Rinkimų savaitė prasidėjo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­čiai nuo pat ry­to ri­kia­vo­si į ei­lu­tę iš anks­to bal­suo­ti – iki vi­dur­die­nio sa­vo va­lią pa­reiš­kė be­veik 180 rin­kė­jų.
Va­kar vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se pra­si­dė­jo išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se ir dvie­juo­se re­fe­ren­du­muo­se – dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo ir Sei­mo na­rių skai­čiaus. Pir­mą kar­tą išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas vyks­ta net pen­kias die­nas: nuo pir­ma­die­nio iki penk­ta­die­nio. Šiau­lie­čiai sa­vo va­lios pa­reikš­ti va­kar į Sa­vi­val­dy­bę ėjo nuo pat 8 va­lan­dos ry­to. Tik kai ku­rie at­si­sa­kė da­ly­vau­ti re­fe­ren­du­muo­se

Už ką bal­suo­ja­me

Pir­mo­ji rin­kė­ja į Sa­vi­val­dy­bę atė­jo bal­suo­ti 8 va­lan­dą. Nuo pat ry­to iki vi­dur­die­nio bal­sa­vi­mo sa­lė­je ri­kia­vo­si ne­nut­rūks­ta­ma rin­kė­jų ei­lu­tė.

Iš anks­to bal­suo­ja tie, kas rin­ki­mų die­ną – ge­gu­žės 12-ąją, sek­ma­die­nį – dėl įvai­rių prie­žas­čių ne­ga­lės at­vyk­ti bal­suo­ti į rin­ki­mų apy­lin­kes.

Ša­lies va­do­vą Lie­tu­vos pi­lie­čiai ren­ka­si iš 9 kan­di­da­tų: eu­ro­ko­mi­sa­ro Vy­te­nio And­riu­kai­čio, fi­lo­so­fo Ar­vy­do Juo­zai­čio, eko­no­mis­to Gi­ta­no Nau­sė­dos, Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, Sei­mo na­rių Ing­ri­dos Ši­mo­ny­tės, Min­dau­go Pui­do­ko ir Nag­lio Pu­tei­kio, eu­ro­par­la­men­ta­rų Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio.

Re­fe­ren­du­mas vyks­ta dėl Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio pa­kei­ti­mo. Ja­me rei­kia at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar su­tin­ka­me, kad Lie­tu­vos pi­lie­čiai pa­gal kil­mę ne­pra­ran­da Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės, jei­gu įgy­ja ki­tos vals­ty­bės, ati­tin­kan­čios eu­ro­pi­nius ir eu­roat­lan­ti­nius in­teg­ra­ci­jos kri­te­ri­jus (ES, NA­TO ša­lies), pi­lie­ty­bę.

Re­fe­ren­du­mas dėl Kons­ti­tu­ci­jos 55 straips­nio pa­kei­ti­mo vyks­ta, siū­lant su­ma­žin­ti Sei­mo na­rių skai­čių iki 121 na­rio – da­bar į Sei­mą ren­ka­mas 141 tau­tos at­sto­vas.

Abu re­fe­ren­du­mai yra pri­va­lo­mie­ji. Pa­gal Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą pri­va­lo­ma­sis re­fe­ren­du­mas lai­ko­mas įvy­ku­siu, jei­gu ja­me da­ly­va­vo dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šą.

Ka­dan­gi pri­va­lo­ma­ja­me re­fe­ren­du­me dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo yra kei­čia­ma Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos I skirs­nio "Lie­tu­vos vals­ty­bė" 12 straips­nio nuo­sta­ta, spren­di­mas bū­tų lai­ko­mas priim­tu, jei tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šą.

Rin­ki­mų nau­jo­vės

Šiau­lių mies­to rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ilo­na Bal­čiū­nai­tė skai­čia­vo, jog 12 va­lan­dą jau bu­vo bal­sa­vę 178 rin­kė­jai.

"Pa­kan­ka­mai ak­ty­vūs, – sa­kė ji. – Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se išanks­ti­nis bal­sa­vi­mas vy­ko dvi die­nas, o da­bar vyks pen­kias die­nas – iki penk­ta­die­nio, kas­dien nuo 8 va­lan­dos iki 20 va­lan­dos, pir­mą kar­tą tiek die­nų iš anks­to bal­suo­ja­ma."

Ji pa­brė­žė, jog nau­jo­vė yra ir spe­cia­lūs biu­le­te­niai ne­re­giams bal­suo­ti Brai­lio raš­tu. Re­gos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės gaus biu­le­te­nius su įmau­tė­mis ir ga­lės bal­suo­ti sa­va­ran­kiš­kai be ki­tų pa­gal­bos.

