Gal policija laukia tragedijos?

As­me­ni­nė nuo­tr.
Jo­lan­ta įta­ria, kad jos so­do na­me­lį su­nio­ko­jo bu­vęs gy­ve­ni­mo drau­gas, ku­ris ne kar­tą kal­bė­jo apie kerš­tą, o vaiz­dą įver­ti­no at­siųs­ta SMS ži­nu­te: "Pro ta­vo so­dą praū­žė vie­su­las".
Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­ją Jo­lan­tą (var­das pa­keis­tas) bu­vęs gy­ve­ni­mo drau­gas ke­lias sa­vai­tes per­se­kio­jo, kė­lė grės­mę ir jos vai­kams. Pra­ne­ši­mus ga­vu­si Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­ja del­sė ap­klaus­ti, ne­reiš­kė įta­ri­mų.
Mo­te­ris krei­pė­si į "Šiau­lių kraš­tą". Po po­kal­bio smur­tau­to­jas jai pa­sto­jo ke­lią na­mo laip­ti­nė­je, bro­vė­si į bu­tą. Mo­te­ris pa­skam­bi­no bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu. Po­li­ci­ja su­lai­kė įta­ria­mą­jį.
"Ko­dėl del­sė, lei­do siau­tė­ti po­ten­cia­liam nu­si­kal­tė­liui, lyg lauk­tų ko­kios tra­ge­di­jos," – ste­bi­si ak­me­niš­kė. Po ke­lių va­lan­dų įta­ria­ma­sis bu­vo pa­leis­tas – ir vėl pa­si­py­lė gra­si­ni­mai: aš sė­dė­jau už žmog­žu­dys­tę...
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ka­ra­lius: "Po­li­ci­ja ta link­me dir­ba, da­ro ne­ma­žai, o gal ir la­bai ne­ma­žai. Po­li­ci­ja nė­ra be­jė­gė, tu­rim inst­ru­men­tus, ta­čiau kai ku­rie tai­ko­mi tik tuo­met, kai yra įsta­ty­mi­nis pa­grin­das, o ne bet kam pa­no­rė­jus"

Kerš­tau­to­jo ob­jek­tas – au­to­mo­bi­lis

Jo­lan­ta į sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą yra iš­lei­du­si vy­riau­sią­ją duk­rą, džiau­gia­si tu­rin­ti anū­ką. Ant­ram vai­kui nė­ra de­šim­ties me­tų.

Mo­te­ris ke­le­tą pa­sta­rų­jų me­tų gy­ve­no su drau­gu. Šie­met ap­si­spren­dė nu­trauk­ti ry­šius. Ta­čiau vy­ras at­si­sa­kė pa­lik­ti na­mus.

Po sa­vai­tė­mis be­si­tę­su­sių įti­ki­nė­ji­mų šei­mi­nin­kė iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Jų aki­vaiz­do­je įna­mis su­si­rin­ko daik­tus ir iš­ke­lia­vo.

Dėl sau­gu­mo mo­te­ris pa­kei­tė bu­to, so­do na­me­lio du­rų už­rak­tus. Ta­čiau ne­pas­te­bė­jo, kad din­gę leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio at­sar­gi­niai rak­te­liai.

Po ke­lių die­nų Jo­lan­ta pa­ma­tė įsi­bro­vi­mo į au­to­mo­bi­lį po­žy­mius. Vė­liau re­mon­ti­nin­kai nu­sta­tė, kad į ben­zi­no ba­ką pri­pil­ta neaiš­kios kil­mės me­džia­gos. Re­mon­to iš­lai­dos ga­li su­da­ry­ti šim­tus eu­rų.

Vai­ruo­to­ja nea­be­jo­jo, kad bu­vęs gy­ve­ni­mo drau­go kerš­tau­ja.

"Pats iš­si­da­vė, kai tur­gu­je priė­jęs nu­si­šai­pė: "Tai už­si­len­kė ma­ši­na, o rak­te­liai – tai pil­ko­je ran­ki­nė­je", – sa­kė Jo­lan­ta. – Ta­da ir pa­žiū­rė­jau, kad ne­bė­ra. Sup­ra­tau, jog nie­kas ki­tas ne­ga­lė­jo paim­ti, tik jis."

Dėl su­ga­din­to au­to­mo­bi­lio mo­te­ris krei­pė­si į Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Nu­ro­dė, kad įta­ria bu­vu­sį gy­ve­ni­mo drau­gą. Ke­ti­no ra­šy­ti pa­reiš­ki­mą.

"Po­li­ci­nin­kas tik pa­si­klau­sė, jo­kių do­ku­men­tų neuž­pil­dė, o ga­lop nu­ra­mi­no: "Mes jį iš­kvie­si­me, pa­si­kal­bė­si­me", – me­na Jo­lan­ta.

Gra­si­ni­mai te­le­fo­nu

Ke­lias sa­vai­tes tęsėsi prie­kaiš­ta­vi­mai ir gra­si­ni­mai te­le­fo­nu. Mo­te­ris į skam­bu­čius neat­sa­ki­nė­jo. Tuo tar­pu SMS ži­nu­tės vis plū­do. Taip pat – ir Jo­lan­tos gi­mi­nėms, bend­ra­dar­biams.

