Susidūrę automobiliai blokavo kelią

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ma­no­ma, kad ava­ri­ją su­kė­lė iš ša­lu­ti­nio ke­lio iš­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lio "Vol­vo" vai­ruo­to­jas.
Šeš­ta­die­nį, prieš tre­čią va­lan­dą die­nos, Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, ava­ri­ją pa­ty­rė trys au­to­mo­bi­liai.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, au­to­mo­bi­lis "Vol­vo", ku­rį vai­ra­vo 53 me­tų vy­ras, iš Vai­ro gat­vės iš­va­žiuo­da­mas į Til­žės gat­vę ir su­kda­mas kai­rėn, ne­pra­lei­do nuo Pra­mo­nės gat­vės at­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio "Ja­guar", ku­rį vai­ra­vo 37 me­tų vy­ras.

Mi­nė­toms trans­por­to prie­mo­nėms su­si­dū­rus, bu­vo kliu­dy­tas dar ir ki­tas Til­žės gat­ve va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis "Vol­vo", ku­rį vai­ra­vo 57 me­tų vy­ras.

Eis­mo įvy­ky­je trau­muo­ti "Ja­guar" ir ant­ro­sios "Vol­vo" vai­ruo­to­jai. Vie­ną vai­ruo­to­ją iš su­kne­žin­to au­to­mo­bi­lio iš­va­da­vo at­sku­bė­ję ug­nia­ge­siai. Nu­ken­tė­ju­sie­ji grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liais iš­vež­ti į li­go­ni­nę.

Ava­ri­jos vie­to­je dėl in­ten­sy­vaus eis­mo su­si­da­rė smar­kios spūs­tys. Ne­lai­mės pa­sek­mes su­tvar­kė ug­nia­ge­siai.