Po skandalo – griežtas įspėjimas rinkimų komisijos pirmininkei (papildyta)

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se kai ku­rios apy­lin­kės, pa­si­ro­do, ap­siė­jo be sek­re­to­rės.
Šiau­lių ra­jo­no Gi­lai­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je Nr.21 kilo skan­da­las. Pirmadienį "Šiau­lių kraš­tui" bu­vo pra­neš­ta, kad iš pen­kių čia rin­ki­mų die­ną dirb­ti įsi­pa­rei­go­ju­sių ko­mi­si­jos na­rių rea­liai dir­bo tik ke­tu­ri. Ko­mi­si­jos sek­re­to­rės Re­dos Liut­ku­vie­nės ne­bu­vo, nors rin­ki­mų do­ku­men­ta­ci­jo­je yra ir jos pa­ra­šas, ir iš­dirb­tos va­lan­dos, už ku­rias pri­klau­so at­ly­gis.
Po to, kai "Šiaulių kraštas" paviešino informaciją apie galimus pažeidimus, komisijos sekretorės neliko nė dokumentuose.

Ei­lu­tė­je su pa­ra­šu – 16 va­lan­dų

"Šiau­lių kraš­tas" su­ži­no­jo, kad penk­to­ji ko­mi­si­jos narė – Tė­vy­nės sąjungos–Lietuvos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė, Ku­žių gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ūkio rei­ka­lams R. Liut­ku­vie­nė, Pre­zi­den­to ir Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re ne­da­ly­va­vo, nes iš­vy­ko į Lon­do­ną. Anot pra­ne­šė­jo, pa­dus ko­mi­si­jos na­rė pa­pus­čiu­si dar penk­ta­die­nį.

Tai­gi sek­ma­die­nį rin­ki­mai 280 rin­kė­jų tu­rin­čio­je Gi­lai­čių rin­ki­mų apy­lin­kė­je vy­ko be ko­mi­si­jos narės–sekretorės, nors rin­ki­mų ta­be­ly­je pa­ra­šy­ta R. Liut­ku­vie­nę dir­bus net 16 va­lan­dų.

Pirmadienį Šiau­lių ra­jo­no apy­gar­dos Nr. 45 rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­jo už­duo­tį su­tik­rin­ti kai ku­rių ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kių pa­teik­tus duo­me­nis, at­lik­ti do­ku­men­ta­ci­jos su­si­ste­mi­ni­mą. Šian­dien vi­si do­ku­men­tai, tarp ku­rių ir mi­nė­tas rin­ki­mų ta­be­lis su įra­šy­ta R. Liut­ku­vie­nės pa­var­de bei pa­ra­šu, tu­rė­tų bū­ti pa­teik­ti Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai.

Apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja Re­mei­kie­nė, in­for­muo­ta apie ga­li­mai su­klas­to­tą įra­šą ta­be­ly­je, bu­vo šo­ki­ruo­ta ir tuo­jau pat pa­rei­ka­la­vo vi­sus Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rius pa­teik­ti iš­sa­mius paaiš­ki­ni­mus, kiek va­lan­dų rin­ki­mų ant­ro tu­ro lai­ko­tar­piu kiek­vie­nas dir­bo.

"Do­ku­men­ta­ci­ją pa­teik­si­me Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, teks su tei­si­nin­kais aiš­kin­tis, ką dėl to, kas įvy­ko, rei­kia da­ry­ti", – sa­kė apy­gar­dos ko­mi­si­jos va­do­vė.

V. Re­mei­kie­nės žo­džiais, ne­pai­sant to, kas įvy­ko, Gi­lai­čių apy­lin­kės ko­mi­si­ja pa­ti­kė­tą dar­bą at­li­ko ge­rai ir tiks­liai – dėl to jo­kio prie­kaiš­to. Ta­čiau dar­bas be ko­mi­si­jos sek­re­to­rės, ku­ri, kaip aiš­kė­ja, rin­ki­mų die­ną "dir­bo" tik do­ku­men­tuo­se – šiurkštus pa­žei­di­mas.

Sek­re­to­rė pa­si­ra­šė iš anks­to

"Šiau­lių kraš­tas" su­si­sie­kė su Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­ve Ire­na Šve­rie­ne. Gal ji rin­ki­mų die­ną kaž­kur vis dėl­to ma­tė sek­re­to­riau­ti raš­tiš­kai pa­si­ža­dė­ju­sią R. Liut­ku­vie­nę? Ne, Gi­lai­čių kai­mo se­niū­nai­tė sek­re­to­rės ne­ma­tė.

Kad R. Liut­ku­vie­nė rin­ki­mų die­ną ne­sek­re­to­ria­vo no­rom ne­no­rom pri­pa­ži­no ir Gi­lai­čių apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, Šiau­lių ra­jo­no Ku­žių gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vio­le­ta Lau­ru­tie­nė. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vė pra­ra­do amą pa­klaus­ta, ko­dėl rin­ki­mų die­ną Gi­lai­čių apy­lin­kė­je ne­dir­bo sek­re­to­rė, nors ta­be­ly­je yra ir jos dar­bo va­lan­dos, ir pa­ra­šas.