Ji su­rin­ko ir iš­sau­go­jo de­šim­tis ži­nu­čių. Štai ke­lios iš­trau­kos:

"...esu kerš­tin­gas, ji daug ko ne­teks, jau ma­ši­na pra­džia bu­vo, tu­riu ir aš drau­gų, neap­sau­gos jos nie­kas."

"Su to­kiom ka­lėm rei­kia be gai­les­čio, nai­kin­ti..."

"Aš suor­ga­ni­zuo­siu, kad jos duk­rą de­por­tuo­tų".

"... ji ken­tės, ne­teks ar­ti­mo, aš jai atim­siu, vi­są gy­ve­ni­mą tu­rės pa­mink­lą."

"Ar ži­nai koks jaus­mas, kaip mo­ti­na ne­ten­ka sū­naus, vi­so­kių at­si­ti­ki­mų bū­na."

Iš­si­gan­du­si dėl sū­naus mo­te­ris ant­rą kar­tą krei­pia­si į po­li­ci­ją.

"Aš jau­čiu rea­lią grės­mę vai­kui ir sau, – tei­gė Jo­lan­ta. – Iš­gir­dau lyg nu­ro­dy­mą: "Tai da­bar vai­ko ne­lies­kim". Nep­rieš­ta­ra­vau, jei pa­rei­gū­nas sa­ko, tai ži­no, ką da­ro".

Tad pa­reiš­ki­me už­fik­suo­ta tik tai, kad pa­reiš­kė­ja jau­čia bai­mę dėl sa­vo sau­gu­mo.

Mo­te­ris su­pra­to, kad vai­ką ap­sau­go­ti ga­li Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba.

"Nors bu­vau gir­dė­ju­si, jog ji dir­ba griež­tai, tar­kim, pa­lik­čiau ma­ža­me­tį vai­ką vie­ną na­muo­se be prie­žiū­ros, kaip ma­ma oho ko­kių san­kci­jų su­lauk­čiau, o kai šei­mos na­riu bu­vęs žmo­gus rea­liai kal­ba apie su­si­do­ro­ji­mą su vai­ku – nė po­li­ci­ja ne­rea­guo­ja", – sam­pro­tau­ja Jo­lan­ta.

Po tri­jų die­nų Jo­lan­ta iš po­li­ci­jos ga­vo pra­ne­ši­mą, kad "at­lie­kant ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mą bu­vo pra­ves­tas po­kal­bis" su bu­vu­siu mo­ters drau­gu, jis įspė­tas bei "su­pa­žin­din­tas su at­sa­ko­my­be".

Su­nio­ko­tas so­do na­me­lis

Tą pa­čią die­ną, kai po­li­ci­ja ra­šė at­sa­ky­mą Jo­lan­tai, bu­vęs drau­gas mo­ters se­se­rei iš­siun­tė ži­nu­tę: "Ji nei so­de nie­ko ne­tu­rės, jau ma­ši­na už­si­len­kė, kerš­tas sal­džiau­sias gink­las".

Pra­na­šys­tė pa­si­tvir­ti­no, pa­na­šu, kad po ke­lio­li­kos va­lan­dų.

Da­bar jau ra­šo­ma pa­čiai Jo­lan­tai: "Pro ta­vo so­dą praū­žė vie­su­las". Mo­te­ris tuo me­tu va­žia­vo kon­sul­ta­ci­jai pas psi­cho­lo­gą: gra­si­ni­mai pa­ken­kė svei­ka­tai.

Prieš vi­dur­nak­tį vėl SMS ži­nu­tė: "Pa­si­žiū­rėk sa­vo so­dą".

Ry­te kai­my­nas pa­skam­bi­no: "Ta­vo so­das su­nio­ko­tas".

Jo­lan­ta iš­si­kvie­tė po­li­ci­nin­kus. Ra­do iš­plė­šy­tus lan­gus, nu­dras­ky­tas sie­nų len­te­les.

Vėl ra­šė pa­reiš­ki­mą po­li­ci­jai. Da­bar jau pa­rei­gū­nai ne­be­siū­lė nu­ty­lė­ti apie grės­mę sū­nui.

"Po ke­lių sa­vai­čių po­li­ci­ja pa­ga­liau raš­tu už­fik­suo­ja ma­no tei­gi­nius apie su­ga­din­tą au­to­mo­bi­lį, – sa­kė Jo­lan­ta. – Bet pa­bai­gę tvar­ky­ti do­ku­men­tus pa­prog­no­za­vo: "Ir vėl jam nie­ko ne­bus, nes to­kie Lie­tu­vos įsta­ty­mai".

Mo­te­ris neišt­vė­rė: "Tai bent nu­sta­ty­kit at­stu­mus ne­siar­tin­ti prie ma­nęs ir ma­no vai­ko. Ar man bū­ti­na at­neš­ti sa­vo gal­vą – tik ta­da jums bū­sią įro­dy­mai".

Spa­lio 15 die­ną Jo­lan­ta pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rai, pra­šy­da­ma pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gra­si­ni­mo nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą, žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mą bei sis­te­min­gą bau­gi­ni­mą, nau­do­jant psi­chi­nę prie­var­tą.

Ki­tą die­ną po­li­ci­ja in­fo­ma­vo, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas – spa­lio 16-ają.

