Mamos tikslas – susigrąžinti vaikus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Il­gas tei­sė­sau­gos pro­ce­sas la­biau­siai bau­džia vai­kus.
Jau ant­ras nau­ja­me­tes šven­tes šiau­lie­tė pa­si­ti­ko su vil­ti­mi, kad nau­jais me­tais jos du sū­nūs su­grįš į na­mus. Mo­te­ris dau­giau nei pu­sant­rų me­tų ne­ga­li au­gin­ti sa­vo vai­kų, nes yra kal­ti­na­ma smur­ta­vu­si prieš juos. At­lik­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, by­la nag­ri­nė­ja­ma teis­me. Tik tei­si­nė sis­te­ma nie­kur ne­sku­ba. Teis­mo spren­di­mas dar ne­pas­kelb­tas, bet šei­ma jau pa­ty­rė baus­mę – dau­giau kaip 20 mė­ne­sių bro­liai ne­ma­tė vie­nas ki­to, o su ma­ma va­lan­dai su­si­tin­ka kar­tą per sa­vai­tę ar dar re­čiau.

Paė­mė vai­kus

2018 me­tų ba­lan­dį Eri­ka (var­das pa­keis­tas) pri­si­mins vi­są gy­ve­ni­mą. Iš­lei­du­si vy­res­nį­jį sū­nų į mo­kyk­lą tą pa­čią die­ną su­lau­kė po­li­ci­jos ir vai­ko tei­sių pa­rei­gū­nų. Ma­mai bu­vo paaiš­kin­ta, kad sū­nus mo­kyk­lo­je pa­sa­kė, jog ma­ma jį mu­šė. Eri­kai lie­pė ap­reng­ti pen­kia­me­tį sū­ne­lį, ir nu­ve­žė abu į Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką. Pa­ža­dė­ję, kad eis pas bro­lį, ma­žy­lį nu­si­ve­dė, o ma­mą iš­ve­žė ir pa­rai už­da­rė areš­ti­nė­je.

Vai­kai bu­vo per­duo­ti į Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mus. Eri­ka pa­sa­ko­ja, kad jos ma­mai ir se­se­riai ne­lei­do su vai­kais su­si­tik­ti. Ber­niu­kų tė­vai yra skir­tin­gi. Eri­ka sa­ko, jog ma­žy­lio tė­vui nie­kas net ne­pra­ne­šė apie ki­lu­sią si­tua­ci­ją, tai pa­da­rė pa­ti ma­ma, pa­leis­ta iš areš­ti­nės. Tė­vui te­ko du mė­ne­sius įvei­ki­nė­ti biu­rok­ra­ti­nes kliū­tis, kad ga­lė­tų pa­siim­ti sa­vo vai­ką. Ma­žy­lis da­bar gy­ve­na Vil­niu­je.

Ber­niu­kų ma­ma pa­sa­ko­jo, kad vy­res­nį­jį sū­nų no­rė­jo pa­siim­ti glo­bo­ti se­suo, ta­čiau jai vai­ko tei­sių gy­nė­jai ne­da­vė: ne­va gy­ve­na per ar­ti ma­mos.

Po šių įvy­kių Eri­ka sa­vo vai­kus pa­ma­tė po tri­jų mė­ne­sių. Iš pra­džių va­lan­dos pa­si­ma­ty­mai bu­vo lei­džia­mi vie­ną kar­tą per dvi sa­vai­tes. Vė­liau kar­tu su ad­vo­ka­tu pa­vy­ko iš­si­ko­vo­ti va­lan­dą per sa­vai­tę. Pa­si­ma­ty­mai vyks­ta val­diš­ko­se pa­tal­po­se ste­bint vai­ko tei­sių at­sto­vams. Su vy­res­niuo­ju su­si­tin­ka glo­bos na­muo­se, su ki­tu sū­nu­mi – Vil­niaus ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­je.

Ma­ža­sis jau pra­dė­jo lan­ky­ti mo­kyk­lą. Eri­ka sa­ko, kad vai­ką to­kie su­si­ti­ki­mai su ma­ma la­bai trau­muo­ja. Po su­si­ti­ki­mų jis ver­žia­si į ma­mos ma­ši­ną, sa­ky­da­mas, kad va­žiuos na­mo pas ją. Mo­ky­to­ja ir psi­cho­lo­gė pa­pra­šė sau­gant vai­ką pa­re­tin­ti su­si­ti­ki­mus. Psi­cho­lo­gė paaiš­ki­no, kad dėl to, jog ne­ga­li grįž­ti pas ma­mą, ber­niu­kas kal­ti­na sa­vo tė­tį, gal­vo­da­mas, kad jis ne­lei­džia jam su­grįž­ti į na­mus.