"Ne, ne, pa­ra­šas ne­suk­las­to­tas! Ji­nai iš anks­to pa­si­ra­šė... Ne­ži­nau... Da­bar ma­ne teis...", – po te­le­fo­ne už­tru­ku­sios ty­los paaiš­ki­no V. Lau­ru­tie­nė.

Ko­mi­si­jos va­do­vė pri­pa­ži­no, kad rin­ki­mų die­ną bu­vo dirb­ta be sek­re­to­rės, nes ji iš­vy­ko į Lon­do­ną ir grįš tik po sa­vai­tės. Ko­dėl ta­da į rin­ki­mų ta­be­lį prie R. Liut­ku­vie­nės pa­var­dės už­ra­šė net 16 iš­dirb­tų va­lan­dų, V. Lau­ru­tie­nė paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo.

Ta­čiau praė­jus pus­va­lan­džiui pir­mi­nin­kė "Šiau­lių kraš­tui" pa­skam­bi­no dar kar­tą, esą "ne­ti­kė­tai su­lau­ku­si žur­na­lis­tų skam­bu­čio pir­mą­syk la­bai pa­si­me­tė".

Ne, ne, pa­ra­šas ne­suk­las­to­tas! Ji­nai iš anks­to pa­si­ra­šė...

Anot V. Lau­ru­tie­nės, vi­siš­ka ne­tie­sa, kad jos ko­le­gė R. Liut­ku­vie­nė į Lon­do­ną iš­skri­do penk­ta­die­nį. Esą penk­ta­die­nį juod­vi dir­bo su bal­suo­to­jais na­muo­se, pa­skui tvar­kė do­ku­men­ta­ci­ją. Šeš­ta­die­nį abi vėl tvar­kė­si apy­lin­kė­je – ki­tų ko­mi­si­jos na­rių ne­kvie­tė, tvar­kė­si dvie­se.

V. Lau­ru­tie­nės ti­ki­ni­mu, R. Liut­ku­vie­nė iš­skri­do sek­ma­die­nio nak­tį.

Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad R. Liut­ku­vie­nę pa­skun­dė kaž­kas iš ko­le­gų Ku­žių gim­na­zi­jo­je.

"Mo­kyk­lo­je yra konf­lik­tas. Žmo­nės tuo ir nau­do­ja­si", – sa­kė V. Lau­ru­tie­nė

Sten­gė­si dirb­ti iki rin­ki­mų

"Šiau­lių kraš­tas" pa­si­kal­bė­jo ir su Ang­li­jo­je šiuo me­tu ato­sto­gau­jan­čia R. Liut­ku­vie­ne.

Esą penk­ta­die­nį ji tik­rai dir­bu­si su gi­lai­tiš­kiais, tu­rin­čiais tei­sę bal­suo­ti na­muo­se. Pas­kui dir­bu­si su do­ku­men­tais, kom­piu­te­riu ir t.t. Esą sten­gu­sis pa­dir­bė­ti iki rin­ki­mų kuo dau­giau.

Bet rin­ki­mų die­ną Gi­lai­čių apy­lin­kė sek­re­to­rės juk ne­tu­rė­jo? Ty­la.

"Skai­tau, kiek ga­lė­jau, tiek pri­si­dė­jau prie rin­ki­mų. Jo­kio nu­si­kal­ti­mo ne­pa­da­riau. Įvy­ko ne­su­sip­ra­ti­mas, bet žmo­nės pik­ti", – te­le­fo­nu tie­siai iš Lon­do­no sa­kė R. Liut­ku­vie­nė.

Po­kal­bio pa­bai­go­je eks­sek­re­to­rė dar pa­si­tei­ra­vo, ar ga­lin­ti su­ži­no­ti, kas ją pa­skun­dė.

Gali patirti finansinių nuostolių

"Šiaulių kraštui" paviešinus apie galimus šiurkščius komisijos narių darbo apskaitos pažeidimus Gilaičių rinkimų apylinkėje, apygardos komisijos pirmininkė Virginija Remeikienė patvirtino, kad informacija apie suklastotą rinkimų tabelį pasiteisino. Apie pažeidimą buvo informuota Vyriausioji rinkimų komisija, o Gilaičių rinkimų apylinkės pirmininkė Violeta Laurutienė gavo griežtą įspėjimą.
Vakar apygardos komisijos nariai Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė visą rinkimų dokumentaciją. Kartu buvo pateiktas ir pakoreguotas rinkimų tabelis. Pagal jį kiekvienas komisijos narys gaus tokį atlygį, kiek valandų dirbo realiai, o ne dokumentuose.
Panašu, kad Gilaičių apylinkėje per rinkimus sekretoriauti turėjusi, bet sekretoriavimą išmainiusi į skrydį Anglijon Reda Liutkuvienė patirs finansinių nuostolių.