"Dė­ko­ja­me už pa­si­ti­kė­ji­mą ir kad krei­pė­tės su pa­reiš­ki­mu (skun­du) dėl įvyk­dy­tos nu­si­kals­ta­mos vei­kos", – ra­šo­ma po­li­ci­jos raš­te.

Tei­ses gins ad­vo­ka­tas

"Kol ne­tu­rė­jau rei­ka­lų su po­li­ci­ja, ja pa­si­ti­kė­jau, bet, kai dėl sa­vo bė­dų su įro­dy­mais kaip eta­ti­nė dar­buo­to­ja ten vaikš­tau, o įta­ria­ma­jam nie­ko ne­da­ro­ma, jis ma­ne to­liau te­ro­ri­zuo­ja – pa­si­bai­sė­jau Ak­me­nės po­li­ci­nin­kais, ku­rie efek­ty­viai ne­dir­ba, o lyg tei­si­na­si, gal ko­kį de­šimt kar­tų sa­kę: 'To­kie Lie­tu­vos įsta­ty­mai", – tei­gė Jo­lan­ta.

Ji ap­si­spren­dė ieš­ko­ti ad­vo­ka­to pa­gal­bos. Su­ra­do Vil­niu­je. Ad­vo­ka­tas per­žiū­rė­jo dau­giau kaip 1,5 tūks­tan­čio po­pie­riaus la­pų me­džia­gos.

"Pa­dir­bė­jo­me ta link­me"

"Šiau­lių kraš­tui" Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Ka­ra­lius tei­gė: "Mes tik­rai pa­dir­bė­jo­me ta link­me".

Jis siū­lo fak­tus ver­tin­ti ne per jaus­mų, emo­ci­jų pri­zmę, o tei­si­niu as­pek­tu.

R. Ka­ra­lius sa­kė: "Kol vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, – ne­ko­men­tuo­siu kam pri­klau­so koks tur­tas. Bet jei žmo­nės gy­ven­tų kar­tu, tar­kim, pen­ke­rius me­tus ir kar­tu in­ves­ta­vo į nau­do­ja­mą tur­tą, tai ko­kia nors da­lis, sa­ky­kim, iš­rink­ta da­li­mis – ka­žin ar tik­rai tai tur­to ap­ga­di­ni­mas. Pa­vyz­džiui, na­me­lio".

Pa­sak R. Ka­ra­liaus, ga­li bū­ti tai­ko­mas Lie­tu­vos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 145 straips­nis – gra­si­ni­mas nu­žu­dy­ti ar sun­kiai su­trik­dy­ti žmo­gaus svei­ka­tą ar­ba žmo­gaus te­ro­ri­za­vi­mas – tik tuo at­ve­ju, kai su­vo­kia­ma, jog gra­si­ni­mas yra rea­liai įvyk­do­mas. To­dėl bet koks gra­si­ni­mas nė­ra bau­džia­mo­sios tei­sės ob­jek­tas. No­rint tuo įsi­ti­kin­ti rei­kia su­rink­ti duo­me­nis.

"Tik tu­rint pa­kan­ka­mai duo­me­nų ga­lė­jo­me pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą", – sa­kė R. Ka­ra­lius.

Po­li­ci­ja dar lau­kia įver­ti­ni­mo dėl so­do na­me­lio ža­los, pri­klau­so­mai nuo jos dy­džio ga­li bū­ti bau­džia­mo­ji tei­se­na. Apie leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio ga­li­mas re­mon­to iš­lai­das dėl su­ga­di­ni­mo taip pat nė­ra gau­ta jo­kių skai­čia­vi­mų.

"Tik įver­ti­nus vi­su­mą dėl na­me­lio, au­to­mo­bi­lio, SMS ži­nu­čių, taip pat at­si­žvel­giant, kad mo­te­ris rea­liai bi­jo – įta­ria­ma­jam jau tai­ko­mos san­kci­jos", – sa­kė R. Ka­ra­lius.

– Mo­te­ris krei­pė­si į po­li­ci­ją dėl SMS ži­nu­čių, ku­rios ke­lia grės­mę ne tik jai, bet ir ma­ža­me­čiams sū­nui, o pa­rei­gū­nas nu­ro­dė: "Tai da­bar vai­ko ne­lies­kim".

– Ne­ži­nau, ką pa­rei­gū­nas pa­sa­kė. Kiek­vie­nas žmo­gus at­sa­ko už sa­ve. Ma­nau, kad pa­rei­gū­nas pir­miau­sia ver­ti­na ne suau­gu­sio­jo in­te­re­sus, o vai­ko. Nes jis pa­žei­džia­miau­sias. Tad abe­jo­ju, ar mes ga­lė­jo­me pa­sa­ky­ti tai, kas tei­gia­ma mo­ters. Kai ka­da mes, po­li­ci­ja, ne vis­ką su­pran­ta­me. Bū­na, kad kal­ba­mės apie tą pa­tį da­ly­ką, bet su­pran­ta­me vi­siš­kai skir­tin­gai.

Apie drau­gus "su mės­ma­lėm"

Va­kar re­dak­ci­jai­Jo­lan­ta at­siun­tė dar vie­ną jai skir­tą elekt­ro­ni­nį laiš­ką. Ra­šo­ma: "Tu pa­reiš­ki­mų ra­šyk kiek no­ri, grį­šiu, jei pa­so­dins..."

