Šiaulietis pelnėsi surežisuodamas avarijas

Re­dak­ci­jos aso­cia­ty­vi nuo­tr.
Nus­ta­ty­ta, kad šiau­lie­tis ava­ri­jas iš­pro­vo­kuo­da­vo ir už tai gau­da­vo drau­di­mi­nes iš­mo­kas.
Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te baig­ta ir teis­mui nag­ri­nė­ti per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl su­kčia­vi­mo bei tur­to su­ga­di­ni­mo. 29 me­tų šiau­lie­tis kal­ti­na­mas iš sep­ty­nių drau­di­mo bend­ro­vių ap­gau­le įgi­jęs per 14 tūks­tan­čių eu­rų drau­di­mo iš­mo­kų ir pa­si­kė­si­nęs dar jų gau­ti per 2 000 eu­rų.

Ava­ri­ja po ava­ri­jos

Šiau­lie­tis sa­vo su­kčia­vi­mo ob­jek­tu bu­vo pa­si­rin­kęs ša­lies drau­di­mo bend­ro­ves.

2019 me­tų sau­sio pa­bai­go­je į po­li­ci­ją krei­pė­si AB "Lie­tu­vos drau­di­mas". Bu­vo pra­neš­ta apie klien­tą, ku­ris nuo 2017 me­tų ba­lan­džio į mi­nė­tą įmo­nę krei­pė­si net de­vy­ne­tą kar­tų dėl drau­di­mo iš­mo­kų, pa­tir­tų eis­mo įvy­kiuo­se.

Iš pra­džių drau­di­mo bend­ro­vė vy­rui iš­mo­kas mo­kė­jo. Ta­čiau eis­mo įvy­kių daž­nis su­kė­lė įta­ri­mą ir 2018 me­tais spa­lį "Lie­tu­vos drau­di­mas" pa­skai­čiuo­tą iš­mo­ką dėl au­toį­vy­ky­je pa­tir­tų nuo­sto­lių su­stab­dė.

Bend­ro­vės dar­buo­to­jai pa­si­do­mė­jo, ar šiau­lie­tis nė­ra ir ki­tų drau­di­mo bend­ro­vių klien­tas.

Paaiš­kė­jo, kad jis nuo 2015 me­tų yra nu­ken­tė­jęs net 25 eis­mo įvy­kiuo­se. 2015 ir 2016 me­tais į drau­di­mo bend­ro­ves vy­ras krei­pė­si po vie­ną kar­tą, o štai 2017 ir 2018 me­tais eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se jis esą nu­ken­tė­da­vo, kar­to­da­vo­si kas mė­ne­sį ar net po du, o kar­tais ir tris kar­tus per mė­ne­sį.

Dis­po­nuo­da­ma to­kia in­for­ma­ci­ja AB "Lie­tu­vos drau­di­mas" krei­pė­si į po­li­ci­ją.

Šiau­lių mies­to bei ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Jo me­tu kons­ta­tuo­ta, kad šiau­lie­tis įta­ria­mas eis­mo įvy­kius bu­vo iš­pro­vo­ka­vęs ne tik Šiau­liuo­se, bet ir Pa­ne­vė­žy­je bei Kau­ne.

Pa­ne­vė­žy­je jo pa­mėg­ta vie­ta bu­vo ša­lia "Ba­bi­lo­no" pre­ky­bos cent­ro esan­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, Šiau­liuo­se -- Pra­mo­nės gat­vė ir jo­je esan­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie "Bruk­li­no" pre­ky­bos cent­ro, taip pat Aukš­to­sios ir P. Luk­šio gat­vių san­kry­ža bei ki­tos vie­tos.

Pa­si­tai­ky­da­vo, kad vy­ras, pa­ste­bė­jęs iš kai­rės at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, pa­di­din­da­vo grei­tį ir su­da­ry­da­vo to­kią si­tua­ci­ją, kad at­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­bes­pė­tų su­stab­dy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio ir trenk­tų­si.

Ana­lo­giš­ką si­tua­ci­ją vy­ras su­kur­da­vo ir va­žiuo­da­mas pa­grin­di­niu ke­liu, kad ša­lu­ti­niu ke­liu va­žiuo­da­mas žmo­gus ne­bes­pė­tų su­sto­ti.

Kar­tais be jo­kios bū­ti­ny­bės vai­ruo­to­jas stai­giai nu­spaus­da­vo stab­džių pe­da­lą, kad iš pa­skos va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis ne­spė­da­vo su­sto­ti ir trenk­da­vo­si į jo au­to­mo­bi­lio ga­lą.

Sa­vo pla­nams rea­li­zuo­ti per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį šiau­lie­tis už ne­di­de­lę kai­ną įsi­gi­jo pen­kio­li­ka au­to­mo­bi­lių. Vie­ni jų at­lai­ky­da­vo po ke­le­tą iš­pro­vo­kuo­tų eis­mo įvy­kių, ki­ti – tik po vie­ną.

Su nu­ken­tė­ju­sią­ja su­si­tai­kė

Šis vy­ras į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį pa­ten­ka jau ant­rą kar­tą. 2014 me­tais la­žy­bų bend­ro­vė "Ora­ku­las", pa­tik­ri­nu­si sa­vo klien­to, ku­riuo bu­vo mi­nė­tas vy­ras, in­ter­ne­ti­nes ope­ra­ci­jas, nu­sta­tė, kad jis, ne­tu­rė­da­mas sa­vo ("Ora­ku­lo") as­me­ni­nė­je la­žy­bų są­skai­to­je as­me­ni­nių pi­ni­gų ir su­kčiau­da­mas, įgi­jo bei per­ve­dė į sa­vo as­me­ni­nę ban­ko są­skai­tą 129 097 li­tus.

Ta­da vy­ras nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės iš­si­su­ko, at­ly­gi­nęs bend­ro­vei pa­tir­tus nuo­sto­lius ir su ja su­si­tai­kęs.