Sa­lė­je po vi­dur­die­nio bal­sa­vi­mo biu­le­te­nių lau­kė po­ra de­šim­čių rin­kė­jų. Ei­lu­tė­je ri­kia­vo­si ir jau­ni, ir vy­res­ni mies­tie­čiai. Ne vie­nas per dar­bo per­trau­ką at­sku­bė­jo bal­suo­ti. Vie­na šei­ma atė­jo net su au­gin­ti­niu šu­ne­liu.

"Žmo­nių srau­tas di­des­nis, nes tu­ri­me iš­duo­ti tris biu­le­te­nius – Pre­zi­den­to rin­ki­mų ir dvie­jų re­fe­ren­du­mų, tam dau­giau rei­kia lai­ko," – sa­kė I. Bal­čiū­nai­tė.

Ji tei­gė, vi­si, atė­ję bal­suo­ti Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, ži­no, jog vyks­ta ir re­fe­ren­du­mai. Ta­čiau kai ku­rie at­si­sa­ko im­ti re­fe­ren­du­mų biu­le­te­nius.

"Ke­li to­kie rin­kė­jai jau bu­vo, – pa­si­da­li­jo pir­mi­nin­kė. – Kas at­si­sa­kė bal­suo­ti re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės, kas – dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo, vie­nas žmo­gus pa­sa­kė, jog bal­suos tik dėl Pre­zi­den­to, o re­fe­ren­du­muo­se ne­da­ly­vaus ir jų biu­le­te­nių neė­mė."

Rin­kė­jai, ku­rie bal­suo­ja iš anks­to, rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­riams tu­ri pa­teik­ti tik as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą.

Rin­kė­jo kor­te­lė yra tik var­di­nis kvie­ti­mas bal­suo­ti ir nuo­ro­da, ku­rio­je apy­lin­kė­je rei­kė­tų bal­suo­ti. Tie rin­kė­jai, ku­rių rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai ne­ra­do na­muo­se ir rin­kė­jo kor­te­lės neį­tei­kė, ga­li vyk­ti bal­suo­ti tik su as­mens ta­pa­ty­bę pa­tvir­ti­nan­čiu do­ku­men­tu ir išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu, ir rin­ki­mų die­ną.

I. Bal­čiū­nai­tė at­krei­pė dė­me­sį, jog rin­ki­mų die­ną, sek­ma­die­nį, rin­kė­jas ga­lės bal­suo­ti ne­bū­ti­nai sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kė­je – bet ku­rio­je ša­lies rin­ki­mų apy­lin­kė­je.

Ko­kie rinkėjų lū­kes­čiai?

Šiau­lie­čiai, atė­ję iš anks­to bal­suo­ti, su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo, ko ti­ki­si iš nau­jo Pre­zi­den­to, ką ma­no apie re­fe­ren­du­mus?

Min­dau­gas KON­ČIUS:

– Pir­mą kar­tą atei­nu iš anks­to bal­suo­ti, nes sek­ma­die­nį iš­va­žiuo­siu. Aš tu­riu pa­si­rin­ki­mą, nes ži­nau, ko­kios yra Pre­zi­den­to funk­ci­jos.

Ma­no nuo­mo­ne, dau­gu­ma kan­di­da­tų ta­ry­tum kan­di­da­tuo­ja į prem­je­rus ir tik du – į pre­zi­den­tus: Ar­vy­das Juo­zai­tis ir Vy­te­nis And­riu­kai­tis.

Pre­zi­den­tas at­sto­vau­ja ver­ty­bėms – vals­ty­bei, vi­suo­me­nei ir tau­tai. Kad vals­ty­bė iš­lik­tų stip­ri, bū­tų ko­ky­biš­ka ir Eu­ro­po­je, ir pa­sau­ly­je. Dėl fi­nan­si­nių, eko­no­mi­nių, so­cia­li­nių da­ly­kų pre­zi­den­tui pa­kan­ka tu­rė­ti nuo­sta­tą, kaip tu­ri bū­ti.

Kan­di­da­tų de­ba­tais, ku­riuos ma­čiau, esu ne­pa­ten­kin­tas. Ve­dė­jų klau­si­mai bu­vo už­duo­da­mi to­kie, lyg kan­di­da­tai kan­di­da­tuo­tų į prem­je­rus, o ne į pre­zi­den­tus.

Re­fe­ren­du­mas dėl pi­lie­ty­bės, ma­nau, ne­rei­ka­lin­gas, o dėl Sei­mo na­rių skai­čiaus ma­ži­ni­mo, nie­ko ne­duo­da. Koks skir­tu­mas, kad dvi­de­šimt žmo­nių ten bus ma­žiau?

