Ar gresia Šiauliams rekordinis mokestis?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dar­že­li­nu­kų tė­vai ga­li ti­kė­tis, kad kol kas jiems ne­teks mo­kė­ti di­džiau­sią mo­kes­tį tarp ša­lies di­džių­jų mies­tų.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, pa­si­šo­vu­si lie­pos mė­ne­sį bran­gin­ti mo­kes­tį už vai­kų ug­dy­mą lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se, ku­riam lai­kui at­si­trau­kė. Pag­rin­di­niu fak­to­riu­mi ta­po fak­tas, kad po pa­di­di­ni­mo šiau­lie­čiai mo­kė­tų di­džiau­sią mo­kes­tį tarp di­džių­jų ša­lies mies­tų. Ta­čiau vai­kų po­pa­mo­ki­nė veik­la brangs. Kai kur – be­veik dvi­gu­bai.

Mo­kes­tis tap­tų di­džiau­sias

Į ant­ra­die­nį vy­ku­sį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dį atė­jęs jo pir­mi­nin­kas Ma­lik Aga­ma­li­jev, iš­kart pra­ne­šė, kad spren­di­mo pro­jek­tas dėl vai­kų ug­dy­mo dar­že­liuo­se-lop­še­liuo­se "eis be skai­čių".

Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­skelb­ta­me spren­di­mo pro­jek­te skai­čiai dar li­kę: mė­ne­si­nis mokestis už ug­dy­mo ap­lin­kos iš­lai­ky­mą tė­vams vie­to­je 7,27 Eur įver­ti­nas 12 eu­rų; už pa­tie­ka­lų ga­my­bą kas­dien mo­ka­mas 0,58 eu­ro virs­tų 1 eu­ru. Jei šis spren­di­mas bū­tų priim­tas, vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis už dar­že­li­nu­ką Šiau­liuo­se pa­di­dė­tų maž­daug 10 eu­rų ir siek­tų apie 73 eu­rus, tuo tar­pu ki­tuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se toks mo­kes­tis svy­ruo­ja maž­daug nuo 51 iki 64 eu­rų.

Šis fak­tas pir­miau­sia už­kliu­vo Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­te. Jo na­rys De­nis Mi­cha­len­ko pa­sa­ko­jo, kad klau­si­mą, ko­dėl šiau­lie­čiams mo­kes­tis tam­pa toks di­de­lis, iš­kė­lė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Si­mo­na Po­te­lie­nė, pa­ti au­gi­nan­ti dar­že­li­nio am­žiaus vai­ką.

Anot D. Mi­cha­len­ko, spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­čiu­si Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė ne­ga­lė­jo pa­grįs­ti ug­dy­mo są­nau­dų.

"Kaip ki­ti mies­tai su­ge­ba už ma­žes­nę su­mą vai­ką dar­že­ly­je ug­dy­ti? Ky­la klau­si­mas, ar dar­že­liai pi­ni­gus nau­do­ja ra­cio­na­liai", – svars­tė po­li­ti­kas.

Jo nuo­mo­ne, ar­gu­men­tai, kad mo­kes­tis už dar­že­lį 8 me­tus ne­bu­vo kel­tas, o per tą lai­ką hi­gie­nos prie­mo­nės pa­bran­go 60 pro­cen­tų, ug­dy­mo – 70, nė­ra pa­kan­ka­mas.

Nors A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad dau­gu­ma dar­že­lių bend­ruo­me­nių ta­ry­bų kai­nos kė­li­mui pri­ta­rė, D. Mi­cha­len­ko pa­tvir­ti­no, kad ta­ry­bo­se tė­vų in­te­re­sams at­sto­vau­ja daž­niau­siai 2–3 ak­ty­ves­ni tė­vai, tad ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad vi­sos bend­ruo­me­nės pri­ta­ria.

Įver­ti­nęs vi­sus ar­gu­men­tus, Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­siū­lė to­kio spren­di­mo pro­jek­to Ta­ry­bai ne­teik­ti.

Naš­ta leng­ves­nė tė­vams ar sa­vi­val­dy­bei?

Pa­na­šu, kad į šį siū­ly­mą bus įsi­klau­sy­ta.

