Vienas į kitą rėžėsi du mersedesai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, vie­nas au­to­mo­bi­lis į san­kry­žą iš­va­žia­vo de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se, Že­mai­tės gat­vės ir Auš­ros alė­jos san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis "Mer­ce­des Benz A170", įva­žia­vęs į san­kry­žą de­gant drau­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui, su­si­dū­rė su "Mer­ce­des Benz ML350", ku­rio vai­ruo­to­jas va­žia­vo de­gant lei­džia­mam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

Su­žeis­ti pir­mo­jo au­to­mo­bi­lio 44-erių vai­ruo­to­ja ir 45-erių ke­lei­vis. Jie pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę. Su­ža­lo­ji­mus per ope­ra­ci­ją pa­ty­rė ir ant­ro­jo mer­se­de­so 31 me­tų vai­ruo­to­jas.