau­lių kraš­tas" su­si­sie­kė su Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­ve Ire­na Šve­rie­ne. Gal ji rin­ki­mų die­ną kaž­kur vis dėl­to ma­tė sek­re­to­riau­ti raš­tiš­kai pa­si­ža­dė­ju­sią R. Liut­ku­vie­nę? Ne, Gi­lai­čių kai­mo se­niū­nai­tė sek­re­to­rės ne­ma­tė.

Kad R. Liut­ku­vie­nė rin­ki­mų die­ną ne­sek­re­to­ria­vo no­rom ne­no­rom pri­pa­ži­no ir Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vio­le­ta Lau­ru­tie­nė. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė pra­ra­do amą pa­klaus­ta, ko­dėl rin­ki­mų die­ną Gi­lai­čių apy­lin­kė­je ne­dir­bo sek­re­to­rė, nors ta­be­ly­je yra ir jos dar­bo va­lan­dos, ir pa­ra­šas.

"Ne, ne, pa­ra­šas ne­suk­las­to­tas! Ji­nai iš anks­to pa­si­ra­šė... Ne­ži­nau... Da­bar ma­ne teis...", – po te­le­fo­ne už­tru­ku­sios ty­los paaiš­ki­no V. Lau­ru­tie­nė.

Ko­mi­si­jos va­do­vė pri­pa­ži­no, kad rin­ki­mų die­ną bu­vo dirb­ta be sek­re­to­rės, nes ji iš­vy­ko į Lon­do­ną ir grįš tik po sa­vai­tės. Ko­dėl ta­da į rin­ki­mų ta­be­lį prie R. Liut­ku­vie­nės pa­var­dės už­ra­šė net 16 iš­dirb­tų va­lan­dų, V. Lau­ru­tie­nė paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

Ta­čiau praė­jus pus­va­lan­džiui pir­mi­nin­kė "Šiau­lių kraš­tui" pa­skam­bi­no dar kar­tą, esą "ne­ti­kė­tai su­lau­ku­si žur­na­lis­tų skam­bu­čio pir­mą­syk la­bai pa­si­me­tė".

Ne, ne, pa­ra­šas ne­suk­las­to­tas! Ji­nai iš anks­to pa­si­ra­šė...

Anot V. Lau­ru­tie­nės, vi­siš­ka ne­tie­sa, kad jos ko­le­gė R. Liut­ku­vie­nė į Lon­do­ną iš­skri­do penk­ta­die­nį. Esą penk­ta­die­nį juod­vi dir­bo su bal­suo­to­jais na­muo­se, pa­skui tvar­kė do­ku­men­ta­ci­ją. Šeš­ta­die­nį abi vėl tvar­kė­si apy­lin­kė­je – ki­tų ko­mi­si­jos na­rių ne­kvie­tė, tvar­kė­si dvie­se.

V. Lau­ru­tie­nės ti­ki­ni­mu, R. Liut­ku­vie­nė iš­skri­do sek­ma­die­nio nak­tį.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad R. Liut­ku­vie­nę pa­skun­dė kaž­kas iš ko­le­gų Ku­žių gim­na­zi­jo­je.

"Mo­kyk­lo­je yra konf­lik­tas. Žmo­nės tuo ir nau­do­ja­si", – sa­kė V. Lau­ru­tie­nė

Sten­gė­si dirb­ti iki rin­ki­mų

"Šiau­lių kraš­tas" pa­si­kal­bė­jo ir su Ang­li­jo­je šiuo me­tu ato­sto­gau­jan­čia R. Liut­ku­vie­ne.

Esą penk­ta­die­nį ji tik­rai dir­bu­si su gi­lai­tiš­kiais, tu­rin­čiais tei­sę bal­suo­ti na­muo­se. Pas­kui dir­bu­si su do­ku­men­tais, kom­piu­te­riu ir t.t. Esą sten­gu­sis pa­dir­bė­ti iki rin­ki­mų kuo dau­giau.

Bet rin­ki­mų die­ną Gi­lai­čių apy­lin­kė sek­re­to­rės juk ne­tu­rė­jo? Ty­la.

"Skai­tau, kiek ga­lė­jau, tiek pri­si­dė­jau prie rin­ki­mų. Jo­kio nu­si­kal­ti­mo ne­pa­da­riau. Įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­mas, bet žmo­nės pik­ti", – te­le­fo­nu tie­siai iš Lon­do­no sa­kė R. Liut­ku­vie­nė.

