Teismas nusprendė, kad meras advokatui neskolingas

Teismas nusprendė, kad meras advokatui neskolingas

Teis­mas nu­spren­dė, kad me­ras ad­vo­ka­tui ne­sko­lin­gas

Ra­šė­me, kad ad­vo­ka­tas Egi­di­jus Mor­kū­nas sie­kia iš Šiau­lių mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pri­si­teis­ti be­veik 7 tūks­tan­čius eu­rų, ga­li­mai ne­su­mo­kė­tų už ad­vo­ka­tų kon­to­ros APB „Mor­kū­nas Le­gal Bu­reau“ pa­slau­gas. Teis­mas jo ieš­ki­nį at­me­tė. E. Mor­kū­nas to­kį spren­di­mą skųs aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Jū­ra­tė RAU­DU­VIE­NĖ

jurate@skrastas.lt

Šių me­tų ko­vo 1 die­ną Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pre­li­mi­na­riu spren­di­mu bu­vo nu­spren­dęs E. Mor­kū­no ieš­ki­nį pa­ten­kin­ti ir pri­teis­ti jam sko­lą iš A. Vi­soc­ko už su­teik­tas tei­si­nes pa­slau­gas – 6 715,50 eu­ro, 5 pro­cen­tų dy­džio me­ti­nes pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas nuo pri­teis­tos su­mos nuo ieš­ki­nio priė­mi­mo iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo ir 76 eu­rus by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Šių me­tų ge­gu­žės 15 die­ną Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas priė­mė galu­ti­nę su­tar­tį ir nu­spren­dė APB „Mor­kū­nas Le­gal Bu­reau“ ieš­ki­nį at­mes­ti ir iš mi­nė­tos kon­to­ros pri­teis­ti A. Vi­soc­kui 217 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

Įvy­kiai, dėl ku­rių ki­lo tei­si­nis gin­čas, vy­ko 2016 me­tų gruo­dį, kai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ki­lo pir­mo­ji po­li­ti­nė kri­zė. Me­ras li­ko be sa­vo bend­ra­žy­gių, kai Ta­ry­ba iš pa­rei­gų at­lei­do vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių ir tuo­me­ti­nį Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Eduar­dą Bi­vai­nį, o pa­čiam me­rui pra­dė­jo at­sta­ty­di­ni­mo pro­ce­dū­rą.

E. Mor­kū­nas aiš­ki­na, kad A. Vi­soc­kas krei­pė­si į jį dėl po­li­ti­nės kri­zės su­val­dy­mo. Jis su A. Vi­soc­ku pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo, kon­sul­ta­vo jį, ren­gė do­ku­men­tus, ta­čiau už šias pa­slau­gas jam su­mo­kė­ta ne­bu­vo. D. Griš­ke­vi­čius ir E. Bi­vai­nis su Ta­ry­bos spren­di­mais juos at­leis­ti iš pa­rei­gų ne­su­ti­ko ir krei­pė­si į teis­mą. Jiems taip pat at­sto­va­vo ad­vo­ka­tas E. Mor­kū­nas. Abu val­džios vy­rai teis­mus lai­mė­jo ir su tei­si­nin­ku vi­siš­kai at­si­skai­tė.

Teis­mas, at­mes­da­mas APB „Mor­kū­nas Le­gal Bu­reau“ ieš­ki­nį dėl sko­los pri­tei­si­mo, pri­pa­ži­no ne­są­ži­nin­go­mis ir ne­ga­lio­jan­čio­mis 2016 me­tų gruo­džio 19 die­nos A. Vi­soc­ko ir E. Mor­kū­no pa­si­ra­šy­to su­si­ta­ri­mo dėl tei­si­nių pa­slau­gų tei­ki­mo są­ly­gas. Teis­mui pri­trū­ko įro­dy­mų, kad A. Vi­soc­kas bū­tų už­sa­kęs tei­si­nes pa­slau­gas iš E. Mor­kū­no. Klau­si­mų ki­lo ir dėl to, kad ad­vo­ka­tas su­si­ta­ri­mą su A. Vi­soc­ku pa­si­ra­šė, kaip su fi­zi­niu as­me­niu, ta­čiau pa­slau­gas tei­kė kaip me­rui.

Mies­to gal­va džiau­gė­si teis­mo spren­di­mu ir ap­gai­les­ta­vo, kad jam te­ko va­ži­nė­ti į Vil­nių duo­ti pa­ro­dy­mus.

A. Vi­soc­kas teis­mui aiš­ki­no, kad E. Mor­kū­nas nė­ra su­tei­kęs jam jo­kių tei­si­nių pa­slau­gų, to­dėl jis ne­tu­ri pa­rei­gos ap­mo­kė­ti iš­ra­šy­tą są­skai­tą už tei­si­nes pa­slau­gas. Me­ras tvir­ti­no, kad tei­si­nių pa­slau­gų jam, kaip me­rui, ne­rei­kė­jo, nes Sa­vi­val­dy­bė­je yra vi­sas Tei­sės sky­rius.

„Jo (E. Mor­kū­no) pa­sa­ky­mas bu­vo toks: pa­si­ra­šyk bend­ro po­bū­džio su­tar­tį, kad jo­kia tre­čia ša­lis ne­ga­lė­tų pa­nau­do­ti mū­sų po­kal­bių, jei jie bū­tų pa­si­klau­so­mi. Jo­kių konk­re­čių su­tar­čių dėl konk­re­čios by­los, konk­re­čių veiks­mų nė­ra. Yra tik bend­ro­jo po­bū­džio su­tar­tis“, – kiek anks­čiau yra ko­men­ta­vęs me­ras.

Ad­vo­ka­tas E. Mor­kū­nas su teis­mo ar­gu­men­tais ne­su­tin­ka ir spren­di­mą per 30 die­nų skųs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Jis aiš­ki­no, kad į teis­mą krei­pė­si tik ta­da, kai bai­gian­tis me­ro ka­den­ci­jai jam pa­si­ro­dė ky­lant grės­mei, kad A. Vi­soc­kas už ga­li­mai su­teik­tas pa­slau­gas ne­su­mo­kės.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mą lai­mė­jęs Šiau­lių me­ras A. Vi­soc­kas nea­be­jo­jo, kad teis­mi­nis pro­ce­sas vyks to­liau.