Susidūrimas, sužalota jauna moteris

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Vai­ruo­to­jos nea­ti­du­mas pri­šau­kė ne­lai­mę.

Ko­vo 4-ąją, prieš tre­čią po pie­tų Šiau­liuo­se, Vil­niaus ir Gum­bi­nės gat­vių san­kry­žo­je, iš ša­lu­ti­nio ke­lio į de­ši­nę su­kda­mas 30 me­tų mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis "Le­xus RX400h" ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­sio "Au­di A4", ku­rį vai­ra­vo 20 me­tų mer­gi­na, ir su juo su­si­dū­rė.

Nu­ken­tė­jo "Au­di" 21 me­tų ke­lei­vė.