Ar gresia Šiauliams rekordinis mokestis?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dar­že­li­nu­kų tė­vai ga­li ti­kė­tis, kad kol kas jiems ne­teks mo­kė­ti di­džiau­sią mo­kes­tį tarp ša­lies di­džių­jų mies­tų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, pa­si­šo­vu­si lie­pos mė­ne­sį bran­gin­ti mo­kes­tį už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ku­riam lai­kui at­si­trau­kė. Pag­rin­di­niu fak­to­riu­mi ta­po fak­tas, kad po pa­di­di­ni­mo šiau­lie­čiai mo­kė­tų di­džiau­sią mo­kes­tį tarp di­džių­jų ša­lies mies­tų. Ta­čiau vai­kų po­pa­mo­ki­nė veik­la brangs. Kai kur – be­veik dvi­gu­bai.

Mo­kes­tis tap­tų di­džiau­sias

Į ant­ra­die­nį vy­ku­sį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį atė­jęs jo pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev, iš­kart pra­ne­šė, kad spren­di­mo pro­jek­tas dėl vai­kų ug­dy­mo dar­že­liuo­se-lop­še­liuo­se "eis be skai­čių".

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­skelb­ta­me spren­di­mo pro­jek­te skai­čiai dar li­kę: mė­ne­si­nis mokestis už ug­dy­mo ap­lin­kos iš­lai­ky­mą tė­vams vie­to­je 7,27 Eur įver­ti­nas 12 eu­rų; už pa­tie­ka­lų ga­my­bą kas­dien mo­ka­mas 0,58 eu­ro virs­tų 1 eu­ru. Jei šis spren­di­mas bū­tų priim­tas, vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis už dar­že­li­nu­ką Šiau­liuo­se pa­di­dė­tų maž­daug 10 eu­rų ir siek­tų apie 73 eu­rus, tuo tar­pu ki­tuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se toks mo­kes­tis svy­ruo­ja maž­daug nuo 51 iki 64 eu­rų.

Šis fak­tas pir­miau­sia už­kliu­vo Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te. Jo na­rys De­nis Mi­cha­len­ko pa­sa­ko­jo, kad klau­si­mą, ko­dėl šiau­lie­čiams mo­kes­tis tam­pa toks di­de­lis, iš­kė­lė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Si­mo­na Po­te­lie­nė, pa­ti au­gi­nan­ti dar­že­li­nio am­žiaus vai­ką.

Anot D. Mi­cha­len­ko, spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė ne­ga­lė­jo pa­grįs­ti ug­dy­mo są­nau­dų.

"Kaip ki­ti mies­tai su­ge­ba už ma­žes­nę su­mą vai­ką dar­že­ly­je ug­dy­ti? Ky­la klau­si­mas, ar dar­že­liai pi­ni­gus nau­do­ja ra­cio­na­liai", – svars­tė po­li­ti­kas.

Jo nuo­mo­ne, ar­gu­men­tai, kad mo­kes­tis už dar­že­lį 8 me­tus ne­bu­vo kel­tas, o per tą lai­ką hi­gie­nos prie­mo­nės pa­bran­go 60 pro­cen­tų, ug­dy­mo – 70, nė­ra pa­kan­ka­mas.

Nors A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad dau­gu­ma dar­že­lių bend­ruo­me­nių ta­ry­bų kai­nos kė­li­mui pri­ta­rė, D. Mi­cha­len­ko pa­tvir­ti­no, kad ta­ry­bo­se tė­vų in­te­re­sams at­sto­vau­ja daž­niau­siai 2–3 ak­ty­ves­ni tė­vai, tad ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­sos bend­ruo­me­nės pri­ta­ria.

Įver­ti­nęs vi­sus ar­gu­men­tus, Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­siū­lė to­kio spren­di­mo pro­jek­to Ta­ry­bai ne­teik­ti.

Naš­ta leng­ves­nė tė­vams ar sa­vi­val­dy­bei?

Pa­na­šu, kad į šį siū­ly­mą bus įsi­klau­sy­ta.

