Kyšis išpurvina – sako pareigūnai

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Pre­ven­ci­nės prie­mo­nės me­tu vai­ruo­to­jams ak­cen­tuo­ta, kad bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės su­si­lau­kia ne tik ky­šio ėmė­jas, bet ir jo da­vė­jas.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Imu­ni­te­to ir Vi­daus ty­ri­mų sky­riaus pa­rei­gū­nai kar­tu su Ke­lių po­li­ci­jos dar­buo­to­jais vyk­dė pre­ven­ci­nę prie­mo­nę "Ky­šis iš­pur­vi­na". Ke­ly­je Šiauliai–Radviliškis bu­vo stab­do­mi au­to­mo­bi­liai, bend­rau­ta su vai­ruo­to­jais, da­ly­ti in­for­ma­ci­niai lanks­ti­nu­kai.

Pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­jus dar kar­tą in­for­ma­vo, kad ky­šis – bet koks at­ly­gis, ku­ris siū­lo­mas, ža­da­mas ar duo­da­mas po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui už tai, kad šis priim­tų as­me­niui pa­lan­kų spren­di­mą. Ky­šiu lai­ko­mi ne tik pi­ni­gai, ta­čiau ir įvai­rios pre­kės, pa­slau­gos ar ki­ti daik­tai. Pa­kan­ka siū­ly­mo ar pa­ža­dė­ji­mo duo­ti ky­šį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui, kad bū­tum pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn.

Po­li­ci­nin­kai vai­ruo­jan­tiems už­da­vė ne vie­ną klau­si­mą apie ko­rup­ci­ją, jos sam­pra­tą, o tei­sin­gai at­sa­kiu­siems įtei­kė puo­de­lius, "Imu­ni­te­to ar­ba­tą" ir ki­tas at­mi­ni­mo do­va­nė­les.

Ti­ki­ma­si, kad to­kių kaip ši pre­ven­ci­nių prie­mo­nių dė­ka vi­suo­me­nės pa­kan­tu­mas ky­šiams ma­žės ir vis dau­giau žmo­nių ne­to­le­ruos ko­rup­ci­jos.