Ma­ma skai­tė vy­res­nio­jo, da­bar jau dvy­li­ka­me­čio, laiš­kus Ka­lė­dų se­ne­liui. Jei per­nai jis troš­ko do­va­nų kom­piu­te­rio, tai šį­met jo laiš­ke bu­vo įra­šy­tas no­ras – su­grįž­ti na­mo.

Kal­ta, kad ne­pri­si­pa­žįs­ta ir ieš­ko tei­sy­bės

Eri­ka ti­ki­no, kad vy­res­ny­sis sū­nus ją ap­kal­bė­jo, nes atė­mė te­le­fo­ną ir ne­nu­pir­ko rie­džio. Tai bu­vo baus­mė už tai, kad blo­gai el­gė­si mo­kyk­lo­je.

Vė­liau esą vai­kas gai­lė­jo­si, aiš­ki­no, kad taip no­rė­jo ma­mai at­ker­šy­ti, bet pra­si­dė­jus pro­ce­sui pro­ku­ro­ro ini­cia­ty­va pri­tai­ky­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – vai­kų paė­mi­mas iš ma­mos.

Tie­sa, ant vy­res­nio­jo ber­niu­ko ran­kos ne­to­li pe­ties bu­vo nu­sta­ty­ta mė­ly­nė. Ma­ma sa­kė, kad įvy­kių iš­va­ka­rė­se vie­šė­jo kai­me, kur vai­kai žai­dė, su­po­si, ga­lė­jo ir už­si­gau­ti.

Praė­ju­sių me­tų rugp­jū­tį vy­res­ny­sis bu­vo pa­bė­gęs iš lai­ki­no­sios glo­bė­jos, pas ku­rią šiuo me­tu gy­ve­na. 21 va­lan­dą va­ka­ro ne­pa­žįs­ta­ma­me Me­de­ly­no ra­jo­ne ber­niu­kas pa­si­kly­do. Pap­ra­šė žmo­nių pa­gal­bos, šie iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Vai­kas po­li­ci­nin­kams pa­sa­kė ma­mos ad­re­są.

"Skam­bu­tis į du­ris, ati­da­rau – už jų po­li­ci­ja ir ma­no vai­kas. Po­li­ci­ja su­si­ruo­šu­si pil­dy­ti do­ku­men­tus, kad aš ne­pri­žiū­riu vai­ko. Man te­ko paaiš­kin­ti, kad sū­nus šiuo me­tu lai­ki­nai gy­ve­na pas glo­bė­ją. Po­li­ci­nin­kai ėmė jam sa­ky­ti: ko­dėl tu mums ne­pa­sa­kei, kad esi pas glo­bė­ją. Jis ėmė verk­ti, kad ne­no­ri pas glo­bė­ją, kad no­ri pas ma­mą pa­si­lik­ti, kad ne­vež­tų. Bet nei aš ga­lė­jau jį pri­siim­ti, nei po­li­ci­ja ne­ga­lė­jo ne­vež­ti. Mes su ad­vo­ka­tu pa­ra­šė­me skun­dą. Vis tiek aš li­kau kal­ta, kad nei­šauk­lė­jau vai­ko, kad jis ne­bėg­tų iš glo­bė­jų", – pa­sa­ko­jo ma­ma.

Ji pra­si­ta­rė, kad su­lau­kė iš glo­bos na­mų at­sto­vo prie­kaiš­tų, kad esą ji mėgs­ta skųs­tis, ir dėl to "jums bus tik blo­giau".

Ma­ma su ad­vo­ka­tu pra­šė pa­nai­kin­ti kar­do­mą­ją prie­mo­nę, ta­čiau pro­ku­ro­rė ne­su­ti­ko, nes ma­ma ne­pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tės.