Po­kal­bio pa­bai­go­je eks­sek­re­to­rė dar pa­si­tei­ra­vo, ar ga­lin­ti su­ži­no­ti, kas ją pa­skun­dė.

Gali patirti finansinių nuostolių

"Šiaulių kraštui" paviešinus apie galimus šiurkščius komisijos narių darbo apskaitos pažeidimus Gilaičių rinkimų apylinkėje, apygardos komisijos pirmininkė Virginija Remeikienė patvirtino, kad informacija apie suklastotą rinkimų tabelį pasiteisino. Apie pažeidimą buvo informuota Vyriausioji rinkimų komisija, o Gilaičių rinkimų apylinkės pirmininkė Violeta Laurutienė gavo griežtą įspėjimą.
Vakar apygardos komisijos nariai Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė visą rinkimų dokumentaciją. Kartu buvo pateiktas ir pakoreguotas rinkimų tabelis. Pagal jį kiekvienas komisijos narys gaus tokį atlygį, kiek valandų dirbo realiai, o ne dokumentuose.
Panašu, kad Gilaičių apylinkėje per rinkimus sekretoriauti turėjusi, bet sekretoriavimą išmainiusi į skrydį Anglijon Reda Liutkuvienė patirs finansinių nuostolių.
 

Komentarai

Xxx    Ant, 2019-05-28 / 09:42
Skundiko zmona rinkimu diena graziai pasipuosusi stovejo bazbycioja, o tabelyje turbut irgi dirbo. Miela korespodete prasom pasidometi.
kiaulė    Ant, 2019-05-28 / 11:40
Sekretorei svarbu kas paskundė, o ne tiesa, kuri parašyta.Žodžiu sekretorė pakišo kiaulę pirmininkei.Norėjo pinigėlius pasiimti už nedirbtą dieną..Gaila pirmininkės, atrodo tokia nebloga moteris....
Pamąstykite    Ant, 2019-05-28 / 12:33
Siūlau gerai pamąstyti "kas pasiėmė pinigėlius už pasirašiusią sekretorę"!!! Ji, manau, kad realiai atidirbo nešiodama lapelius ir ruošdama visą dokumentaciją už Gilaičių komisiją (ir greičiausiai su komisijos pirmininkės žinia). Kadangi norėjo ir planavo išvykti į užsienį- tai pasirašė "vardan komisijos gerovės". Vadinasi situacija aiškesnė negu aiški- išvykusios sekretorės pinigus iš anksto buvo suplanavę pasidalinti komisijos nariai (ir tegul pirmininkė pripažįsta).
siūlymas    Ant, 2019-05-28 / 12:46
Siūlau teisėsaugai išsiaiškinti kas padirbinėjo PARAŠUS ANT PROTOKOLŲ. Parašų padirbinėjimas - tai nusikaltimas.
tas pats    Ant, 2019-05-28 / 12:49
Lazda turi du galus...ir labai idomu, prie ko čia ta Kužių gimnazija...ir vėl "kalta" direktorė...
Gilaitiškis    Ant, 2019-05-28 / 12:58
Na mokytoja, mokytoja kad taip nusivažiuotumėte - sunku patikėti . Save laikote nepriekaištingos reputacijos, sąžininga , visada sakanti tik tiesą , o dabar atlikdama tokį valstybinį darbą( kartą per 5 metus) sugebėjote suklastoti rinkiminius ir buhalterinius dokumentus, ir apgauti rinkiminę apygardos komisiją. Kad nebus sekretorės komisijoje jau žinojai penktadieni, kai sekretorė gyrėsi jums, kad šeštadieni iš Rygos išskrenda į Londoną, gyrėsi ir kažkokiai Ritai iš jūsų kolektyvo, kuri ,,pakišo ''ir gimnazijos direktorę. Kužiai kalba, jei Rita žino, tai visas miestelis žino. Tai dėkok mielajai kolegei , nebūt reikėję taip meluoti, . Ir dar pirmininke - mokytoja , kodėl žurnalistei nepasisakėte kad ir dar vieno komisijos nario Gilaičiuose nebuvo , o tabeliuose parašėte kad buvo ir atlyginimą už dirbtą darbą 16 val. užrašėte ir jų parašai atsirado ? Mums Gilaitiškiams susidaro įspūdis (kas gali paneigti galimybę ) kad jūs galbūt tuos pinigėlius norėjote įsidėti į tam tikrą kišenę (tikriausiai tebejaučiat skolą vienam rajono žmogui už braškių daigus ). Mokytoja ,mokytoja labai vertėtu jums pagalvoti ar begalite turėti jos vardą . Melas visada išlenda
