Rusijos šnipai pasiųsti už grotų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ru­si­jai šni­pi­nė­ję Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ri­nin­kai už gro­tų pra­leis be­veik pen­ke­rius sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas du as­me­nis pri­pa­ži­no kal­tais šni­pi­nė­jus Ru­si­jai ir sky­rė jiems rea­lias lais­vės atė­mi­mo baus­mes. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je iki su­lai­ky­mo dir­bęs 54 me­tų Ka­zi­mie­ras Rup­šys ir at­sar­gos ka­ri­nin­kas 58 me­tų Ju­ri­jus Mi­ro­no­vas ka­lės po ket­ve­rius me­tus ir de­vy­nis mė­ne­sius.

Teis­mo spren­di­mu, iš K. Rup­šio kon­fis­kuo­ta 6 480 eu­rų, ku­rie bu­vo ras­ti per kra­tą. Nea­be­jo­ja­ma, jog šiuos pi­ni­gus vy­ras ga­vo kaip at­ly­gį už at­lie­ka­mas šni­pi­nė­ji­mo už­duo­tis.

Šni­pi­nė­ji­mo by­lą ne­vie­šuo­se po­sė­džiuo­se nag­ri­nė­jęs teis­mas kons­ta­ta­vo, jog vy­rų pa­da­ry­ti nu­si­kal­ti­mai yra įro­dy­ti jų pa­ro­dy­mais, by­lo­je su­rink­ta me­džia­ga, ki­tais duo­me­ni­mis. Įver­tin­ta, jog nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas bend­ri­nin­kų gru­pė­je, vy­rai bu­vo pa­si­skirs­tę vaid­me­ni­mis: K. Rup­šys rin­ko in­for­ma­ci­ją, J. Mi­ro­no­vas tar­pi­nin­ka­vo. Vei­kė apie pen­ke­rius me­tus. Su­rink­tą in­for­ma­ci­ją vy­rai per­duo­da­vo tik už­ko­duo­ta, su­ge­bė­da­vo ją už­slėp­ti net ani­ma­ci­niuo­se fil­mu­kuo­se.

Kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai.

Ty­ri­mą šio­je šni­pi­nė­ji­mo by­lo­je at­li­ko Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras.

By­los duo­me­ni­mis, 2017 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vos sau­gu­mo tar­ny­bos ga­vo in­for­ma­ci­jos apie už­fik­suo­tą duo­me­nų per­da­vi­mą už­sie­nio vals­ty­bės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jai, įta­rus, kad vyk­do­mas šni­pi­nė­ji­mas.

Įtar­ta, kad už pi­ni­gi­nį at­ly­gį mi­nė­ti pi­lie­čiai ga­lė­jo rink­ti ir per­duo­ti Ru­si­jos žval­gy­bai in­for­ma­ci­ją, ku­ri ją do­mi­no. 2017 me­tų gruo­džio 11 die­ną įta­ria­mie­ji su­lai­ky­ti.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu gau­ta duo­me­nų ir apie ki­to­kį bend­ra­dar­bia­vi­mą su sve­ti­mos vals­ty­bės žval­gy­bos at­sto­vais.

Mi­nė­tos už­sie­nio žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­ją do­mi­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zės tar­ny­bi­niai do­ku­men­tai, tar­ny­bi­nių pa­tal­pų sche­mos, Avia­ci­jos ba­zės oro uos­to sche­mos, pla­nai, ob­jek­tai, ka­ri­nės va­do­vy­bės spren­di­mai, įsa­ky­mai, vi­sa tai bu­vo fo­tog­ra­fuo­ja­ma.

Ru­si­jos žval­gus do­mi­no ir ki­ti ne­vie­ši, ta­čiau neįs­lap­tin­ti duo­me­nys.

K. Rup­šys ir J. Mi­ro­no­vas tu­rė­jo ir dar vie­ną už­duo­tį – rink­ti ir pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie as­me­nis, ku­rie ga­lė­tų pra­dė­ti bend­ra­dar­biau­ti su sve­ti­mos ša­lies žval­gy­ba.

Kal­ti­na­mie­ji, lai­ky­da­mie­si ypa­tin­gų kons­pi­ra­ci­jos prie­mo­nių, su Ru­si­jos žval­gy­bos at­sto­vais slap­tai su­si­ti­ki­nė­da­vo tik Ru­si­jo­je ar­ba ki­to­se ša­ly­se.

Komentarai

Joo    Sek, 2019-06-23 / 06:18
Panašu į anekdotą. Domino neįslaptinti duomenys. Neįslaptinti duomenys tai duomenys kuriais gali disponuoti visi ir tai nėra jokia paslaptis.
kike    Sek, 2019-06-23 / 07:25
Na, reikia gi rezultatų. Va, Paleckį kiek laiko uždarytą. Atrodo, kad 15 žmonių yra užmušęs.
miestietis    Sek, 2019-06-23 / 11:36
Nors išdavikų baisiai nekenčiu ir pritariu, kad ruskių parankiniai sėdėtų, bet jau ilgą laiką suku galvą- kas tame KOP padalinyje gali būti slapta, kad domintu priešus, nes net aš galiu mintinai išpyškinti kiek ko yra ir kiek dar liko, kuomet susidėvėjusią nurašė ar į Rėkyvą tėškėsi. Aviacija tai ne raketinės pajėgos, kur gali paslėpti, na o čia viskas matosi kaip ant delno, na o kiek ten žmogelių imituoja tarnybą, tai koks skirtumas priešui, o turėtu būti svarbu mums- kiek tai kainuoja mokesčių mokėtojams, ir, ar valstybės biudžetas racionaliai naudojamas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.