Eri­ka nie­kur ne­dir­ba, ka­dan­gi iki mi­nė­tų įvy­kių au­gi­no ma­žą­jį sū­nų. Šei­mą iš­lai­kė da­bar­ti­nis jos vy­ras. Da­bar, sa­ko mo­te­ris, ji ne­ga­li dirb­ti, nes tu­ri va­ži­nė­ti į su­si­ti­ki­mus su vai­kais, pas ty­rė­jus, į teis­mus. Vai­ko tei­sių tar­ny­bos nu­ro­dy­mu bai­gė po­zi­ty­vios tė­vys­tės kur­sus.

Il­gai ne­si­bai­gian­tis tei­si­nis pro­ce­sas, su­kė­lė dar vie­ną pro­ble­mą. Vai­ko tei­sių tar­ny­ba ini­ci­ja­vo ci­vi­li­nę by­lą dėl vy­res­nio­jo sū­naus ma­mos bei jo tė­vo tei­sių ap­ri­bo­ji­mo ir lė­šų vai­ko iš­lai­ky­mui pri­tei­si­mo.

"Aš juk ne­kal­ta, kad tie teis­mai taip il­gai trun­ka", – ste­bė­jo­si ma­ma.

Eri­ka ti­ki­no, kad vy­res­ny­sis sū­nus ją ap­kal­bė­jo, nes atė­mė te­le­fo­ną ir ne­nu­pir­ko rie­džio. Tai bu­vo baus­mė už tai, kad blo­gai el­gė­si mo­kyk­lo­je.

Li­go­ni­nė­je sū­naus ap­lan­ky­ti ne­ga­li

Ką tik praė­ju­sios Ka­lė­dos Eri­kos sū­nums bu­vo jau ant­ro­sios be ma­mos ir sa­vo na­mų. Šven­čių iš­va­ka­rė­se ma­ma su do­va­no­mis vy­ko į Vil­nių ir su­si­ti­ko su jau­nes­niuo­ju ber­niu­ku. Iš­sis­ky­ri­mas bu­vo sun­kus.

Su vy­res­niuo­ju tu­rė­jo pa­si­ma­ty­ti praė­ju­sį pir­ma­die­nį, ta­čiau ry­te su­lau­kė skam­bu­čio, kad pa­si­ma­ty­mas neį­vyks, nes ber­niu­ką pa­gul­dė į li­go­ni­nę. Esą dėl ki­lu­sios ag­re­si­jos. Ma­mai su vai­ku su­si­tik­ti ne­lei­džia­ma.

Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų, ku­rių ži­nio­je dir­ba lai­ki­nie­ji glo­bė­jai, di­rek­to­rius Ri­man­tas Žą­si­nas "Šiau­lių kraš­tui" paaiš­ki­no, kad ma­ma vai­ką li­go­ni­nė­je ap­lan­ky­ti ga­lė­tų, bet pa­gal pro­ku­ro­ro nu­ro­dy­mą su­si­ti­ki­me tu­ri da­ly­vau­ti vai­ko tei­sių tar­ny­bos at­sto­vė, o ji ne­su­tin­ka va­žiuo­ti į li­go­ni­nę.

Eri­ka sa­kė, kad kol ber­niu­kas au­go pas ją, nė kar­to į li­go­ni­nę ne­bu­vo pa­te­kęs, o da­bar jis ten at­si­du­ria ket­vir­tą kar­tą.

"Jis la­bai pro­ble­ma­tiš­kas vai­kas, yra li­go­nis, tu­ri ag­re­si­jų. Jei dak­ta­rai nu­sta­to, reiš­kia yra pro­ble­mų", – sa­kė di­rek­to­rius.

Eri­ka ap­gai­les­ta­vo, kad nuo pat vai­kų paė­mi­mo, bro­liai nė­ra nė kar­to su­si­ti­kę. Ji su­si­ta­rė su jau­nė­lio tė­čiu, kad jis at­veš ma­žy­lį iš Vil­niaus į su­si­ti­ki­mą su bro­liu į Šiau­lius, pa­ža­dė­jo ap­mo­kė­ti jų ke­lio­nę, ta­čiau esą ne­pa­vyks­ta su­de­rin­ti su­si­ti­ki­mo lai­ko su Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų so­cia­li­nė­mis dar­buo­to­jo­mis.

Pak­lau­sė­me di­rek­to­riaus, ko­dėl ne­su­da­ro­mos są­ly­gos su­si­tik­ti bro­liu­kams.

