Tardymo izoliatoriaus pareigūnas prarado tarnybą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ne vie­ną de­šimt­me­tį Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­bu­siam pa­rei­gū­nui, teis­mo spren­di­mu, teks pa­lik­ti tar­ny­bą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas tre­čia­die­nį pa­skel­bė nuo­spren­dį už pikt­nau­džia­vi­mą tei­sia­mam Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ap­sau­gos ir prie­žiū­ros sky­riaus jau­nes­nia­jam spe­cia­lis­tui Al­vy­dui Ja­nu­čiui. Vy­ras kal­tu pri­pa­žin­tas už tai, kad smur­ta­vo prieš suim­tą­jį.

Nu­teis­ta­jam už įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą teks pa­klo­ti de­šim­ties tūks­tan­čių eu­rų bau­dą.

Nu­ken­tė­ju­siam suim­ta­jam A. Ja­nu­tis tu­rės kom­pen­suo­ti 150 eu­rų tur­ti­nę ir 1 000 eu­rų ne­tur­ti­nę ža­las.

Be to, il­ga­me­tis Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jas pra­ra­do tei­sę tre­jus me­tus dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je, o tai reiš­kia, kad, įsi­tei­sė­jus nuo­spren­džiui, jį teks at­leis­ti iš dar­bo.

2018 me­tų pra­džio­je Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ko­mas suim­ta­sis pra­ne­šė tei­sė­sau­gai bu­vęs su­muš­tas, esą ran­ką prieš jį pa­kė­lė A. Ja­nu­tis. Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­rei­gū­no pikt­nau­džia­vi­mo.

In­ci­den­tas, anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, ki­lo, kai A. Ja­nu­tis ve­dė suim­tuo­sius į spor­to sa­lę.

By­los duo­me­ni­mis, pri­žiū­rė­to­jui ir kar­do­mie­siems ei­nant per įstai­gos kie­mą, pro ka­me­rų lan­gus juos pa­ste­bė­ję kar­do­mie­ji ėmė šūk­čio­ti. Anot A. Ja­nu­čio, suim­ta­sis jiems į šūks­nius at­sa­kęs taip pat šūks­niais, dėl to jis pa­sa­kęs liau­tis. Už tai, kad suim­ta­sis ne­pak­lu­so, A. Ja­nu­tis nu­spren­dė ka­li­nius pa­lik­ti be spor­to už­siė­mi­mų ir grą­žin­ti į ka­me­ras.

Pa­sak A. Ja­nu­čio, toks spren­di­mas pa­pik­ti­no ve­da­mą suim­tą­jį, jis ėmė reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, keik­tis. Ta­čiau vis tiek bu­vo nu­ves­tas į ka­me­rą.

A. Ja­nu­tis ka­te­go­riš­kai nei­gė mu­šęs kar­do­mą­jį.

Pri­žiū­rė­to­jo pa­nau­do­tu smur­tu skun­dę­sis ka­li­nys pa­pa­sa­ko­jo, kad kie­me jis tik­rai pa­si­svei­ki­no su juo pa­si­svei­ki­nu­siais kar­do­mai­siais. Dėl to, pri­žiū­rė­to­jas jį stum­te­lė­jo. Pak­laus­tas, ar ne­mo­ka tin­ka­mai elg­tis, pri­žiū­rė­to­jas esą čiu­po suim­tą­jį už striu­kės ir, nu­si­ve­dęs į ša­lį, su­mu­šė. Smū­gių kru­ša bu­vo nu­kreip­ta į ka­li­nio gal­vą, vei­dą.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je suim­ta­sis bu­vo pa­tal­pin­tas 2017 me­tų spa­lio mė­ne­sį. Šiuo me­tu jis at­lie­ka ka­lė­ji­mo baus­mę Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se.

Komentarai

Ramus    Pen, 2019-11-22 / 09:55
Tai po šito nuteistasi tapo privilegijuotu, apie jį bus daromi filmai, o pareigūnas net emigruoti negalės, nes turi teistumą?
Hm    Pen, 2019-11-22 / 10:22
o tai kaip čia taip - žadėjo virtinėmis šiauliečiai eiti į tardymo izoliatorių kaip į Muziejų per dienas ir naktis? Nebeis, jei ten mušasi?
Gintarė    Pen, 2019-11-22 / 21:21
Trūksta žodžių skaitant staraipsnį.,kaliniai tuoj sėdės seime,nes prie tuo einama.O kad pareigūnas atidavęs save visą,savo sveikatą 25 metus,išmetamas kaip musė iš barsčių.Juolab nėra visiškai įrodančių faktų,Tokia teisėsauga,tokia ir mūs Lietuva.,
    Šeš, 2019-11-23 / 09:06
Ir kaip toliau dabar reikalauti suimtųjų (nuteistųjų) laikytis nustatytos tvarkos, kai net pati valstybė negina pareigūno, tuo labiau su tokia patirtimi, tikiuos gerbiama teisėja ateis pati pirma malsinti riausių, kai sitaip isliaupsinti kaliniai pradės raganėti, o pareigūnai matydami tokią neteisybę nebereikalauti laikytis tvarkos.
Saulius     Pir, 2019-11-25 / 10:56
Alvydai nenuleisk rankų. Skūsk šį teismo sprendimą. Kokie cirkai vyksta su teismais Lietuvoje jau matėme
STASYS    Pen, 2020-01-17 / 10:50
Reikia kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Artėjame prie to, kad nusikaltėliai pradės uždarynėti į kameras pačius tarnautojus. Mano supratimu, nusikalteliui turi būti suteikta tik viena teisė, ramiai ir paklusniai atlikti bausmę. Nusikalteliui turi būti įvestos tokios kalėjimo taisyklės, kad įšėjas į laisvę, bijotu atgal sugrižti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.