Motina įtarta smurtu prieš savo vaiką

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Įta­ria­ma, kad prieš vai­kus smur­ta­vo jų mo­ti­na.
Pir­ma­die­nį Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie ga­li­mai mo­ti­nos nu­skriaus­tą pen­kia­me­tę mer­gai­tę.

Apie ga­li­mai nau­do­tą smur­tą po­li­ci­jai pra­ne­šė Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai. In­for­muo­ta, kad lan­kant Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, gy­ve­nan­čią so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mą, ant ma­ža­me­tės mer­gai­tės kū­no pa­ste­bė­tos aki­vaiz­džios he­ma­to­mos ir įbrė­ži­mai.

Įta­ri­mas, kad kaž­kas ga­li bū­ti ne taip, pir­miau­sia ki­lo so­cia­li­nei dar­buo­to­jai. Spe­cia­lis­tė pa­ste­bė­jo, kad ma­ma ne­lei­džia bend­rau­ti su vai­ku, jį sle­pia po ap­klo­tu, va­ro so­cia­li­nę dar­buo­to­ją iš na­mų.

"Ta­čiau mer­gai­tė pa­si­ro­dė ir ta­da pa­ste­bė­ta, kad ant jos vei­do – mė­ly­nė", – sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris.

Išk­vies­ti me­di­kai nu­sta­tė, jog mer­gai­tės vei­das su­muš­tas, tad iš­si­ve­žė ją de­ta­les­nei ap­žiū­rai. Nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl ūmaus fa­rin­gi­to ir gal­vos su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ta į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ką. Pa­sak me­di­kų, ma­ma dėl vai­ko li­gos ne­si­krei­pė, šios li­gos gy­dy­mu ne­si­do­mė­jo.

Mo­ti­na, gi­mu­si 1983 me­tais, su­lai­ky­ta ir už­da­ry­ta į areš­ti­nę.

Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­jas Do­na­tas Ža­ka­ris pa­tvir­ti­no, kad šei­ma, ku­rio­je prieš vai­ką ga­li­mai nau­do­tas smur­tas, bu­vo ži­no­ma. Prieš ku­rį lai­ką mo­ti­nai dėl vai­kų ne­prie­žiū­ros bu­vo ap­ri­bo­ta val­džia, vai­kai au­go pas glo­bė­jus, vė­liau grą­žin­ti ma­mai.

Po pa­sta­ro­jo in­ci­den­to, du šios šei­mos vai­kus ap­žiū­rė­ję me­di­kai jų svei­ka­tos būk­lę įver­ti­no kaip ge­rą – jie lai­ki­nai ap­gy­ven­din­ti glo­bos cent­re. Ki­ti du vai­kai pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.

"Jei pa­si­tvir­tins įta­ri­mai, kad šei­mo­je bu­vo nau­do­tas smur­tas, bus krei­pia­ma­si į teis­mą dėl lei­di­mo paim­ti vai­kus iš at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą, tai yra ma­mos", – in­for­ma­vo D. Ža­ka­ris.

Po­li­ci­ja dėl fi­zi­nio smur­to su­kė­li­mo pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.