"Prie ko čia mes. Mes ne­pri­va­lo­me de­rin­ti. Jei tė­vas su­tin­ka at­va­žiuo­ti, su­si­tik­ti, kas jam drau­džia. Mes ne­tar­pi­nin­kau­ja­me. Tas, ku­ris yra Vil­niu­je, mums ne­prik­lau­so. Jei tė­vas ar mo­ti­na pa­gei­dau­ja, tė­vas at­ve­ža vai­ką – jo­kių pro­ble­mų nė­ra. Mes de­ri­na­me su­si­ti­ki­mą ir su­si­tin­ka. Nie­kas ne­si­krei­pė, kad toks su­si­ti­ki­mas įvyk­tų", – ti­ki­no R. Žą­si­nas.

Per il­gam pro­ce­sui įta­kos ne­tu­ri

Pap­ra­šius val­diš­kų ins­ti­tu­ci­jų pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, gi­na­ma­si As­mens duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mu ar­ba ne­si­bai­gu­siu teis­mi­niu pro­ce­su.

Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus (VTAS) vie­šų­jų ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos at­sto­vė Sil­va Šim­ke­vi­čie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad iš Eri­kos šei­mos bu­vo paim­ti abu vai­kai, nes iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas abie­jų vai­kų at­žvil­giu. Iki mi­nė­tų įvy­kių ši šei­ma VTAS ne­bu­vo ži­no­ma.

Pak­lau­sus, ko­kius rei­ka­la­vi­mus ma­mai ke­lia vai­ko tei­sių spe­cia­lis­tai, S. Šim­ke­vi­čie­nė at­sa­kė: "In­for­muo­ja­me, kad jo­kie rei­ka­la­vi­mai nė­ra ke­lia­mi. Už­tik­ri­nant vai­ko sau­gu­mą yra bend­ra­dar­biau­ja­ma su sun­ku­mus pa­ti­rian­čia šei­ma. Šei­mai pa­skir­tas at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas ir so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, tai­ko­mas at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sas, su­da­ry­tas pa­gal­bos pla­nas, pa­gal ku­rį šei­mai tei­kia­mos tar­pi­nin­ka­vi­mo, in­for­ma­vi­mo ir ki­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­slau­gos. Pa­gal­bos pla­no per­žiū­rą, bei tiks­li­ni­mą, at­si­žvel­giant į si­tua­ci­jos šei­mo­je po­ky­čius, su­teik­tos ar tei­kia­mos pa­gal­bos šei­mai tin­ka­mu­mą, pa­kan­ka­mu­mą, pa­gal­bos pla­no šei­mai efek­ty­vu­mą, or­ga­ni­zuo­ja at­ve­jo va­dy­bi­nin­kas".

Tei­ra­vo­mės vai­ko tei­sių gy­nė­jų, ar, jų ma­ny­mu, nė­ra pa­žei­džia­mos vai­kų tei­sės, kai be­veik dve­jus me­tus ne­prii­ma­mi spren­di­mai dėl jų li­ki­mo. Ga­vo­me pa­tvir­ti­ni­mą, kad "iki­teis­mi­niai pro­ce­sai, eks­per­ti­zės trun­ka il­gai – po ke­lis mė­ne­sius. Jų ei­gai VTAS ne­tu­ri įta­kos. Taip, tai ne­re­tai per il­gas pro­ce­sas, ku­rio ei­gą ga­li ko­men­tuo­ti ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai".

S. Šim­ke­vi­čie­nė pa­ko­men­ta­vo, kad pa­gal įsta­ty­mus lai­ki­no­ji vai­ko glo­ba ne­ga­li tęs­tis il­giau nei 12 mė­ne­sių, išim­ti­niais at­ve­jais pra­tę­siant dar ne il­giau nei še­šiems mė­ne­siams (bend­ra lai­ki­no­sios glo­bos truk­mė su pra­tę­si­mu ne­ga­li vir­šy­ti aš­tuo­nio­li­kos mė­ne­sių ter­mi­no), to­dėl VTAS krei­pė­si į teis­mą su ci­vi­li­niu ieš­ki­niu dėl Eri­kos ir jos vy­res­nio­jo sū­naus tė­vo tei­sių ap­ri­bo­ji­mo.

Pa­si­kei­tus ar­ba iš­ny­kus ap­lin­ky­bėms, ma­ma tu­ri tei­sę kreip­tis į teis­mą dėl ap­ri­bo­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo.

