Nuteistasis bandė įsinešti telefoną

Šiau­lių TI nuo­tr.
Įta­ria­ma, kad mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ir ki­tus daik­tus nu­teis­ta­sis įgi­jo prieš ar­ba po po­sė­džio, vy­ku­sio Tel­šių apy­lin­kės teis­me.
Tik­ri­nant į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių iš Tel­šių apy­lin­kės teis­mo at­vy­ku­sių suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų as­me­ni­nius daik­tus, nu­teis­to­jo O. S. džem­pe­rio, ku­rį jis tuo me­tu vil­kė­jo, de­ši­nė­je ran­ko­vė­je bu­vo ras­tas ir paim­tas mo­bi­laus ry­šio te­le­fo­nas „Joys“, SIM kor­te­lė ir mo­bi­laus ry­šio są­skai­tos pa­pil­dy­mo če­kis.

Prieš kra­tą nu­teis­ta­jam O. S. bu­vo pa­siū­ly­ta ati­duo­ti daik­tus, ku­rių nė­ra lei­džia­mų daik­tų są­ra­še, ta­čiau nu­teis­ta­sis pa­reiš­kė, kad to­kių daik­tų ne­tu­ri.

Nu­teis­ta­sis po teis­mo po­sė­džio bu­vo grą­žin­tas į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių. Vi­siems at­vyks­tan­tiems ir iš­vyks­tan­tiems suim­tie­siems ir nu­teis­tie­siems as­me­nims at­lie­ka­mos vi­su­mi­nės kra­tos, kruopš­čiai pa­tik­ri­na­mi jų as­me­ni­niai daik­tai. Spė­ja­ma, kad te­le­fo­nas nu­teis­ta­jam bu­vo per­duo­tas prieš ar po teis­mo po­sė­džio.