"Mes pa­ko­re­ga­vom spren­di­mo pro­jek­tą, kad ne­bū­tų įkai­nių. Mes ma­no­me, kad ne­pa­si­žiū­rė­jus, ko­kios yra pa­slau­gos dar­že­liuo­se tei­kia­mos ki­tuo­se mies­tuo­se, yra su­dė­tin­ga ly­gin­ti mo­kes­tį. Rei­kia įver­tin­ti, kiek lė­šų ski­ria sa­vi­val­dy­bės. 5 va­lan­dos dar­že­liuo­se vi­so­je Lie­tu­vo­je yra fi­nan­suo­ja­mos vals­ty­bės. Ten ži­no­me, už ką gau­na­me. Ug­dy­mas li­ku­sį lai­ką – sa­vi­val­dy­bės funk­ci­ja. Ma­nom, kad mū­sų dar­že­liai tu­ri pui­kias są­ly­gas, tei­kia ge­ras ir įvai­rias pa­slau­gas. Sa­vi­val­dy­bė yra in­ves­ta­vu­si ir į pa­sta­tus, ir į žai­di­mų aikš­te­les. Gal­vo­ja­me, kad ga­lė­tu­me ir to­liau tai teik­ti, to­dėl ir pa­siū­lė­me tą kai­ną", – ko­men­ta­vo A. Le­saus­kie­nė.

Ji ža­dė­jo dar pa­si­žiū­rė­ti, pa­da­ry­ti ana­li­zę, kaip ki­ti mies­tai or­ga­ni­zuo­ja vai­kų ug­dy­mą dar­že­liuo­se. Ta­da spręs, ar Sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų di­din­ti sa­vo da­lį, ar kel­ti mo­kes­tį tė­vams.

De­par­ta­men­to di­rek­to­rė at­krei­pė dė­me­sį, kad ne­bran­gin­ti vai­kų mai­ti­ni­mo dar­že­liuo­se lei­do cent­ra­li­zuo­ti ge­ro­kai pi­giau per­ka­mi mais­to pro­duk­tai. Ji tei­gė, kad dar­že­liams trūks­ta lė­šų vir­tu­vės dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų da­liai, įvai­rioms pre­kėms ir pa­slau­goms, su­si­ju­sioms su įstai­gos veik­la. A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad taip va­di­na­mas "abo­nen­ti­nis" mo­kes­tis (7,24 eu­ro per mė­ne­sį ap­lin­kai) lei­do iš­veng­ti rink­lia­vų iš tė­vų, ta­čiau ti­ki­no, kad šis mo­kes­tis yra per ma­žas. Jei tė­ve­liams mo­kes­tis ne­di­dė­tų, ta­da Sa­vi­val­dy­bei tek­tų maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų pa­pil­do­ma fi­nan­si­nė naš­ta.

Ne­žiū­rint to, re­dak­ci­ja ru­de­nį bu­vo ga­vu­si ne vie­ną skun­dą dėl to, kad iš tė­vų ren­ka­mi pi­ni­gai vai­kų ug­dy­mo prie­mo­nėms pirk­ti.

Prap­lė­tė ne­mo­kė­ji­mo už dar­že­lį ga­li­my­bes

Ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­te li­ko nuo­sta­ta, kad tė­vai ga­lės ne­mo­kė­ti už vai­ko die­ną dar­že­ly­je, jei­gu jo neat­ves ne tik dėl ei­li­nių, bet ir dėl ne­mo­ka­mų ato­sto­gų ar­ba per išei­gi­nes die­nas, gau­tas po pa­mai­ni­nio dar­bo, to ne­bu­vo iki šiol.

Mi­nė­tą "abo­nen­ti­nį" mo­kes­tį už ug­dy­mo ap­lin­kos iš­lai­ky­mą dar­že­liai ga­lės iš­leis­ti ne tik gru­pi­nėms ug­dy­mo prie­mo­nėms, pa­ta­ly­nei įsi­gy­ti ir skalb­ti, hi­gie­nos prie­mo­nėms įsi­gy­ti, bet ir me­di­ka­men­tams, ap­sau­gos pa­slau­goms, vai­kų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mui. Taip pat ir pa­slau­goms pa­tal­pų prie­žiū­rai pirk­ti.

Pab­ran­gin­ti, kad ma­žiau bū­tų no­rin­čių lan­ky­ti?