"Mes pa­ko­re­ga­vom spren­di­mo pro­jek­tą, kad ne­bū­tų įkai­nių. Mes ma­no­me, kad ne­pa­si­žiū­rė­jus, ko­kios yra pa­slau­gos dar­že­liuo­se tei­kia­mos ki­tuo­se mies­tuo­se, yra su­dė­tin­ga ly­gin­ti mo­kes­tį. Rei­kia įver­tin­ti, kiek lė­šų ski­ria sa­vi­val­dy­bės. 5 va­lan­dos dar­že­liuo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je yra fi­nan­suo­ja­mos vals­ty­bės. Ten ži­no­me, už ką gau­na­me. Ug­dy­mas li­ku­sį lai­ką – sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. Ma­nom, kad mū­sų dar­že­liai tu­ri pui­kias są­ly­gas, tei­kia ge­ras ir įvai­rias pa­slau­gas. Sa­vi­val­dy­bė yra in­ves­ta­vu­si ir į pa­sta­tus, ir į žai­di­mų aikš­te­les. Gal­vo­ja­me, kad ga­lė­tu­me ir to­liau tai teik­ti, to­dėl ir pa­siū­lė­me tą kai­ną", – ko­men­ta­vo A. Le­saus­kie­nė.

Ji ža­dė­jo dar pa­si­žiū­rė­ti, pa­da­ry­ti ana­li­zę, kaip ki­ti mies­tai or­ga­ni­zuo­ja vai­kų ug­dy­mą dar­že­liuo­se. Ta­da spręs, ar Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų di­din­ti sa­vo da­lį, ar kel­ti mo­kes­tį tė­vams.

De­par­ta­men­to di­rek­to­rė at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­bran­gin­ti vai­kų mai­ti­ni­mo dar­že­liuo­se lei­do cent­ra­li­zuo­ti ge­ro­kai pi­giau per­ka­mi mais­to pro­duk­tai. Ji tei­gė, kad dar­že­liams trūks­ta lė­šų vir­tu­vės dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų da­liai, įvai­rioms pre­kėms ir pa­slau­goms, su­si­ju­sioms su įstai­gos veik­la. A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad taip va­di­na­mas "abo­nen­ti­nis" mo­kes­tis (7,24 eu­ro per mė­ne­sį ap­lin­kai) lei­do iš­veng­ti rink­lia­vų iš tė­vų, ta­čiau ti­ki­no, kad šis mo­kes­tis yra per ma­žas. Jei tė­ve­liams mo­kes­tis ne­di­dė­tų, ta­da Sa­vi­val­dy­bei tek­tų maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta.

Ne­žiū­rint to, re­dak­ci­ja ru­de­nį bu­vo ga­vu­si ne vie­ną skun­dą dėl to, kad iš tė­vų ren­ka­mi pi­ni­gai vai­kų ug­dy­mo prie­mo­nėms pirk­ti.

Prap­lė­tė ne­mo­kė­ji­mo už dar­že­lį ga­li­my­bes

Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­te li­ko nuo­sta­ta, kad tė­vai ga­lės ne­mo­kė­ti už vai­ko die­ną dar­že­ly­je, jei­gu jo neat­ves ne tik dėl ei­li­nių, bet ir dėl ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ar­ba per išei­gi­nes die­nas, gau­tas po pa­mai­ni­nio dar­bo, to ne­bu­vo iki šiol.

Mi­nė­tą "abo­nen­ti­nį" mo­kes­tį už ug­dy­mo ap­lin­kos iš­lai­ky­mą dar­že­liai ga­lės iš­leis­ti ne tik gru­pi­nėms ug­dy­mo prie­mo­nėms, pa­ta­ly­nei įsi­gy­ti ir skalb­ti, hi­gie­nos prie­mo­nėms įsi­gy­ti, bet ir me­di­ka­men­tams, ap­sau­gos pa­slau­goms, vai­kų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui. Taip pat ir pa­slau­goms pa­tal­pų prie­žiū­rai pirk­ti.

Pab­ran­gin­ti, kad ma­žiau bū­tų no­rin­čių lan­ky­ti?

Mo­kes­tis už ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo veik­las vai­kams di­dės 15 pro­gra­mų. Nuo 16 iki 20 eu­rų brangs mu­zi­ki­nio ug­dy­mo pro­gra­mos, plau­ki­mo pro­gra­ma – nuo 17,5 iki 20 eu­rų ir pa­na­šiai. Žy­miau­sią kai­nos šuo­lį pa­tirs Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ty­je žir­gi­nin­kys­te už­sii­man­čių vai­kų tė­vai – nuo 11 iki 20 eu­rų per mė­ne­sį.

A. Le­saus­kie­nė pa­dvi­gu­bė­ju­sį įkai­nį aiš­ki­no tuo, kad la­bai daug yra vai­kų, no­rin­čių lan­ky­ti žir­gi­nin­kys­tės pro­gra­mą, įstai­ga fi­ziš­kai ne­pa­jė­gi vi­sų priim­ti, to­dėl rei­kia bran­gin­ti.

