Mamos tikslas – susigrąžinti vaikus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Il­gas tei­sė­sau­gos pro­ce­sas la­biau­siai bau­džia vai­kus.
Jau ant­ras nau­ja­me­tes šven­tes šiau­lie­tė pa­si­ti­ko su vil­ti­mi, kad nau­jais me­tais jos du sū­nūs su­grįš į na­mus. Mo­te­ris dau­giau nei pu­sant­rų me­tų ne­ga­li au­gin­ti sa­vo vai­kų, nes yra kal­ti­na­ma smur­ta­vu­si prieš juos. At­lik­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, by­la nag­ri­nė­ja­ma teis­me. Tik tei­si­nė sis­te­ma nie­kur ne­sku­ba. Teis­mo spren­di­mas dar ne­pas­kelb­tas, bet šei­ma jau pa­ty­rė baus­mę – dau­giau kaip 20 mė­ne­sių bro­liai ne­ma­tė vie­nas ki­to, o su ma­ma va­lan­dai su­si­tin­ka kar­tą per sa­vai­tę ar dar re­čiau.

Paė­mė vai­kus

2018 me­tų ba­lan­dį Eri­ka (var­das pa­keis­tas) pri­si­mins vi­są gy­ve­ni­mą. Iš­lei­du­si vy­res­nį­jį sū­nų į mo­kyk­lą tą pa­čią die­ną su­lau­kė po­li­ci­jos ir vai­ko tei­sių pa­rei­gū­nų. Ma­mai bu­vo paaiš­kin­ta, kad sū­nus mo­kyk­lo­je pa­sa­kė, jog ma­ma jį mu­šė. Eri­kai lie­pė ap­reng­ti pen­kia­me­tį sū­ne­lį, ir nu­ve­žė abu į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką. Pa­ža­dė­ję, kad eis pas bro­lį, ma­žy­lį nu­si­ve­dė, o ma­mą iš­ve­žė ir pa­rai už­da­rė areš­ti­nė­je.

Vai­kai bu­vo per­duo­ti į Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mus. Eri­ka pa­sa­ko­ja, kad jos ma­mai ir se­se­riai ne­lei­do su vai­kais su­si­tik­ti. Ber­niu­kų tė­vai yra skir­tin­gi. Eri­ka sa­ko, jog ma­žy­lio tė­vui nie­kas net ne­pra­ne­šė apie ki­lu­sią si­tua­ci­ją, tai pa­da­rė pa­ti ma­ma, pa­leis­ta iš areš­ti­nės. Tė­vui te­ko du mė­ne­sius įvei­ki­nė­ti biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis, kad ga­lė­tų pa­siim­ti sa­vo vai­ką. Ma­žy­lis da­bar gy­ve­na Vil­niu­je.

Ber­niu­kų ma­ma pa­sa­ko­jo, kad vy­res­nį­jį sū­nų no­rė­jo pa­siim­ti glo­bo­ti se­suo, ta­čiau jai vai­ko tei­sių gy­nė­jai ne­da­vė: ne­va gy­ve­na per ar­ti ma­mos.

Po šių įvy­kių Eri­ka sa­vo vai­kus pa­ma­tė po tri­jų mė­ne­sių. Iš pra­džių va­lan­dos pa­si­ma­ty­mai bu­vo lei­džia­mi vie­ną kar­tą per dvi sa­vai­tes. Vė­liau kar­tu su ad­vo­ka­tu pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti va­lan­dą per sa­vai­tę. Pa­si­ma­ty­mai vyks­ta val­diš­ko­se pa­tal­po­se ste­bint vai­ko tei­sių at­sto­vams. Su vy­res­niuo­ju su­si­tin­ka glo­bos na­muo­se, su ki­tu sū­nu­mi – Vil­niaus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je.

Ma­ža­sis jau pra­dė­jo lan­ky­ti mo­kyk­lą. Eri­ka sa­ko, kad vai­ką to­kie su­si­ti­ki­mai su ma­ma la­bai trau­muo­ja. Po su­si­ti­ki­mų jis ver­žia­si į ma­mos ma­ši­ną, sa­ky­da­mas, kad va­žiuos na­mo pas ją. Mo­ky­to­ja ir psi­cho­lo­gė pa­pra­šė sau­gant vai­ką pa­re­tin­ti su­si­ti­ki­mus. Psi­cho­lo­gė paaiš­ki­no, kad dėl to, jog ne­ga­li grįž­ti pas ma­mą, ber­niu­kas kal­ti­na sa­vo tė­tį, gal­vo­da­mas, kad jis ne­lei­džia jam su­grįž­ti į na­mus.