Pas­kui pri­me­na, kad Jo­lan­ta klau­su­si bu­vu­sio gy­ve­ni­mo drau­go bro­lį – už ką per­se­kio­to­jas bu­vo at­si­dū­ręs ka­lė­ji­me. Ir tę­sia laiš­ką: "... pa­sa­kė, kad už va­gys­tę, ne­gi sa­kys, už kaž­kie­no gy­vy­bę".

Bai­gia­mas teks­tas: "... aš ir tu­riu drau­gų su mės­ma­lėm"..

 Tai bent nu­sta­ty­kit at­stu­mus ne­siar­tin­ti prie ma­nęs ir ma­no vai­ko. Ar man bū­ti­na at­neš­ti sa­vo gal­vą.

Komentarai

kike    Pen, 2019-10-25 / 18:22
Dažnai kyla klausimas, kam iš vis reikalinga Lietuvoje policija. Ne ne, aš nekaltinu pačios policijos, kuri žmogui, nuskriaustam žmogui, nepadeda. Nes tokie įstatymai. O įstatymus priima ne policija. Tad, kam seimūnams policija(jie priima įstatymus). Ąžuole, kam Lietuvoje bereikalinga policija, kuri lietuviui tuščia vieta? Tiesa, keliuose policija puola uoliai. Nieko nebijo, nes TEN turi teisę bausti. Ten policija visagalė. Taigi, seimo nary, ką gero ta linkme nuveikėte?
abra kadabra    Pen, 2019-10-25 / 18:39
jei 10 metų gyveno kartu, tai turtas bendras. Tai gal jis niokojo savo turtą? o ar grasinimas realus, gal būt tos žinutės tik emocinės? vietiniai policininkai tokiame miestelyje gerai pažįsta savo "globotinius" ir žino kas kuo kvepuoja. O kodėl žmogus po 10 bendro gyvenimo metų pasikeitė, tai gal ta draugė jį tokiu padarė? o jei jis toks blogas buvo nuo pirmos susipažinimo dienos, tai kodėl ji 10 metų su juo gyveno? o kodėl nesusituokė, moteriai taip patogiau?
na jau    Pen, 2019-10-25 / 19:08
Gerbiamoji,rinkite įrodymus.Įvertinkite kiekvieną turto sugadinimą pinigine verte.O Akmenės policijai palinkėjimas neužmiršti kas yra civilinė teisė ir baudžiamoji teisė. Nes kaip matome iš straipsnio pirmiausia tai viskas sukosi civilinės teisės ribose.Kol patys neprisidirbot...su savo pareigų neatlikimų.Palinkėjimas nukentėjusiajai.Šaunuolė,kad kreipėtės į spaudą.Nes ir tolius Akmenės policija būtų nieko nedirbusi.
    Šeš, 2019-10-26 / 06:41
Aš irgi tik už viešinima, nes kitaip nieko nebus. Atsimenu pažįstamos vyras pijokėlis smurtaudavo prieš ją, vaikus, kiek ėjo į policiją.. jokios naudos, pakraupau, kaip jai neoficialiai policijos pareigūnas pasiūlė padurt jį ir suimituot, kad pats pasidūrė!!! Žiauru
Brone    Šeš, 2019-10-26 / 11:07
Faktas, kad Akmenes policija nekompetinga įvertinti ir realiu gresmių
Tiesiog...    Šeš, 2019-10-26 / 13:56
Šitas straipsnis-dar viena moterytės strateginio plano "kerštas" dalis. Tik nesuprantu, kodėl jinai meluoja, kad į gyvenimą išleido tik du vaikus.*** Apie psichologą: katras tas psichologas, ar tas kur iš kalėjimo nesenai gryžęs ar buvęs pareigūnas...Dėl grėsmės mažamečiui: sutinku, jam gyventi su mama, kurią supa neaiškios reputacijos žmonės tikrai nesaugu. Pabaigai, nepamirškim, kaltinamasis nėra kaltas, kol neįrodyta jo kaltė. O Akmenės policija dirba savo darbą, kuo daugiau isterikių moteriškių, tuo darbo daugiau.
mmm    Sek, 2019-10-27 / 07:44

In reply to by to mmm

Ar svarbu, kiek ji turi vaikų. Svarbu, kad tie vaikai yra mūsų Valstybės piliečiai. Gindama juos, pirmiausiai, ji kreipėsi į mūsų Valstybę ,,saugančią, ginančią, padedančią" policiją. Ir ko ji sulaukė? Įdomu, kaip būtų, jeigu kurio nors pareigūno vaiką taip paliestų, kaip jos vaikus. Tikriausiai, ,,siautėtojas'' būtų kitokiais būdais sutramdytas. O ji ir toliau eina teisėtvarkos keliu. Kita gal būtų atnaujinusi santykius su ,,siautėtoju'', kad tik policijai būtų mažiau ,,darbo". O ji kovoja. Daugiau tokių moterų, nebijančių ,,siautėtojų'' ir tokių komentarų. Ištvermės ir sėkmės šiai moteriai, nes jos dar tikrai prireiks.
mmm    Sek, 2019-10-27 / 09:15