To­kie ar­gu­men­tai už­kliu­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riui Ir­man­tui Ku­kuls­kiui. Jo ma­ny­mu, to­kie kai­nų šuo­liai tik išau­gins so­cia­li­nę at­skir­tį, nes vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems tė­vams ga­li tap­ti per bran­gu leis­ti vai­kus į to­kius už­siė­mi­mus.

"Mes su­tei­kia­me prio­ri­te­tą tiems, ku­rie tu­ri dau­giau lė­šų – tur­tin­ges­niems. Tie, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gė­lių, ne­tu­rės to­kių ga­li­my­bių?" – klau­sė po­li­ti­kas.

De­par­ta­men­to di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai ga­li bū­ti at­leis­ti nuo mo­kes­čio.

"Kuo dau­giau spor­to ša­ka po­pu­lia­rė­ja, kuo dau­giau vai­kų no­rin­čių spor­tuo­ti, tuo mes grin­džia­me mo­kes­čio kė­li­mą?" – ste­bė­jo­si I. Ku­kuls­kis.

A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad tu­ri­ma inf­rast­ruk­tū­ra ne­lei­džia priim­ti dau­giau vai­kų į plau­ki­mo, te­ni­so, žir­gi­nin­kys­tės už­siė­mi­mus, to­dėl šios spor­to ša­kos tam­pa iš­skir­ti­nės. Po­li­ti­kai siū­lė gal­vo­ti apie inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rą. Ir pa­si­do­mė­ti, ar tik­rai tin­ka­mai pa­nau­do­ja­mos tu­ri­mos spor­to mo­kyk­lų ba­zės.

"Rei­kia iš­kel­ti to­kius tiks­lus", – siū­lė A. Le­saus­kie­nė, pri­pa­žin­da­ma, kad spor­to cent­rai ga­lė­tų ge­riau pa­nau­do­ti sa­vo inf­rast­ruk­tū­rą ir pa­tys ge­ne­ruo­ti da­lį rei­ka­lin­gų lė­šų.

I. Ku­kuls­kis siū­lė la­biau dirb­ti su pri­va­čiais klu­bais, ku­rie pri­si­de­dant Sa­vi­val­dy­bei, ga­lė­tų priim­ti vai­kus.

De­par­ta­men­to va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad vai­kų, lan­kan­čių ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, mies­te dau­gė­ja.

Jei šis spren­di­mas bū­tų priim­tas, vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis už dar­že­li­nu­ką Šiau­liuo­se siek­tų apie 73 eu­rus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė ža­dė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė dar paa­na­li­zuos, kaip ki­ti mies­tai su­ge­ba ug­dy­ti vai­kus dar­že­liuo­se už ma­žes­nį tė­vų mo­kes­tį.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis kė­lė klau­si­mą, ar vai­kams ge­ro­kai pa­bran­gin­tos po­pu­lia­rių spor­to ša­kų pro­gra­mos ne­pa­da­rys jas priei­na­mas tik tur­tin­gų šei­mų vai­kams?

Komentarai

????    Ket, 2019-06-20 / 14:07
Profesorė lesauskienė pasakė ..., o protingas regbininikas kukulskis nukrepė ja į privačius klubus ....Įdomu koks gi bus sprendimas
Next nu     Pen, 2019-06-21 / 19:11
Kai tarptautinis verslas nedidina algos Šiauliuose, pasiteisindamas, kad čia nėra perspektyvos, Maža perkamoji galia, maži pardavimai. Bet mokesčiai didžiausi. Kada sulyginsite algas sostinėje ir Šiauliuose - niekada.
Nevarbu    Pen, 2019-06-21 / 20:17
Ką galiu pasakyti. Vieni darželiai su tokiais pat pinigais sugeba vaikus aprūpinti visomis pagrindinėmis kanceliarijos prekėmis, per Kalėdas paruošti simbolines dovanėles, išleistuviu proga į grupę padovanoti šakoti ar pan.. o kiti darželiai..? Nieko. Priemones visas kanceliari es perka ir beša tėvai, ne tik spalvinimo knygutes ir pieštukis, bet ir guašus, popoeriu ir t.t. tai kaip tai suprasti? Padarė abonentini mokesti bet nesugeba juo normaliai pasinaidoti, o gal reikia savo pinigines papildyti arba namus susiremontuoti, apsistatyti...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.