Ma­ma skai­tė vy­res­nio­jo, da­bar jau dvy­li­ka­me­čio, laiš­kus Ka­lė­dų se­ne­liui. Jei per­nai jis troš­ko do­va­nų kom­piu­te­rio, tai šį­met jo laiš­ke bu­vo įra­šy­tas no­ras – su­grįž­ti na­mo.

Kal­ta, kad ne­pri­si­pa­žįs­ta ir ieš­ko tei­sy­bės

Eri­ka ti­ki­no, kad vy­res­ny­sis sū­nus ją ap­kal­bė­jo, nes atė­mė te­le­fo­ną ir ne­nu­pir­ko rie­džio. Tai bu­vo baus­mė už tai, kad blo­gai el­gė­si mo­kyk­lo­je.

Vė­liau esą vai­kas gai­lė­jo­si, aiš­ki­no, kad taip no­rė­jo ma­mai at­ker­šy­ti, bet pra­si­dė­jus pro­ce­sui pro­ku­ro­ro ini­cia­ty­va pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – vai­kų paė­mi­mas iš ma­mos.

Tie­sa, ant vy­res­nio­jo ber­niu­ko ran­kos ne­to­li pe­ties bu­vo nu­sta­ty­ta mė­ly­nė. Ma­ma sa­kė, kad įvy­kių iš­va­ka­rė­se vie­šė­jo kai­me, kur vai­kai žai­dė, su­po­si, ga­lė­jo ir už­si­gau­ti.

Praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį vy­res­ny­sis bu­vo pa­bė­gęs iš lai­ki­no­sios glo­bė­jos, pas ku­rią šiuo me­tu gy­ve­na. 21 va­lan­dą va­ka­ro ne­pa­žįs­ta­ma­me Me­de­ly­no ra­jo­ne ber­niu­kas pa­si­kly­do. Pap­ra­šė žmo­nių pa­gal­bos, šie iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Vai­kas po­li­ci­nin­kams pa­sa­kė ma­mos ad­re­są.

"Skam­bu­tis į du­ris, ati­da­rau – už jų po­li­ci­ja ir ma­no vai­kas. Po­li­ci­ja su­si­ruo­šu­si pil­dy­ti do­ku­men­tus, kad aš ne­pri­žiū­riu vai­ko. Man te­ko paaiš­kin­ti, kad sū­nus šiuo me­tu lai­ki­nai gy­ve­na pas glo­bė­ją. Po­li­ci­nin­kai ėmė jam sa­ky­ti: ko­dėl tu mums ne­pa­sa­kei, kad esi pas glo­bė­ją. Jis ėmė verk­ti, kad ne­no­ri pas glo­bė­ją, kad no­ri pas ma­mą pa­si­lik­ti, kad ne­vež­tų. Bet nei aš ga­lė­jau jį pri­siim­ti, nei po­li­ci­ja ne­ga­lė­jo ne­vež­ti. Mes su ad­vo­ka­tu pa­ra­šė­me skun­dą. Vis tiek aš li­kau kal­ta, kad nei­šauk­lė­jau vai­ko, kad jis ne­bėg­tų iš glo­bė­jų", – pa­sa­ko­jo ma­ma.

Ji pra­si­ta­rė, kad su­lau­kė iš glo­bos na­mų at­sto­vo prie­kaiš­tų, kad esą ji mėgs­ta skųs­tis, ir dėl to "jums bus tik blo­giau".

Ma­ma su ad­vo­ka­tu pra­šė pa­nai­kin­ti kar­do­mą­ją prie­mo­nę, ta­čiau pro­ku­ro­rė ne­su­ti­ko, nes ma­ma ne­pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tės.

Eri­ka nie­kur ne­dir­ba, ka­dan­gi iki mi­nė­tų įvy­kių au­gi­no ma­žą­jį sū­nų. Šei­mą iš­lai­kė da­bar­ti­nis jos vy­ras. Da­bar, sa­ko mo­te­ris, ji ne­ga­li dirb­ti, nes tu­ri va­ži­nė­ti į su­si­ti­ki­mus su vai­kais, pas ty­rė­jus, į teis­mus. Vai­ko tei­sių tar­ny­bos nu­ro­dy­mu bai­gė po­zi­ty­vios tė­vys­tės kur­sus.

