STT siūlo griežtinti baudų išieškojimą

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Anot STT, bau­dos už KET pa­žei­di­mus tu­ri bū­ti su­mo­ka­mos be jo­kių iš­ly­gų.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos pa­rei­gū­nai iša­na­li­za­vo Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos ir ap­skri­čių vy­riau­sių­jų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų veik­lą ski­riant nuo­bau­das už grei­čio vir­ši­ji­mą, už­fik­suo­tą sta­cio­na­riais grei­čio ma­tuok­liais, ir nu­sta­tė, kad ne vi­sa­da už­tik­ri­na­mas at­sa­ko­my­bės neiš­ven­gia­mu­mas.

Nus­ta­ty­ta, kad pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai as­me­nims neį­tei­kia­mi re­gist­ruo­ti laiš­kai su ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lais. STT siū­lo už­tik­rin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­są, kad dėl vi­sų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų bū­tų su­for­muo­ti ir iš­siųs­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lai, taip pat kiek­vie­nu at­ve­ju bū­tų pa­skir­ti už pa­žei­di­mų nag­ri­nė­ji­mą at­sa­kin­gi pa­rei­gū­nai. Siū­lo­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę šių laiš­kų siun­ti­mą pri­ly­gin­ti teis­mo pro­ce­si­nių do­ku­men­tų siun­ti­mui ir to­bu­lin­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų re­gist­rą, kad ja­me bū­tų ga­li­ma at­lik­ti paieš­ką pa­gal neį­teik­tus ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pro­to­ko­lus.

Taip pat siū­lo­ma nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų nag­ri­nė­ji­mo ei­liš­ku­mą ir jo lai­ky­mą­si, kad anks­čiau už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai bū­tų iš­nag­ri­nė­ja­mi pir­miau nei vė­liau už­fik­suo­ti pa­žei­di­mai ar­ba api­brėž­ti kri­te­ri­jai, ku­riais re­mian­tis pa­si­ren­ka­mas ei­liš­ku­mas.

STT siū­lo ne­pa­sit­vir­ti­nus trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko ar ki­to as­mens pa­teik­tai in­for­ma­ci­jai apie pa­žei­di­mo pa­da­ry­mo me­tu trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vu­sį as­me­nį, tai­ky­ti ati­tin­ka­mas ad­mi­nist­ra­ci­nio po­vei­kio prie­mo­nės ir svars­ty­ti ga­li­my­bes di­din­ti bau­das už duo­me­nų ne­pa­tei­ki­mą, kad jos bū­tų ly­gios ar­ba di­des­nės už bau­das dėl grei­čio vir­ši­ji­mo.

Taip pat siū­lo­ma svars­ty­ti ga­li­my­bę įtei­sin­ti ju­ri­di­nio as­mens at­sa­ko­my­bę už ju­ri­di­niam as­me­niui pri­klau­san­čia trans­por­to prie­mo­ne už­fik­suo­tą grei­čio vir­ši­ji­mą, jei­gu ju­ri­di­nis as­muo ne­pa­tei­kia vai­ra­vu­sio as­mens duo­me­nų.