In reply to by mmm

Iš straipsnio matyti, kad moteris rinko tik faktus, o policija bando nukreipti dėmesį į turtinius dalykus. Jos turtas - vaikai. Visi kiti padaryti jai nuostoliai yra atstatomi. O vaikų niekas nepakeis. Bet mūsų policijai ir ,,Lietuvos įstatymams" to, matyt, nesuprast. Šiai moteriai linkiu stiprybės, einant kryžiaus kelius link teisingumo.
Irute    Šeš, 2019-10-26 / 14:32
Iš tikruju, pastebėjau ir as melo straipsnyje. Rašo, kad ji apsisprendė nutraukti ryšius, o visiems Akmenėje rėkia, kad ją išdavė draugas. Tai kaip čia suprast
Žmonių nezinomybe    Sek, 2019-10-27 / 11:17
Gerbiamieji žmonės. Ar jūs suprantate, kad pagal įstatymus draudžiama tiek policijos pareigūnams, tiek prokurorams kištis į asmens privatų gyvenimą, konfliktus, kol nėra padaryta fizinio smurto? Už tai yra numatyta baudžiamoji atsakomybė policijos pareigūnams ir prokurorams pagal LR BK 228 str. Taip pat įstatymuose aiškiai yra nurodyta, kad nukentėjęs paprastas asmuo surinkęs SMS žinutes, įrašęs pokalbius ir tai parodydamas policijos pareigūnui, ar prokurorui pats padaro nusikalstamą veiką, o jo tokie įrodymai visiškai neturi jokios įrodomosios vertės, kadangi jis neturi visiškai jokios teisės rinkti ir teikti tokius įrodymus, kaip SMS žinutės, telefono pokalbių įrašai ir pan. Tai yra privačių asmenų susirašinėjimas, privatus gyvenimas į kurį niekas neturi teisės kištis LR Konstitucijos 22 str. Rinkti SMS žinutes, telefonu pokalbius įrašinėti galima tik tokiu būdu ir tiems asmenims, kaip nurodo LR BPK 154 str.
mmm    Sek, 2019-10-27 / 12:04

In reply to by Žmonių nezinomybe

Gerbiamasis, Jūs, matyt, skaitote ,,tarp eilučių". O jeigu tos sms atitinka tolimesnės padarytos nusikalstomos veikos faktus. Čia ne įrodymai? Mieli pareigūnai, dirbkit savo darbą. Atlikit tyrimus, rinkit faktus, nes tikrai nieko nedarote, ar yra pasakyta nedaryti. Ne laikas, kad atsitiks tragedija ir tos sms bus parašytos, kaip įspėjančios apie tragediją anksčiau. O gal jūs norit, kad jums nebūtų ,,darbo". Neliks žmogaus, nereiks nei sms, nei įrodymų ir nereiks dirbti.
Žmonių nezinomybe    Sek, 2019-10-27 / 16:00
Dar kartą kartoju, kad privatus asmenys, policijos pareigūnai, prokurorai neturi teisės kištis į kito asmens privatų gyvenimą. Jokie gauti smsai, telefono pokalbių įrašai, elektroniniai laiškai ir pan. surinkti privačių asmenu, policijos pareigunu, prokurorų be motyvuoto teismo sprendimo, neturi ir negali turėti jokios įrodomosios vertės. Priešingai, be motyvuoto teismo sprendimo pateikus gautas SMS žinutes, telefono pokalbių įrašus, gautus elektroninius laiškus kyla baudžiamoji atsakomybė tiems žmonėms, kurie visą tai pateikia. Pridedu dar viena kaip įrodymą straipsnį LR CK 2.23 str. Visa tai rašau vadovaujantis teismų praktika, Europos Žmogaus teisių teismo praktika.
mmm    Sek, 2019-10-27 / 17:26
Priėjau išvadą, kad Akmenės policijos pareigūnai, palaiko tokių ,,siautėtojų ir smurtautojų" veiksmus, nors yra davę priesaiką negailėti jėgų gindami žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus, sąžiningai atlikti patikėtas pareigas. Todėl šis ,,siautėtojas ir smurtautojas'' taip toli pažengė, žinodamas, kad jam nieko nebus, nes tokie ,,Lietuvos įstatymai". Gaila, kad Akmenėje neliko žmoniškumo, vien tai, kad ji moteris, kuri tik priimdavo to asmens daromus iššūkius. Ne ji jam grasino sms žinutėmis, ne ji niokojo jo turtą, ne ji brovėsi į jo namus. Bet finale dar gali būti apkaltinta, nes teikė pareigūnams to ,,siautėtojo ir smurtautojo" grąsinančio pobūdžio jai ir jos vaikams sms žinutes bei įspėjamąsias sms žinutes apie jo darytinas veikas. Ką išvis veikia Akmenės pareigūnai?
Žmonių nezinomybe    Sek, 2019-10-27 / 20:23
Policijos pareigūnai dirba pagal įstatymus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 dalis nurodo, kad negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Todėl pareigūnams daug kur rankos surištos. Tuo labiau beveik kiekvienas nusikaltęs asmuo šiais laikais labai stipriai ginasi savo teises prieš pareigūnus. Ir tie nusikaltę asmenys daugiausia laimi. Tik Šiaulių teisėsauga vis dar šito nesupranta ir vadovaujasi rusų laikų įstatymais, kurie jau seniai pakeisti, ko pasekoje dėl Šiaulių teisėsaugos kaltės visi gyventojai Lietuvoje turi mokėti dažnai baudą paskirtą Lietuvai iš Europos žmogaus teisių teismo, kad neteisėtai nuteisia žmones. Ir tai nepabaiga.
Pamąstymams    Pir, 2019-10-28 / 10:37

