Sukčiavimu įtariamas rumunas sučiuptas Vokietijoje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vo­kie­ti­jo­je už ki­tą nu­si­kal­ti­mą su­lai­ky­tas Ru­mu­ni­jos pi­lie­tis per­vež­tas į Lie­tu­vą ir bus tei­sia­mas Šiau­liuo­se.
Ru­mu­ni­jos pi­lie­tis, prieš ket­ver­tą me­tų Lie­tu­vo­je iš ban­ko klien­tų vo­gęs mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nis ir pa­si­sa­vi­nęs są­skai­to­se esan­čius pi­ni­gus su­ras­tas Vo­kie­ti­jo­je. Vy­ras ekst­ra­di­juo­tas į mū­sų ša­lį ir ne­tru­kus stos prieš Šiau­lių teis­mą.

Nus­kai­ty­da­vo kor­te­lių duo­me­nis

2015 me­tų sau­sio pra­džio­je ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nų ap­do­ro­ji­mo cent­ras pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rie vie­no Lie­tu­vos ban­ko klien­tai vyk­do ne­ti­pi­nes ope­ra­ci­jas.

Šiuo pa­ste­bė­ji­mu pa­si­da­ly­ta su ban­ku, ku­ris nu­sta­tė, kad Rad­vi­liš­ky­je, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je esan­čia­me ban­ko­ma­te, ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys ne­tei­sė­tai su­mon­ta­vo mag­ne­ti­nių mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nų nu­skai­ty­mo ir vaiz­do fik­sa­vi­mo įran­gą, ku­rios pa­gal­ba bu­vo pa­grob­ti 552 sve­ti­mų mo­kė­ji­mo kor­te­lių ir jų PIN ko­dų duo­me­nys, pa­kan­ka­mi fi­nan­si­nėms ope­ra­ci­joms ini­ci­juo­ti.

Paaiš­kė­jo, kad mi­nė­ti duo­me­nys bu­vo pa­nau­do­ti In­do­ne­zi­jo­je, Ki­ni­jo­je ir Ja­mai­ko­je. Iš 45 klien­tų są­skai­tų bu­vo at­lik­ti pi­ni­gų nu­skai­ty­mai už pirk­tas pre­kes ar pa­slau­gas. Iš vi­so iš Lie­tu­vos pi­lie­čių są­skai­tų iš­plau­kė 18 037 eu­rai.

Tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 23 die­ną ana­lo­giš­kas įren­gi­nys mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nims nu­skai­ty­ti in­ka­sa­ci­jos me­tu bu­vo ras­tas Šiau­liuo­se, pre­ky­bos ir lais­va­lai­kio cent­re "Til­žė" esan­čia­me ban­ko­ma­te. Tą­kart nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­mam as­me­niui sve­ti­mų mag­ne­ti­nių mo­kė­ji­mo kor­te­lių duo­me­nų įgy­ti ne­pa­vy­ko, nes įren­gi­nys bu­vo iš­mon­tuo­tas.

Įta­ria­mą­jį iš­da­vė DNR

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nams, pra­dė­ju­siems šių nu­si­kals­ta­mų vei­kų iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, pa­vy­ko gau­ti ne­le­ga­lios įran­gos su­mon­ta­vi­mu įta­ria­mo as­mens at­vaiz­dą, ku­rį už­fik­sa­vo vaiz­do ka­me­ros. At­vaiz­das bu­vo iš­pla­tin­tas vi­sais ži­niask­lai­dos ka­na­lais, ta­čiau at­pa­ži­nu­sių jį ne­su­lauk­ta. Ki­lo įta­ri­mas, kad tai – ne Lie­tu­vos pi­lie­tis, to­dėl įvy­kio vie­to­je ras­ti bio­lo­gi­niai pėd­sa­kai bu­vo įlie­ti į tarp­tau­ti­nę DNR ba­zę.

2018 me­tų ge­gu­žę iš Lie­tu­vos kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cent­ro bu­vo gau­ta ži­nia, kad įvy­kio vie­to­je ras­tas DNR su­ta­po su Vo­kie­ti­jo­je su­lai­ky­to nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­mo as­mens DNR.

Paaiš­kė­jo, kad tai – šiuo me­tu jau 54 me­tų su­lau­kęs vy­ras iš Ru­mu­ni­jos. As­muo pa­gal Eu­ro­pos areš­to or­de­rį bu­vo iš­duo­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kai ir šių me­tų rugp­jū­tį par­vež­tas į Šiau­lius. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl sve­ti­mos elekt­ro­ni­nės mo­kė­ji­mo prie­mo­nės įgi­ji­mo ir lai­ky­mo, ne­tei­sė­to elekt­ro­ni­nių mo­kė­ji­mo prie­mo­nių duo­me­nų įgi­ji­mo ir jų pa­nau­do­ji­mo, su­kčia­vi­mo.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.