Vagis teisinosi dėl paskolų ir skolų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas įta­ria­mas įvyk­dęs pen­kio­li­ka nu­si­kals­ta­mų vei­kų.
Pen­kio­li­ka nu­si­kals­ta­mų vei­kų kal­ti­na­mas 52 me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas ne­tru­kus tu­rė­tų sto­ti prieš teis­mą.

Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jui bu­vo pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl va­gys­čių, ne­tei­sė­to elekt­ro­ni­nių mo­kė­ji­mo prie­mo­nių įgi­ji­mo ir nau­do­ji­mo, pri­si­jun­gi­mo prie in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, sve­ti­mo tur­to įgi­ji­mo sa­vo nau­dai ap­gau­le ir t.t..

Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai mi­nė­to vy­ro nu­si­kals­ta­mas vei­kas pra­dė­jo fik­suo­ti nuo 2016 me­tų.

Tų me­tų sau­sio 13-ąją Ro­za­li­me esan­čia­me Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nio ka­bi­ne­te bu­vo įvyk­dy­ta va­gys­tė – iš vie­nos dar­buo­to­jos ran­ki­nės pa­vog­ta pi­ni­gi­nė su as­mens do­ku­men­tais, ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­le ir pi­ni­gais.

Pa­si­nau­do­jus pa­vog­tą­ja elekt­ro­ni­ne mo­kė­ji­mo prie­mo­ne, iš nu­ken­tė­ju­sio­sios ban­ko są­skai­tos bu­vo pa­si­sa­vin­ta 850 eu­rų. Nus­ta­ty­ti įta­ria­mo­jo pa­rei­gū­nams ne­pa­vy­ko.

Po po­ros me­tų va­gys­tė iš ka­bi­ne­to bu­vo pa­da­ry­ta vie­no­je Pak­ruo­jo už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je. Dar­buo­to­ja pa­si­ge­do pi­ni­gi­nės su 180 eu­rų ir as­mens do­ku­men­tais.

Po po­ros sa­vai­čių bu­vo už­re­gist­ruo­ta dar vie­na va­gys­tė iš ka­bi­ne­to Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Lin­ku­vo­je, esan­čios že­mės ūkio bend­ro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­sta­te. Dar­buo­to­jas ne­te­ko pi­ni­gi­nės su 250 eu­rų, as­mens ta­pa­ty­bės ir ban­ko kor­te­lė­mis.

Vi­sos va­gys­tės bu­vo įvyk­dy­tos iš neuž­ra­kin­tų ka­bi­ne­tų. De­ja, ap­tik­ti įta­ria­mo­jo pėd­sa­kų ir­gi ne­pa­vy­ko.

2019 me­tų va­sa­rio 1 die­ną pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl va­gys­tės Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Links­mu­čių kai­me. Iš­dau­žus gi­ri­nin­ki­jos dar­buo­to­jui pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio lan­go stik­lą, bu­vo pa­vog­ta vy­riš­ka ran­ki­nė su do­ku­men­tais.

Bend­ras vi­sus šiuos nu­si­kal­ti­mus vie­ni­jan­tis bruo­žas bu­vo tas, kad, praė­jus ku­riam lai­kui po šių va­gys­čių, pa­ša­li­niai as­me­nys su­ras­da­vo tvar­kin­gai į mai­še­lius su­dė­tus ir iš­mes­tus nu­ken­tė­ju­sių­jų do­ku­men­tus. Ta­čiau iš pra­džių šie nu­si­kal­ti­mai bu­vo ti­ria­mi at­ski­rai ir tar­pu­sa­vy­je ne­sie­ja­mi.

Ty­ri­mų me­tu nu­sta­ty­ta, kad nu­ken­tė­ju­sių­jų ban­ko kor­te­lė­mis bu­vo ne kar­tą pa­si­nau­do­ta Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio ap­skri­ty­se, bu­vo įsi­gy­ja­mos pre­kės, ban­ko­ma­tuo­se iš­gry­ni­na­mi pi­ni­gai. Pa­rei­gū­nai ga­vo vaiz­do įra­šus, ku­riuo­se bu­vo ma­ty­ti pi­ni­gus iš ban­ko­ma­to iman­tis vy­ras, ta­čiau pa­gal juos vy­ro iden­ti­fi­kuo­ti ne­pa­vy­ko, nes jis mas­ka­vo­si aki­niais bei ke­pu­rė­mis, ku­rie den­gė jo vei­do da­lį.

Le­dai pa­ju­dė­jo šių me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je, kai iš Ak­me­nės ko­le­gų bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja, jog jiems pa­vy­ko nu­sta­ty­ti as­me­nį, ku­ris Ak­me­nės ra­jo­ne vyk­dė ana­lo­giš­kas va­gys­tes kaip ir Pak­ruo­jo ra­jo­ne. Kra­tos me­tu vy­ro na­muo­se bu­vo ras­ti dra­bu­žiai, la­bai pa­na­šūs į vy­ro, sto­vin­čio prie ban­ko­ma­to. As­muo bu­vo su­lai­ky­tas.

Pri­rem­tas įro­dy­mų su­lai­ky­ta­sis pri­si­pa­ži­no dėl Pak­ruo­jo ra­jo­ne įvyk­dy­tų va­gys­čių. Sa­kė vo­gęs, nes tu­ri pa­sko­lų ir sko­lų. Nu­ro­dė, kad pa­si­nau­do­ti sve­ti­mo­mis ban­ko mo­kė­ji­mo prie­mo­nė­mis jam ne­bu­vo su­dė­tin­ga – net ant dvie­jų pa­vog­tų­jų kor­te­lių jis ra­do pri­kli­juo­tus lip­du­kus su už­ra­šy­tais PIN ko­dais. Pri­sis­ta­tęs sve­ti­mu var­du ir pa­var­de, par­duo­tu­vė­je jis su pa­vog­tą­ja kor­te­le nu­si­pir­ko mo­to­ri­nį pjūk­lą, ku­rį vė­liau par­da­vė.

Ak­me­nės ir Pas­va­lio ra­jo­nų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų pa­rei­gū­nai dėl šio vy­ro nu­si­kals­ta­mų vei­kų ty­ri­mus dar tę­sia.