In reply to by Žmonių nezinomybe

Gerbiamasis (-oji), "zmoniu nezinomybe", Kaip matau esate išsilavinęs žmogus, o ypatingai teisinėje sferoje. Puikiai išmanote įstatymus ir nesivaržote jais remtis. Bet prašau pabandyti visoje šioje moters situacijoje įsivaizduoti žmogų iš savo aplinkos ir į viską pažvelgti ne vien iš teisinės ar įstatymiškos pusės. Argi ne būtent taip turėtų elgtis tas žmogus, kaip, kad pasielgė ši moteris? Argi ne taip turėtų elgtis, kad sustabdytų vieną iš smurtautojų, kurių Lietuvoje ir apskritai pasaulyje yra tūkstančiai? Taip, moteris ne teisininkė ir galbūt neišmano viso sudėtingo Lietuvos įstatymų labirinto. Bet ar būtent tie patys Lietuvos pareigūnai, kurie yra prisiekę ginti ir padėti, paaiškino moteriai kaip elgtis? Kaip suprantama iš straipsnio moteriai buvo pasakyta laukti smurto ir išpuolių, tik ne tiesiogiai, o vėlgi įstatymiška kalba. Moteris atsitrenkė į sieną, kiekvieną kartą kreipdamasi į žmogaus ir šalies gynėjus. Taip mes teisinė, civilizuota, demokratinė valstybė, bet vadovaudamiesi visais įstatymais, nepamirškime, kad esame žmonės, tad ir stenkimės padėti, kaip žmogus žmogui. Didžiausios stiprybės ir valios tvirtumo moteriai, nesustojant sunkiame smurtautojo sutramdymo ir nubaudimo, pagal Lietuvos įstatymus, kelyje.
mmm    Sek, 2019-10-27 / 21:45
Matau, kad vadovaujatės atitinkamais straipsniais. Bet kodėl politikams negalioja tie straipsniai? Kodėl tie vadinami policijos pareigūnai, vadovaudamiesi straipsniais, padaro nusikalstamas veikas, pvz. neblaivūs kelyje atima kitų nekaltų žmonių gyvybes. Kodėl politikų vaikams galima smurtauti prieš kitą žmogų. Kur tie Jūsų straipsniai. O ši moteris nori tik apsaugoti savo mažametį sūnų ir kt. savo vaikus bei save pačią. Ar čia nusikaltimas? Su savo straipsniais, tikriausiai, norit ją įbauginti, kad niekur nesikreiptų. Bet aš jai palinkėsiu eiti toliau ir nieko nebijoti. Teisingumas triumfuoja. Stiprybės dar kartą Jai.
Žmonių nežinomybė    Pir, 2019-10-28 / 00:34
Apie politikus nėra kalbos. Apie policijos pareigūnus, kurie nusižengia įstatymams taip pat nėra kalbos. Aš noriu pasakyti, kad visiškai jai ne taip reikėjo pasielgti. Ji ir pati šiuo atveju padarė nusikalstamus veiksmus, kad surinkusi informaciją privataus asmens (šiuo atveju susirašinėjimą) visiškai neteisėtai ir perdavė policijos pareigūnams.
kike    Pir, 2019-10-28 / 10:45

In reply to by Žmonių nežinomybė

tai aš ir sakau, kam iš vis Lietuvoje reikalinga policija, kuri nieko negina(arba gina nusikaltėlius). Kam dar švaistyti pinigus policininkų algoms. Kiek teko susidurti, iš policijos jokios naudos, tik nervų gadinimas.
    Pir, 2019-10-28 / 13:20

