Paplūdimys ir alkoholis – nesuderinami

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gir­ta­vi­mas prie van­dens – veik­la, už ku­rią bau­džia­ma.

At­ši­lus orams, sau­lė žmo­nes iš­vi­lio­jo į pa­plū­di­mius. Vie­ni mė­gau­ja­si ši­lu­ma, drą­siau­sie­ji ban­do ati­da­ry­ti mau­dy­mo­si se­zo­ną, o dar kai ku­rie atei­na čia tar­si į ka­vi­nę – ap­si­sta­tę alaus ir stip­res­nio gė­ri­mo bu­te­liais, mė­gau­ja­si al­ko­ho­liu. Jį vie­šai ge­rian­tiems gy­ven­to­jams Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai siun­čia ži­nu­tę: sau­lė, pa­plū­di­mys ir al­ko­ho­lis – ne­su­de­ri­na­mi.

Ko­dėl?

Pir­miau­sia, dėl sau­gu­mo. Al­ko­ho­lio su­kel­tas po­lė­kio jaus­mas ne­lei­džia žmo­nėms adek­va­čiai ver­tin­ti sa­vo ga­li­my­bių ir jė­gų, to­dėl kai ku­rie bren­da kuo to­liau, ne­ria kuo gi­liau, karš­to­je sau­lė­je mie­ga kuo kie­čiau, su ap­lin­ki­niais bend­rau­ja kuo bru­ta­liau. Tai su­ke­lia pra­stas, o kar­tais ir tra­giš­kas pa­sek­mes.

Be to, al­ko­ho­lį gurkš­no­jan­ti kom­pa­ni­ja nė­ra pa­trauk­li ap­lin­ki­niams, ypač tiems, ku­rie į pa­plū­di­mį atei­na su vai­kais. Užuot ra­miai lei­dus lai­ką ir gė­rė­ju­sis gam­ta, jie pri­vers­ti klau­sy­tis gir­tau­jan­čių­jų mė­to­mų rep­li­kų ir žiū­rė­ti į jų ap­gir­tu­sius vei­dus.

Tai­gi pa­plū­di­my­je ar ki­to­je vie­šo­jo­je vie­to­je ge­riant alų ar ki­tą al­ko­ho­lį, pa­žei­džia­mos tei­sės as­me­nų, ku­rie ne­pa­gei­dau­ja šio re­gi­nio, ir to­dėl čia žo­dį ta­ria Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas. Už al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų gė­ri­mą vie­šo­sio­se vie­to­se ar­ba ne­blai­vaus as­mens pa­si­ro­dy­mas vie­šo­sio­se vie­to­se įžei­džiant žmo­gaus oru­mą ir do­ro­vę yra nu­ma­ty­tas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 14 iki 30 eu­rų. Jei pa­žei­di­mą per me­tus pa­da­ry­si­te pa­kar­to­ti­nai, jū­sų lau­kia bau­da nuo 30 iki 90 eu­rų.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, siek­da­mi, kad pa­plū­di­miai ne­tap­tų gir­tau­jan­čių­jų erd­vė­mis, pla­nuo­ja in­ten­sy­vią kont­ro­lę.