Tardymo izoliatoriaus pareigūnas prarado tarnybą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ne vie­ną de­šimt­me­tį Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­bu­siam pa­rei­gū­nui, teis­mo spren­di­mu, teks pa­lik­ti tar­ny­bą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas tre­čia­die­nį pa­skel­bė nuo­spren­dį už pikt­nau­džia­vi­mą tei­sia­mam Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus Ap­sau­gos ir prie­žiū­ros sky­riaus jau­nes­nia­jam spe­cia­lis­tui Al­vy­dui Ja­nu­čiui. Vy­ras kal­tu pri­pa­žin­tas už tai, kad smur­ta­vo prieš suim­tą­jį.

Nu­teis­ta­jam už įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą teks pa­klo­ti de­šim­ties tūks­tan­čių eu­rų bau­dą.

Nu­ken­tė­ju­siam suim­ta­jam A. Ja­nu­tis tu­rės kom­pen­suo­ti 150 eu­rų tur­ti­nę ir 1 000 eu­rų ne­tur­ti­nę ža­las.

Be to, il­ga­me­tis Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jas pra­ra­do tei­sę tre­jus me­tus dirb­ti vals­ty­bės tar­ny­bo­je, o tai reiš­kia, kad, įsi­tei­sė­jus nuo­spren­džiui, jį teks at­leis­ti iš dar­bo.

2018 me­tų pra­džio­je Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ko­mas suim­ta­sis pra­ne­šė tei­sė­sau­gai bu­vęs su­muš­tas, esą ran­ką prieš jį pa­kė­lė A. Ja­nu­tis. Bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­rei­gū­no pikt­nau­džia­vi­mo.

In­ci­den­tas, anot nu­ken­tė­ju­sio­jo, ki­lo, kai A. Ja­nu­tis ve­dė suim­tuo­sius į spor­to sa­lę.

By­los duo­me­ni­mis, pri­žiū­rė­to­jui ir kar­do­mie­siems ei­nant per įstai­gos kie­mą, pro ka­me­rų lan­gus juos pa­ste­bė­ję kar­do­mie­ji ėmė šūk­čio­ti. Anot A. Ja­nu­čio, suim­ta­sis jiems į šūks­nius at­sa­kęs taip pat šūks­niais, dėl to jis pa­sa­kęs liau­tis. Už tai, kad suim­ta­sis ne­pak­lu­so, A. Ja­nu­tis nu­spren­dė ka­li­nius pa­lik­ti be spor­to už­siė­mi­mų ir grą­žin­ti į ka­me­ras.

Pa­sak A. Ja­nu­čio, toks spren­di­mas pa­pik­ti­no ve­da­mą suim­tą­jį, jis ėmė reikš­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, keik­tis. Ta­čiau vis tiek bu­vo nu­ves­tas į ka­me­rą.

A. Ja­nu­tis ka­te­go­riš­kai nei­gė mu­šęs kar­do­mą­jį.

Pri­žiū­rė­to­jo pa­nau­do­tu smur­tu skun­dę­sis ka­li­nys pa­pa­sa­ko­jo, kad kie­me jis tik­rai pa­si­svei­ki­no su juo pa­si­svei­ki­nu­siais kar­do­mai­siais. Dėl to, pri­žiū­rė­to­jas jį stum­te­lė­jo. Pak­laus­tas, ar ne­mo­ka tin­ka­mai elg­tis, pri­žiū­rė­to­jas esą čiu­po suim­tą­jį už striu­kės ir, nu­si­ve­dęs į ša­lį, su­mu­šė. Smū­gių kru­ša bu­vo nu­kreip­ta į ka­li­nio gal­vą, vei­dą.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je suim­ta­sis bu­vo pa­tal­pin­tas 2017 me­tų spa­lio mė­ne­sį. Šiuo me­tu jis at­lie­ka ka­lė­ji­mo baus­mę Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se.