Teis­mo pro­ce­sas ei­na į pa­bai­gą

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja Ni­jo­lė Da­mu­lė pra­ne­šė, kad 2019 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Šiau­lių rū­mai ga­vo 4 to­mų bau­džia­mą­ją by­lą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tė­vų pa­rei­go­mis. Kal­ti­na­mo­ji kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta, to­dėl per teis­mo po­sė­džius bu­vo ap­klaus­ta 12 liu­dy­to­jų, nau­do­jant nuo­to­li­nį ry­šį ap­klaus­ti du eks­per­tai. By­lą nag­ri­nė­jan­ti tei­sė­ja I. Ja­ku­bė­nie­nė nu­ro­dė, kad liu­dy­to­jų ap­klau­sa baig­ta. 2020 me­tų sau­sį yra nu­ma­ty­ti 2 tei­sia­mie­ji po­sė­džiai. Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je bus pa­gar­sin­ta by­los me­džia­ga. Dar lie­ka pra­šy­mų sta­di­ja ir bai­gia­mo­sios kal­bos.

Teis­mo at­sto­vė pa­tvir­ti­no, kad per vi­są tą lai­ką vie­nas teis­mo po­sė­dis neį­vy­ko dėl kal­ti­na­mo­sios ad­vo­ka­to ne­da­ly­va­vi­mo, o nuo lapk­ri­čio pa­bai­gos da­ro­ma per­trau­ka dėl pro­ku­ro­rės li­gos.

Pri­pa­žįs­ta ir ne­sa­mą kal­tę, kad grei­čiau at­gau­tų vai­kus

Eri­kos ad­vo­ka­tas Sau­lius Aly­sas į by­los de­ta­les leis­tis ne­no­rė­jo dėl ne­si­bai­gu­sio teis­mi­nio pro­ce­so. Jis sa­kė, kad teis­mo spren­di­mo ti­ki­si jau sau­sio mė­ne­sį.

Ad­vo­ka­tas da­ly­va­vo ne vie­no­je pa­na­šio­je by­lo­je ir ko­men­ta­vo, kad jei­gu tė­vai ar vie­nas iš tė­vų, pa­puo­lęs į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį, pri­pa­žįs­ta sa­vo kal­tę, vis­kas grei­čiau pa­si­bai­gia. Jei ne­pri­pa­žįs­ta, ta­da ap­klau­sia di­de­lį ra­tą žmo­nių, pro­ce­sas iš­si­ple­čia.

Vai­kui ski­ria­ma psi­cho­lo­gi­nė-psi­chiat­ri­nė eks­per­ti­zė, sie­kiant iš­siaiš­kin­ti, ar jis ga­li pri­si­min­ti, ar tei­sin­gai su­pras­ti įvy­kio ap­lin­ky­bes, ar kal­ba tie­są. Eks­per­ti­zė už­trun­ka 4–6 mė­ne­sius, kol atei­na at­sa­ky­mas ir ty­ri­mas vyk­do­mas to­liau.

"Ka­dan­gi pa­dau­gė­jo to­kių by­lų, vals­ty­bė ima­si prie­mo­nių, kad ta eks­per­ti­zė bū­tų at­lie­ka­ma grei­čiau ir ne­var­gin­tų žmo­nių. Gal si­tua­ci­ja kei­sis, ter­mi­nai bus trum­pes­ni", – vi­lia­si tei­si­nin­kas.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad kar­tais žmo­nės pri­sii­ma ne­sa­mą kal­tę, kad grei­čiau su­si­grą­žin­tų vai­kus.

"Žmo­gus ryž­ta­si to­kiam žings­niui, kad tik grei­čiau baig­tų­si tas ty­ri­mas. Ir tai nė­ra ge­rai. Eri­ka drą­si mo­te­ris, ji ry­žo­si lai­ky­tis sa­vo po­zi­ci­jos iki ga­lo, to­dėl mes tu­ri­me praei­ti il­giau tą ke­lią ir įro­di­nė­ti sa­vo ne­kal­tu­mą. Ar mums pa­vyks, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti", – sa­kė S. Aly­sas.

Jis svars­to, kad jei­gu ma­ma ir bū­tų pri­pa­žin­ta kal­ta, jai rea­liai gre­sia pi­ni­gi­nė bau­da, nes nė­ra teis­ta, at­ve­jas pa­vie­nis.