In reply to by Žmonių nežinomybė

Nerašykite nesąmonių, jei nieko nesuprantate teisėje. Ji viską padarė teisingai ir tokiais savo veiksmais nepadarė jokio nusikaltimo. Moteris pateikė JAI į JOS telefoną rašytus sms - apie kieno privataus gyvenimo paviešinimą Jūs čia kalbate!?
mmm    Pir, 2019-10-28 / 06:17
Tai ji ir atėjo į policiją prašyti pagalbos. Pareigūnai, vadovaudamiesi įstatymais bei savo šūkiu ,,ginti, saugoti, padėti" privalėjo šiai moteriai patarti kaip elgtis, o ne rinkti jos teikiamas sms žinutes ir neįtraukti jos, kaip Jūs sakote, į nusikalstamą veiką. Tai reiškia, kad Akmenės pareigūnai nekompetentingi. Ir tą ,,teisišką sms žinučių pateikimą" jie privalėjo jai paaiškinti. Ir ką pareigūnai padarė, kad sustabdyti to smurtautojo veiksmus? Laukė smurtautojo išpuolio? O galėjo įvykti tragedija. Kas tada būtų kaltas? Kokius įstatymus tada pritaikytumėte? Atrodo, kad šiuo atveju nepakaks žiniasklaidos, o reikėtų jai kreiptis ir į televiziją, kad paviešinti ,,teisiškus" veiksmus tokiais atvejais. Reikia daug ,,numynti" kelio, kad pasiekti teisingumą.
Žmonių nezinomybė    Pir, 2019-10-28 / 13:31
Policija negali patarti žmonėms, nes ir jiems, kaip teismui visi asmenys lygūs privalo būti. Patarti gali tik advokatai.
Žmonių nezinomybe    Pir, 2019-10-28 / 15:34
Sakote moteris pateikė jai ir į jos telefoną rašytus SMS, todėl privataus gyvenimo paviešinimo negali būti? O iš kur ji gavo tas rašytas SMS leiskite paklausti? IŠ PRIVATAUS ASMENS. Juk nebuvo taip, kad ji pati paėmė ir sau siuntėsi SMS. Dar kartą kartoju, kad privatus asmuo negali ir neturi tokios teisės rinkti (liesti) duomenų, gautų SMS žinučių, telefono numerių, elektroninių laiškų ir teikti policijos pareigūnams. Tokiu būdu surinkimas yra neteisėtas ir kaip įrodymai tokiu būdu surinktos informacijos teisme negali būti pripažystami. Nebent šališkas teisėjas būtų, kuris nesivadovauja savo duota priesaika. Net ir policijos pareigūnai ir prokurorai negali rinkti tokios informacijos be motyvuoto teismo sprendimo. Už tokius neteisėtus veiksmus yra numatyta baudžiamoji atsakomybė tam asmeniui, kuris tai pateikė (palietė) .
čiurčiuryla    Pir, 2019-10-28 / 17:43
oho kiek čia teisininkų prisirinko! manau policininkai gerai pažįsta šitą šeimą ir kas kuo kvepuoja, dėl to pareiškimo ir nepriėmė. Nors aš kažkaip abejoju, nes ten jie bent jau anksčiau, imdavo dėl kiekvieno š.... O gal ten jau nebėra kam priimti :DDDD O jei nepriėmė moteriškei reikėjo tuoj pat kreiptis į aukščiau esančia instituciją, tai yra į VPK arba prokuratūra. Nors kaip matome iš straipsnio ten ji jau kreipėsi. Jei policininkai neteisūs 100% jie bus nubausti, o jei ne, jūs to net nesužinosite, nes niekas čia neparašys :DD
Monde    Pir, 2019-10-28 / 19:56
Blogai su Akmenės policija ir su jų teisinėmis žiniomis. Žmonės apsidžiaugė, kad atėjo vadovauti naujas viršininkas ir tikėjosi, kad pagaliau Akmenės rajone galės pasiekti ir paprastas žmogus teisingumo o pasirodo realybė yra kitokia
Svečias    Ant, 2019-10-29 / 18:06
Su Akmenės policija yra tikra labai blogi reikalai. Nors pasikeitė vadovas, pripirkta naujų transporto priemonių, už didžiulius pinigus suremontuotos patalpos, sukelti atlyginimai, tačiau paprastam žmogui, kuris nepriklauso jokiai partijai arba kokiam nors klanui, teisybę surast yra realiai beveik neįmanoma. Žmogus turi praeiti visus kryžiaus kelius, kad policija nors tuputį pajudintų savo užpakaliukus. Visai neseniai buvo įvykis, kada sunkiai dirbantis ir valstybei mokesčius mokantis žmogus kreipėsi su pareiškimu į Akmenės policiją, dėl to, kad buvo apgautas Alytuje registruotos transporto įmonės, kuriai pervedė pinigus, o ši nesuteikė paslaugos. Vietoje to, kad Akmenės policijos pareigūnai pradėtų ikiteisminį tyrimą ir užkirstų kelią sukčiautojų grupuotei, jie nukentėjusį žmogų įsikvietė į policijos komisariatą ir tokia ,,blondinė", kuri jau daug metų dirba tyrėja, bet net neskiria ,,baroko nuo buroko", žmogų pradėjo auklėti, kad jis ne tuo adresu kreipėsi ir kad jo pareiškime nėra nusikaltimo sudėties, o ji neva kalbėjo su jį apgavusia įmone, o šie pažadėjo grąžinti pinigus. O jeigu pinigai ir nebūtų grąžinti, jis gali kreiptis į Akmenės teismą civiline tvarka. Žmogus nesulaukęs pinigų, taip kaip ir liepė ,,protinga", ,,graži" ir ,,išmintinga" tyrėja, kreipėsi į teismą. Kreipdamasis į Akmenės teismo rūmus žmogus nežinojo, kad užlips ant to pačio supuvusio grėblio, nes ir Akmenės teismo rūmuose dirba keletas iš policijos perėjusių proto bokštų ir jo pareiškimas buvo atmestas, nenurodant jokių motyvų. Reikalai pajudėjo, kada žmogus nusprendė nenuleisti rankų ir kovoti - toliau nusprendė kreiptis su pareiškimu į Alytaus policiją bei tuo pačiu į Alytaus teismo rūmus ir nors įstatymai galioja tie patys, tiek Alytuje, tiek Akmenėje, tačiau rezultatas visiškai kitoks. Alytaus teismas nedelsiant išdavė teismo įsakymą ir areštavo sukčių įmonės turtą, o Alytaus policija nedelsiant pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo ir žmogų pripažino nukentėjusiuoju. O šį straipsnį su policininkų pavardėmis ir vardais jau bus galima skaityti už keletos dienų portale 15min.Lt. Tai tokie vargšai tie policininkai, kurie sugeba teisme duoti melagingus parodymus ir dėl to būti nenubausti, o po to ,,prisidirbę" gali pereiti dirbti į ugniagesius gelbėtojus, kaip pvz. ,,spugulis" ir be jokio atsakomybės jausmo gelbėti žmonių gyvybes. Nu, ir atsirašykit ir atsikirskit Milicininkai!
Nebejuokinga    Ant, 2019-10-29 / 21:29
Šita istorija darosi nebejuokinga. Nuskriaustoji moterie, gal jau reiktų apsiraminti, kol ne vėlu. Gal tas "siautėtojas" ir nuskriaudė tave, bet nereikia samdyti skustagalvių kad jį ir jo šeimą sudorotų, nereikia jo bendradarbių, draugų gąsdinti, grąsinti skambučiais, vizitais. Pasirodo skustagalviai ne tik naktim "tikrina" "nepatogius" tau žmones, bet nesibodi ir dieną darbo metu aplankyt. Ar tau vis dar galioja laukinis įstatymas nuo žemės nušluot visus savo buvusius meilužius???
Įprastinis vaizdelis    Tre, 2019-10-30 / 07:08
Viskas pagal tą patį modelį. Kreipiasi žmonės į pareigūnus, valdininkus su kažkokiomis problemomis, tai tie mykia, trypia ir nieko nedaro. O kai kas nutinka, tada kailį gelbėja melagystėmis ir suklastotais popieriais. O viską užviršuoja: "Mes taip ir numatėme, kad taip gali nutikti". Dirbti nenori, o tik algą laiku, 2 kartus per mėnesį, iš mokesčių mokėtojų pinigų labai nori.
baba    Tre, 2019-10-30 / 09:19
Teko Akmenės policijoje sutikt ir labai gerų pareigūnų, kiek teko kreiptis, tik pagarba. Na, manau ta "blondinė", gal būt ta pati tyrėja, o gal ir ne, viena tai tikrai sugeba padaryt taip (gal kad mažiau darbo būtų), kad nukentėjusysis tampa durneliu, pats kaltas, žioplas ir t.t. O, kiti tikrai verti pagarbos.
Robotas    Tre, 2019-10-30 / 11:43
Policijos tai sugebejimas yra ticharinti uz kampo ir bausti kuo daugiau protokolu prisirinkti
protokolas    Tre, 2019-10-30 / 19:51

