Ugnis pasiglemžė gyvybę ir namus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ne­ri­mau­ta, kad ug­nis neį­si­kib­tų į ne­to­lie­se sto­vin­čią me­di­nę baž­ny­čią. Sta­ti­nį pa­vy­ko pa­sau­go­ti.
Šeš­ta­die­nio nak­tį Šiau­lių ra­jo­ne, Var­pu­tė­nų kai­me, ki­lęs tri­bu­čio na­mo gais­ras bai­gė­si tra­giš­kai – vie­na­me iš bu­tų ug­nia­ge­siai su­ra­do stip­riai ap­de­gu­sį 37 me­tų vy­ro kū­ną.
Be na­mų li­ko dar dvie­jų bu­tų gy­ven­to­jai.

Glau­džia­si pas kai­my­nus

Va­kar vie­nas iš su­de­gu­sio na­mo gy­ven­to­jų 51-erių Si­gi­tas S. ap­si­lan­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Vy­ras ti­ki­si, kad ra­jo­no va­do­vai jam pa­dės, kur ga­lė­tų lai­ki­nai pri­si­glaus­ti su neį­ga­lia 80-me­te mo­ti­na.

Ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras va­kar "Šiau­lių kraš­tą" pa­ti­ki­no, kad šei­mai bus pa­dė­ta – šiuo me­tu ieš­ko­ma lai­ki­no būs­to.

O kol kas Si­gi­tas nuo sa­vait­ga­lio glau­džia­si kai­my­no Va­si­li­jaus So­ko­lo­vo na­muo­se, ge­ra­no­riš­kas var­pu­tė­niš­kis pa­de­gė­liui lei­do pa­gy­ven­ti ir dar ke­lias pa­ras.

Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­ti Si­gi­to mo­ti­na Jad­vy­ga šiuo me­tu te­be­gy­do­ma li­go­ni­nė­je, grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu ji iš­ga­ben­ta iš gais­ra­vie­tės ne­lai­mės nak­tį. Mo­te­ris rim­čiau ne­nu­ken­tė­jo.

Ne­nu­ken­tė­jo ir ki­to bu­to gy­ven­to­ja. Būs­to sa­vi­nin­kės gais­ro nak­tį na­muo­se ne­bu­vo – apie ne­lai­mę ji su­ži­no­jo vie­šė­da­ma pas vai­kus Vil­niu­je.

O štai bu­te, ku­ria­me ki­lo gais­ras, gy­ven­to­jui 37-erių And­riui pa­gal­bos jau ne­be­rei­kia: ug­nis vy­ro gy­vy­bę pa­si­glem­žė.

Kū­nas ras­tas prie­sta­te

Gais­ras Var­pu­tė­nų kai­mo gy­ven­to­jus ant ko­jų su­kė­lė va­sa­rio 1-osios nak­tį, kiek dau­giau nei va­lan­da po vi­dur­nak­čio.

Ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, kad Dva­ro gat­vė­je at­vi­ra lieps­na de­ga len­to­mis ap­kal­tas tri­jų bu­tų na­mas su pri­blo­kuo­tu mū­ri­niu prie­sta­tu.

Bū­tent šia­me prie­sta­te gais­rą už­ge­si­nę ug­nia­ge­siai ir su­ra­do smar­kiai ap­de­gu­sio And­riaus kū­ną.

Gais­ro me­tu bai­min­ta­si, kad lieps­na nuo de­gan­čio na­mo ne­per­si­mes­tų į ša­lia sto­vin­čią me­di­nę Var­pu­tė­nų baž­ny­čią ir jos pri­klau­si­nius. Lai­mei, vi­sus sta­ti­nius pa­vy­ko ap­sau­go­ti.

Pa­vy­ko ap­sau­go­ti ir da­lį na­me gy­ve­nu­sių žmo­nių daik­tų, do­ku­men­tus. Ki­ta da­lis tur­to ne­su­de­gė, tik bu­vo su­lie­ta van­de­niu. Dėl gais­ro pa­da­ri­nių na­me gy­ven­ti nė­ra jo­kios ga­li­my­bės.

Il­sė­jo­si su ci­ga­re­te

Kai­my­nų pa­sa­ko­ji­mu, gir­tuok­lys­tės bu­te, ku­ria­me gy­ve­no And­rius, bu­vo daž­nos. Ne­re­tai vy­ras gir­tuok­lia­vo ir su ar­ti­miau­siu kai­my­nu, mi­nė­tu gre­ti­mo bu­to gy­ven­to­ju, nie­kur ne­dir­ban­čiu Si­gi­tu.

Esą gir­tau­ja­ma bu­vo ir tą­nakt. Spė­ja­ma, kad ne­blai­vus And­rius su ci­ga­re­te ran­ko­se pri­gu­lė pail­sė­ti. Neat­me­ta­ma, kad ug­nis įsi­žie­bė bū­tent nuo ci­ga­re­tes.

Dū­mų ju­tik­lio na­me ne­bu­vo, gal­būt šai­žus jo gar­sas bū­tų iš­gel­bė­jęs gy­vy­bę.

Gais­rų ty­rė­jai, nors pa­grin­di­ne gais­ro prie­žas­ti­mi ren­ka­si neat­sar­gų rū­ky­mą, vis dėl­to neat­me­ta ir ga­li­mo elekt­ros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mo – ins­ta­lia­ci­ja na­me bu­vo ne­tvar­kin­ga.