Il­gai ne­si­bai­gian­tis tei­si­nis pro­ce­sas, su­kė­lė dar vie­ną pro­ble­mą. Vai­ko tei­sių tar­ny­ba ini­ci­ja­vo ci­vi­li­nę by­lą dėl vy­res­nio­jo sū­naus ma­mos bei jo tė­vo tei­sių ap­ri­bo­ji­mo ir lė­šų vai­ko iš­lai­ky­mui pri­tei­si­mo.

"Aš juk ne­kal­ta, kad tie teis­mai taip il­gai trun­ka", – ste­bė­jo­si ma­ma.

Eri­ka ti­ki­no, kad vy­res­ny­sis sū­nus ją ap­kal­bė­jo, nes atė­mė te­le­fo­ną ir ne­nu­pir­ko rie­džio. Tai bu­vo baus­mė už tai, kad blo­gai el­gė­si mo­kyk­lo­je.

Li­go­ni­nė­je sū­naus ap­lan­ky­ti ne­ga­li

Ką tik praė­ju­sios Ka­lė­dos Eri­kos sū­nums bu­vo jau ant­ro­sios be ma­mos ir sa­vo na­mų. Šven­čių iš­va­ka­rė­se ma­ma su do­va­no­mis vy­ko į Vil­nių ir su­si­ti­ko su jau­nes­niuo­ju ber­niu­ku. Iš­sis­ky­ri­mas bu­vo sun­kus.

Su vy­res­niuo­ju tu­rė­jo pa­si­ma­ty­ti praė­ju­sį pir­ma­die­nį, ta­čiau ry­te su­lau­kė skam­bu­čio, kad pa­si­ma­ty­mas neį­vyks, nes ber­niu­ką pa­gul­dė į li­go­ni­nę. Esą dėl ki­lu­sios ag­re­si­jos. Ma­mai su vai­ku su­si­tik­ti ne­lei­džia­ma.

Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų, ku­rių ži­nio­je dir­ba lai­ki­nie­ji glo­bė­jai, di­rek­to­rius Ri­man­tas Žą­si­nas "Šiau­lių kraš­tui" paaiš­ki­no, kad ma­ma vai­ką li­go­ni­nė­je ap­lan­ky­ti ga­lė­tų, bet pa­gal pro­ku­ro­ro nu­ro­dy­mą su­si­ti­ki­me tu­ri da­ly­vau­ti vai­ko tei­sių tar­ny­bos at­sto­vė, o ji ne­su­tin­ka va­žiuo­ti į li­go­ni­nę.

Eri­ka sa­kė, kad kol ber­niu­kas au­go pas ją, nė kar­to į li­go­ni­nę ne­bu­vo pa­te­kęs, o da­bar jis ten at­si­du­ria ket­vir­tą kar­tą.

"Jis la­bai pro­ble­ma­tiš­kas vai­kas, yra li­go­nis, tu­ri ag­re­si­jų. Jei dak­ta­rai nu­sta­to, reiš­kia yra pro­ble­mų", – sa­kė di­rek­to­rius.

Eri­ka ap­gai­les­ta­vo, kad nuo pat vai­kų paė­mi­mo, bro­liai nė­ra nė kar­to su­si­ti­kę. Ji su­si­ta­rė su jau­nė­lio tė­čiu, kad jis at­veš ma­žy­lį iš Vil­niaus į su­si­ti­ki­mą su bro­liu į Šiau­lius, pa­ža­dė­jo ap­mo­kė­ti jų ke­lio­nę, ta­čiau esą ne­pa­vyks­ta su­de­rin­ti su­si­ti­ki­mo lai­ko su Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis.

Pak­lau­sė­me di­rek­to­riaus, ko­dėl ne­su­da­ro­mos są­ly­gos su­si­tik­ti bro­liu­kams.

"Prie ko čia mes. Mes ne­pri­va­lo­me de­rin­ti. Jei tė­vas su­tin­ka at­va­žiuo­ti, su­si­tik­ti, kas jam drau­džia. Mes ne­tar­pi­nin­kau­ja­me. Tas, ku­ris yra Vil­niu­je, mums ne­prik­lau­so. Jei tė­vas ar mo­ti­na pa­gei­dau­ja, tė­vas at­ve­ža vai­ką – jo­kių pro­ble­mų nė­ra. Mes de­ri­na­me su­si­ti­ki­mą ir su­si­tin­ka. Nie­kas ne­si­krei­pė, kad toks su­si­ti­ki­mas įvyk­tų", – ti­ki­no R. Žą­si­nas.