skundikas    Ant, 2019-05-28 / 13:48
ir iš kur aš sužinojau tiek teisybės? turbūt labai artimai bendrauju su šia komisija, kad visas smulkmenas žinau.tad miela korespondente pasiteiraukite - kas tokio blogo norėjo šiai komisijai ir išvardintiems asmenims? o gal jie to nusipelnė?
skundikas    Ant, 2019-05-28 / 14:26
to xxx - ir iš kur tu sužinojai kad aš skundikas - turbūt pats šiki į kelnes, kad tavęs nepaskusčiau...
HA HA HA!!!     Ant, 2019-05-28 / 14:46
Ne ne ne, cia Jusu profsajungos nariai pakiso kiaule! 😃 Melo kojos trumpos, o tiesa dazniausiai kyso is uz ausu! Ir kaip pilietiskumo mokytojai paziureti ir mokinti mokinius myleti Tevyne???
skundikas    Ant, 2019-05-28 / 15:05
ir dar pilietiškumo mokytoja, dar ir metodininkė, gerai kad ne ekspertė.kokia mokytoja tokia ir lietuva - greitai tokia iš mokyklos lauk
nu jooo..    Ant, 2019-05-28 / 17:51
nu joooo....o čia tai geras....pilietiškumo mokytoja... Tai kokie pilietiški mokiniai išauga, kai tokius pilietiškumo pagrindus gauna iš tokios "Pilietiškos " mokytojos??? GĖDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ir dar mokytoja turinti metodininką...BAISU, kad Lietuvos mokykloje dirba dar tokia mokytoja. ai....ta sekretorė, tai irgi gera...kas paskundė? bet pati tai direktorės pavaduotoja ūkio reikalams... Nu jooooo...pasistengė čia išgarsėti...ir dar tokiu svarbiu Lietuvai metu..."gerai" čia Jūs mūsų vaikus mokot....
Mieli pedagogai    Ant, 2019-05-28 / 19:27
Bukit žmonės, eikit dirbti savo tiesioginio darbo, MOKYTI VAIKŲ!!!!! Visi esat is vienodo molio drėbti. Kas gi dabar jums moka atlyginimus už tai, kad socialiniuose tinkluose asmenines sąskaitas suvedinėjate? Gerai pakrapščius nei vieno tyro toj jūsų įstaigoj neatsirastų.
🤔😳    Ant, 2019-05-28 / 19:51
Apjuodino mokyklą,suskaldė kolektyvą,išbaidys moksleivius,net ir rinkiminę apygardą suspėjo sumenkinti,nu tikrai gabios moterys,vertos dėmesio!!!!!!!!!!
Pašiurpusi    Ant, 2019-05-28 / 23:12
Kaip galima tikėti rinkimų rezultatais, kai klastojami duomenys apie darbo laiką? Įdomu, ar V. Re­mei­kie­nė po teiginių, kad komisija gerai dirbo, dar eis pirmininke dirbti? Tokia apygardos komisijos pirmininkės pozicija daro gėdą.
Kita    Tre, 2019-05-29 / 15:04
Mielieji, aš vis galvoju, kaip atrodo anoniminis komentatorius, pilantis ant visų purvą, skleidžiantis neapykantą, kartais ir nepagrįstą melą... ir visada piešdavau pastarojo portretą: 100 proc. buvau įsitikinusi, kad tai neišprusęs, apšepęs murzius, gal dar ir žvairas ( nes reikia pastoviai visas puses matyti) bet, piešdama vaizdelį- klydau...Komentatoriai šiuo atveju ( tikriausiai neklystu) intelektualai... Nepažinodama Jūsų, bet žinodama kokiai žmonių kategorijai priklausot, siunčiu trumpą atmintinę: 1) prisiminkite-ateis ir rytojus...Ką jis dovanos ar atims- niekas nežino...2) Viskas praeis, o šiukšlės liks...Stiprybės Violetai...Jūs šauni ir visiems mums reikalinga...
Kaip taip gali elgtis žmonės su aukštuoju išsilavinimu ?    Pen, 2019-05-31 / 16:30
Kaip taip gali elgtis žmonės su aukštuoju išsilavinimu ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.