Mo­kes­tis už ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo veik­las vai­kams di­dės 15 pro­gra­mų. Nuo 16 iki 20 eu­rų brangs mu­zi­ki­nio ug­dy­mo pro­gra­mos, plau­ki­mo pro­gra­ma – nuo 17,5 iki 20 eu­rų ir pa­na­šiai. Žy­miau­sią kai­nos šuo­lį pa­tirs Jau­nų­jų gam­ti­nin­kų sto­ty­je žir­gi­nin­kys­te už­sii­man­čių vai­kų tė­vai – nuo 11 iki 20 eu­rų per mė­ne­sį.

A. Le­saus­kie­nė pa­dvi­gu­bė­ju­sį įkai­nį aiš­ki­no tuo, kad la­bai daug yra vai­kų, no­rin­čių lan­ky­ti žir­gi­nin­kys­tės pro­gra­mą, įstai­ga fi­ziš­kai ne­pa­jė­gi vi­sų priim­ti, to­dėl rei­kia bran­gin­ti.

To­kie ar­gu­men­tai už­kliu­vo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to na­riui Ir­man­tui Ku­kuls­kiui. Jo ma­ny­mu, to­kie kai­nų šuo­liai tik išau­gins so­cia­li­nę at­skir­tį, nes vi­du­ti­nes pa­ja­mas gau­nan­tiems tė­vams ga­li tap­ti per bran­gu leis­ti vai­kus į to­kius už­siė­mi­mus.

"Mes su­tei­kia­me prio­ri­te­tą tiems, ku­rie tu­ri dau­giau lė­šų – tur­tin­ges­niems. Tie, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gė­lių, ne­tu­rės to­kių ga­li­my­bių?" – klau­sė po­li­ti­kas.

De­par­ta­men­to di­rek­to­rė paaiš­ki­no, kad so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų vai­kai ga­li bū­ti at­leis­ti nuo mo­kes­čio.

"Kuo dau­giau spor­to ša­ka po­pu­lia­rė­ja, kuo dau­giau vai­kų no­rin­čių spor­tuo­ti, tuo mes grin­džia­me mo­kes­čio kė­li­mą?" – ste­bė­jo­si I. Ku­kuls­kis.

A. Le­saus­kie­nė ti­ki­no, kad tu­ri­ma inf­rast­ruk­tū­ra ne­lei­džia priim­ti dau­giau vai­kų į plau­ki­mo, te­ni­so, žir­gi­nin­kys­tės už­siė­mi­mus, to­dėl šios spor­to ša­kos tam­pa iš­skir­ti­nės. Po­li­ti­kai siū­lė gal­vo­ti apie inf­rast­ruk­tū­ros plėt­rą. Ir pa­si­do­mė­ti, ar tik­rai tin­ka­mai pa­nau­do­ja­mos tu­ri­mos spor­to mo­kyk­lų ba­zės.

"Rei­kia iš­kel­ti to­kius tiks­lus", – siū­lė A. Le­saus­kie­nė, pri­pa­žin­da­ma, kad spor­to cent­rai ga­lė­tų ge­riau pa­nau­do­ti sa­vo inf­rast­ruk­tū­rą ir pa­tys ge­ne­ruo­ti da­lį rei­ka­lin­gų lė­šų.

I. Ku­kuls­kis siū­lė la­biau dirb­ti su pri­va­čiais klu­bais, ku­rie pri­si­de­dant Sa­vi­val­dy­bei, ga­lė­tų priim­ti vai­kus.

De­par­ta­men­to va­do­vė pa­tvir­ti­no, kad vai­kų, lan­kan­čių ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, mies­te dau­gė­ja.

Jei šis spren­di­mas bū­tų priim­tas, vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis už dar­že­li­nu­ką Šiau­liuo­se siek­tų apie 73 eu­rus.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė ža­dė­jo, kad Sa­vi­val­dy­bė dar paa­na­li­zuos, kaip ki­ti mies­tai su­ge­ba ug­dy­ti vai­kus dar­že­liuo­se už ma­žes­nį tė­vų mo­kes­tį.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos reg­bio fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Ir­man­tas Ku­kuls­kis kė­lė klau­si­mą, ar vai­kams ge­ro­kai pa­bran­gin­tos po­pu­lia­rių spor­to ša­kų pro­gra­mos ne­pa­da­rys jas priei­na­mas tik tur­tin­gų šei­mų vai­kams?