Per il­gam pro­ce­sui įta­kos ne­tu­ri

Pap­ra­šius val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, gi­na­ma­si As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu ar­ba ne­si­bai­gu­siu teis­mi­niu pro­ce­su.

Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus (VTAS) vie­šų­jų ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos at­sto­vė Sil­va Šim­ke­vi­čie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad iš Eri­kos šei­mos bu­vo paim­ti abu vai­kai, nes iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas abie­jų vai­kų at­žvil­giu. Iki mi­nė­tų įvy­kių ši šei­ma VTAS ne­bu­vo ži­no­ma.

Pak­lau­sus, ko­kius rei­ka­la­vi­mus ma­mai ke­lia vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai, S. Šim­ke­vi­čie­nė at­sa­kė: "In­for­muo­ja­me, kad jo­kie rei­ka­la­vi­mai nė­ra ke­lia­mi. Už­tik­ri­nant vai­ko sau­gu­mą yra bend­ra­dar­biau­ja­ma su sun­ku­mus pa­ti­rian­čia šei­ma. Šei­mai pa­skir­tas at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas ir so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, tai­ko­mas at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sas, su­da­ry­tas pa­gal­bos pla­nas, pa­gal ku­rį šei­mai tei­kia­mos tar­pi­nin­ka­vi­mo, in­for­ma­vi­mo ir ki­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­slau­gos. Pa­gal­bos pla­no per­žiū­rą, bei tiks­li­ni­mą, at­si­žvel­giant į si­tua­ci­jos šei­mo­je po­ky­čius, su­teik­tos ar tei­kia­mos pa­gal­bos šei­mai tin­ka­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą, pa­gal­bos pla­no šei­mai efek­ty­vu­mą, or­ga­ni­zuo­ja at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas".

Tei­ra­vo­mės vai­ko tei­sių gy­nė­jų, ar, jų ma­ny­mu, nė­ra pa­žei­džia­mos vai­kų tei­sės, kai be­veik dve­jus me­tus ne­prii­ma­mi spren­di­mai dėl jų li­ki­mo. Ga­vo­me pa­tvir­ti­ni­mą, kad "iki­teis­mi­niai pro­ce­sai, eks­per­ti­zės trun­ka il­gai – po ke­lis mė­ne­sius. Jų ei­gai VTAS ne­tu­ri įta­kos. Taip, tai ne­re­tai per il­gas pro­ce­sas, ku­rio ei­gą ga­li ko­men­tuo­ti ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai".

S. Šim­ke­vi­čie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad pa­gal įsta­ty­mus lai­ki­no­ji vai­ko glo­ba ne­ga­li tęs­tis il­giau nei 12 mė­ne­sių, išim­ti­niais at­ve­jais pra­tę­siant dar ne il­giau nei še­šiems mė­ne­siams (bend­ra lai­ki­no­sios glo­bos truk­mė su pra­tę­si­mu ne­ga­li vir­šy­ti aš­tuo­nio­li­kos mė­ne­sių ter­mi­no), to­dėl VTAS krei­pė­si į teis­mą su ci­vi­li­niu ieš­ki­niu dėl Eri­kos ir jos vy­res­nio­jo sū­naus tė­vo tei­sių ap­ri­bo­ji­mo.

Pa­si­kei­tus ar­ba iš­ny­kus ap­lin­ky­bėms, ma­ma tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą dėl ap­ri­bo­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo.

Teis­mo pro­ce­sas ei­na į pa­bai­gą

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja Ni­jo­lė Da­mu­lė pra­ne­šė, kad 2019 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mai ga­vo 4 to­mų bau­džia­mą­ją by­lą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tė­vų pa­rei­go­mis. Kal­ti­na­mo­ji kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta, to­dėl per teis­mo po­sė­džius bu­vo ap­klaus­ta 12 liu­dy­to­jų, nau­do­jant nuo­to­li­nį ry­šį ap­klaus­ti du eks­per­tai. By­lą nag­ri­nė­jan­ti tei­sė­ja I. Ja­ku­bė­nie­nė nu­ro­dė, kad liu­dy­to­jų ap­klau­sa baig­ta. 2020 me­tų sau­sį yra nu­ma­ty­ti 2 tei­sia­mie­ji po­sė­džiai. Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je bus pa­gar­sin­ta by­los me­džia­ga. Dar lie­ka pra­šy­mų sta­di­ja ir bai­gia­mo­sios kal­bos.