Go­da STA­NE­LY­TĖ:

– Man ne­bu­vo sun­ku ap­si­spręs­ti nei dėl Pre­zi­den­to, nei dėl re­fe­ren­du­mų. Aš iš kar­to ži­no­jau, už ką bal­suo­siu. Kan­di­da­tų de­ba­tus ma­čiau, bet nuo­mo­nės ne­kei­čiau. De­ba­tuo­se, aiš­ku, vi­sa­da ga­li­ma dau­giau ir gra­žiau pa­si­sa­ky­ti. Bet man svar­bu kan­di­da­to ver­ty­bės, dar­bai, jo pa­sie­ki­mai.

Ma­no nuo­mo­ne, pre­zi­den­tas pir­miau­sia tu­ri bū­ti są­ži­nin­gas ir pi­lie­tiš­kas žmo­gus. O po to – ką da­rė, kaip gy­ve­na, ko yra iš­mo­kęs.

Kris­ti­na STREL­CO­VIE­NĖ, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nė:

– Sek­ma­die­nį iš­va­žiuo­ja­me ato­sto­gų, tad atė­jo­me su vy­ru at­lik­ti pi­lie­ti­nę pa­rei­gą – kad be mū­sų pre­zi­den­to neiš­rink­tų.

Ma­no rei­ka­la­vi­mas pre­zi­den­tui – kad ati­tik­tų pi­lie­čių lū­kes­čius. Kad pi­lie­čiai ne­bū­tų ei­li­nį kar­tą ap­vil­ti, kad po šių rin­ki­mų ti­kė­tų ir pa­ti­kė­tų val­džia.

To­kį kan­di­da­tą iš de­vy­nių kan­di­da­tų tu­rė­jom. Mes šei­mo­je pa­si­ta­ria­me ir bal­suo­ja­me vie­no­dai. Ti­kiu, kad mū­sų pa­si­rin­ki­mas bus tin­ka­mas ir pa­si­tar­naus tė­vy­nės la­bui.

Abu re­fe­ren­du­mai daug ką kei­čia iš es­mės. Mes ne­ga­li­me lik­ti nu­si­sto­vė­ju­sio­je tvar­ko­je, nes pa­tys kei­čia­mės, tam­pa­me vis glo­ba­les­ni. Yra po­rei­kis keis­tis ir ne­ga­li­me į tai neat­siž­velg­ti.

Po­nia ZI­TA, sen­jo­rė: 

– Vi­sa­da ei­nu bal­suo­ti ir ma­nau, kad rin­ki­mus rei­kia pa­da­ry­ti pri­va­lo­mus – kad pa­gal pa­ra­šą atei­tų bal­suo­ti.

Ir Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se bal­suo­ju, ir re­fe­ren­du­muo­se bal­suo­siu. Tu­riu aiš­kią nuo­mo­nę, se­niai esu ap­si­spren­du­si.

Iš pre­zi­den­to no­rė­čiau, kad dau­giau liau­dies klau­sy­tų­si, kad ne­bū­tų aro­gan­ci­jos. Ma­tau to­kį žmo­gų.

Ne­rei­kia mums skam­bių fra­zių, rei­kia pa­pras­tai su žmo­nė­mis kal­bė­tis.

Iš tie­sų, žmo­nių nuo­mo­nė ir dėl re­fe­ren­du­mų yra la­bai svar­bi, į ją tu­ri bū­ti įsi­klau­so­ma. Rei­kia, kad į re­fe­ren­du­mus atei­tu­me bal­suo­ti. Vi­siems, kas iš ar­ti­mų­jų, pa­žįs­ta­mų už­sie­ny­je gy­ve­na skam­bi­nau ir sa­kiau, kad da­ly­vau­tų re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės. Abe­jo­ju, ar tas re­fe­ren­du­mas įvyks, nes daug yra abe­jin­gų žmo­nių. Ki­ta ver­tus, ar su­pras, kaip bal­suo­ti už ką bal­suo­ti, nes la­bai su­dė­tin­ga to re­fe­ren­du­mo for­mu­luo­tė.

Ma­ri­jus STA­NE­LIS:

– Mes vi­sa šei­ma: aš, žmo­na ir duk­ra – atė­jo­me bal­suo­ti. Vi­si trys tu­ri­me sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus ir skir­tin­gai bal­suo­ja­me. Bet vi­siems no­rė­tų­si ge­rų po­ky­čių.

Re­fe­ren­du­muo­se taip pat da­ly­vau­ja­me. Aš ma­nau, jog Sei­mo na­rių skai­čių rei­kia ma­žin­ti. O re­fe­ren­du­me dėl pi­lie­ty­bės pa­si­sa­kau už dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Tiek mū­sų žmo­nių yra iš­va­žia­vę, kaip ki­taip bal­suo­ti? Jie už­si­dirbs pi­ni­gų, grįš į Lie­tu­vą ir tik nau­dą vals­ty­bei duos.