Vaikų šventėje – vaikiškos pramogos ir įamžinta istorija

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Per šven­tę Ven­tos upe plau­kė ne tik bai­da­rės, bet ir po­pie­ri­niai lai­ve­liai su už­ra­šy­to­mis vai­kų sva­jo­nė­mis.

Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mai at­šven­tė Tarp­tau­ti­nę vai­kų gy­ni­mo die­ną mi­nė­jo spek­tak­liu, kon­cer­tu, ska­na­vo le­dus, plau­kio­jo bai­da­rė­mis, džiau­gė­si žir­gais.

Glo­bos na­mų vai­kai pa­ro­dė spek­tak­lį pa­gal An­tua­no de Sent Eg­ziu­pe­ri pa­sa­ką „Ma­ža­sis prin­cas“, ku­rio­je svar­biau­sias bu­vo na­mų mo­ty­vas, žmo­nių san­ty­kiai. Bal­sin­gi vai­kų na­mų so­lis­tai ir sve­čiai iš Šiau­lių – me­ni­nio ug­dy­mo stu­di­jos „Mi­ki­tu­kas“ – su­ren­gė kon­cer­tą. Il­ga­me­tis Kur­šė­nų vai­kų na­mų di­rek­to­rius Fe­lik­sas Ru­dzins­kas vai­kams lin­kė­jo kuo švie­ses­nio gy­ve­ni­mo ir aša­rų tik iš džiaugs­mo.

Į vai­kų šven­tę su sal­džio­mis do­va­no­mis ir nuo­šir­džiais pa­lin­kė­ji­mais at­vy­ko Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras, ki­ti at­sa­kin­gi va­do­vai, Šiau­lių ra­jo­no ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bių vai­kų tei­sių spe­cia­lis­tai, ra­jo­ne gy­ve­nan­tys bu­din­tys ir nuo­la­ti­niai glo­bė­jai kar­tu su glo­bo­ja­mais vai­kais.

Jau tra­di­ciš­kai kiek­vie­ną va­sa­rą į glo­bos na­mus at­vyks­ta „Le­dų ka­ra­lius“ Kęs­tas. Jis – bu­vęs šių na­mų auk­lė­ti­nis. Še­šias­de­šimt­me­tis vy­ras glo­bos na­mų vai­kams, kaip vi­sa­da, at­ve­žė pil­ną šal­dik­lį le­dų. O Kęs­tą at­ly­dė­jo Bi­ru­tė, drau­ge au­gu­si tuo­se pa­čiuo­se glo­bos na­muo­se. Bi­ru­tė gy­ve­na Vo­kie­ti­jo­je. Į Vai­kų gy­ni­mo die­nos šven­tę ją užau­gi­nu­siuo­se na­muo­se ji at­vyks­ta kas­met.

Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų vai­kai vi­sa­da lau­kia sve­čių, nes tu­ri jiems ką pa­ro­dy­ti. Nuos­ta­bio­je gam­to­je be­si­ga­nan­čios al­pa­kos, po­nis, žir­gai. O dar bai­da­rės, su ku­rio­mis ga­li pa­si­plau­kio­ti po Ven­tą.

Ša­lia bai­da­rių plū­du­ria­vo ir po­pie­ri­niai lai­ve­liai. Ant jų šo­nų vai­kai už­ra­šė sa­vo sva­jo­nes. Vi­sa šven­tė bu­vo fil­muo­ja­ma iš dan­gaus – dau­gė­liš­kis Jo­nas Ža­lys su anū­ku Do­mi­ny­ku lei­do dro­ną su fil­ma­vi­mo ka­me­ra ir skrai­di­no lėk­tu­vė­lius. Va­ka­ro­ji­mas su mu­zi­ka, ar­ba­ta ir sal­du­my­nais vy­ko glo­bos na­mų kie­me.

Šven­tė­je be vai­kiš­kų pra­mo­gų įvy­ko ir vie­nas ofi­cia­lus ak­tas – ant Kur­šė­nų vai­kų glo­bos na­mų fa­sa­do ati­deng­ta Lie­tu­vos 100-me­čiui pa­mi­nė­ti skir­ta len­te­lė, ku­ri de­di­kuo­ta šio uni­ka­laus pa­sta­to ar­chi­tek­tui Sta­nis­lo­vui Ger­ge­liui ir pir­ma­jai Kur­šė­nų glo­bos na­mų di­rek­to­rei Teo­fi­lei Bet­lins­kie­nei.