Teis­mo at­sto­vė pa­tvir­ti­no, kad per vi­są tą lai­ką vie­nas teis­mo po­sė­dis neį­vy­ko dėl kal­ti­na­mo­sios ad­vo­ka­to ne­da­ly­va­vi­mo, o nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos da­ro­ma per­trau­ka dėl pro­ku­ro­rės li­gos.

Pri­pa­žįs­ta ir ne­sa­mą kal­tę, kad grei­čiau at­gau­tų vai­kus

Eri­kos ad­vo­ka­tas Sau­lius Aly­sas į by­los de­ta­les leis­tis ne­no­rė­jo dėl ne­si­bai­gu­sio teis­mi­nio pro­ce­so. Jis sa­kė, kad teis­mo spren­di­mo ti­ki­si jau sau­sio mė­ne­sį.

Ad­vo­ka­tas da­ly­va­vo ne vie­no­je pa­na­šio­je by­lo­je ir ko­men­ta­vo, kad jei­gu tė­vai ar vie­nas iš tė­vų, pa­puo­lęs į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį, pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę, vis­kas grei­čiau pa­si­bai­gia. Jei ne­pri­pa­žįs­ta, ta­da ap­klau­sia di­de­lį ra­tą žmo­nių, pro­ce­sas iš­si­ple­čia.

Vai­kui ski­ria­ma psi­cho­lo­gi­nė-psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ar jis ga­li pri­si­min­ti, ar tei­sin­gai su­pras­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes, ar kal­ba tie­są. Eks­per­ti­zė už­trun­ka 4–6 mė­ne­sius, kol atei­na at­sa­ky­mas ir ty­ri­mas vyk­do­mas to­liau.

"Ka­dan­gi pa­dau­gė­jo to­kių by­lų, vals­ty­bė ima­si prie­mo­nių, kad ta eks­per­ti­zė bū­tų at­lie­ka­ma grei­čiau ir ne­var­gin­tų žmo­nių. Gal si­tua­ci­ja kei­sis, ter­mi­nai bus trum­pes­ni", – vi­lia­si tei­si­nin­kas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad kar­tais žmo­nės pri­sii­ma ne­sa­mą kal­tę, kad grei­čiau su­si­grą­žin­tų vai­kus.

"Žmo­gus ryž­ta­si to­kiam žings­niui, kad tik grei­čiau baig­tų­si tas ty­ri­mas. Ir tai nė­ra ge­rai. Eri­ka drą­si mo­te­ris, ji ry­žo­si lai­ky­tis sa­vo po­zi­ci­jos iki ga­lo, to­dėl mes tu­ri­me praei­ti il­giau tą ke­lią ir įro­di­nė­ti sa­vo ne­kal­tu­mą. Ar mums pa­vyks, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti", – sa­kė S. Aly­sas.

Jis svars­to, kad jei­gu ma­ma ir bū­tų pri­pa­žin­ta kal­ta, jai rea­liai gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da, nes nė­ra teis­ta, at­ve­jas pa­vie­nis.

Komentarai

Absurdas    Tre, 2020-01-01 / 11:14
Idiotiski istatymai...vaikai skundzia tevus, o ponai "specialistai" tempia laika samoningai, kad tie vadinami globejai kuo ilgiau gautu pinigus uz tuos nelaimingus svetimus vaikelius. Sitiems istatymu kurejams vaikai rupi kuo maziausiai...jiems svarbu parodyt savo galia... IDOMU, ar tu specialistu seimose viskas taip jau tikrai IDEALU...Gal reiktu pasidometi...
Nulis    Tre, 2020-01-01 / 18:20
Vaikai jau suluosinti dvasiskai. Ar visa sita sutve atsakys uz savo nusikaltimus pries vaikus ir motina? Aisku, ne. Stiprybes kovoje. Nepasiduoti, viesinti ir visada kautis uz savo vaikus.
Aldona    Ket, 2020-01-02 / 16:34
Baisu kas darosi mūsų valstybėje,protu nesuvokiama,kaip galima taip elgtis?Man gaila tos moters.Kaip atiduos vaikus ir turės atiduoti moteryte duok į teismą ,kad baustų tuos nusikaltėlius,pasitelk žiniasklaidą,televiziją viską kas įmanoma.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.