In reply to by Robotas

matai jaunuoli. Be protokolų niekas nesupranta. Tvarka pas žmones ateina per kišenę, nu dar per skauda. Bet skauda daryti negalima, lieka skausminti kišenę:DDD
blondinas    Tre, 2019-10-30 / 19:48
jei įstatymas leidžia nepradėt įkiteisminio tyrimo, tai jo niekas ir nepradės. Manau profesionalus pareigūnas mato bylos eigą imdamas pareiškimą. Pareigūnai emocijomis nesivadovauja. Iš kai kurių komentarų matosi, kad pati damutė velnius krečia. O žiniasklaida kaip visada muša į vienus vartus.
domas    Ket, 2019-10-31 / 17:17
Akmenės policijos pareigūnams įstatymas labai dažnai leidžia nepradėti ikiteisminių tyrimų, o kartais ir pradėjus ikiteisminį tyrimą, įstatymas leidžia jį nutraukti. Tuo ir naudojasi Akmenės policijos pareigūnai bei prokurorai. Kam dirbti, jeigu gali ir nedirbti, nes juk atlyginimus gauna ne už padarytą darbą. Geriau nosį pakrapštyti, subiniuką pakraipyti ir dar pasityčioti iš žmogaus nelaimės. Šiai moteriai tikrai linkiu stiprybės šioje tikrai sunkioje kovoje ir nenuleisti rankų, nes ginti savo teises yra kiekvieno piliečio pareiga.
Ivana Lasse    Ant, 2020-02-11 / 06:52
DR ISIKOLO yra geriausias pagalbininkas, kurį galite rasti, kad patvirtintumėte savo namų pagrindą jums. Po 5 metų vedybų su vyru su 2 vaikais mano vyras pradėjo keistai elgtis, išeiti su kitomis moterimis ir demonstravo šaltą meilę. Kelis kartus jis grasino, kad išsiskirs iš manęs, jei išdrįsiu paklausti jo apie jo ryšį su kitomis moterimis. buvo visiškai nuniokotas ir susipainiojęs, kol senas mano draugas man papasakojo apie burtų ieškojimą internete, pavadintą DR ISIKOLO, kuris meilės burtų galiomis padeda žmonėms, turintiems santykių ir santuokos problemų, iš pradžių suabejojau, ar toks dalykas kada nors egzistuoja, bet nusprendžiau pabandykite, kai aš susisiekiau su juo, jis padėjo man ištarti meilės burtą ir per 48 valandas mano vyras grįžo pas mane ir pradėjo atsiprašyti, dabar jis nustojo eiti su kitomis moterimis ir savo su manimi dėl gero ir tikro. Susisiekite su šia didele meilės rašytoja, jei norite išspręsti jūsų santykių ar santuokos problemą šiandien: isikolosolutionhome@gmail.com arba tiesiogiai „Whatsapp“ +2348133261196

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.